J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2004/10/20/2004022852/justel

Titel
20 OKTOBER 2004. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit fysische geneeskunde en revalidatie.

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 22-11-2004 nummer :   2004022852 bladzijde : 77065       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2004-10-20/33
Inwerkingtreding : 02-12-2004

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1979091501       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie
Art. 1-5
HOOFDSTUK II. - Criteria voor de erkenning van stagemeesters.
Art. 6-10
HOOFDSTUK III. - Criteria voor de erkenning van stagediensten.
Art. 11-16
HOOFDSTUK IV. - Overgangsmaatregelen en slotbepaling.
Art. 17-18

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie

  Artikel 1. ž 1. De kandidaat-specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie beantwoordt aan de algemene criteria voor opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten.

  Art. 2. De opleiding van de kandidaat-specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie moet hem toelaten, de diagnose te stellen, alle behandelingen van letsels van het locomotorisch apparaat toe te passen en/of te co÷rdineren, welke ook de oorzaak moge zijn : traumatisch, reumatologisch, neurologisch, orthopedisch, aangeboren, of gebonden aan een interne pathologie, alsook zowel de functionele als de sociale en professionele revalidatie van het kind en van de volwassene (inbegrepen de aanpak van de pijn en de reclassering). De opleiding kan aangevuld worden in het meer specifieke domein van de pulmonaire en/of cardiale revalidatie.

  Art. 3. De duur van de opleiding bedraagt minstens 5 jaar en omvat :
  1░ minstens 4 jaar die de kandidaat-specialist moeten toelaten een grondige kennis te verwerven, zowel theoretisch als praktisch, van de specifieke technieken van diagnose en behandeling in het gebied van de fysische geneeskunde en revalidatie, inbegrepen de socioprofessionele re´ntegratie van mindervaliden.
  Deze opleiding wordt gevolgd in een erkende polyvalente dienst van fysische geneeskunde en revalidatie.
  Daarenboven mag de kandidaat-specialist gedurende ten hoogste 1 jaar, stages van 3 tot 6 maanden lopen in andere centra of diensten met speciale aandacht voor alle aspecten die rechtstreeks verband houden met de fysische geneeskunde en revalidatie.
  Tijdens zijn opleiding doet de kandidaat-specialist minstens 2 jaar stage in een centrum erkend voor een volledige opleiding " C " of in een centrum erkend als stagedienst voor socioprofessionele re´ntegratie van mindervaliden. De kandidaat doet maximum drie jaar in een centrum erkend voor een partiŰle opleiding " P ".
  2░ Ten minste 12 maanden, eventueel verdeeld, worden gewijd aan de studie, zowel theoretisch als praktisch, van de neurofysiologische onderzoekstechnieken.

  Art. 4. De kandidaat-specialist maakt in het stageboekje melding van zijn klinische activiteiten in de stagediensten voor fysische geneeskunde en revalidatie, evenals van de seminaria, cursussen en andere didactische werkzaamheden die hem toegelaten hebben zijn kennis terzake te verwerven en te vervolledigen.

  Art. 5. De kandidaat-specialist doet tijdens zijn opleiding ten minste 1 keer een mededeling in een wetenschappelijke vergadering en publiceert ten minste eenmaal als eerste auteur een artikel over een klinisch of experimenteel onderwerp i.v.m. de fysische geneeskunde en revalidatie.

  HOOFDSTUK II. - Criteria voor de erkenning van stagemeesters.

  Art. 6. De stagemeester is erkend in de fysische geneeskunde en revalidatie sinds 8 jaar en is met volle dagtaak (ten minste 8/10 van de normale beroepsactiviteit) in zijn dienst werkzaam en besteedt er het grootste deel van zijn activiteiten aan klinisch werk in zijn specialiteit.

  Art. 7. Per schijf van 50 patiŰnten die dagelijks in de dienst voor fysische geneeskunde en revalidatie worden behandeld, mag de stagemeester de opleiding verzekeren van 1 kandidaat-specialist.

  Art. 8. Zo er 2 kandidaat-specialisten of meer opgeleid worden heeft de stagemeester, zelf erkend in de fysische geneeskunde en revalidatie, een medewerker, die erkend is in de fysische geneeskunde en revalidatie, met volle dagtaak (ten minste 8/10 van de normale beroepsactiviteit) in de dienst werkzaam is en ook blijk geeft van een doorgezette wetenschappelijke belangstelling en effectief aan de opleiding van de kandidaat-specialisten deelneemt.

  Art. 9. De stagemeester ziet er op toe dat de kandidaat-specialisten zich vertrouwd maken met de verschillende gebieden van de fysische geneeskunde en revalidatie zoals voorzien in de opleidingscriteria. Zo nodig laat hij hen stages lopen in andere diensten van gespecialiseerde geneeskunde (rotatiestages).

  Art. 10. De stagemeester zorgt er voor dat de kandidaat-specialisten zich vertrouwd maken met de gevarieerde pathologie die in de verschillende afdelingen van het ziekenhuis behandeld wordt en waarbij de fysische geneeskunde en revalidatie toegepast worden.

  HOOFDSTUK III. - Criteria voor de erkenning van stagediensten.

  Art. 11. Om erkend te worden als stagedienst voor het geven van een volledige opleiding " C ", beschikt de dienst over een aangepaste infrastructuur, een pluridisciplinaire ploeg, en behandelt er minstens 100 patiŰnten per dag in de verschillende domeinen van de fysische geneeskunde en revalidatie. De stagedienst waarborgt de neurofysiologische diagnose, het biomechanische bilan, de functionele evaluatie en de diagnose van de locomotorische en neuromotorische aandoeningen naast de andere aandoeningen waarbij revalidatie vereist is. De kandidaat-specialist wordt gevormd in de verschillende infiltratietechnieken, de functionele revalidatie, de manuele therapie, de elektrotherapie, de kinesitherapie, de psychomotoriek, de mechanotherapie, het gebruik van complexe hulpmiddelen, de hydrotherapie, de ergotherapie, de logopedie, de technische orthopedie en de sociale en professionele reclassering van mindervaliden.
  Om een polyvalente opleiding te verzekeren werkt de dienst zo nodig samen met andere daartoe erkende instellingen van fysische en revalidatiegeneeskunde waar de stage in bepaalde gebieden aangevuld kan worden overeenkomstig de opleidingscriteria.

  Art. 12. Het centrum, erkend als stagedienst voor het geven van een volledige opleiding " C ", werkt in dezelfde instelling samen met andere diensten van voldoende belang. De diensten voor heelkunde en inwendige ziekten kunnen als stagediensten erkend worden.
  Erkende geneesheren-specialisten leiden respectievelijk diensten of afdelingen voor orthopedie, urologie, gynaecologie-verloskunde en kindergeneeskunde; erkende specialisten in de reumatologie, pneumologie, cardiologie, neurologie, psychiatrie en neurochirurgie als consulenten kunnen worden geraadpleegd. De diensten van het ziekenhuis beschikken samen over ten minste 300 bedden.

  Art. 13. De stagedienst erkend in het domein van de socioprofessionele re´ntegratie van mindervaliden is een revalidatiecentrum bedoeld in punt 6 van de bijlage van het koninklijk besluit van 20 december 1978 tot goedkeuring van de criteria voor stage en beoefening van de revalidatie, met het oog op de erkenning van geneesheren-specialisten in de revalidatie op het gebied van de sociale wederaanpassing van de mindervaliden.

  Art. 14. De stagediensten voor het geven van een volledige opleiding " C ", bedoeld in artikelen 11 en 12 en de stagediensten in het domein van de socioprofessionele re´ntegratie van mindervaliden, bedoeld in artikel 13 beantwoorden aan volgende voorwaarden :
  1░ beschikken over een gespecialiseerde medische en paramedische equipe alsook over de nodige infrastructuur voor de uitoefening van de specialiteit;
  2░ voorzien in pluridisciplinaire vergaderingen voor de analyse van de mogelijkheden tot sociale en professionele reclassering;
  3░ beroep kunnen doen op de medewerking van :
  een gespecialiseerde sociale dienst;
  technici in orthopedisch materiaal (orthesen, prothesen, verschillende aanpassingen...);
  een afdeling voor functionele, analytische en preprofessionele ergotherapie;
  psychologen gevormd in de psychologische hulp aan gehandicapte personen alsook in de bijstand voor sociale en professionele reclassering met inbegrip van de begeleidingsdienst en de "voogdij" (met de familie) van de polygehandicapte kinderen;
  de sociale diensten van verzekeringsorganismen (mutualiteiten, verzekeringen voor arbeidsongevallen, OCMW...), de werkgevers alsook de gespecialiseerde scholen en opvangcentra;
  een geneesheer kennis hebbend van de evaluatie in de lichamelijke schade.

  Art. 15. Om erkend te worden als stagediensten voor het geven van een partiŰle opleiding " P ", beantwoordt het centrum aan de algemene criteria voor de erkenning van de stagediensten.

  Art. 16. Elke stagedienst houdt de registratie van de patiŰnten en de medische dossiers bij en moet beschikken over een wetenschappelijke bibliotheek gespecialiseerd in de verschillende gebieden van de fysische geneeskunde en van de revalidatie evenals in het gebied van de sociale en professionele reclassering van mindervaliden.

  HOOFDSTUK IV. - Overgangsmaatregelen en slotbepaling.

  Art. 17. ž 1. De geneesheren-specialisten die erkend werden in toepassing van het Ministerieel besluit van 15 september 1979 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit fysische geneeskunde, behouden deze erkenning.
  ž 2. De in artikel 6 beoogde anciŰnniteit van de stagemeester wordt pas vereist 8 jaar na de inwerkingtreding van dit besluit.

  Art. 18. ž 1. Het Ministerieel besluit van 15 september 1979 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit fysische geneeskunde wordt opgeheven.
  ž 2. De kandidaat-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie, die hun stageplan hebben ingediend vˇˇr of op de datum van het in werking treden van dit besluit, mogen evenwel hun opleiding voortzetten volgens de bepalingen van het voormelde ministerieel besluit van 15 september 1979.
  Brussel, 20 oktober 2004.
  R. DEMOTTE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
   Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgen, inzonderheid op artikel 35sexies, ingevoegd bij de wet van 19 december 1990;
   Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, inzonderheid op artikel 3;
   Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juni 1993, 8 november 1995, 11 april 1999, 15 oktober 2001 en 17 februari 2002;
   Gelet op het ministerieel besluit van 15 september 1979 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit fysische geneeskunde;
   Gelet op het advies van de Hoge Raad van Geneesheren-Specialisten en van Huisartsen gegeven op 17 september 2002;
   Gelet op het advies 35.988/3 van de Raad van State gegeven op 20 januari 2004,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie