J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 7 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2004/05/27/2004201833/justel

Titel
27 MEI 2004. - Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen (VERTALING)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 16-06-2004 en tekstbijwerking tot 29-12-2015)

Bron : WAALSE GEWEST
Publicatie : 16-06-2004 nummer :   2004201833 bladzijde : 44708       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2004-05-27/38
Inwerkingtreding : 01-01-2005 (ART. (5))

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3, 3/1, 4, 4/1, 5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.Op het Duitse taalgebied worden sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest betreffende de ondergeschikte besturen uitgeoefend door de Duitstalige Gemeenschap; het gaat om de bevoegdheden bedoeld :
  1° [2 in artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, hierna de bijzondere wet genoemd, beperkt tot de samenstelling, de organisatie, de bevoegdheid en de werking van de gemeentelijke instellingen;]2
  [2 1°/1 in artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 4°, van de bijzondere wet, beperkt tot de verkiezing van de gemeentelijke en binnengemeentelijke organen, met inbegrip van de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven en de herkomst van de fondsen die ervoor zijn bestemd;
   1°/2 in artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 5°,van de bijzondere wet;
   1°/3 in artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 6°,van de bijzondere wet;]2
  2° in artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 7°, van de bijzondere wet;
  [2 2°/1 in artikel 6, § 1, VIII, eerste l id, 8°,van de bijzondere wet, beperkt tot de verenigingen van gemeenten met het oog op het openbaar nut, die uitsluitend samengesteld zijn van gemeenten gelegen op het grondgebied van het Duitse taalgebied;]2
  3° in artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 9°, van de bijzondere wet, beperkt tot de algemene financiering van de gemeenten;
  4° in artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 10°, van de bijzondere wet, zoals vallend onder het decreet van 1 december 1988 betreffende de toelagen toegekend door het Waalse Gewest aan sommige investeringen van openbaar nut, gewijzigd bij de decreten van 20 juli 1989, 30 april 1990 en 19 december 1996, beperkt tot de gemeenten, kerkfabrieken en andere rechtspersonen die onroerende goederen noodzakelijk voor de uitoefening van erkende erediensten beheren en tot de rechtspersonen die onroerende goederen noodzakelijk voor de uitoefening van de niet-confessionele levensbeschouwing beheren;
  [2 4°/1 in artikel 6, § 1,VIII, eerste lid, 11°,van de bijzondere wet;]2
  5° in artikel 7 van de bijzondere wet, beperkt tot de organisatie en de uitoefening van het administratieve toezicht op de gemeenten [2 , de binnengemeentelijke territoriale organen bedoeld in artikel 41 van de Grondwet,]2 en de meergemeentelijke politiezones [2 de hulpverleningszones]2 [1 alsook de intercommunales]1 die uitsluitend samengesteld zijn uit gemeenten gelegen op het Duitse taalgebied.
  De bevoegdheden van het Waalse Gewest betreffende de in het eerste lid bedoelde aangelegenheden worden uitgeoefend door de Raad en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap.
  ----------
  (1)<DWG 2009-04-30/27, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2009>
  (2)<DWG 2014-04-28/14, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2015, voor zover een gelijk decreet aangenomen bij het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap ook op deze datum in werking treedt>

  Art. 2. De overdracht van de uitoefening van de in artikel 1 bedoelde aangelegenheid wordt uitgevoerd zonder goederen- en personeelsoverdracht.

  Art. 3.[1 § 1. Wat betreft de overdracht van de uitoefening van de in artikel 1 bedoelde bevoegdheden, wordt een dotatie van 21.265.000 euro op de begroting van de ontvangsten en uitgaven van het Waalse Gewest van het jaar 2009 uitgetrokken en aan de Duitstalige Gemeenschap toegekend.
   § 2. Vanaf het begrotingsjaar 2009 bestaat die dotatie uit drie schijven :
   - de eerste bedraagt 19.668.280 euro. Deze schijf wordt jaarlijks aangepast op een groeipercentage, verhoogd met één percent vanaf 2010;
   - de tweede bedraagt 1.277.376 euro. Deze schijf kan in de toekomst evolueren op basis van een gezamenlijke beslissing van de Waalse Regering en van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap;
   - de derde bedraagt 319.344 euro. Deze schijf wordt vanaf 2010 jaarlijks aangepast op een groeipercentage.
   § 3. Onder het groeipercentage bedoeld in § 2 wordt verstaan het schommelingspercentage van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van bedoeld begrotingsjaar.
   In afwachting van de vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van bedoeld begrotingsjaar worden de bedragen aangepast aan het geraamde schommelingspercentage van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het bedoelde begrotingsjaar, zoals voorzien in de economische begroting bedoeld in artikel 108, g, van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen.
   § 4. De dotatie wordt uiterlijk op de eerste werkdag van de maand mei van bedoeld boekjaar gestort, met uitzondering van de dotatie voor het boekjaar 2009, die uiterlijk op de eerste werkdag van de maand juni gestort wordt.
   Bij overschrijding van de termijn bedoeld in § 4 en na kennisgeving hiervan aan het Waalse Gewest, heeft de Duitstalige Gemeenschap het recht om een lening aan te gaan bij een kredietinstelling die vooraf aangewezen is met de instemming van het Waalse Gewest.
   Die lening geniet van rechtswege de waarborg van het Waalse Gewest. De financiële regeling van die lening is het voorwerp van een algemene overeenkomst die vooraf gesloten wordt tussen de betrokken Regeringen en de kredietinstelling.
   De financiële regeling van die lening wordt rechtsteeks door het Waalse Gewest gedragen.]1
  ----------
  (1)<DWG 2009-04-30/27, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

  Art. 3/1.<Opgeheven bij DWG 2015-12-17/09, art. 11, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2016>

  Art. 4. De rechten en verplichtingen van het Waalse Gewest betreffende de in artikel 1 bedoelde aangelegenheden, met inbegrip van de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de lopende en komende rechtsprocedures, worden overgenomen door de Duitstalige Gemeenschap.
  Evenwel blijven alle verplichtingen aangegaan voor de inwerkingtreding van dit decreet en aanrekenbaar op de niet-gesplitste kredieten, ten laste van het Waalse Gewest.
  In geval van geschil kan het Waalse Gewest of de Duitstalige Gemeenschap, naargelang het geval, in het geding tussenkomen of de overheid die het/haar opvolgt of waarop het/ze volgt, in het geding roepen.

  Art. 4/1.<Opgeheven bij DWG 2015-12-17/09, art. 11, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2016>

  Art. 5. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2005, voorzover een gelijkwaardig decreet, aangenomen door de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, in werking treedt op dezelfde datum.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Namen, op 27 mei 2004.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 17-12-2015 GEPUBL. OP 29-12-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 3/1; 4/1)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 28-04-2014 GEPUBL. OP 04-06-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 3/1; 4/1)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 30-04-2009 GEPUBL. OP 26-05-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 3)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 2003-2004 Stukken van de Raad, 698 (2003-2004) nrs. 1 tot 3. Volledig verslag, openbare vergadering van 12 mei 2004. Bespreking - Stemming.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 7 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie