J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2004/10/21/2004011454/justel

Titel
21 OKTOBER 2004. - Koninklijk besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van de artikelen 2 tot 19 en van artikel 32 van de wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie.

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 09-11-2004 nummer :   2004011454 bladzijde : 75423       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2004-10-21/32
Inwerkingtreding : 19-11-2004

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De bepalingen van de artikelen 2 tot 19 en van artikel 32 van de wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie treden in werking op 1 oktober 2004.

  Art. 2. Onze Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 21 oktober 2004.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Economie,
  M. VERWILGHEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie, inzonderheid op artikel 34;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 mei 2004;
   Gelet op het advies 37.517/1 van de Raad van State, gegeven op 20 juli 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Economie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie