J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2004/05/17/2004000286/justel

Titel
17 MEI 2004. - Ministerieel besluit tot aanduiding, respectievelijk in Aubel en Heuvelland, van de stembureaus waarin de kiezers, met kieswoonplaats in de gemeenten Voeren en Komen-Waasten, de mogelijkheid hebben om te stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement van 13 juni 2004.

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 21-05-2004 nummer :   2004000286 bladzijde : 39876       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2004-05-17/32
Inwerkingtreding : 21-05-2004

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De kiezers voor de verkiezing van het Europees Parlement die ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeente Voeren, hebben voor deze verkiezing, de mogelijkheid in de gemeente Aubel te stemmen in de volgende bureaus :
  -stembureau nr. 5 : de kiezers met een nummer dat begrepen is tussen 1 en 1 300;
  - stembureau nr. 6 : de kiezers met een nummer dat hoger is dan 1 300, alsmede de kiezers die ingeschreven werden na het opmaken van de lijst.
  Deze bureaus zijn op het volgende adres gelegen : Hall Omnisports, ruelle de la Kan 1, Aubel.

  Art. 2. De kiezers voor de verkiezing van het Europees Parlement die ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeente Komen-Waasten, hebben voor deze verkiezing, de mogelijkheid in de gemeente Heuvelland te stemmen in het bureau nr. 14, zaal " De Walvis ", Hooghofstraat 2/A, Wulvergem.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
  Brussel, 17 mei 2004.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Binnenlandse Zaken,
   Gelet op artikel 89bis van het Kieswetboek, ingevoegd bij de wet van 9 augustus 1988 en gewijzigd bij de wet van 30 juli 1991;
   Gelet op de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, inzonderheid op artikel 11, § 1, gewijzigd bij de wet van 11 april 1994 en het koninklijk besluit van 11 april 1994;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat het, gelet op de nabijheid van de verkiezing voor het Europees Parlement van zondag 13 juni 2004, aangewezen is zo spoedig mogelijk de stembureaus aan te duiden waar de kiezers van Voeren en Komen-Waasten hun stem respectievelijk in Aubel en Heuvelland kunnen uitbrengen voor deze verkiezing,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie