J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2004/08/10/2004022684/justel

Titel
10 AUGUSTUS 2004. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 maart 1953 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der in het land geslachte dieren.

Bron :
FEDERALE AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
Publicatie : 03-09-2004 nummer :   2004022684 bladzijde : 65021       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2004-08-10/38
Inwerkingtreding : 01-12-2004

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1953031150       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 1 van het ministerieel besluit van 11 maart 1953 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der in het land geslachte dieren, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 december 1982, wordt vervangen als volgt :
  " Artikel 1. § 1. Onder de rubriek van de binnengekomen dieren van het register, bedoeld in artikel 11 van het koninklijk besluit van 4 juli 1996 betreffende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen, vermeldt de exploitant van het slachthuis of zijn aangestelde tenminste de volgende gegevens :
  1° de identificatie van de aangever;
  2° de identificatie van de eigenaar van de dieren;
  3° de identificatie van de vervoerder, de nummerplaten van de vervoermiddelen, evenals, voor de niet in het land gevestigde vervoerder, zijn erkenningsnummer in het land van oorsprong;
  4° de identificatie van de te slachten dieren : de diersoort, desgevallend het aantal, het nummer van het bedrijf van herkomst behalve voor eenhoevige dieren, het officieel identificatienummer voor runderen;
  5° de datum en het uur van de slachtingsaangifte;
  6° desgevallend, bij het binnenbrengen met het oog op een noodslachting, het nummer van het vervoerdocument bedoeld in artikel 20 van het bovenvermelde koninklijk besluit van 9 maart 1953;
  7° desgevallend, bij het binnenbrengen met het oog op een particuliere slachting, het registratienummer van de eigenaar van het dier.
  De identificatie van de personen bedoeld in 1° en 3° en van de exploitatie van herkomst gebeurt inzonderheid via het registratienummer in Sanitel of een gelijkwaardig registratienummer geldig in het land van oorsprong.
  § 2. Onder de rubriek veterinaire keuring van het bovenvermeld register voert de keurder alle vaststellingen en veterinaire beslissingen in alsook hun motief.
  Er worden inzonderheid vermeld : de weigering tot gezondheidsonderzoek voor de slachting, het plaatsen in observatie, de bijkomende onderzoeken en hun resultaat, het geschikt of ongeschikt karakter voor menselijke consumptie, de inbeslagneming van dieren of vlees, het keurmerk, alsmede eventuele inbreuken op wettelijke of reglementaire bepalingen.
  § 3. Onder de rubriek van de geslachte dieren van het bovenvermeld register voert de exploitant van het slachthuis of zijn aangestelde de gegevens in met betrekking tot de slachtingen zelf, de datum en het uur van de slachting, evenals het warme gewicht van het geslachte dier, evenals, desgevallend, de ritus, islamitisch of Israëlitisch, volgens welke de slachting uitgevoerd was.
  § 4. Onder de rubriek van de verzendingen van het bovenvermeld register voert de exploitant van het slachthuis of zijn aangestelde de gegevens in met betrekking tot de verzendingen van het vlees en van de producten die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie.
  Deze rubriek bevat met name de datum van verzending, de aard, de diersoort, het gewicht van elk stuk of partij, het aantal van stukken die de partij vormen, het serienummer van het begeleidende handelsdocument, de bestemmeling en voor rundvlees het referentienummer of de referentiecode die voorkomt op het etiket.
  § 5. Elke opeenvolgende tussenkomende persoon bedoeld in §§ 1 tot 4 voert enkel de gegevens onder de rubriek die hem betreft in. ".

  Art. 2. De bijlagen 1 tot 5 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 28 december 1982, worden opgeheven.
  De oorspronkelijke bijlage 5 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 2 juli 1993, blijft van kracht. (NOTA : het MB 1993-07-02/38, art. 4, is opgesteld als bijlage 5 van MB 1953-03-11/30 vervangend, en niet de oorspronkelijke bijlage 5, die bijlage 6 was geworden; Justel heeft dus bijlage 5 en niet bijlage 6 toen als vervangen beschouwd.)

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de derde maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
  Brussel, 10 augustus 2004.
  R. DEMOTTE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Volksgezondheid,
   Gelet op de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, inzonderheid op artikel 4 en artikel 14, gewijzigd bij de wet van 13 juli 1981 en de koninklijke besluiten van 9 januari 1992 en 22 februari 2001 en op artikel 20, § 1, gewijzigd bij de wet van 27 mei 1997;
   Gelet op de wet van 15 april 1965 betreffende de keuring van en de handel in vis, gevogelte, konijnen en wild, en tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 13 juli 1981, 27 mei 1997 en 17 november 1998 en bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001 en op artikel 4, gewijzigd bij de wetten van 13 juli 1981, 22 april 1982 en 27 mei 1997;
   Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 augustus 1960, 28 april 1965, 15 december 1965, 5 januari 1968, 5 april 1968, 30 augustus 1968, 9 juni 1970, 15 juni 1970, 1 augustus 1973, 17 juni 1976, 25 juni 1976, 23 mars 1977, 9 september 1981, 30 november 1982, 4 juli 1986, 30 juli 1986, 25 januari 1989, 26 april 1991, 14 november 1991, 11 mei 1992, 30 december 1992, 22 juni 1993, 14 september 1993, de wet van 14 juli 1994 en de koninklijke besluiten van 4 juli 1996, 11 oktober 1997, 5 december 1997, 9 oktober 1998, 16 mei 2001 en 10 augustus 2004;
   Gelet op het koninklijk besluit van 4 juli 1996 betreffende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen, inzonderheid op artikel 11, § 2, vervangen bij het koninklijk besluit van 31 juli 2004;
   Gelet op het ministerieel besluit van 11 maart 1953 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der in het land geslachte dieren, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 april 1961, 23 juni 1964, 28 mei 1965, 28 november 1966, 8 april 1968, 2 september 1968, 29 september 1969, 2 augustus 1973, 1 juli 1974, 18 november 1974, 24 februari 1976, 18 juni 1976, 16 december 1980, 10 september 1981, 28 december 1982, 4 oktober 1985, 2 juli 1993, 11 december 1995 en 11 oktober 1997;
   Gelet op het advies van het raadgevende comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 24 september 2003;
   Gelet op het advies van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 29 december 2003;
   Gelet op het advies 37.151/3 van de Raad van State, gegeven op 24 mei 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie