J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2004/05/04/2004022314/justel

Titel
4 MEI 2004. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 27-05-2004 nummer :   2004022314 bladzijde : 41383       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2004-05-04/37
Inwerkingtreding : 01-07-2004

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 28, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 december 1984, 7 mei 1986, 4 augustus 1987, 9 mei 1989, 2 januari 1991, 16 september 1991, 20 december 1991, 19 augustus 1992, 20 oktober 1992, 7 oktober 1993, 28 maart 1995, 18 juli 1996, 25 juni 1997, 11 juli 2001, 22 januari 2002 en 18 juli 2002, wordt onder " G. Heelkunde op de thorax en cardiologie" de verstrekking 612850-612861 geschrapt.

  Art. 2. In artikel 35bis van de bijlage bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 november 1999 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 juli 2000, 20 maart 2001, 10 augustus 2001, 15 oktober 2001, 15 januari 2002, 22 januari 2002, 18 oktober 2002, 4 februari 2003, 18 maart 2003, 7 september 2003 en 20 februari 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1°In § 1, G. Heelkunde op de thorax en cardiologie, categorie 2a, wordt de verstrekking 687595-687606 geschrapt.
  2° In § 1, G. Heelkunde op de thorax en cardiologie, categorie 2a, wordt de omschrijving van de verstrekking 687610-687621 door de volgende omschrijving vervangen :

  " 687610-687621
  Geheel van het materiaal voor autotransfusie met behulp van een
   cellsaving-systeem gebruikt bij een majeure thoracale, vasculaire,
   orthopedische of abdominale ingreep met ernstig bloedverlies       U 175 "

3° In § 5, G. Heelkunde op de thorax en cardiologie, categorie 2a, worden vóór het opschrift " Biopsiekatheter : " het volgende opschrift en de volgende verstrekking ingevoegd :
  " Materiaal voor autotransfusie :
  687610-687621 "
  4° In § 7, G. Heelkunde op de thorax en cardiologie, categorie 2a, worden vóór het opschrift " Biopsiekatheter : " het volgende opschrift en de volgende verstrekking ingevoegd :
  " Materiaal voor autotransfusie :
  687610-687621 "
  5° De volgende § 10quater wordt na § 10ter ingevoegd :
  " § 10quater. In de verstrekking 687610-687621 stelt de term " cellsaving " de procedure voor waarbij tijdens het opzuigen verloren bloed ogenblikkelijk vermengd wordt met een anticoagulans, waarna het wordt gefilterd in een reservoir. Vanuit dit reservoir wordt het bloed via een pomp naar een centrifuge gebracht waar cellen van het plasma gescheiden worden. Het residuele plasma tussen de cellen wordt dan weggewassen, waarna de celmassa aan de patiënt kan worden teruggegeven al dan niet gebruik makend van een filter. "

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 4. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 4 mei 2004.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, en 22 december 2003, en § 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 10 augustus 2001 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997;
   Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzonderheid op artikel 28, § 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 december 1984, 7 mei 1986, 4 augustus 1987, 9 mei 1989, 2 januari 1991, 16 september 1991, 20 december 1991, 19 augustus 1992, 20 oktober 1992, 7 oktober 1993, 28 maart 1995, 18 juli 1996, 25 juni 1997, 11 juli 2001, 22 januari 2002 en 18 juli 2002, en op artikel 35bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 november 1999 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 juli 2000, 20 maart 2001, 10 augustus 2001, 15 oktober 2001, 15 januari 2002, 22 januari 2002, 18 oktober 2002, 4 februari 2003, 18 maart 2003, 7 september 2003 en 20 februari 2004;
   Gelet op het voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 11 september 2003;
   Gelet op de beslissing van de Overeenkomstencommissie verstrekkers van implantaten-verzekeringsinstellingen van 8 oktober 2003;
   Overwegende dat artikel 27, vierde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voorziet dat het advies van de Dienst voor geneeskundige controle wordt geacht te zijn gegeven indien het niet geformuleerd is binnen de voorziene termijn van vijf dagen en dat dit hier het geval is;
   Gelet op advies van de Commissie voor begrotingscontrole van 10 december 2003;
   Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 15 december 2003;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 januari 2004;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 10 februari 2004;
   Gelet op advies 36.722/1 van de Raad van State, gegeven op 18 maart 2004;
   Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie