J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 6 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2004/10/14/2004203206/justel

Titel
14 OKTOBER 2004. - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 mei 2004 tot invoering van een belasting op de afgedankte bedrijfsruimten (VERTALING)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 25-10-2004 en tekstbijwerking tot 08-01-2010) Zie wijziging(en)

Bron : WAALSE GEWEST
Publicatie : 25-10-2004 nummer :   2004203206 bladzijde : 73437       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2004-10-14/31
Inwerkingtreding : 25-10-2004

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3
BIJLAGEN.
Art. N1-1N1, N2.Bijlage II

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.Voor de toepassing van het decreet van 27 mei 2004 tot invoering van een belasting op de afgedankte bedrijfsruimten geldt het volgende :
  1° het model van de vaststelling,
  a) bedoeld in artikel 7, § 1, eerste lid, is opgenomen in bijlage IA bij dit besluit;
  b) bedoeld in artikel 7, § 2, tweede lid, en in artikel 7, § 3, derde lid, is opgenomen in bijlage IB bij dit besluit;
  2° het model van de voorafgaandelijke waarschuwing bedoeld in artikel 8, eerste lid, is opgenomen in bijlage II bij dit besluit;
  3° de dienst bedoeld in artikel 4, derde lid, is [1 het Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit van de Waalse Overheidsdienst]1;
  4° de ambtenaren bedoeld in artikel 7, § 1, zijn [1 de ambtenaren van het Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit van de Waalse Overheidsdienst]1.
  ----------
  (1)<BWG 2010-05-19/17, art. 8, 002; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag van bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 3. De Minister van Begroting, Financiėn, Uitrusting en Patrimonium is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Namen, 14 oktober 2004.
  De Minister-President,
  J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
  De Minister van Begroting, Financiėn, Uitrusting en Patrimonium,
  M. DAERDEN

  BIJLAGEN.

  Art. N1.Bijlage IA. - Tijdelijke administratieve cel voor het beheer van de Waalse fiscaliteit.
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 25-10-2004, p. 73438).
  
  Gewijzigd bij :
  <BWG 2010-05-19/17, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 18-06-2010>

  Art. 1N1.Bijlage IB. - Tijdelijke administratieve cel voor het beheer van de Waalse fiscaliteit.
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 25-10-2004, p. 73439).
  
  Gewijzigd bij :
  <BWG 2010-05-19/17, art. 10, 002; Inwerkingtreding : 18-06-2010>

  Art. N2.Bijlage II. - Tijdelijke administratieve cel voor het beheer van de Waalse fiscaliteit.
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 25-10-2004, p. 73440).
  
  Gewijzigd bij :
  <BWG 2010-05-19/17, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 18-06-2010>
  
  Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 2004 houdende uitvoering van het decreet van 27 mei 2004 tot invoering van een besluit op de afgedankte bedrijfsruimten.
  Namen, 14 oktober 2004.
  De Minister-President,
  J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
  De Minister van Begroting, Financiėn, Uitrusting en Patrimonium,
  M. DAERDEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Waalse Regering,
   Gelet op het decreet van 27 mei 2004 tot invoering van een belasting op de afgedankte bedrijfsruimten, inzonderheid op de artikelen 4, 7 en 8 ervan;
   Gelet op het advies van de Inspectie van Financiėn, gegeven op 27 augustus 2004;
   Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 8 september 2004;
   Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 6 oktober 2004 overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van de minister van Begroting, Financiėn, Uitrusting en Patrimonium,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • BESLUIT WAALSE GEWEST VAN 19-05-2010 GEPUBL. OP 08-06-2010
    (GEWIJZIGDE ART. : 1; N1; 1N1; N2)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 6 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie