J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 33 uitvoeringbesluiten 8 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2004/04/01/2004031172/justel

Titel
1 APRIL 2004. - Ordonnantie betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 26-04-2004 en tekstbijwerking tot 26-03-2020)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 26-04-2004 nummer :   2004031172 bladzijde : 34281       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2004-04-01/50
Inwerkingtreding : 06-05-2004

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2001031386       

Inhoudstafel Tekst Begin
TITEL I. - Algemeen.
Art. 1
TITEL II. - Organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling.
Art. 2
HOOFDSTUK II. - Definities.
Art. 3
HOOFDSTUK III. - Distributienetbeheer.
Art. 4-9, 9bis, 10
HOOFDSTUK IIIbis. [1 Inzake de tariefmethodologie en de tarieven]1
Art. 10bis, 10ter, 10quater, 10quinquies, 10sexies
HOOFDSTUK IV. - In aanmerking komende afnemers en toegang tot het net.
Art. 11-17
HOOFDSTUK V. - (Verplichtingen en opdrachten van openbare dienst). <ORD 2006-12-14/45, art. 88, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
Art. 18, 18bis, 18ter, 19, 19bis, 20
HOOFDSTUK Vbis. Verplichtingen van openbare dienst betreffende de levering van gas. <ingevoegd bij ORD 2006-12-14/45, art. 94; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
Art. 20bis, 20ter, 20quater, 20quinquies, 20sexies, 20septies, 20octies, 20novies, 20decies, 20undecies, 20duodecies, 20tredecies, 20quattuordecies, 20quindecies, 20sexiesdecies, 20septiesdecies, 20octiesdecies
HOOFDSTUK VI. - Pijpleidingen, installaties en directe leidingen.
Art. 21-22
HOOFDSTUK VIbis. [1 - Bevordering van gas uit hernieuwbare energiebronnen]1
Art. 22bis, 22ter
HOOFDSTUK VII. - Sancties.
Art. 23-24
HOOFDSTUK VIIbis. [1 - Schadevergoedingsregeling.]1
Afdeling 1. - [1 Verschuldigde schadevergoeding ten gevolge van een administratieve fout of van een laattijdige aansluiting.]1
Art. 24bis, 24ter
Afdeling 2. - [1 Vergoeding van de schade veroorzaakt door de netbeheerder in het kader van het beheer van zijn net.]1
Art. 24quater, 24quinquies
Afdeling 3. - [1 Verschuldigde schadevergoeding door de leveranciers en tussenpersonen.]1
Art. 24sexies, 24septies
Afdeling 4. - [1 Gemeenschappelijke bepalingen]1
Art. 24octies
HOOFDSTUK VIII. - Diverse maatregelen.
Art. 25-27, 27bis, 27ter, 27quater, 27quinquies
TITEL III. - Wegenisretributies inzake gas en elektriciteit.
Art. 28
TITEL IV. - Wijzigingen in de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Art. 29-45

Tekst Inhoudstafel Begin
TITEL I. - Algemeen.

  Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  TITEL II. - Organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling.

  Art. 2.Deze Titel zet [1 Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG]1 om [2 en zet gedeeltelijk de Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU, en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG om]2 in de rechtsorde van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2014-05-08/36, art. 22, 005; Inwerkingtreding : 21-06-2014>

  HOOFDSTUK II. - Definities.

  Art. 3.Voor de toepassing van deze titel dient te worden verstaan onder :
  1° wet : de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen;
  2° ordonnantie van 19 juli 2001 : de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  3° ordonnantie van 11 maart 1999 : de ordonnantie van 11 maart 1999 tot vaststelling van de maatregelen ter voorkoming van de schorsingen van gaslevering voor huishoudelijk gebruik;
  4° distributienet : geheel van lokale of gewestelijke pijpleidingen, cabines, aansluitingen, schuiven, ontspanners, meters en bijhorende installaties voor het gasvervoer naar en de levering aan de eindafnemer;
  5° netbeheerder : de distributienetbeheerder aangewezen overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk III;
  6° leverancier : elke natuurlijke of rechtspersoon die aardgas verkoopt;
  [1 7° gas : elk brandbaar product dat bij een temperatuur van 15 graden Celsius en bij een absolute druk van 1,01325 bar gasvormig is;
   8° aardgas : elk brandbaar gasvormig product dat zijn oorsprong ondergronds heeft en hoofdzakelijk bestaat uit methaan en met uitzondering van mijngas;
   9° compatibel gas : alle gas behalve aardgas, dat technisch gezien in alle veiligheid in het aardgasdistributienet kan worden geïnjecteerd en verdeeld;
   10° hernieuwbare energiebronnen (afgekort HEB) : elke niet-fossiele hernieuwbare energiebron, namelijk : windenergie, zonne-energie, aerothermische energie, geothermische energie, hydrothermische energie, energie uit de oceanen, waterkrachtenergie, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogas;
   11° gas afkomstig van hernieuwbare energiebronnen (afgekort " gas afkomstig van HEB ") : gas afkomstig van de omzetting van hernieuwbare energiebronnen, zowel door gisting, als door thermochemische behandeling;]1
  [1 12°]1 rijk gas : aardgas meteen calorische bovenwaarde van 0,041868 gigajoule per Nm3 of 11,630 kWu per Nm3;
  [1 13°]1 arm gas : aardgas met een calorische bovenwaarde van 0,035169 gigajoule per Nm3 of 9,769 kWu per Nm3;
  [1 14°]1 directe leiding : elke leiding die het gasvervoernet met een verbruikerslocatie verbindt en die fysiek geen deel uitmaakt van het distributienet;
  [1 15°]1 aansluiting : leiding en bijhorende apparatuur die door de netbeheerder geplaatst werden om een verbinding te verzekeren tussen zijn net en een eindafnemer;
  [1 16°]1 in aanmerking komende afnemer : elke natuurlijke of rechtspersoon die zelf zijn leverancier mag kiezen en daartoe kan aansluiten op het distributienet, volgens de voorwaarden bepaald in artikel 11 en volgende;
  [1 17°]1 eindafnemer : elke natuurlijke of rechtspersoon die gas koopt voor eigen gebruik, op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  [1 18°]1 professionele afnemer : eindafnemer die het bewijs aanvoert dat hij het op zijn verbruikerslocatie geleverde gas (...) gebruikt voor beroepsdoeleinden; <ORD 2006-12-14/45, art. 70, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
  [1 19°]1 (...) <ORD 2006-12-14/45, art. 67, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
  [1 20°]1 meter : toestel bij een eindafnemer geïnstalleerd teneinde de [1 geïnjecteerde of]1 afgenomen energie te meten gedurende een bepaalde tijdseenheid, met inbegrip van de eventuele uitrusting voor rekeningsoverzicht op afstand;
  [3 20bis slimme meter : een elektronisch systeem dat het gasverbruik kan meten en informatie toevoegt die een klassieke meter niet verstrekt, en die gegevens kan overmaken en ontvangen door gebruik van een elektronische communicatievorm;]3
  [3 20ter slim net : geavanceerd energienetwerk dat in het algemeen is samengesteld uit bidirectionele communicatiesystemen, slimme meters en systemen voor de opvolging en controle van de werking van het netwerk;]3
  [1 21°]1 [1 technisch reglement : reglement dat de verhoudingen tussen de netbeheerder, de toegangshouders tot het net, de netgebruikers en de beheerders van andere netten organiseert en dat de technische en administratieve voorschriften omvat die de goede werking van het net, van de interconnecties en de toegang tot deze beoogt;]1
  [1 22°]1 Regering : de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  [1 23°]1 [1 ...]1
  [1 24° [4 Leefmilieu Brussel]4;]1
  ([1 25°]1 [1 MIG (Message Implementation Guide) : het handboek dat de regels, de procedures en het communicatieprotocol beschrijft die gevolgd worden voor de uitwisseling, tussen de distributienetbeheerder en de leveranciers, van technische en commerciële informatie met betrekking tot de toegangspunten;]1
  [1 26°]1 [1 Brugel : de Reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest]1 bedoeld in hoofdstuk VIbis van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  [1 27°]1 gezin : hetzij een alleenstaande natuurlijke persoon die huishoudelijke eindafnemer is, hetzij een geheel van natuurlijke personen, al dan niet verenigd door familiale banden, die gewoonlijk samenleven in dezelfde woning en waarvan één van de leden een huishoudelijke eindafnemer is;
  [1 28°]1 beschermde afnemer : de op het net aangesloten huishoudelijke eindafnemer die erkend werd als zijnde beschermd;
  [1 29°]1 huishoudelijke afnemer : de op het net aangesloten afnemer die gas aankoopt, hoofdzakelijk voor het gebruik in zijn gezin en waarvan de factuur opgemaakt wordt op zijn eigen naam;
  [1 30°]1 gemeenschappelijk gebouw met gemeenschappelijke verwarmingsketel : gebouw uitgerust met een centraal verwarmingssysteem dat meerdere woningen voorziet van verwarming of sanitair warm water;
  [1 31°]1 O.C.M.W. : openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bedoeld in het samenwerkingsakkoord afgesloten op 21 september 2006 tussen de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.) <ORD 2006-12-14/45, art. 69, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
  [1 32° Netgebruiker : een eindafnemer [2 en/of een aanbieder van energiediensten]2 en/of een producent waarvan de installaties zijn aangesloten op het distributienet;]1
  [1 33° ACER : Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators opgericht door de Europese verordening nr. 713/2009;]1
  [1 34° Geschillendienst : de door artikel 30novies van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgerichte Dienst.]1
  [2 35° aanbieder van energiediensten : een natuurlijk persoon of rechtspersoon die in de inrichtingen of gebouwen van een eindafnemer energiediensten of andere maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie levert;]2
  [2 36° energiedienst : het fysieke voordeel, nut of welzijn dat wordt bereikt met een combinatie van energie met energie-efficiënte technologie of actie, die de bewerkingen, het onderhoud en de controle kan omvatten die nodig zijn voor de levering van de dienst, welke wordt geleverd op basis van een overeenkomst en welke onder normale omstandigheden heeft aangetoond te leiden tot een controleerbare en meetbare of een schatbare verbetering van de energie-efficiëntie of tot controleerbare en meetbare of schatbare primaire energiebesparingen.]2
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2014-05-08/36, art. 23, 005; Inwerkingtreding : 21-06-2014>
  (3)<ORD 2018-07-23/07, art. 55, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>
  (4)<ORD 2018-05-03/03, art. 3, 009; Inwerkingtreding : 24-05-2018>

  HOOFDSTUK III. - Distributienetbeheer.

  Art. 4.§ 1. De Regering wijst als netbeheerder aan, de intercommunale die over het eigendoms- of gebruiksrecht beschikt van de distributienetten gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  Deze intercommunale brengt vóór 31 december 2003 haar statuten en bijlagen in overeenstemming met deze Titel.
  § 2. De aanwijzing van de netbeheerder gebeurt voor een [2 termijn van twintig jaar; de Regering kan deze aanwijzing vernieuwen op de datum die hij vaststelt na overleg met de netbeheerder voor een nieuwe periode van twintig jaar, zonder de afloop van de lopende termijn te moeten afwachten]2 .
  § 3. Na advies van [1 Brugel]1, kan de Regering, ingeval de netbeheerder blijk geeft van zware nalatigheid met betrekking tot de verplichtingen die hem door deze Titel en door de wet worden opgelegd :
  1° de netbeheerder aanmanen om zijn verplichtingen na te komen;
  2° voor een vastgestelde duur, een bijzondere commissaris bij de organen van de netbeheerder aanwijzen die belast wordt met het toezicht op de naleving van zijn verplichtingen en met het uitbrengen van verslag hierover bij de Regering; de bijzondere commissaris mag te dien einde de vergaderingen van de organen bijwonen, er het woord nemen en ter plaatse alle documenten inzien.
  Wanneer de netbeheerder zijn verbintenissen niet nakomt na de aanwijzing van een bijzondere commissaris, en na verslag van deze, kan de Regering de aanwijzing van de beheerder intrekken, na diens vertegenwoordigers gehoord te hebben. In dat geval, wordt een bijzondere commissaris aangeduid, belast met het beheren, in naam van de Regering, van de activiteiten waarmee de netbeheerder ingevolge deze Titel belast is, tot er, overeenkomstig § 4, een nieuwe beheerder aangewezen is.
  § 4. Ingeval van ontbinding van de als netbeheerder aangewezen intercommunale, onderbreking van haar activiteit van gasdistributie, intrekking van de aanwijzing of bij het verstrijken van de in § 2, bepaalde termijn, wijst de Regering, na eensluidend advies van de meerderheid van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de netbeheerder aan.
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2014-05-08/36, art. 24, 005; Inwerkingtreding : 21-06-2014>

  Art. 5.§ 1. De netbeheerder is verantwoordelijk voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het distributienet, met inbegrip van de aansluitingen op andere netten, teneinde de regelmaat, de betrouwbaarheid en de veiligheid van de bevoorrading [1 in aanvaardbare economische voorwaarden]1 te verzekeren, met inachtname van het milieubehoud [1 , [6 van de veiligheid van goederen en personen,]6 van energie-efficiëntie,]1 en een rationeel beheer van het openbaar wegennet.
  Hiertoe wordt de netbeheerder onder meer belast met de volgende taken :
  1° de verbetering, de vernieuwing en de uitbreiding van het net in het kader van het investeringsplan bedoeld in artikel 10, teneinde de continuïteit van de bevoorrading van alle afnemers en de veiligheid te verzekeren;
  2° de installatie en het ter beschikking stellen van de aansluitingen;
  3° het onderhoud van het net;
  4° (het bestuur van het net en het beheer van de gasstromen, met inbegrip van het gebruik met dat doel van de koppelingen. Dit gebruik gebeurt in samenwerking met de beheerder van het federaal transmissienet;) <ORD 2006-12-14/45, art. 72, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
  5° het opstellen en het bewaren van de netplannen;
  6° het ter beschikking stellen en het beheer van de toegang tot zijn net;
  7° (het installeren, het onderhoud en het opnemen van de meters en de verwerking van de meetgegevens); <ORD 2006-12-14/45, art. 73, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
  8° [6 ...]6 [6 de aanpassing van het net met het oog op de omzetting van arm naar rijk gas]6;
  [1 9° streven naar het bevorderen van energie-efficiëntie. In deze context bestudeert hij met name de technologieën die noodzakelijk zijn voor de transformatie van de netten naar slimme netten [6 ...]6;
   10° de mededeling aan de gebruikers van het distributienet van de informatie die zij nodig hebben voor een doeltreffende toegang tot het genoemde net, met inbegrip van het gebruik ervan.]1
  § 2. De netbeheerder mag geen activiteiten verrichten die betrekking hebben op productie, invoer, verkoop of levering van gas [2 indien het niet tot doel heeft om zijn eigen behoeften te dekken en de openbare dienstopdrachten en openbare dienstverplichtingen te vervullen bedoeld bij artikel 18 en bij Hoofdstuk Vbis van deze ordonnantie. Iedere aanvullende gasaankoop voltrekt zich overeenkomstig transparante en non-discriminatoire procedures]2.
  § 3. De netbeheerder onthoudt zich van elke vorm van discriminatie tussen de netgebruikers of tussen categorieën van netgebruikers en waarborgt de vertrouwelijkheid van gevoelige persoonlijke en commerciële gegevens waarvan hij kennis heeft bij de uitvoering van zijn taken.
  § 4. De netbeheerder kan de toegang tot het net slechts weigeren indien de aanvrager van de toegang niet beschikt over de vereiste capaciteit of indien hij niet voldoet aan de technische voorschriften bepaald in het netreglement bedoeld in artikel 9. [3 Onverminderd de algemene verplichtingen tot motivering waarin de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen voorziet]3 De weigeringsbeslissing wordt met redenen omkleed [3 , op basis van objectieve en technisch en economisch onderbouwde criteria]3.
  § 5. (Na advies van [5 Brugel]5, kan de Regering bepalen welke inlichtingen of plannen jaarlijks door de netbeheerder aan [5 Brugel]5 dienen te worden bezorgd om, in alle omstandigheden, de continuïteit van de functie van netbeheerder te waarborgen.) <ORD 2006-12-14/45, art. 74, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
  [4 § 6. Met het oog op de uitvoering van zijn opdrachten, heeft de netbeheerder recht op toegang tot alle installaties waarop hij een eigendomsrecht of gebruiksrecht heeft en die zich op de site van een derde bevinden. Ingeval de toegang tot de voornoemde installaties een woonplaats betreft, is daartoe naar gelang van het geval de toestemming van de eigenaar of de bezetter van de betrokken site vereist.
   Wanneer de veiligheid van goederen of personen ernstig in het gedrang komt, kan de netbeheerder zonder voorafgaande toestemming van een administratieve of gerechtelijke instantie beroep doen op de openbare macht om toegang te krijgen tot voornoemde installaties en/of alle noodzakelijke acties ondernemen, met inbegrip van, indien nodig, het afsluiten van de gastoevoer.
   De Regering kan de omstandigheden bepalen voor de tenuitvoerlegging van deze bepaling, zoals de nodige acties die de netbeheerder kan ondernemen.
   De toepassing van deze uitzonderingsmaatregel is onderworpen aan een regelmatige berichtgeving aan Brugel, die aan de Regering een gedetailleerd jaarverslag bezorgt over de toepassing van de in deze paragraaf bedoelde uitzonderingsmaatregelen.]4
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2011-07-20/29, art. 6, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (3)<ORD 2011-07-20/29, art. 7, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (4)<ORD 2011-07-20/29, art. 8, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (5)<ORD 2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (6)<ORD 2018-07-23/07, art. 56, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>

  Art. 6. § 1. Onverminderd de bepalingen van artikel 14, § 2, mogen de personen die beschikken over een leveringsvergunning voor gas in België, die rechtstreeks of onrechtstreeks door dergelijke personen worden gecontroleerd of die dergelijke personen rechtsreeks of onrechtstreeks controleren :
  1° in de beheersorganen van de netbeheerder, gezamenlijk of individueel, niet vertegenwoordigd worden door bestuurders die samen meer dan een derde van het totaal aantal toe te kennen mandaten uitoefenen;
  2° in de controle- of beheersorganen, gezamenlijk of individueel, niet beschikken over een vetorecht of een blokkage over een beslissing betreffende de opdrachten van netbeheerder.
  § 2. De gemeenten mogen het aandeel dat zij rechtstreeks of onrechtstreeks hebben in het maatschappelijk kapitaal van de netbeheerder, niet verminderen zonder toelating van de Regering.
  § 3. De privé-aandeelhouders van de netbeheerder mogen hun aandelen niet overdragen aan niet-aandeelhouders zonder toestemming van de Regering.

  Art. 7.<ORD 2006-12-14/45, art. 75, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2007> § 1. De [1 netbeheerder]1 komt zijn verplichtingen en opdrachten bedoeld in de artikelen 5, 18. en in hoofdstuk Vbis na met inachtneming van de principes die hierna volgen :
  1° hij zorgt voor de relaties met de regulatoren en met de overheden, alsook voor het voeren van zijn boekhouding, het beheer van zijn bankrekeningen en zijn financiering, in volledige onafhankelijkheid van de personen bedoeld in artikel 6, § 1;
  2° de hem verschuldigde bedragen worden gestort op bankrekeningen geopend op zijn naam;
  3° hij beschikt over een informaticasysteem dat, met name wat het beheer ervan betreft, onafhankelijk is van de personen bedoeld in artikel 6, § 1;
  4° met het doel te voldoen aan de voorafgaande vereisten, zorgt hij ervoor dat hij, naast andere middelen, over voldoende gekwalificeerd personeel beschikt.
  § 2. De [1 netbeheerder]1 kan de dagelijkse uitbating van zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk toevertrouwen aan één of meer uitbatingsbedrijven, onder de hierna volgende voorwaarden :
  1° de gedelegeerde verplichtingen en opdrachten moeten uitgeoefend worden met naleving van de principes beschreven in § 1;
  2° de netwerkbeheerder moet voor voldoende middelen zorgen om een effectieve controle uit te oefenen op de uitoefening van de gedelegeerde verplichtingen en opdrachten;
  3° wat de openbaredienstverplichtingen betreft, dienen de nadere regels van de delegatie door de [1 netbeheerder]1 ter goedkeuring aan de regering te worden voorgelegd na advies van [2 Brugel]2;
  4° de activiteiten die verband houden met de toegang tot het netwerk, met de metingen en met de relaties met de toeganghouders en gebruikers van het distributienet, met inbegrip van het bijbehorende informatiesysteem, mogen niet worden toevertrouwd aan personen zoals bedoeld in artikel 6, § 1;
  5° onder voorbehoud van de voorwaarden die voorafgaan, stelt de [1 netbeheerder]1 vrij de verplichtingen en opdrachten vast die hij delegeert, alsook de nadere regels voor deze delegatie.
  § 3. [3 Als de taken gedelegeerd worden aan de uitbatingsbedrijven bedoeld in § 2, geeft de distributienetbeheerder Brugel toegang tot de rekeningen, facturen en het budget van deze bedragen binnen de grenzen van de controle die hij alleen of gezamenlijk met andere over deze uitoefent; Brugel mag hem alle noodzakelijke en relevante informatie vragen over de voorwaarden voor de uitbating of voor de uitvoering van de gedelegeerde verplichtingen en opdrachten.]3
  § 4. De Regering kan aanvullende maatregelen treffen inzake de organisatie van diensten en beheersdelegaties, teneinde de onafhankelijkheid van de [1 netbeheerder]1 ten aanzien van de personen bedoeld in artikel 6, § 1, te waarborgen.
  § 5. De [1 netbeheerder]1 mag zich niet bemoeien met andere gasleveringsactiviteiten dan die welke noodzakelijk zijn door zijn verplichtingen als leverancier voor de noodlevering geregeld in Hoofdstuk IVbis van deze ordonnantie.
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 9, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (3)<ORD 2018-07-23/07, art. 57, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>

  Art. 8.[1 De netbeheerder evenals de vennootschappen en hun potentiële onderaannemers waaraan de netbeheerder de dagelijkse uitoefening van zijn activiteiten heeft toevertrouwd en hun personeelsleden mogen aan derden geen vertrouwelijke en commercieel gevoelige informatie openbaar maken waarvan zij kennis hebben gekregen in het kader van de uitoefening van hun taken, behalve in geval van oproeping als getuige voor een rechtbank en onder voorbehoud van mededelingen aan beheerders van andere netten of aan Brugel, die uitdrukkelijk zijn toegelaten uit hoofde van deze ordonnantie of haar uitvoeringsbesluiten.]1
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 10, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>

  Art. 9.<ORD 2006-12-14/45, art. 76, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2007> [3 De netbeheerder werkt een voorstel van technisch reglement uit voor het beheer van zijn eigen net en de toegang hiertoe en legt dit ter goedkeuring voor aan Brugel.
   Brugel legt het voorstel van technisch reglement voor advies voor aan de betrokken administraties, de daadwerkelijke of potentiële gebruikers van het net en de Raad. Die adviezen worden binnen dertig dagen uitgebracht.
   Brugel brengt dit voorstel ter informatie ter kennis van de Regering. Vervolgens keurt het het technisch reglement goed, na onderzoek van het voorstel en de resultaten van het raadplegingsproces. Er kunnen wijzigingen aan de geldende technische reglementen voorgesteld worden aan Brugel door de Regering of door de netbeheerder voor het net waarvoor hij verantwoordelijk is.
   Wanneer een voorstel tot wijziging van een technisch reglement afkomstig is van de Regering, legt Brugel dit voor advies voor aan de netbeheerder. Deze beschikt over een termijn van twee maand om zijn advies over te maken aan Brugel.
   Brugel spreekt zich vervolgens uit over de voorgestelde wijzigingen en keurt ze desgevallend volledig of gedeeltelijk goed.
   Wanneer Brugel op basis van klachten of op grond van haar eigen waarnemingen, een slechte werking of een weinig efficiënte werking identificeert met betrekking tot de uitvoering van een of ander technisch reglement, of om enige andere wettige reden, kan Brugel voorstellen een technisch reglement te wijzigen. In dit geval stelt het een lijst met aan te brengen wijzigingen op; Brugel legt deze lijst ter advies voor aan de betrokken administraties, de daadwerkelijke of potentiële gebruikers van het net en de Raad. Die adviezen worden binnen dertig dagen uitgebracht; ze brengt deze lijst ter informatie ter kennis aan de Regering en legt ze voor advies voor aan de netbeheerder. Deze beschikt over een termijn van twee maand om zijn advies over te maken aan Brugel. Brugel keurt binnen de maand na het advies van de netbeheerder of na het verstrijken van de termijn die hem werd toegekend om zijn advies te verstrekken al deze wijzigingen of een deel ervan goed, al naargelang het geval.]3
  [1 Het technisch reglement waarborgt de interoperabiliteit van de netten; het is objectief en niet-discriminerend.]1
  Het technisch reglement wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het bepaalt met name :
  1° de minimale technische vereisten voor de aansluiting op het net, de bepalingen betreffende de grenzen van het net en de nadere regels van het ter beschikking stellen van plaatsen en infrastructuren door de aanvragers van een aansluiting;
  2° de voorwaarden voor toegang tot het net;
  3° de respectieve verantwoordelijkheden van de netbeheerder en van de gebruikers die aangesloten zijn op dit net;
  4° de operationele regels waaraan de netbeheerder onderworpen is bij zijn technisch beheer van de gasstromen en de maatregelen die hij moet treffen met het doel problemen rond congestie en technische knelpunten op te lossen die de zekerheid en de continuïteit van de energievoorziening in gedrang kunnen brengen;
  5° de prioriteit die moet worden gegeven aan de ingraving van gaspijpleidingen bij de verbetering, de vernieuwing en de uitbreiding van het net;
  6° de ondersteunende diensten die de netbeheerder moet voorzien;
  7° de informatie en de gegevens die door de netgebruikers moeten worden verstrekt aan de beheerders van de netten;
  8° de maatregelen die tot doel hebben elke discriminatie te voorkomen tussen de netgebruikers of categorieën van netgebruikers;
  9° de maatregelen die moeten worden genomen om de vertrouwelijkheid te waarborgen van de persoonlijke en commerciële gegevens waarvan de netbeheerder kennis heeft bij de uitvoering van zijn opdrachten;
  10° de gegevens die moeten worden uitgewisseld, in het bijzonder om de opstelling van het investeringsplan toe te laten;
  11° de informatie die door de netbeheerder moet worden verstrekt aan de beheerders van de andere netten waarmee dit net is verbonden, om een veilige en efficiënte uitbating, een gecoördineerde ontwikkeling en de wisselwerking tussen de verbonden netten te waarborgen;
  12° de regels en de voorwaarden voor terbeschikkingstelling van installaties van de gebruiker aan de netbeheerder, teneinde de veiligheid van zijn net te waarborgen;
  [1 13° de gevallen waarin het opschorten van de toegang, het buiten dienst stellen of het afschaffen van een aansluiting, het opleggen van aanpassingen aan de installaties van de netgebruiker of het afschaffen ervan door de netbeheerder is toegestaan, en de bijbehorende modaliteiten;]1
  [3 14° de modaliteiten voor de berekening, schatting en facturatie door de netbeheerder van het niet door een leverancier gefactureerde elektriciteitsverbruik, op basis van gereguleerde tarieven die voldoen aan de voorwaarden vastgelegd in art. 10ter, punt 17° .]3
  Ze bevat eveneens :
  1° een meetcode die met name de technische en administratieve voorschriften vastlegt om de meting te kunnen organiseren;
  2° een samenwerkingscode, die met name de nadere regels voor samenwerking tussen de netbeheerders vastlegt en die onder andere de uitwisseling van meetgegevens, de voorbereiding van de investeringsplannen, de organisatie van de uitbatingprocedures op de koppelingspunten, de wijze van factureren van de beheerders van de netten overeenkomstig [1 de federale bepalingen terzake]1.
  [3 Na goedkeuring ervan door de distributienetbeheerder en na overleg met de leveranciers, kan Brugel een vetorecht inbrengen tegen de MIG die van toepassing is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de datum van inwerkingtreding ervan. Brugel overlegt met de distributienetbeheerder, de leveranciers en de andere actoren waarop de MIG van toepassing is, in het kader van een samenwerkingsplatform waarop al deze actoren en netbeheerders vertegenwoordigd zijn. Elke toepasselijke wijziging aan de MIG kan het voorwerp zijn van een veto door Brugel binnen de twee maanden die volgen op de kennisgeving ervan.
   De netbeheerder wendt alle gepaste middelen aan om zich van de optimale werking van het platform voor de samenwerking met de marktactoren en de goede uitvoering van de in deze MIG voorziene processen te vergewissen.]3
  [3 De technische reglementen worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op de website van Brugel en de netbeheerder. Brugel en de distributienetbeheerder komen overeen over de voorwaarden voor het opstellen en het publiceren van een gevulgariseerde versie van het technisch reglement voor de residentiële consumenten wat betreft de bepalingen die op hen van toepassing zijn. De technische reglementen en de MIG zijn in elk geval compatibel met de bepalingen van deze ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten.]3
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 11, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (3)<ORD 2018-07-23/07, art. 58, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>

  Art. 9bis.<ingevoegd bij ORD 2006-12-14/45, art. 78; Inwerkingtreding : 01-01-2007> [1 ...]1. De [1 netbeheerder]1 verleent toegang tot zijn net, onder de voorwaarden bepaald door het technisch reglement, aan de leveranciers die houder zijn van een leveringsvergunning voor de distributie van gas dat bestemd is voor hun afnemers die aangesloten zijn op het distributienet, aan de producenten met één of meerdere productie-installaties in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest en aan de gebruikers die, in voorkomend geval, gemachtigd zijn om een aanvraag tot toegang in te dienen en die aangesloten zijn op dit net.
  [1 ...]1[1 ...]1
  [1 De netbeheerder houdt een toegangsregister bij om de toegang tot zijn net te beheren.
   In het toegangsregister zijn, voor elk toegangspunt dat door een uniek identificatienummer aangeduid wordt, alle gegevens opgenomen die vereist zijn voor het beheer van de toegang, en meer bepaald, het statuut actief of inactief van het toegangspunt en, voor de actieve toegangspunten, de identiteit van de leverancier die toegangsgerechtigde is van het betreffende toegangspunt en die van zijn afnemer.
   Elk door een leverancier geformuleerde aanvraag tot wijziging van gegevens in het toegangsregister wordt gedaan overeenkomstig de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldende MIG.
   De in het toegangsregister opgenomen gegevens gelden, met name voor de facturering aan leveranciers voor het gebruik van het distributienet en de prestaties voor toegang tot het net in kwestie.]1
  [2 De leverancier is verantwoordelijk voor de toegang tot het net gerealiseerd door de distributienetbeheerder, overeenkomstig een naar behoren geformuleerde vraag van zijn kant, om een leveringscontract of zijn wettelijke verbintenis als leverancier uit te oefenen.]2
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 12, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2018-07-23/07, art. 59, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>

  Art. 10.§ 1. De netbeheerder stelt, in samenwerking met [5 Brugel]5, een investeringsplan op bestemd om [1 de regelmaat, de betrouwbaarheid]1 en de veiligheid van de bevoorrading te verzekeren [1 , rekening houdend met het leefmilieu, [7 van de veiligheid van goederen en personen,]7 de energie-efficiëntie en het rationeel beheer van de wegen]1 [7 , volgens de procedures voorzien in § 3]7.
  [1 Het investeringsplan heeft betrekking op een periode van vijf jaar; het wordt elk jaar aangepast voor de vijf volgende jaren.
   Brugel kan de [7 ...]7 het model voor de voorgestelde investeringsplannen nader bepalen.
   Het investeringsplan bevat tenminste de volgende gegevens :
   1° een gedetailleerde beschrijving van de bestaande infrastructuur, van haar verouderde staat en van haar gebruiksgraad, evenals van de belangrijkste infrastructuren die moeten worden aangelegd of die gemoderniseerd moeten worden gedurende de door het zogenaamde plan gedekte jaren;
   2° een schatting van de capaciteitsbehoeften, rekening houdend met de evolutie van de exploitatie van het net, van de maatregelen van energie-efficiëntie die door de autoriteiten worden bevorderd en door de netbeheerder worden overwogen, van de bevordering van de productie van biogas en de injectie ervan op het net, van de levering, [7 scenario's voor de ontwikkeling van voertuigen op aardgas (CNG) en de bijbehorende stations,]7 van het verbruik en van de handel met de twee andere Gewesten en van hun kenmerken;
   3° een beschrijving van de ingezette middelen en van de te verwezenlijken investeringen om in de geschatte behoeften te voorzien, met inbegrip van, desgevallend, de versterking of de aanleg van interconnecties om de correcte aansluiting op de netten te waarborgen waarop het net is aangesloten, evenals een lijst van de belangrijke investeringen waartoe reeds besloten werd, een beschrijving van de nieuwe belangrijke investeringen die tijdens de eerstkomende drie jaar verwezenlijkt moeten worden en een kalender voor deze investeringsprojecten;
   4° het vastleggen van de nagestreefde kwaliteitsdoelstellingen, in het bijzonder met betrekking tot de duur van de onbeschikbaarheden zoals gedefinieerd in het model van het verslag over de kwaliteit van de prestaties;
   5° het beleid dat op milieugebied [6 en inzake energie-efficiëntie]6 wordt gevoerd;
   6° de beschrijving van het beleid inzake onderhoud;
   7° de lijst van de acties die tijdens het afgelopen jaar dringend zijn uitgevoerd;
   8° de beschrijving van een noodplan dat geïmplementeerd moet worden om het hoofd te bieden aan een moeilijke situatie (N-I);
   9° de staat van de studies, projecten en implementatie van intelligente netten en, in voorkomend geval, [7 slimme meters]7 [7 evenals de voor de eventuele uitrol van deze meters prioritair geïdentificeerde niches]7.]1
  [6 10° een gedetailleerde beschrijving van de financiële aspecten van de beoogde investeringen.]6
  § 2. [2 ...]2 Het investeringsplan wordt voor de eerste maal opgesteld voor de periode 2005-2009. <ORD 2006-12-14/45, art. 79, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
  § 3. (De voorstellen van investeringsplan worden voor [7 31 mei]7 van het jaar dat voorafgaat aan het eerste jaar waarop het plan betrekking heeft, aan [5 Brugel]5 bezorgd. [7 ...]7
  [7 Brugel deelt de netbeheerder ten laatste op 15 juli van hetzelfde jaar zijn voorafgaande opmerkingen over het ontwerpplan mee. De netbeheerder werkt zijn definitief ontwerp van investeringsplan uit op basis van de voorafgaande opmerkingen van Brugel en bezorgt dit aan Brugel voor 15 september van het jaar dat voorafgaat aan het eerste jaar waarop het plan betrekking heeft. Brugel gaat over tot de raadpleging van de betrokken administraties, de daadwerkelijke of potentiële gebruikers van het net en van de Raad betreffende bepaalde aspecten van het plan. In dit geval brengt ze de betrokken netbeheerder hiervan op de hoogte.
   Brugel maakt ten laatste op 30 oktober van hetzelfde jaar het definitief ontwerp van plan aan de Regering ter goedkeuring over, samen met zijn advies en de resultaten van de openbare raadpleging. Voor zijn advies gaat Brugel met name na of de investeringen die voorzien zijn in dit ontwerpplan alle investeringsbehoeften dekken die tijdens de raadpleging zijn opgetekend en of dit plan overeenkomt met het tienjarige netontwikkelingsplan dat de gehele Europese Unie dekt. Het houdt eveneens rekening met de relatie tussen de elektriciteits- en de gasmarkt en tussen de markten voor arm en rijk aardgas.
   Als de Regering op 31 december van hetzelfde jaar geen beslissing genomen heeft en voor zover de documenten wel degelijk aan het Parlement tegen ten laatste 30 oktober van hetzelfde jaar overgemaakt zijn, wordt het definitief ontwerp van het investeringsplan geacht te zijn goedgekeurd.]7
  [3 Brugel houdt toezicht op en evalueert de uitvoering van het vijfjarige investeringsplan.]3
  [5 Brugel]5 kan, in het belang van de gebruikers en rekening houdend met de milieucriteria, de netbeheerder het uitdrukkelijke bevel geven om bepaalde vanuit technisch en financieel oogpunt alternatieve of aanvullende investeringen te bestuderen. Deze studies [3 worden]3 uitgevoerd binnen een termijn die rekening houdt met de termijnen voor goedkeuring van de in het bovenstaande lid vermelde investeringsplannen.
  [3 ...]3) <ORD 2006-12-14/45, art. 80, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
  [4 § 4. Elk jaar vóór [7 31 maart]7 maakt de netbeheerder aan Brugel een verslag over waarin hij de kwaliteit van zijn prestaties gedurende het afgelopen kalenderjaar beschrijft. De vorm en gedetailleerde inhoud maken het voorwerp van een overleg tussen de netbeheerder en Brugel uit die eveneens de netbeheerder kan verplichten om hem zijn onderhoudsprogramma over te maken.
   Dit verslag bevat ten minste de volgende gegevens :
   1° het aantal afnemers dat is aangesloten op het net;
   2° de onbeschikbaarheid van het net alsook de oorzaken hiervan;
   3° de gemelde problemen inzake kwaliteit of druk van het gas;
   4° het aantal klachten dat werd ontvangen met betrekking tot de niet-naleving van de bepalingen van het aansluitingscontract.]4
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 13, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2011-07-20/29, art. 14, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (3)<ORD 2011-07-20/29, art. 15, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (4)<ORD 2011-07-20/29, art. 16, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (5)<ORD 2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (6)<ORD 2014-05-08/36, art. 25, 005; Inwerkingtreding : 21-06-2014>
  (7)<ORD 2018-07-23/07, art. 60, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>

  HOOFDSTUK IIIbis. [1 Inzake de tariefmethodologie en de tarieven]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij ORD 2014-05-08/36, art. 26, 005; Inwerkingtreding : 21-06-2014>

  Art. 10bis.[1 § 1. De aansluiting en de toegang tot het distributienet voor de afname en de injectie van energie, met inbegrip van de meetdiensten en, desgevallend, de ondersteunende diensten maken het voorwerp uit van gereguleerde tarieven.
  Na gestructureerd, gedocumenteerd en transparant overleg met de netbeheerder, werkt Brugel de tariefmethodologie uit die deze netbeheerder moet gebruiken voor het opstellen van diens tariefvoorstel.
  § 2. De tariefmethodologie preciseert onder andere :
  1° de definitie van de kostencategorieën die door de tarieven worden gedekt;
  2° de regels van de evolutie na verloop van tijd van de kostencategorieën bedoeld in 1°, met inbegrip van de methode voor de bepaling van de parameters die zijn opgenomen in de evolutieformules;
  3° de regels voor de toewijzing van de kosten aan de categorieën van netgebruikers;
  4° de algemene tariefstructuur en de tariefcomponenten.
  § 3. De tariefmethodologie kan worden opgesteld door Brugel volgens een vastgestelde procedure van gemeenschappelijk akkoord met de distributienetbeheerder op basis van een uitdrukkelijk transparant en niet-discriminerend akkoord. Bij gebrek aan een akkoord wordt het overleg ten minste gehouden als volgt :
  1° Brugel stuurt de oproeping van de overlegvergaderingen bedoeld in lid 1 naar de distributienetbeheerder samen met de documentatie betreffende de agendapunten van deze vergaderingen, binnen een termijn van drie weken voorafgaand aan de vergaderingen in kwestie. De oproeping vermeldt de plaats, de datum en het uur van de vergadering, alsook de punten van de dagorde;
  2° na de vergadering stelt Brugel een ontwerp van proces-verbaal op van de vergadering waarin de argumenten worden opgenomen die naar voren werden geschoven door de verschillende partijen en de vastgestelde punten waarover overeenstemming en waarover geen overeenstemming bestond die zij ter goedkeuring verzendt naar de distributienetbeheerder binnen een termijn van twee weken na de vergadering;
  3° binnen een termijn van één maand na de ontvangst van het door de partijen goedgekeurde proces-verbaal van Brugel, verstuurt de netbeheerder naar Brugel zijn formeel advies over de tariefmethodologie dat het resultaat is van dit overleg, waarbij desgevallend de eventuele resterende punten waarover geen overeenstemming werd bereikt worden benadrukt.
  De termijnen bepaald in de punten 1°, 2° en 3° kunnen worden ingekort in gemeen overleg tussen Brugel en de distributienetbeheerder.
  § 4. Brugel wint het advies in van de Raad over de tariefmethodologie die uit dit overleg volgt. Deze laatste brengt zijn advies binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzoek.
  Brugel kan het advies vragen van elke speler van de gasmarkt indien hij dit nodig acht voor de uitwerking van de tariefmethodologie.
  § 5. Brugel publiceert op haar website de toepasselijke tariefmethodologie, de relevante stukken met betrekking tot het overleg met de distributienetbeheerder, het advies van de Raad en alle documenten die zij nuttig acht voor de motivering van haar beslissing betreffende de tariefmethodologie, met inachtneming van de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige gegevens betreffende de leveranciers of de netgebruikers, persoonsgegevens en/of gegevens waarvan de vertrouwelijkheid wordt beschermd krachtens bijzondere wetgevingen.
  § 6. Behoudens korter overeengekomen termijn tussen Brugel en de distributienetbeheerder is de tariefmethodologie die van toepassing is voor de vaststelling van het tariefvoorstel meegedeeld aan de netbeheerder ten laatste zes maanden vóór de datum waarop het tariefvoorstel moet worden ingediend bij Brugel. De inaanmerkingneming van de wijzigingsvoorstellen moet gemotiveerd worden.
  § 7. Deze tariefmethodologie [2 is stabiel en]2 blijft van toepassing gedurende de hele tariefperiode, met inbegrip van de eindbalans van de saldi die betrekking heeft op deze periode. Wijzigingen aangebracht tijdens de periode aan de tariefmethodologie, conform de bepalingen van § 1, zijn slechts van toepassing vanaf de volgende tariefperiode [2 ...]2.
  [2 Bij wijze van uitzondering op de regel van de stabiliteit van de tariefmethodologie, kan Brugel na gestructureerd, gedocumenteerd en transparant overleg met de distributienetbeheerder beslissen dat deze wijzigingen onmiddellijk van toepassing zijn. In dat geval, motiveert Brugel zijn beslissing in het licht van de uitzonderlijke omstandigheden die deze afwijking van de regel van tarifaire stabiliteit rechtvaardigen.]2
  Brugel vraagt het advies van de Raad en kan het advies vragen van elke speler van de gasmarkt indien hij dit nodig acht in het kader van de wijzigingen aan de tariefmethodologie tijdens de periode.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij ORD 2014-05-08/36, art. 26, 005; Inwerkingtreding : 21-06-2014>
  (2)<ORD 2018-07-23/07, art. 61, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>

  Art. 10ter.[1 Brugel stelt de tariefmethodologie op met inachtneming van volgende richtsnoeren :
  1° de tariefmethodologie moet exhaustief en transparant zijn, teneinde het de distributienetbeheerder mogelijk te maken om zijn tariefvoorstellen op deze enkele basis op te stellen. Het bevat de elementen die verplicht moeten voorkomen in het tariefvoorstel. Het definieert rapporteringmodellen die moeten worden gebruikt door de distributienetbeheerder;
  2° de tariefmethodologie moet toelaten om het geheel van de kosten op efficiënte wijze te dekken die noodzakelijk of doeltreffend zijn voor de uitvoering van de wettelijke of reglementaire verplichtingen die op de netbeheerder rusten alsook voor de uitoefening van zijn activiteiten;
  3° de tariefmethodologie stelt het aantal jaren van de gereguleerde periode vast dat aanvangt op 1 januari. De jaarlijkse tarieven die hieruit voortvloeien worden bepaald bij toepassing van de voor die periode toepasselijke tariefmethodologie;
  4° de tariefmethodologie maakt de evenwichtige ontwikkeling mogelijk van distributienetten, in overeenstemming met de verschillende investeringsplannen van de netbeheerder zoals goedgekeurd volgens de procedure beoogd in artikel 10, § 3;
  5° de eventuele criteria voor de verwerping van bepaalde kosten zijn niet-discriminerend en transparant;
  6° de tarieven zijn niet-discriminerend en proportioneel. Zij respecteren een transparante toewijzing van de kosten;
  7° de structuur van de tarieven bevordert het rationeel gebruik van energie en infrastructuren;
  8° de verschillende tarieven zijn uniform op het grondgebied dat door het net van de distributienetbeheerder bediend wordt;
  9° de normale vergoeding van in de gereguleerde activa geïnvesteerde kapitalen moet de distributienetbeheerder in staat stellen om de noodzakelijke investeringen voor de uitoefening van zijn opdrachten te verwezenlijken;
  10° de kosten betreffende de uitvoering van de begroting van de openbare dienstopdrachten bedoeld in artikel 19, § 1, worden op transparante wijze in de tarieven opgenomen;
  11° de belastingen, de taksen, de toeslagen, de vergoedingen en bijdragen van alle aard, alsook hun aanpassingen, die worden opgelegd door een wettelijke of reglementaire bepaling worden [2 binnen een termijn van drie maanden te tellen vanaf]2 toegevoegd aan de tarieven op de datum van hun inwerkingtreding. Brugel controleert de conformiteit van de aanpassing van de tarieven met deze wettelijke en reglementaire bepalingen;
  12° de methodologie bepaalt de nadere regels voor de integratie en controle van de gestrande kosten bestaande uit de niet-gekapitaliseerde lasten voor het aanvullend pensioen of het pensioen van de openbare sector, die worden betaald aan personeelsleden die een gereguleerde gasdistributieactiviteit hebben verricht, die verschuldigd zijn voor de jaren vóór de liberalisering krachtens statuten, collectieve arbeidsovereenkomsten of andere voldoende geformaliseerde overeenkomsten, die werden goedgekeurd vóór 30 april 1999, of die worden betaald aan hun rechthebbenden of vergoed aan hun werkgever door een netbeheerder, die in de tarieven kunnen worden opgenomen;
  13° de kosten bedoeld in punten 10°, 11° en 12° zijn niet gebonden aan beslissingen die op vergelijkingsmethoden zijn gebaseerd, noch aan een bevorderende regulering. De eventuele saldi betreffende deze kosten worden op transparante wijze afgetrokken van of toegevoegd aan de kosten die aangerekend worden aan de afnemers volgens de modaliteiten bepaald door Brugel;
  14° onder voorbehoud van de conformiteitscontrole van Brugel, maken de tarieven het mogelijk voor de distributienetbeheerder wiens efficiëntie rond het marktgemiddelde ligt om de totaliteit van zijn kosten en een normale vergoeding van de kapitalen in te vorderen. De controle van deze kosten is gebaseerd op criteria die door Brugel relevant worden geacht, zoals een vergelijking wanneer die mogelijk is, en houdt rekening met de bestaande objectieve verschillen tussen distributienetbeheerders die niet kunnen worden weggewerkt op initiatief van deze laatsten.
  Iedere beslissing die gebruik maakt van vergelijkende technieken integreert kwalitatieve parameters en is gebaseerd op homogene, transparante, betrouwbare gegevens en gegevens die gepubliceerd zijn of integraal mededeelbaar zijn in de motivering van de beslissing van Brugel.
  Iedere vergelijking met andere netbeheerders wordt verwezenlijkt tussen bedrijven die een vergelijkbare activiteit hebben onder vergelijkbare omstandigheden;
  15° de kruissubsidiëring tussen gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten is niet toegelaten;
  16° de tarieven moedigen de distributienetbeheerder aan om de prestaties te verbeteren, de integratie van de markt en de bevoorradingszekerheid te bevorderen alsook aan onderzoek en ontwikkeling te doen die nodig zijn voor zijn activiteiten door onder anderen met zijn investeringsplannen rekening te houden;
  17° de tarieven strekken ertoe een juist evenwicht te bieden tussen de kwaliteit van de gepresteerde diensten en de prijzen die door de eindafnemers worden gedragen. [2 Als deze diensten uitgevoerd worden zonder contractuele, wettelijke of reglementaire basis, zijn de tarieven die de eindafnemers moeten betalen aangepast volgens het geval. De aangepaste aard van het tarief wordt van geval tot geval bepaald in functie van de in het technisch reglement bepaalde situaties, rekening houdend met de elementen in feite en in rechte die tot de verstrekking van deze diensten geleid hebben. Wanneer uit deze elementen blijkt dat de eindafnemer hiervan opzettelijk of op een deloyale manier gebruik gemaakt heeft zonder contractuele, wettelijke of reglementaire basis, kan een verhoogde prijs op deze diensten toegepast worden]2;
  18° het positieve of negatieve saldo, tussen de kosten (inclusief de vergoeding bepaald in 9° ) en de ontvangsten die jaarlijks opgelopen en geboekt zijn door de distributienetbeheerder tijdens een regulatoire periode, wordt elk jaar door de distributienetbeheerder op transparante en niet-discriminerende wijze berekend. Dat jaarlijks saldo wordt gecontroleerd en gevalideerd door Brugel die bepaalt volgens welke modaliteiten het wordt afgetrokken van of toegevoegd aan de kosten ten laste van de afnemers, of toegewezen wordt aan het boekhoudkundig resultaat van de distributienetbeheerder.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij ORD 2014-05-08/36, art. 26, 005; Inwerkingtreding : 21-06-2014>
  (2)<ORD 2018-07-23/07, art. 62, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>

  Art. 10quater. [1 § 1. De netbeheerder stelt zijn tariefvoorstel op, met inachtneming van de tariefmethodologie die door Brugel wordt opgesteld, en dient deze in met inachtneming van de indienings- en goedkeuringprocedure van de tariefvoorstellen beoogd in § 3.
  § 2. Brugel beslist, na onderzoek van het tariefvoorstel, over de goedkeuring ervan op basis van zijn overeenstemming met de tariefmethodologie en deelt haar gemotiveerde beslissing mee aan de netbeheerder met inachtneming van de indienings- en goedkeuringsprocedure voor de tariefvoorstellen beoogd in § 3. Brugel kan in de tariefbeslissing aanvullende modaliteiten invoeren die niet in de tariefmethodologie gedefinieerd zijn en die op transparante en niet discriminerende wijze met de distributienetbeheerder overeengekomen zijn.
  § 3. De indienings- en goedkeuringsprocedure voor de tariefvoorstellen maakt het voorwerp uit van een akkoord tussen Brugel en de netbeheerder. Bij gebrek aan een akkoord, is de procedure de volgende :
  1° de netbeheerder dient binnen een redelijke termijn voor het einde van het laatste jaar van elke lopende gereguleerde periode zijn tariefvoorstel in, vergezeld van het budget, voor de volgende gereguleerde periode in de vorm van het rapporteringmodel dat vastgesteld wordt door Brugel;
  2° het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, wordt per drager en tegen ontvangstbevestiging overgezonden aan Brugel. De netbeheerder zendt eveneens een elektronische versie over op basis waarvan Brugel, indien nodig, het tariefvoorstel, vergezeld van budget, kan bewerken;
  3° binnen een redelijke termijn na ontvangst van het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, bevestigt Brugel aan de netbeheerder per brief per drager met ontvangstbevestiging, evenals per e-mail, de volledigheid van het dossier of bezorgt zij hem een lijst van bijkomende inlichtingen die het moet verstrekken.
  Binnen een redelijke termijn, na ontvangst van de hierboven bedoelde brief waarin hem bijkomende inlichtingen werden gevraagd, verstrekt de netbeheerder aan Brugel per brief per drager met ontvangstbevestiging deze inlichtingen. De netbeheerder bezorgt eveneens een elektronische versie van de antwoorden en bijkomende gegevens aan Brugel;
  4° binnen een redelijke termijn na ontvangst van het tariefvoorstel bedoeld in 2° of, in voorkomend geval, binnen een redelijke termijn na ontvangst van de antwoorden en de bijkomende inlichtingen van de netbeheerder, bedoeld in 3°, brengt Brugel de netbeheerder per brief per drager en tegen ontvangstbevestiging op de hoogte van haar beslissing tot goedkeuring van zijn voorstel of van haar ontwerp van beslissing tot weigering van het betrokken tariefvoorstel, vergezeld van het betrokken budget.
  In haar ontwerp van beslissing tot weigering van het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, geeft Brugel op gemotiveerde wijze aan welke punten de netbeheerder moet aanpassen om een beslissing tot goedkeuring van Brugel te verkrijgen. Brugel heeft de bevoegdheid om aan de netbeheerder te vragen om zijn tariefvoorstel te wijzigen om ervoor te zorgen dat dit proportioneel is en op niet-discriminerende wijze wordt toegepast;
  5° indien Brugel het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, van de netbeheerder afwijst in haar ontwerp van beslissing tot weigering van het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, kan de netbeheerder, binnen een redelijke termijn na de ontvangst van dit ontwerp van beslissing zijn bezwaren hieromtrent meedelen aan Brugel.
  Deze bezwaren worden per drager en tegen ontvangstbevestiging overhandigd aan Brugel alsook in elektronische vorm.
  Op zijn verzoek wordt de netbeheerder, binnen een redelijke termijn na ontvangst van het ontwerp van beslissing tot weigering van het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, gehoord door Brugel.
  Desgevallend, dient de netbeheerder, binnen een redelijke termijn na ontvangst van het ontwerp van beslissing tot weigering van het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, per drager en tegen ontvangstbevestiging zijn aangepast tariefvoorstel, vergezeld van het budget, in bij Brugel. De netbeheerder bezorgt eveneens een elektronische kopie aan Brugel.
  Binnen een redelijke termijn na verzending door Brugel van het ontwerp van de beslissing tot weigering van het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, of, in voorkomend geval, binnen een redelijke termijn na ontvangst van de bezwaren en het aangepaste tariefvoorstel, vergezeld van het budget, brengt Brugel de netbeheerder per brief per drager en tegen ontvangstbevestiging, evenals elektronisch, op de hoogte van haar beslissing tot goedkeuring of weigering van het in voorkomend geval aangepaste tariefvoorstel, vergezeld van het budget;
  6° indien de netbeheerder zijn verplichtingen niet nakomt binnen de termijnen zoals bepaald in de punten 1° tot 5°, of indien Brugel een beslissing heeft genomen tot weigering van het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, of van het aangepaste tariefvoorstel, vergezeld van het aangepaste budget, zijn voorlopige tarieven van kracht tot alle bezwaren van de netbeheerder of van Brugel zijn uitgeput of totdat over de twistpunten tussen Brugel en de netbeheerder een akkoord wordt bereikt. Brugel is bevoegd om te besluiten tot passende compenserende maatregelen na overleg met de netbeheerder indien de definitieve tarieven afwijken van de tijdelijke tarieven;
  7° in geval van overgang naar nieuwe diensten en/of een aanpassing van bestaande diensten kan de netbeheerder binnen de gereguleerde periode aan Brugel een geactualiseerde tariefvoorstel ter goedkeuring voorleggen. Dit geactualiseerd tariefvoorstel houdt rekening met het door Brugel goedgekeurde tariefvoorstel, zonder de integriteit van de bestaande tariefstructuur te wijzigen.
  Het geactualiseerde voorstel wordt ingediend door de netbeheerder en door Brugel behandeld overeenkomstig de geldende procedure, bedoeld in deze artikel met dien verstande dat de bedoelde termijnen gehalveerd worden;
  8° indien er zich tijdens een gereguleerde periode uitzonderlijke omstandigheden voordoen, onafhankelijk van de wil van de netbeheerder, kan deze op elk ogenblik binnen de gereguleerde periode een gemotiveerde vraag tot herziening van zijn tariefvoorstel ter goedkeuring voorleggen aan Brugel voor wat de komende jaren van de gereguleerde periode betreft.
  De gemotiveerde verzoek tot herziening van het tariefvoorstel wordt door de netbeheerder ingediend en door Brugel behandeld overeenkomstig de toepasselijke procedure bedoeld in deze artikel met dien verstande dat de bedoelde termijnen gehalveerd worden;
  9° Brugel beslist, onverminderd haar mogelijkheid om de kosten te controleren in het licht van de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, over de goedkeuring van de door de netbeheerder voorgestelde tariefaanpassingen aan alle wijzigingen van openbare dienstverplichtingen binnen de drie maanden na het verzenden door de netbeheerder van dergelijke wijzigingen;
  10° Brugel publiceert op haar website, op een transparante wijze, de stand van zaken van de goedkeuringsprocedure van de tariefvoorstellen evenals, in voorkomend geval, de tariefvoorstellen die neergelegd worden door de netbeheerder.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij ORD 2014-05-08/36, art. 26, 005; Inwerkingtreding : 21-06-2014>

  Art. 10quinquies.[1 § 1. Tegen de beslissingen die door Brugel krachtens Hoofdstuk IIIbis worden genomen kan beroep aangetekend worden door iedere persoon die een belang aantoont voor het [2 Marktenhof]2 te Brussel zetelend zoals in kort geding.
  § 2. De procedure georganiseerd door de artikelen 15/20, § 2, en 15/21, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen is van toepassing in het Brussels Hoofstedelijk Gewest voor de beroepen bedoeld in paragraaf 1.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij ORD 2014-05-08/36, art. 26, 005; Inwerkingtreding : 21-06-2014>
  (2)<ORD 2018-07-23/07, art. 63, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>

  Art. 10sexies. [1 Het Parlement kan aan Brugel vragen om zich uit te spreken over de noodzaak om al dan niet de tariefmethodologieën die krachtens de artikelen 10bis en 10ter vastgesteld worden te herzien teneinde de financieringsmiddelen van de vastgelegde investeringen te waarborgen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij ORD 2014-05-08/36, art. 26, 005; Inwerkingtreding : 21-06-2014>

  HOOFDSTUK IV. - In aanmerking komende afnemers en toegang tot het net.

  Art. 11.[1 Iedere eindafnemer komt in aanmerking.]1
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 17, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>

  Art. 12. De netbeheerder komt in aanmerking voor de aankoop van gas dat nodig is voor het uitvoeren van de (openbaredienstverplichtingen). <ORD 2006-12-14/45, art. 82, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

  Art. 13. De netbeheerder publiceert jaarlijks, en volgens de regels die de Regering kan vaststellen, op zijn internetsite de tarieven die van kracht zijn voor het distributienet, met inbegrip van de tarieven die betrekking hebben op de ondersteunende diensten.

  Art. 14.[1 De gemeenten stellen een standaardleverancier aan, belast met het bevoorraden van afnemers, die op de datum dat zij in aanmerking komen, ten laatste op 1 januari 2007, nog geen leverancier aangeduid hebben. Deze aanstelling is aan de goedkeuring van de Regering onderworpen die de voorwaarden kan bepalen om de belangen van de gemeenten en van de andere eindafnemers te beschermen en om de daadwerkelijke openstelling van de markt te waarborgen.]1
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 18, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>

  Art. 15.[1 De leveranciers beschikken over een leveringsvergunning om aan in aanmerking komende afnemers gas te leveren op een verbruikslocatie gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
   De leveranciers beschikken over een vereenvoudigde leveringsvergunning voor de levering :
   - van een begrensde hoeveelheid gas wanneer zij hun financiële waarborg wensen te beperken;
   - aan een beperkt aantal afnemers of aan zichzelf.
   De Regering stelt de criteria en regels vast voor de toekenning, de hernieuwing, de overdracht en de intrekking van deze verschillende leveringsvergunningen, evenals de nadere regels betreffende deze levering en de rechten en plichten opgelegd aan de leveranciers. De criteria voor toekenning van de leveringsvergunningen kunnen meer bepaald betrekking hebben op de betrouwbaarheid en de beroepservaring van de aanvrager, zijn technische en financiële capaciteiten en de kwaliteit van zijn organisatie.
   De vergunning van een leverancier die de artikelen 6 en 7 van deze ordonnantie of die zijn openbaredienstverplichtingen niet meer naleeft of die niet meer beantwoordt aan de door de Regering op grond van dit artikel vastgestelde criteria wordt ingetrokken. De vergunning kan ook beperkt worden tot de levering aan bepaalde categorieën van afnemers. [2 Elke leveringsvergunning waarvan sprake in dit artikel wordt verstrekt, overgedragen, hernieuwd, of desgevallend ingetrokken door Brugel.]2
   De Regering voorziet in de vrijstelling van bepaalde toekenningcriteria voor de leveranciers die een leveringsvergunning op federaal niveau, in de andere Gewesten of in een andere Lidstaat van de Europese Unie hebben verkregen.]1
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 19, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2020-03-19/08, art. 16, 008; Inwerkingtreding : 05-04-2020>

  Art. 16.[1 De Regering kan, in geval van plotse crisis op de energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of van bijzondere omstandigheden, die de veiligheid en de integriteit van personen of netten bedreigen, alle tijdelijke maatregelen nemen, zoals een beperking van de toegang tot de netten of iedere andere maatregel om de situatie op te lossen.
   Die maatregelen moeten de werking van de interne markt zo min mogelijk verstoren en mogen niet verder reiken dan strikt noodzakelijk is om de plotseling gerezen moeilijkheden te verhelpen.]1
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 20, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>

  Art. 17.[1 Alle oplaadpunten voor de bevolking voorzien in de mogelijkheid van een ad hoc herladen voor de gebruikers van voertuigen op gas zonder contract met de gasleverancier of de exploitant in kwestie. De regering bepaalt na advies van Brugel de criteria waaraan een oplaadpunt voor de bevolking moet voldoen.]1
  ----------
  (1)<ORD 2018-07-23/07, art. 64, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>

  HOOFDSTUK V. - (Verplichtingen en opdrachten van openbare dienst). <ORD 2006-12-14/45, art. 88, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

  Art. 18.<ORD 2006-12-14/45, art. 89, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2007> De [1 netbeheerder]1 en de leveranciers zullen, elk op hun eigen gebied, de opdrachten en verplichtingen van openbare dienst nakomen die hieronder van [2 1° tot 5°]2 worden gedefinieerd :
  1° het ter beschikking stellen van een ononderbroken minimumlevering van gas voor het verbruik van het gezin tegen de voorwaarden bepaald in Hoofdstuk Vbis;
  2° de levering van gas tegen een specifiek sociaal tarief aan personen volgens de voorwaarden bepaald door de federale wetgeving en in Hoofdstuk Vbis;
  3° een kosteloze preventiedienst voor risico's bij het gebruik van aardgas, ten voordele van de gezinnen die erom vragen. De Regering bepaalt de inhoud en voorwaarden voor de uitoefening van deze opdracht;
  [2 4° de verspreiding van duidelijke en objectieve informatie, binnen een gepaste termijn, over de doelstellingen nagestreefd in het plan voor de gasomschakeling, de modaliteiten voor de uitvoering ervan en zijn gevolgen.]2
  [2 5° overeenkomstig de door de Regering bepaalde modaliteiten en financieringen, de begeleiding van gewestelijke en lokale besturen voor de uitrol van infrastructuur voor de distributie van alternatieve brandstoffen, via adviezen, hulp bij het identificeren van kansen en administratieve en technische ondersteuning.]2
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 22, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2018-07-23/07, art. 65, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>

  Art. 18bis.<ingevoegd bij ORD 2006-12-14/45, art. 90; Inwerkingtreding : 01-01-2007> [2 § 1.]2 De [1 netbeheerder]1 is bovendien belast met volgende opdrachten [1 van openbare dienst]1 :
  1° de organisatie van een dienst voor de opvolging van de relatie met de consument en het geven van inlichtingen inzake prijzen en voorwaarden van aansluiting ten behoeve van huishoudelijke afnemers;
  [2 ...]2 [2 ...]2
  [2 2°]2 de verspreiding op een toegankelijke informatiedrager via internet van de inlichtingen betreffende de diverse maatregelen genomen door de [1 netbeheerder]1 inzake het onthaal van huishoudelijke afnemers;
  [2 3°]2 de overzending, elk jaar, aan [3 Brugel]3 van een verslag over de kwaliteit van het onthaal geboden aan de gezinnen;
  [2 4°]2 de overzending, elk jaar, aan [3 Brugel]3 van een verslag over de lijst verplichtingen waarmee de [1 netbeheerder]1 garandeert dat elke vorm van discriminerende praktijken wordt uitgesloten. [3 Brugel]3 deelt dit verslag [1 en haar advies]1 mede aan de Regering en maakt het bekend;
  [4 5° de opstelling en de goede uitvoering van het plan voor de aanpassing van het net met het oog op de omschakeling van het gasnet; deze opdracht omvat met name de procedures en de planning voor de omschakeling;
   6° in het kader van de omschakeling waarvan sprake in 5°, de financiering van de compatibiliteitscontroles en desgevallend van de aanpassingen die dienen te gebeuren aan de toestellen van de netgebruikers die zich in een kwetsbare of achtergestelde situatie bevinden, zoals omschreven door de Regering;
   7° de overname van het verschil tussen het sociaal tarief toegepast op basis van hoofdstuk Vbis voor een beschermde afnemer op gewestelijk niveau en het sociaal tarief toegepast op grond van de federale wetgeving, ingeval het eerste hoger is dan het tweede en de afnemer er niet kan van genieten;
   8° het nemen en uitvoeren van de nodige technische maatregelen om toe te laten dat de gasbevoorrading van een oplaadpunt het voorwerp kan uitmaken van een ander contract dan het contract voor de levering van gas aan de woning of de lokalen waar dit oplaadpunt gelegen is.]4
  [2 § 2. [5 Leefmilieu Brussel]5 wordt belast met de openbare dienstverplichtingen betreffende het promoten van rationeel gasgebruik door het geven van informatie en demonstraties, de terbeschikkingstelling van uitrustingen en diensten en het verstrekken van financiële hulp ten voordele van iedere categorie van eindafnemers. [5 Leefmilieu Brussel]5 stuurt jaarlijks een verslag aan de Regering over de uitoefening van deze opdrachten waarmee het belast is krachtens deze paragraaf.
   Op voorstel van [5 Leefmilieu Brussel]5 keurt de Regering voor 1 oktober van ieder jaar goed het programma van uitvoering voor het volgende jaar van maatregelen inzake rationeel gasgebruik ten voordele van alle categorieën van alle eindafnemers en de daaraan verbonden begroting.
   Dit programma van uitvoering bevat onder andere de financiële en technische voorwaarden die het verkrijgen van een financiële hulp toelaat. Het beheer van het verkrijgen en van het betalen van financiële hulpen wordt door [5 Leefmilieu Brussel]5 georganiseerd.
   Na advies van Brugel kan de Regering aanpassingen aan het programma van uitvoering en aan de daaraan verbonden begroting in de loop van het jaar goedkeuren.
   De financiële hulp waarvan sprake in het 1ste lid van deze paragraaf wordt jaarlijks toegekend binnen de grenzen van de begrotingskredieten.
   De Regering kan de modaliteiten van uitvoering van deze paragraaf vaststellen.]2
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 23, 1°-2°, 4°-6°, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2011-07-20/29, art. 23, 3°, 7°, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2012>
  (3)<ORD 2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (4)<ORD 2018-07-23/07, art. 66, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>
  (5)<ORD 2018-05-03/03, art. 3, 009; Inwerkingtreding : 24-05-2018>

  Art. 18ter. [1 § 1. De netbeheerder kan progressief, rekening houdend met het algemeen belang en voor zover zulks technisch mogelijk, financieel redelijk en proportioneel is, slimme meters installeren op het distributienet, conform de volgende verplichte niches :
   1° wanneer een bestaande meter wordt vervangen, tenzij zulks technisch niet mogelijk of rendabel is, gelet op de op lange termijn geraamde mogelijke besparingen;
   2° wanneer wordt overgegaan tot de aansluiting in een nieuw gebouw of wanneer een gebouw zwaar gerenoveerd wordt, zoals bepaald in richtlijn 2010/31/EU.
   De beheerder kan ook intelligente meters installeren op het distributienet wanneer een gebruiker erom verzoekt, tenzij zulks technisch niet mogelijk, financieel niet redelijk en proportioneel is.
   Op voorwaarde dat een specifiek en transversaal onderzoek van Brugel de economische, energetische en sociale geschiktheid van de ontwikkeling van slimme meters aantoont voor de in het eerste lid bedoelde gevallen, alsook, desgevallend, voor elke nieuwe categorie van eventuele begunstigden, en na debat in het Parlement, kan de Regering andere situaties bepalen waarin de distributienetbeheerder slimme meters installeert, evenals de installatiemodaliteiten ervoor. Brugel legt dat onderzoek ter raadpleging voor aan het publiek.
   § 2. In geval van de in artikel 18, § 1 bedoelde niches, mag niemand de installatie of het onderhoud van een slimme meter weigeren of vragen deze weg te halen.
   De distributienetbeheerder deelt twee maanden voor de installatiedatum aan de gebruiker van het net zijn voornemen mee om een slimme meter te installeren. Die mededeling gaat vergezeld van bewustmaking en informatie over de slimme meters. Daarin staan met name nadere informatie over de kwaliteitsnormen van het product, het elektromagnetisch zendvermogen van het product, de mogelijkheid om het al dan niet communicerend te maken en de bepalingen die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens waarborgen. De Regering bepaalt de inhoud van de uitvoeringsbepalingen van dit communicatie-instrument.
   Voor de in § 1, 1° en 2° bedoelde eindafnemers, mag de netbeheerder slechts persoonlijke gegevens vanop afstand verzamelen en vanop afstand handelingen stellen na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de voor het leveringspunt geïdentificeerde eindafnemer. Die verplichting geldt ook wanneer een nieuwe eindafnemer wordt geïdentificeerd voor een leveringspunt, ongeacht de keuze van de voorheen voor het leveringspunt geïdentificeerde eindafnemer. Die verplichting kan worden herroepen op eenvoudig verzoek van de netwerkgebruiker. In elk geval, sorteert dat verzoek effect binnen 15 werkdagen. Om de rechten van de verbruiker te waarborgen, kan de regering de nadere regels vaststellen voor de mededeling, door de netwerkgebruiker, van zijn bereidheid om zijn persoonlijke gegevens met de netbeheerder te delen.
   § 3. De slimme meter levert lokaal aan de netgebruiker informatie in real time over de elektriciteit die hij afneemt of injecteert. Deze informatie in real time moet gemakkelijk geëxporteerd kunnen worden naar een informatietoepassing beschikbaar op de markt.
   § 4. De netbeheerder is, alleen of samen met één of meerdere uitbatingsbedrijven volgens de modaliteiten die zijn vastgelegd krachtens het technisch reglement, verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens afgeleverd door de slimme meters. In die hoedanigheid waakt hij erover dat de slimme meters conform de toepasselijke technische normen zijn, hij waakt eveneens over de veiligheid van het slimme net en van de mededeling van gegevens, de waarborg op de bescherming van de privacy van de netgebruikers, met name bij de verwerking van persoonsgegevens.
   De slimme meters en netten moeten zo ontworpen worden dat toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, verspreiding, bekendmaking, toegang tot en wijziging van persoonsgegevens vermeden wordt, vanaf het ontwerp.
   De netbeheerder kan de informatie beschikbaar op een slimme meter enkel verwerken om zijn wettelijke of reglementaire opdrachten uit te voeren, met name voor de ontwikkeling van het distributienet en voor de opsporing van en facturatie aan elektriciteitsverbruikers die geen factuur krijgen van een leverancier.
   Enkel gepaste en relevante persoonsgegevens die niet buitensporig zijn en beperkt tot het strikt noodzakelijke met het oog op de in deze ordonnantie toegelaten doeleinden mogen ingezameld en verwerkt worden voor de doelstelling waarvoor ze ingezameld werden. De Regering stelt een lijst vast met die primaire of afgeleide gegevens.
   Persoonlijke gegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. In ieder geval mag deze termijn niet langer duren dan vijf jaar.
   De persoonsgegevens worden anoniem gemaakt zodra hun individualisering niet meer noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor deze werden verzameld.
   Zijn verboden : alle verwerkingen van persoonlijke meetgegevens voor de volgende doeleinden :
   1° de handel in persoonlijke meetgegevens;
   2° de handel in energie-informatie of -profielen die statistisch opgesteld werden op basis van persoonlijke meetgegevens, die periodiek opgenomen worden door de netbeheerder en waaruit het consumptiegedrag van de eindafnemer afgeleid kan worden;
   3° het opstellen van " zwarte lijsten " van eindafnemers door de automatische verwerking van nominatieve informatie betreffende fraudeurs en slechte betalers.
   § 5. De Regering legt een standaard meetregime en een standaard facturatiefrequentie vast, evenals een meetregime en een facturatiefrequentie die van toepassing zijn als de netbeheerder technisch gezien geen communicatie vanop afstand kan tot stand brengen zonder onredelijke investeringen.
   De netgebruiker kiest vrij een van de meetregimes omschreven in het technisch reglement van het net. Elk meetregime maakt een frequente facturatie mogelijk, gebaseerd op het reëel verbruik, onverminderd het recht van de eindafnemer om een factuur te krijgen die gebaseerd is op zijn jaarverbruik.
   § 6. Onverminderd het blijvende recht van de distributienetbeheerder, mag niemand de informatie van een slimme meter lezen, exporteren of verwerken zonder het voorafgaandelijke en uitdrukkelijke akkoord van de eindafnemer in kwestie. De Regering kan echter de situaties en voorwaarden bepalen volgens dewelke een eindafnemer kan vragen dat de distributienetbeheerder de gegevens betreffende zijn injectie of afname meedeelt aan een derde.
   Voor de verwerking van de informatie verstrekt door de slimme meters, moeten de eindafnemers door de netbeheerder van het volgende in kennis gesteld worden :
   1° de exacte doelstellingen van de verwerking;
   2° de ingezamelde en verwerkte gegevens;
   3° de duur van de verwerking en de bewaring van de gegevens;
   4° het feit dat hij verantwoordelijk is voor deze verwerking;
   5° de bestemmelingen en de categorieën bestemmelingen van de gegevens;
   6° het bestaan van het recht op toegang tot en rechtzetting van de gegevens;
   7° het volledige potentieel van de meter, meer bepaald wat betreft de mogelijkheid voor de afnemer om zijn energieverbruik te controleren.
   Deze informatie dient op neutrale, eenvormige en duidelijke wijze verstrekt te worden via verschillende informatiekanalen, zoals brochures, brieven of websites.
   Op de websites en in de aan de afnemers overhandigde documenten moet duidelijk een contactpunt vermeld worden waar de betrokken personen voornoemde rechten inzake privacy kunnen uitoefenen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij ORD 2018-07-23/07, art. 67, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>
  

  Art. 19.<ORD 2006-12-14/45, art. 91, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2007> § 1. [1 Voor 1 oktober van ieder jaar legt de distributienetbeheerder aan de Regering zijn programma voor met betrekking tot de uitvoering van zijn openbare dienstverplichtingen en -opdrachten, voor het volgend jaar en de daaraan verbonden begroting, die door de Regering, na advies van Brugel, worden goedgekeurd.
   Vóór 31 maart van ieder jaar maakt de distributienetbeheerder een verslag van de uitvoering van alle openbare dienstopdrachten en -verplichtingen over aan de Regering die verwezenlijkt werden tijdens het voorbije jaar alsook van de daaraan verbonden rekeningen. [4 Dit rapport omvat tevens een vergelijking van het budget dat is ingeschreven en gerealiseerd voor de uitvoering van de openbare dienstverplichtingen met de inkomsten die door de distributienetbeheerder werden aangeduid in zijn tariefvoorstel " bijgevoegd tussen de woorden " de daaraan verbonden rekeningen.]4 De Regering keurt dit verslag goed na advies van Brugel.
   Het verslag en de rekeningen worden na goedkeuring door de Regering overgemaakt aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. De Regering kan de vorm en de inhoud van het verslag bepalen.]1
  § 2. [3 Brugel]3 kan ter plaatse alle boekhoudkundige stukken of andere laten controleren en door middel van steekproef de effectiviteit van de werken gefinancierd in verhouding tot de kost en de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen en -opdrachten [2 ...]2 nagaan.
  [2 Het personeel van Brugel, dat de raadplegingen en controles uitvoert, wordt daartoe aangewezen]2 bij [2 besluit]2.
  [3 Brugel]3 kan een bedrijfsrevisor toevoegen aan [2 het aangewezen personeel]2, om de rekeningen met betrekking tot de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen en -opdrachten van de [2 netbeheerder]2 te onderzoeken.
  § 3. De [2 netbeheerder]2 organiseert zijn boekhouding zo dat de lasten en de opbrengsten verbonden aan [2 iedere verplichting en opdracht]2 van openbare dienst die hij op zich neemt, geïdentificeerd kunnen worden.
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 24, 1°, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2012>
  (2)<ORD 2011-07-20/29, art. 24, 2°-3°, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (3)<ORD 2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (4)<ORD 2014-05-08/36, art. 27, 005; Inwerkingtreding : 21-06-2014>

  art. 19bis.<ingevoegd bij ORD 2006-12-14/45, art. 94; Inwerkingtreding : 01-01-2007> [1 § 1.]1 Ten minste een keer per jaar, vóór 31 maart, worden de volgende statistische gegevens over de gezinnen en met betrekking tot het voorgaande kalenderjaar ter beschikking gesteld van [2 Brugel]2. Deze gegevens worden telkens opgesplitst volgens gemeente en volgens beschermde en niet-beschermde afnemers :
  1° door de houder van een leveringsvergunning :
  a) het aantal aansluitingen waar een aanmaning werd verstuurd;
  b) het aantal aansluitingen waar een ingebrekestelling werd verstuurd;
  c) het aantal aanvaarde betalingsplannen en het gemiddelde bedrag van de betaling per maand;
  d) het aantal niet-nageleefde betalingsplannen;
  e) het aantal dossiers overgemaakt aan de O.C.M.W.'s;
  f) het aantal dossiers overgemaakt aan een schuldbemiddelingsinstantie;
  2° door de netbeheerder :
  a) het aantal gezinnen dat werd afgesloten en de redenen voor de afsluiting;
  b) het aantal gezinnen dat opnieuw wordt aangesloten binnen de vierentwintig uur, tussen een en zeven kalenderdagen, tussen acht en dertig kalenderdagen en na meer dan dertig kalenderdagen.
  [2 Brugel]2 maakt jaarlijks de eerder vermelde gegevens met eventuele opmerkingen over aan de Regering voor 31 mei.
  De Regering kan de lijst van die gegevens aanvullen, stelt de regels voor de mededeling vast en stelt te dien einde formulieren op.
  [1 § 2. De leveranciers en de tussenpersonen houden gedurende ten minste vijf jaar de ter zake dienende gegevens met betrekking tot al hun transacties in gasleveringscontracten aan afnemers en gasderivaten met grootafnemers en netbeheerders ter beschikking van de bevoegde autoriteiten, met inbegrip van Brugel, de Raad voor de mededinging en de Europese Commissie, voor uitvoering van hun taken.
   De gegevens omvatten bijzonderheden betreffende de kenmerken van de betrokken transacties, zoals looptijd-, leverings- en betalingsregels, hoeveelheden, uitvoeringsdata en -tijdstippen, transactieprijzen, totaalprijzen en middelen om de betrokken grootafnemer te identificeren, alsmede specifieke nadere gegevens over alle openstaande gasleveringscontracten en gasderivaten.
   Brugel kan de lijst van die gegevens aanvullen.
   Brugel kan deze informatie ter beschikking stellen van marktspelers, op voorwaarde dat vertrouwelijke of commercieel gevoelige gegevens inzake afzonderlijke marktspelers of afzonderlijke transacties niet worden vrijgegeven. Deze paragraaf is niet van toepassing op informatie over financiële instrumenten die onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad vallen. Ingeval de in lid 1 van deze paragraaf genoemde autoriteiten toegang hebben tot gegevens die door de onder het toepassingsgebied van voormelde Richtlijn 2004/39/EG vallende entiteiten worden bijgehouden, verstrekken de overheden die krachtens deze richtlijn verantwoordelijk zijn hen de opgevraagde gegevens.]1
  [1 § 3. [3 Brugel, de]3 leveranciers en de netbeheerder bezorgen [4 Leefmilieu Brussel]4, ten laatste op 31 maart van ieder jaar, de door [4 Leefmilieu Brussel]4 gevraagde gegevens teneinde de uitwerking van de energiebalans van het Gewest of ieder verslag dat vereist is krachtens de Europese richtlijnen, voor wat gas betreft, mogelijk te maken.]1
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 25, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (3)<ORD 2018-07-23/07, art. 68, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>
  (4)<ORD 2018-05-03/03, art. 3, 009; Inwerkingtreding : 24-05-2018>

  Art. 20.
  <Opgeheven bij ORD 2011-07-20/29, art. 26, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>

  HOOFDSTUK Vbis. Verplichtingen van openbare dienst betreffende de levering van gas. <ingevoegd bij ORD 2006-12-14/45, art. 94; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

  Art. 20bis.<ingevoegd bij ORD 2006-12-14/45, art. 94; Inwerkingtreding : 01-01-2007> [2 § 1.]2 De leverancier [1 maakt, aan elke afnemer die erom verzoekt, binnen tien werkdagen een redelijk en niet-discriminerend voorstel van leveringscontract over en deelt hem de algemene leveringsvoorwaarden mee]1 evenals, met name wanneer de afnemer een huishoudelijke afnemer is, de bepalingen van deze ordonnantie die betrekking hebben op de beschermde afnemers. [2 Deze verplichting berust op de leverancier voor alle soorten meetregimes.]2
  [1 Indien de vraag uitgaat van een afnemer of een voormalige afnemer die zijn schulden bij de betrokken leverancier niet volledig heeft gezuiverd en die het eventueel opgesteld afbetalingsplan niet heeft nageleefd, kan de leverancier ofwel schriftelijk weigeren om een voorstel tot leveringscontract te doen ofwel schriftelijk een voorstel tot leveringscontract verzenden dat wordt gesloten nadat de afnemer een borg heeft gesteld.
  [2 ...]2
  [2 § 2. De leveranciers delen de algemene voorwaarden, alsook elke wijziging daarvan inzake de leveringscontracten mee aan Brugel, zodat de regulator hun conformiteit met de Brusselse wetgeving kan controleren.
   Indien de in het vorige lid opgesomde documenten niet worden bezorgd, worden sancties voorzien. De Regering legt de modaliteiten daarvan vast.]2
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 27, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2018-07-23/07, art. 69, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>

  Art. 20ter.<ingevoegd bij ORD 2006-12-14/45, art. 94; Inwerkingtreding : 01-01-2007> De leveranciers waarborgen de gezinnen een ononderbroken levering van gas voor het verbruik van het gezin tegen niet-discriminerende voorwaarden.
  Wordt beschouwd als discriminerend; elk verschil in behandeling dat niet redelijk verantwoord kan worden en dat met name steunt op het statuut, het inkomstenniveau of de woonplaats.
  Deze bevoorrading is niet voorzien voor de gemeenschappelijke ruimtes van woongebouwen, noch voor tweede woningen, noch voor woningen die onbewoond zijn volgens een vaststelling van de gemeentepolitie.
  Voor [1 gemeenschappelijk gebouw met gemeenschappelijke verwarmingsketel]1 stelt de Regering de nadere regels van de verplichting betreffende deze ononderbroken gasbevoorrading vast.
  Onder voorbehoud van de [1 in dit hoofdstuk vastgelegde ontbindingstermijnen]1, worden de leveringscontracten gesloten voor een vaste periode van minimum drie jaar. Een gezin kan ze evenwel altijd opzeggen mits een opzeggingstermijn van twee maanden.
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 28, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>

  Art. 20quater.<ingevoegd bij ORD 2006-12-14/45, art. 94; Inwerkingtreding : 01-01-2007> § 1. [1 De niet-betaling van het gefactureerde bedrag voor het gasverbruik maakt het voorwerp van een herinnering door de leverancier uit binnen 15 dagen na de vervaldatum van de factuur. In geval van niet-betaling van het gefactureerde bedrag, stuurt de leverancier een ingebrekestelling per aangetekende brief en per gewone brief ten vroegste 15 dagen en ten laatste 30 dagen na de verzending van de herinnering. Bij ontstentenis van betaling binnen zeven dagen vanaf de ontvangst van de ingebrekestelling, stelt de leverancier een redelijk afbetalingsplan aan het gezin voor. De leverancier licht hem eveneens in over zijn voornemen om het O.C.M.W. van de gemeente waar het leveringspunt zich bevindt in te lichten [2 , met name om hem toe te laten de bijstand ervan te genieten bij het onderhandelen over zijn afbetalingsplan]2, evenals over zijn recht om de mededeling van zijn naam aan het O.C.M.W. te weigeren, door aangetekende brief, gericht aan de leverancier, binnen de tien dagen. [2 Deze mededeling gebeurt in de vorm van een listing met de contactgegevens van de betrokken afnemers van de leverancier, opgesteld overeenkomstig het door Brugel vastgelegde model en met de door hem vastgelegde frequentie.
   De leverancier deelt het gezin zijn voorstel van afbetalingsplan schriftelijk mee, indien het gezin hem daarom verzoekt; hij deelt het gezin het tussen hen overeengekomen afbetalingsplan ambtshalve schriftelijk mee.]2
  [2 Het redelijk karakter van het afbetalingsplan, met name de duur en het bedrag van de gespreide betalingen, wordt beoordeeld in functie van het evenwicht dat het tot stand doet komen tussen het belang van de leverancier om zijn schuld terugbetaald te krijgen binnen een redelijke termijn en het belang van de afnemer om zijn schuld te vereffenen binnen een termijn die aangepast is aan zijn financiële toestand. Een afbetalingsplan is niet redelijk als het de afnemer en zijn gezin niet in de mogelijkheid stelt een menswaardig bestaan te leiden. Brugel bepaalt de minimuminformatie die elk afbetalingsplan moet vermelden.
   Bij overdracht van schuldvordering door de leverancier :
   1° de overdracht is slechts tegenwerpelijk aan de overgedragen schuldenaar vanaf het ogenblik dat de overgedragen schuldenaar hiervan per aangetekende brief in kennis werd gesteld of door hem werd erkend. Ingeval een gerechtelijke procedure wordt ingeleid, moet de kennisgeving gebeuren twee maanden voordat de overnemer een gerechtelijke procedure tegen hem kan instellen;
   2° de overnemer blijft gebonden aan dezelfde verplichtingen als de overdrager met inbegrip van die opgelegd in deze ordonnantie en in de artikelen 591, 215° en 628, 25° van het Gerechtelijk Wetboek;
   3° de overnemer blijft gebonden aan zijn informatieplicht, zowel ten overstaan van de overdrager als van de eindafnemer.]2
   Overeenkomstig artikel 5 van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument is het verboden aan de consument enige vergoeding te vragen, anders dan de overeengekomen bedragen in de onderliggende overeenkomst in geval van niet-naleving van de contractuele verbintenissen.
   Voor zover zij contractueel bepaald zijn, kan geen enkel ander bedrag dan de hierna vermelde aan de consument worden gevraagd :
   1° alle invorderingskosten voor onbetaalde facturen, mogen 7,50 euro voor een herinnering en 15 euro voor ingebrekestelling niet overschrijden, met dien verstande dat het totaal van de invorderings- en administratieve kosten de som van 55 euro niet mag overschrijden. De Regering kan deze forfaitaire sommen aanpassen rekening houdend met het indexcijfer van de consumptieprijzen;
   2° het verschuldigde resterende saldo;
   3° het bedrag van de contractuele nalatigheidsinterest.
   Zodra de ontbindingsprocedure wordt ingeleid, zal geen andere herinnerings- of ingebrekestellingskost mogen worden geëist.]1
  § 2. De leverancier kan geen afsluiting van gas [1 op een leveringspunt dat een hoofdverblijfplaats of een verblijfplaats tot hoofdzakelijk huishoudelijk gebruik voorziet]1 [1 laten]1 doorvoeren zonder vooraf de procedure, beschreven in dit hoofdstuk, te hebben gevolgd en zonder de toestemming van de vrederechter.
  [1 Deze bepaling is niet van toepassing wanneer de afsluiting vereist is omdat de veiligheid van goederen of personen, of de goede werking van het distributienetwerk ernstig in het gedrang komt. Iedere afsluiting zonder de instemming van de vrederechter op basis van dit artikel maakt het voorwerp uit van een informatiemaatregel via aangetekende zending, met vermelding voor de verbruiker van de precieze redenen die tot die afsluiting geleid hebben, alsook de duur ervan. Een kopie van de brief wordt naar Brugel gestuurd.
   Bovendien, [2 wanneer]2 de netbeheerder [2 ...]2 door een leverancier belast wordt met het afsluiten van een afnamepunt dat niet toegekend is, niet gedekt is door een contract of niet standaard beleverd wordt, of [2 ...]2 hij een verbreken van de zegels heeft vastgesteld, de aanwezigheid van een afnemer [2 hij voert een kort onderzoek ter plaatse uit om de eventuele aanwezigheid van een verbruiker vast te stellen. Als hij een dergelijke aanwezigheid opmerkt, nodigt hij de verbruiker uit]2 om zijn contractuele situatie binnen veertig dagen in orde te stellen, periode waarin de netbeheerder hem minstens eenmaal bezoekt en met achterlating van een bericht. Bij gebrek aan regularisatie door de afnemer na deze termijn, is de toestemming van de vrederechter voor de afsluiting niet langer vereist.]1 [2 De modaliteiten van het onderzoek ter plaatse worden door Brugel en de distributienetbeheerder in onderling overleg bepaald.]2
  § 3. [1 Tenzij het gezin vroeger de mededeling van zijn naam heeft geweigerd overeenkomstig § 1, kan het O.C.M.W. dan een maatschappelijk onderzoek laten uitvoeren bij het gezin in kwestie en maatregelen van hulp aan het gezin voorstellen, eventueel met bijstand van een schuldbemiddelingsdienst.]1
  § 4. Als de afnemer weigert dat zijn naam aan het O.C.M.W. wordt meegedeeld, als er geen enkel aanzuiveringsplan is opgesteld met of zonder de begeleiding van het O.C.M.W. of als het afbetalingsplan niet wordt nageleefd, kan de leverancier een brief zenden naar het gezin waarin het ervan op de hoogte wordt gebracht dat, indien het gezin uiterlijk binnen 15 kalenderdagen het afbetalingsplan niet opnieuw naleeft of indien het gezin niet het bewijs aanbrengt dat hij een " beschermde afnemer " is, hij aan de vrederechter de toestemming zal vragen om het contract te verbreken en over te gaan tot de afsluiting van het gas.
  § 5. De Regering kan de nadere regels bepalen van de paragrafen 1 tot 4.
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 29, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2018-07-23/07, art. 70, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>

  Art. 20quinquies.[1 § 1. Vanaf de ingebrekestelling, wordt het gezin dat het vraagt erkend als beschermd afnemer indien het één of meerdere van de volgende voorwaarden vervult :
   1° het geniet het specifiek sociaal tarief;
   2° het maakt gebruik van een procedure voor schuldbemiddeling met een erkend centrum voor schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling;
   3° het geniet [2 de verhoogde tussenkomst]2 .
   § 2. Vanaf de ingebrekestelling, op verzoek van de afnemer en na het sociale onderzoek, kan het O.C.M.W. eveneens het statuut van beschermde afnemer aan het gezin toekennen. Vanaf de verkrijging van dit statuut, brengt het O.C.M.W. de noodleverancier hiervan op de hoogte en wordt de beschermde afnemer door laatstgenoemde beleverd.
   § 3. Indien het gezin aan geen enkele van de in § 1 van dit artikel opgesomde voorwaarden voldoet, kan het zich vanaf de ingebrekestelling tot Brugel richten om dit statuut te verkrijgen. De toewijzingscriteria houden rekening met de inkomsten en de samenstelling van het gezin. De Regering kan de inkomsten vastleggen die in overweging moeten worden genomen en de door Brugel te volgen procedure voor het verkrijgen van het statuut van beschermde afnemer. Vanaf de verkrijging van dit statuut, brengt Brugel de noodleverancier hiervan op de hoogte en wordt de beschermde afnemer door laatstgenoemde beleverd.
   § 4. Zodra het gezin het statuut van beschermde afnemer heeft, wordt het contract dat met de leverancier werd gesloten opgeschort en kan de leverancier niet aan de vrederechter de ontbinding van het contract vragen tijdens de duur van de opschorting. Zodra hij het bewijs heeft ontvangen dat de afnemer beschermd is, levert de netbeheerder aan hem als noodleverancier. Het afbetalingsplan kan heronderhandeld worden en wordt door de leverancier aan de noodleverancier meegedeeld.
   § 5. Elke " beschermde afnemer " is een " kwetsbare consument " in de zin van de Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor gas.
   § 6. Zodra hij alle schuld heeft aangezuiverd in naleving van het aanzuiveringsplan wordt het gezin niet meer erkend als beschermde afnemer en wordt de opschorting van het in de § 4 van dit artikel bedoelde contract beëindigd.
   Behalve indien er wordt opgezegd overeenkomstig lid 1 of op geschreven verzoek van de afnemer, wordt het statuut van de beschermde afnemer zolang behouden als de afnemer de voorwaarden die vereist worden door de paragrafen 1, 2 of 3 van dit artikel verenigt. De noodleverancier kan, [3 maximaal een keer per jaar]3, van de afnemer eisen dat hij het bewijs hiervan levert binnen de negentig dagen na zijn geschreven verzoek. Na verloop van deze termijn, wordt de opschorting beëindigd en treden alle bepalingen van het contract tussen de leverancier de afnemer weer in werking.
   § 7. [3 Uiterlijk in mei 2020 maakt het Brussels Parlement een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van de uitvoering van dit artikel. Het Brussels Parlement verricht die evaluatie om de vier jaar en voorafgaand aan elke wijziging van de bescherming die de kwetsbare verbruiker geniet.]3 Die evaluatie bevat ten minste de volgende elementen : het aantal erkende beschermde afnemers per categorie, de kostprijs voor de uitvoering van dit artikel per categorie en de duur van het behoud van het statuut van beschermde afnemer. Met het oog op die evaluatie worden de verschillende actoren die betrokken zijn bij de toekenning van het statuut van beschermde afnemer geraadpleegd.]1
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2014-05-08/36, art. 28, 005; Inwerkingtreding : 21-06-2014>
  (3)<ORD 2018-07-23/07, art. 71, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>

  Art. 20sexies.[1 § 1. Als het afbetalingsplan niet wordt nageleefd en indien de afnemer niet als beschermde afnemer werd erkend, kan de leverancier aan de vrederechter de ontbinding van het contract verbonden met het gezin en de toestemming tot afsluiting door de netbeheerder vragen na het bewijs te hebben geleverd van de naleving van de procedure voorzien in de artikelen 20bis tot 20quinquies en na handhaving van de levering gedurende een periode van minimum zestig dagen op onafgebroken wijze vanaf de datum waarop de ingebrekestelling aan het gezin werd overgemaakt.
   § 2. Het verzoek tot ontbinding van het contract en tot toestemming voor het afsluiten kan worden ingeleid op tegensprekelijk verzoekschrift, overeenkomstig artikel 1034bis van het Gerechtelijk Wetboek.
   Het verzoekschrift bevat de vermelding die bepaalt dat het gezin, teneinde het bedrag dat voor zijn verbruik wordt opgeëist te verifiëren, een afrekening van de verschuldigde sommen en een opname van zijn meter kan laten uitvoeren op kosten van de leverancier, bij gebrek aan een opgenomen meterstand of wanneer de meterstand niet werd meegedeeld door de afnemer en gevalideerd door de distributienetbeheerder, in de laatste drie maanden.
   De distributienetbeheerder voert de opname uit binnen de vijftien dagen vanaf het in vorig lid bedoelde verzoek van het gezin.
   § 3. De vraag aan de vrederechter wordt door de leverancier aan het O.C.M.W. van de gemeente van de woonplaats van de afnemer meegedeeld, evenals het bewijs van de naleving van de procedure, tenzij het gezin vroeger de mededeling van zijn naam heeft geweigerd overeenkomstig artikel 20quater, § 1, teneinde het voor het O.C.M.W. mogelijk te maken om in te grijpen.
   § 4. Ieder vonnis dat de ontbinding van het contract uitspreekt geeft van rechtswege de toelating tot afsluiting door de betrokken distributienetbeheerder, met inbegrip van de toegang tot de meter met bijstand van de openbare macht indien noodzakelijk.
   § 5. Voor het geval dat het gezin op het adres van het verbruik is gedomicilieerd, kan de leverancier slechts één maand na [2 , enerzijds,]2 de betekening aan het gezin van het vonnis van ontbinding [2 en, anderzijds, de schriftelijke of elektronische mededeling aan het O.C.M.W. van de gemeente waar zijn afnemer woont van zijn beslissing over te gaan tot deze afsluiting in uitvoering van dit vonnis, behalve indien het gezin daarvoor de mededeling in zijn naam geweigerd heeft in toepassing van artikel 20quater, § 1]2 tot de afsluiting laten overgaan.
   § 6. Zonder afbreuk te doen aan artikel 20quater, § 2, kan de afsluiting van het gezin niet plaatsvinden tussen 1 oktober en 31 maart, periode tijdens dewelke de levering aan de afnemer door de noodleverancier wordt gewaarborgd. [2 Dat verbod op het afsluiten van een gezin heeft betrekking op de afsluitingsaanvragen na machtiging door de vrederechter en de aanvragen voor de afsluiting van een afnamepunt waarvan het contract afloopt tijdens de winterperiode. Dit verbod tot afsluiting heeft geen betrekking op afsluitingen om veiligheidsredenen. Wanneer de reden voor de aanvraag tot afsluiting van een afnamepunt het aflopen van het contract tijdens de winterperiode is, zijn de volgende bijzondere regels van toepassing :
   1) aan het einde van de winterperiode wordt de afsluitingsaanvraag uitgevoerd, tenzij de afnemer over een nieuw leveringscontract voor het desbetreffende afnamepunt beschikt;
   2) De noodleverancier past het sociaal tarief toe voor de levering van gas.]2
   Tussen 1 oktober en 31 maart, in de gevallen waarbij de menselijke waardigheid aangetast wordt omdat er geen gas geleverd wordt, kan het O.C.M.W. op ieder moment de noodleverancier verplichten te leveren ten laste van de afnemer.
   De Regering kan na advies van Brugel de aanvullende regels en voorwaarden vaststellen met betrekking tot de leveringen in de winter van deze paragraaf. Zij kan uitzonderlijk de winterperiode verlengen tot na 31 maart indien het klimaat dat vereist.
   § 7. De leverancier en de noodleverancier delen onderling en elk semester de staat van de naleving van het afbetalingsplan mee.
   § 8. Indien de beschermde afnemer echter schulden ten opzichte van de noodleverancier heeft gevestigd, kan deze zijn vorderingen met alle wettelijke middelen terugvorderen.
  [2 ...]2
   Als de beschermde afnemer in gebreke blijft van betaling van de noodleverancier, nadat deze hem in gebreke gesteld heeft, deelt deze leverancier aan het O.C.M.W. van de gemeente van het leveringspunt de naam en het adres van de beschermde afnemer mee. Als uiterlijk zestig dagen na de mededeling van de naam van de beschermde afnemer aan het O.C.M.W., deze laatstgenoemde niet aan de noodleverancier heeft laten weten dat deze afnemer bijstand van het O.C.M.W. geniet of niet aan de noodleverancier een voorstel van afbetalingsplan voor alle schulden ten aanzien van de noodleverancier, medeondertekend voor akkoord door de afnemer, heeft overgemaakt, kan de noodleverancier aan de vrederechter de ontbinding van het noodleveringscontract vragen, met bewijs van naleving van de voorziene procedure. Evenzo, kan de noodleverancier de ontbinding van het noodleveringscontract vragen in geval van niet-naleving van het hierboven aangehaalde afbetalingsplan. De ontbinding van het noodleveringscontract heeft van rechtswege de ontbinding van het contract met de oorspronkelijke leverancier tot gevolg. De Regering kan de modaliteiten voor deze procedures vastleggen.]1
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 31, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2018-07-23/07, art. 72, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>

  Art. 20septies.<ingevoegd bij ORD 2006-12-14/45, art. 94; Inwerkingtreding : 01-01-2007> Om aan de afnemers begrijpelijke en onderling vergelijkbare voorstellen te doen, vermeldt de leverancier, ongeacht zijn prijzen en tarieven, in zijn voorstel, duidelijk en afzonderlijk, de eenheidsprijs en de gemiddelde prijs van elke gefactureerde kWh volgens de verkochte hoeveelheden en per tariefcategorie, de periodieke forfaits, de retributies, de belastingen, de abonnementen en de prijzen van eventuele andere diensten. Op voorstel van [1 Brugel]1, stelt de Regering de minimumnormen vast waaraan de documenten van voorstellen van contract en de facturatiedocumenten moeten voldoen.
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>

  Art. 20octies.<ingevoegd bij ORD 2006-12-14/45, art. 94; Inwerkingtreding : 01-01-2007> In geval van verhuizing binnen het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest [2 ...]2, zorgt de leverancier ervoor, voor zover zulks technisch mogelijk is, dat het gezin hetzelfde contract of dezelfde contractuele en tariefvoorwaarden heeft als die welke het tot dusver had, en dit tot het verstrijken van het lopende contract. Bij elke verandering van leverancier, komen de kosten voor de meteropname voor rekening van de leverancier wiens overeenkomst verbroken werd.
  [1 In geval van verhuis en bij afwezigheid van afsluiting van de meter wordt een tegensprekelijk opname van de meterstand uitgevoerd door de oude en de nieuwe bewoner of door de oude bewoner en de eigenaar van het goed dat beleverd wordt. Hiertoe wordt een verhuisformulier opgesteld en door Brugel aangeboden op haar website. Bij ontstentenis van een tegensprekelijke opname die wordt overgemaakt aan de netbeheerder [2 , per aangetekende brief of via elektronische weg,]2 of van opname die aan deze door een leverancier werd gevraagd, heeft [2 houdt de netbeheerder rekening met de stand die bezorgd wordt door de nieuwe bewoner aan de hand van een foto van de meter genomen op de dag dat hij op de plaats aankomt]2 de schatting van de effectieve stand die werd uitgevoerd door de netbeheerder bewijskracht tot het tegendeel bewezen is.]1
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 33, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2018-07-23/07, art. 73, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>

  Art. 20novies.[1 Zonder dat zij op geen enkele wijze mogen discrimineren en met name discriminatie inzake kost, investering en tijd, zien de leveranciers en de tussenpersonen erop toe dat :
   1° wanneer hun afnemers van leverancier wensen te veranderen, met inachtneming van de bepalingen en voorwaarden van de contracten, geschiedt deze wissel binnen een termijn van maximaal drie weken te rekenen vanaf de datum van de vraag van de eindafnemer. De netbeheerder zorgt voor de aangepaste structuren voor de verwezenlijking van deze verplichting;
   2° aan hun eindafnemers alle relevante gegevens te verstrekt worden betreffende hun verbruik, evenals het geheel van de persoonlijke gegevens in hun dossiers.
   Bovendien, zien de leveranciers en de tussenpersonen erop toe dat een hoog beschermingsniveau aan hun afnemers wordt verzekerd, met name wat de transparantie van de bepalingen en voorwaarden van de contracten, de algemene informatie en de mechanismen voor de beslechting van geschillen betreft.]1
  (Het systeem inzake bescherming van de artikelen 20quater tot 20sexies wordt in herinnering gebracht op elke [2 factuur,]2 aanmaning tot betaling of ingebrekestelling van een factuur volgens een model bepaald door de Regering [2 evenals de contactgegevens van het Informatiecentrum voor gas- en elektriciteitsconsumenten van artikel 33bis van de ordonnantie van 19 juli 2001.
   Deze documenten omvatten ook een exacte en gedetailleerde afrekening van alle van de verbruiker geëiste bedragen, volgens een door Brugel vastgelegd model, inclusief de forfaitaire bedragen geëist bij wijze van kosten voor de herinnering en de ingebrekestelling, in uitvoering van artikel 20quater, § 1.]2.
  De facturatie van gas mag niet verward worden met de facturatie van elektriciteit. [1 Nochtans mag de elektriciteits- en gasleverancier één enkele factuur verzenden voor de twee soorten energie, waarbij in detail het verbruik wordt vermeld in monetaire eenheden en in energetische eenheden van de twee soorten geleverde energie.]1 De Regering kan de modaliteiten betreffende [2 deze bepalingen]2 vaststellen.) <ingevoegd bij ORD 2006-12-14/45, art. 94; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 34, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2018-07-23/07, art. 74, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>

  Art 20decies.<ingevoegd bij ORD 2006-12-14/45, art. 94; Inwerkingtreding : 01-01-2007> De sociale bescherming die wordt voorzien door [1 de federale wetgeving inzake tarieven voor beschermde afnemers]1, wordt uitgebreid tot de afnemers die worden bevoorraad door de [1 netbeheerder]1 krachtens deze ordonnantie.
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 35, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>

  Art 20undecies.<ingevoegd bij ORD 2006-12-14/45, art. 94; Inwerkingtreding : 01-01-2007> § 1. [1 Onder voorbehoud van een federale norm die gunstiger is voor de afnemer, met name in de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, en het kaderakkoord van 16 september 2004, bijgewerkt op 11 juni 2008, betreffende de consument in de geliberaliseerde gas- en elektriciteitsmarkt, hebben de nadere regels inzake de voorlichting van de eindgebruikers door de leveranciers tot doel dat de afnemers :
   1° recht hebben op een contract met hun gasleverancier waarin zijn opgenomen :
   a) de identiteit en het adres van de leverancier;
   b) de geleverde diensten, de aangeboden kwaliteitsniveaus van de diensten en de benodigde tijd voor de eerste aansluiting;
   c) de aangeboden soorten onderhoudsdiensten;
   d) de wijze waarop de meest recente informatie over alle geldende tarieven en onderhoudskosten kan worden verkregen;
   e) de duur van het contract, de voorwaarden voor verlenging en beëindiging van de diensten en van het contract, en of het toegestaan is het contract kosteloos op te zeggen;
   f) alle vergoedingen en terugbetalingsregelingen die gelden indien de contractuele kwaliteitsniveaus van de diensten niet worden gehaald, met inbegrip van onnauwkeurige en te late facturering;
   g) de methode voor het beginnen van procedures voor de beslechting van geschillen;
   h) informatie over consumentenrechten, met inbegrip van klachtenbehandeling en de in dit punt bedoelde informatie, welke duidelijk wordt meegedeeld door middel van de facturen of via de websites van het gasbedrijf.
   De contractuele voorwaarden zijn billijk en vooraf bekend. In ieder geval wordt deze informatie voorafgaand aan de ondertekening of bevestiging van het contract verstrekt. Indien contracten door middel van tussenpersonen worden gesloten, wordt bovengenoemde informatie eveneens voorafgaand aan de ondertekening van het contract verstrekt;
   2° op toereikende wijze in kennis worden gesteld van ieder voornemen de contractvoorwaarden te wijzigen en op de hoogte worden gesteld van hun recht op opzegging wanneer zij van een dergelijk voornemen in kennis worden gesteld. Dienstverleners stellen hun afnemers op een transparante en begrijpelijke manier rechtstreeks in kennis van tariefstijgingen en doen dit binnen een redelijke termijn die een normale factureringsperiode na het invoeren van de stijging niet overschrijdt. De afnemers zijn vrij om de contracten op te zeggen indien zij de hun door de gasleverancier aangemelde nieuwe voorwaarden niet aanvaarden;
   3° transparante informatie ontvangen over geldende prijzen en tarieven, waaronder de sociale tarieven, en over standaardvoorwaarden met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van gasdiensten [4 ; op verzoek van de afnemers, worden hen tijdig informatie en schattingen met betrekking tot de energiekosten verstrekt in een bevattelijke vorm die hen toelaat aanbiedingen op basis van gelijke criteria te vergelijken]4 ;
   4° een ruime keuze van betalingswijzen wordt aangeboden, die geen enkele categorie afnemers ongegrond discrimineert. Systemen voor vooruitbetaling zijn billijk en vormen een goede afspiegeling van het vermoedelijke verbruik. Ieder verschil in voorwaarden komt overeen met de kosten die de verschillende betalingswijzen voor de leverancier meebrengen. De algemene voorwaarden van de contracten dienen billijk en transparant te zijn. Zij zijn gesteld in duidelijke en begrijpelijke taal en bevatten geen niet-contractuele belemmeringen voor het uitoefenen van de rechten van afnemers, zoals overdreven contractuele documentatie. Afnemers worden beschermd tegen oneerlijke of misleidende verkoopmethoden;
   5° geen kosten in rekening worden gebracht indien zij van leverancier veranderen;
   6° de beschikking krijgen over hun verbruiksgegevens en in staat zijn om, met uitdrukkelijke toestemming en kosteloos, elk geregistreerd leveringsbedrijf [4 of aanbieder van energiediensten]4 toegang te geven tot hun geregistreerde verbruiksgegevens. De partij die verantwoordelijk is voor het gegevensbeheer is verplicht deze gegevens aan het bedrijf te verstrekken. Brugel legt een gegevensformaat vast, alsook een procedure voor leveranciers en consumenten om toegang te krijgen tot die gegevens. Voor deze dienst mogen de verbruiker geen extra kosten worden aangerekend;
   7° naar behoren worden geïnformeerd [4 , met name via elektronische weg,]4 over hun werkelijk gasverbruik en de kosten daarvan, zulks voldoende frequent, minstens eenmaal in een periode van 12 maanden, om hen in staat te stellen hun eigen gasverbruik te regelen. Voor de verstrekking van de informatie wordt een voldoende ruime termijn ingesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de capaciteit van de meetapparatuur van de afnemer, met het gasproduct in kwestie en met de kostenefficiëntie van deze maatregelen. Voor deze dienst mogen de verbruiker geen extra kosten worden aangerekend, het omvat niet het recht om een gratis aanpassing van de meterinrichting of van de periodiciteit van de meteropname te eisen. [5 De leverancier brengt de eindafnemer proactief op de hoogte van zijn recht hem een keer per jaar zonder kosten een meteropname met het oog op het verkrijgen van precieze informatie over de facturatie en de actuele energiekost ; slechts een opname die gevalideerd werd door de distributienetbeheerder is geldig voor iedere facturatie, zelfs als de eindafnemer uitgerust is met een elektronische meter of een slimme meter.]5 ;
   8° na iedere verandering van gasleverancier ten laatste zes weken nadat deze leverancier hiervan in kennis is gesteld een definitieve afsluitingsrekening ontvangen. De nadere regels met betrekking tot de informatie van de eindafnemers door de distributienetbeheerders, de gewestelijke transmissienetbeheerders en de leveranciers, en in het bijzonder betreffende de incidenten en stopzettingen van levering, evenals de nadere regels betreffende het klachtenbeheer, worden vastgelegd door Brugel.]1
  § 2. Onverminderd het bepaalde in § 1, behalve indien kan worden aangetoond dat het om een noodsituatie of een situatie met verschillende incidenten gaat, licht de [1 ...]1 netbeheerder de gebruikers van het net minimum tien werkdagen van tevoren in over het begin en de vermoedelijke duur van de onderbreking. Deze termijn wordt ingekort tot vijf werkdagen, indien het gaat om de regularisering van een voorlopige herstelling. In voorkomend geval, licht de evenwichtsverantwoordelijke de leverancier in.
  § 3. Naast de in § 2 bepaalde informatie, publiceert de [1 ...]1 netbeheerder binnen 24 uur op zijn website de lijst, de duur en de oorzaken van de geplande of incidenfactur tele onderbrekingen die hebben plaatsgevonden op het net onder gemiddelde spanning. Deze informatie wordt eveneens meegedeeld aan [3 Brugel]3.
  § 4. [1 De leveranciers en de netbeheerders stellen een klachtenbehandelingdienst ter beschikking van hun respectieve afnemers waarbij de afnemers kunnen rekenen op transparante, eenvoudige en goedkope procedures. Deze dienst bevestigt de ontvangst van iedere klacht binnen een termijn van vijf werkdagen en verstrekt een met redenen omkleed antwoord binnen de twintig werkdagen vanaf de ontvangstbevestiging. Deze procedure van buitengerechtelijke geschillenbeslechting laat een billijke en snelle regeling van de geschillen toe binnen een termijn van twee maanden, die wordt aangevuld met, waar dat gerechtvaardigd is, een systeem van terugbetaling en/of vergoeding. Brugel bepaalt de straffen die in geval van niet-naleving van deze verplichting worden opgelopen en kan de modaliteiten bepalen die met betrekking tot de doeltreffendheid van de dienst worden verwacht.]1
  § 5. [5 ...]5
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 36, 1°-3°, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2011-07-20/29, art. 36, 4°, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2012>
  (3)<ORD 2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (4)<ORD 2014-05-08/36, art. 29, 005; Inwerkingtreding : 21-06-2014>
  (5)<ORD 2018-07-23/07, art. 75, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>

  Art. 20duodecies. <ingevoegd bij ORD 2006-12-14/45, art. 94; Inwerkingtreding : 01-01-2007> Ten aanzien van de professionele afnemers die minder dan 5 personen in dienst hebben en die aangesloten zijn op het distributienet, is de leverancier ertoe verplicht eerst een herinneringsbrief en daarna een aanmaningsbrief te sturen en vervolgens over een aanzuiveringsplan te onderhandelen, voordat hij zijn leveringscontract kan verbreken.

  Art. 20tredecies.<ingevoegd bij ORD 2006-12-14/45, art. 94; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
  [1 § 1. De Regering kan de leveranciers, bij wijze van openbaredienstverplichting, verplichten om de doelstellingen en de communicatie van de prestatie-indicatoren inzake hun prestaties na te leven in functie van het aantal beleverde afnemers, op basis van een door Brugel geformuleerd voorstel na overleg met de leveranciers. Brugel controleert of deze doelstellingen nagekomen werden en publiceert elk jaar op zijn website de respectievelijke prestaties van elke leverancier ten opzichte van deze doelstellingen.]1
  [1 § 2.]1 De Regering kan andere modaliteiten van verplichtingen van openbare dienst bepalen wat betreft de regelmatigheid, de kwaliteit en de facturatie van de leveringen.
  ----------
  (1)<ORD 2018-07-23/07, art. 76, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>

  Art. 20quattuordecies.[1 Om de openbare dienstverplichtingen, die in dit hoofdstuk voor hen worden bepaald, te vervullen krijgen de O.C.M.W.'s middelen van het fonds waarvan sprake is in artikel 2, 15° van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen.]1
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 37, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>

  Art. 20quindecies. <ingevoegd bij ORD 2006-12-14/45, art. 94; Inwerkingtreding : 01-01-2007> De opdrachten waarmee de O.C.M.W.'s door en krachtens deze ordonnantie worden belast, worden begrepen en uitgeoefend, onverminderd het bepaalde in artikel 109 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en met uitsluiting van elke vorm van administratief toezicht op de beslissingen om individuele hulp toe te kennen en terug te vorderen.

  Art. 20sexiesdecies. [1 In geval van faillissement of van intrekking van de leveringsvergunning van een leverancier, zal de levering van de eindafnemers door de standaardleverancier worden verzekerd aan de voorwaarden van de standaardlevering voor een maximale duur van een jaar.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij ORD 2011-07-20/29, art. 38, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>

  Art. 20septiesdecies.[1 § 1. Het bezit van een leveringsvergunning afgegeven op grond van artikel 15, geeft aanleiding tot de inning van een maandelijkse bijdrage betaalbaar door natuurlijke en rechtspersonen die de vergunning hebben verkregen, hierna schuldenaars genoemd.
   § 2. De bijdrage is verschuldigd op de 1e dag van elke maand. Zij is betaalbaar tegen de vijftiende van de volgende maand.
   § 3. Onder voorbehoud van de nadere gegevens in lid 2 wordt de bijdrage berekend op basis van het kaliber van de meters die door de netbeheerder worden uitgebaat, op een verbruikslocatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij de eindafnemers. Het kaliber van de meter wordt bepaald door het maximale gasdebiet uitgedrukt in kubieke meter per uur waarvoor de meter werd ontworpen.
   Voor de eindafnemers die zijn uitgerust met een meter waarvan het kaliber 6 of 10 m;/u bedraagt, houdt de bijdrage ook rekening met het meest recente geldige gestandaardiseerd jaarlijks verbruik, berekend overeenkomstig de MIG die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van toepassing is.
   § 4. De maandelijks te innen bijdrage wordt vastgelegd op :
   - 0,2 euro per meter met een kaliber van 6 of 10 m;/u, indien het meest recente berekende gestandaardiseerd jaarlijks verbruik lager is dan of gelijk is aan 5 000 kWh;
   - 0,7 euro per meter met een kaliber van 6 of 10 m;/u, indien het meest recente berekende gestandaardiseerd jaarlijks verbruik hoger is dan 5 000 kWh;
   - 1,7 euro per meter met een kaliber van 16 m;/u;
   - 4,2 euro per meter met een kaliber van 25 m;/u;
   - 8,4 euro per meter met een kaliber van 40 m;/u;
   - 21 euro per meter met een kaliber van 65 m;/u;
   - 29,2 euro per meter met een kaliber van 100 m;/u;
   - 37,5 euro per meter met een kaliber van 160 m;/u;
   - 54,2 euro per meter met een kaliber groter dan 160 m;/u.
   [4 Bovenstaande bedragen worden jaarlijks aangepast aan de consumptieprijsindex. De herziening gebeurt een keer per jaar, op 1 januari van het jaar in de loop waarvan het recht verschuldigd is, volgens de volgende formule :
   Het basisbedrag van het recht wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt verkregen door de consumptieprijsindex van de maand juli van het jaar voorafgaand aan 1 januari van het jaar in de loop waarvan het recht verschuldigd werd te delen door het gemiddelde van de consumptieprijsindexen van het jaar 2011.]4
   § 5. De Regering bepaalt de uitvoeringsmaatregelen van dit artikel. Zij kan namelijk de netbeheerder en de gebruikers van directe leidingen opleggen, hem alle nuttige gegevens omtrent de inning van de bijdrage te laten geworden.
   De Regering kan de netbeheerder opdragen de schuldenaars een uitnodiging tot betaling van de bijdrage te sturen. Deze uitnodiging omvat met name de opgave van het boekjaar, de berekeningsbasis, het tarief, de vervaldatum voor de betaling en de wijze van betaling van de bijdrage. Het al dan niet verzenden van deze uitnodiging doet echter niets af aan de rechten en plichten van de schuldenaars.
   § 6. [2 De bijdrage wordt gevorderd en opgeëist volgens de regels vervat in de artikelen 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, [3 22, 23 en 23/1]3 van de ordonnantie tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.]2
   § 7. De opbrengst van de bijdrage wordt toegewezen aan de fondsen bedoeld respectievelijk in punten 15° en 16° van artikel 2 van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen volgens de volgende verdeling :
   1° 5 % aan het " Sociale Fonds voor energiebegeleiding " bestemd voor de opdrachten uitgevoerd door de O.C.M.W.'s krachtens Hoofdstuk IVbis van de ordonnantie van 19 juli 2001 en van Hoofdstuk Vbis van deze ordonnantie;
   2° 95 % aan het " Fonds voor energiebeleid ".
   § 8. De bijdrage is verschuldigd vanaf de maand januari 2012.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij ORD 2011-07-20/29, art. 39, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2012-12-21/59, art. 58, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2013. Voir art. 70>
  (3)<ORD 2015-12-18/37, art. 13, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  (4)<ORD 2018-07-23/07, art. 77, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>

  Art. 20octiesdecies.
  <Opgeheven bij ORD 2018-07-23/07, art. 78, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>

  HOOFDSTUK VI. - Pijpleidingen, installaties en directe leidingen.

  Art. 21. § 1. De netbeheerder beschikt over het exclusieve recht de pijpleidingen en de installaties van het distributienet te onderhouden, te vervangen en leidingen en installaties van het distributienet te plaatsen in het kader van het investeringsplan bedoeld in artikel 10.
  Dit recht omvat het recht om boven of onder het openbaar domein alle werken uit te voeren die nodig zijn voor het aanleggen, de werking of het onderhoud van de infrastructuren van voornoemd net, met inachtneming van de vigerende wettelijke en verordenende bepalingen.
  Het Gewest, de eraan verbonden publiekrechtelijke rechtspersonen en de gemeenten hebben, voor het openbaar domein dat onder hun respectief beheer valt, het recht om de ligging of het tracé van de infrastructuren van het distributienet te laten wijzigen.
  Worden wijzigingen opgelegd hetzij om reden van openbare veiligheid, hetzij om de schoonheid van een site te bewaren, hetzij in het belang van de openbare weg, een openbare dienst, waterlopen of kanalen, hetzij wegens wijzigingen aangebracht aan de toegangen tot de eigendommen langsheen de gebruikte wegen, dan worden ze uitgevoerd ten laste van de netbeheerder.
  In de andere gevallen, zijn de wijzigingen ten laste van het Gewest, van de publiekrechtelijke rechtspersoon of de betrokken gemeente die vooraf een kostenraming mag eisen en, bij onenigheid, zelf tot de uitvoering der werken mag overgaan.
  § 2. Wat de openbare gasdistributie betreft, wordt de wet van 17 januari 1938 tot regeling van het gebruik door openbare besturen, de verenigingen van gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare domeinen van den Staat, van de provinciën en van de gemeenten, voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen, opgeheven.

  Art. 22.Directe leidingen die geëxploiteerd worden bij een druk van 14,7 bar of minder kunnen worden geplaatst indien hiervoor een voorafgaande toekenning van een individuele vergunning door de Regering werd afgegeven. De vergunning bepaalt de rechten en plichten van de houder.
  De Regering bepaalt [1 de objectieve en niet-discriminerende criteria en]1 de toekenningsprocedure van de vergunningen bedoeld in het vorig lid. De toekenning van een vergunning is afhankelijk van de weigering van toegang tot het distributienet.
  [1 De mogelijkheden van gaslevering door directe leidingen tast de mogelijkheid om gasleveringscontracten te sluiten met de leverancier van zijn keuze niet uit.]1
  Het aanleggen van een directe leiding doet geen afbreuk aan de verplichting van de leverancier om houder te zijn van een leveringsvergunning zoals bepaald in artikel 15.
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 40, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>

  HOOFDSTUK VIbis. [1 - Bevordering van gas uit hernieuwbare energiebronnen]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij ORD 2011-07-20/29, art. 41, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>

  Art. 22bis. [1 Om de productie van gas uit HEB in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te moedigen, kan de Regering, na advies van Brugel en in overleg met de netbeheerder, een steunmechanisme voor productie of injectie in een aardgasdistributienet opstellen, in het voordeel van de producenten van gas uit HEB die gesitueerd zijn op het Brussels grondgebied.
   De Regering definieert, na advies van Brugel, het toe te kennen bedrag voor iedere kWh gas uit HEB die geproduceerd of geïnjecteerd wordt op het Brussels distributienet. Dit bedrag kan variëren naargelang de gebruikte hernieuwbare energiebron en de gebruikte technologie.
   Na advies van Brugel, kan de Regering een labelingmechanisme voorzien voor compatibel gas dat geproduceerd werd uit HEB.
   De toegekende groene certificaten worden afgetrokken van deze die worden toegekend voor de bevordering van groene stroom, behoudens in geval van aanmerkelijke verbetering van valoriserende milieuprestaties en op voorwaarde dat geen verstoring met het mechanisme voor bevordering van groene stroom wordt gecreëerd.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij ORD 2011-07-20/29, art. 41, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>

  Art. 22ter. [1 De productie van gas uit HEB is onderworpen aan de toekenning van een licentie.
   De Regering definieert de criteria en de procedure voor toekenning, herziening en intrekking van deze licentie. Deze criteria steunen met name op de kwaliteit en de compatibiliteit van het gas en op het vermogen tot controleren van de hoeveelheid gas die werkelijk wordt geproduceerd.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij ORD 2011-07-20/29, art. 41, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>

  HOOFDSTUK VII. - Sancties.

  Art. 23.§ 1. Met een gevangenisstraf van een maand en een boete van twee tot vijfhonderd euro, of met één van deze straffen wordt bestraft :
  1° al wie zich verzet tegen de controles en onderzoeken van [2 Brugel]2 en van de Regering uitgevoerd krachtens deze Titel;
  2° al wie weigert [2 Brugel]2 [1 , [3 Leefmilieu Brussel]3]1 of de Regering de inlichtingen te verschaffen die hij gehouden is te geven krachtens deze Titel, of wie hun opzettelijk onjuiste of onvolledige inlichtingen verschaft;
  3° al wie de verplichting om over een vergunning te beschikken overeenkomstig de artikelen 15, eerste lid, en 22 van deze Titel niet naleeft.
  § 2. De Regering kan de door haar bepaalde inbreuken op de bepalingen van de besluiten ter uitvoering van deze Titel, strafbaar stellen met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden en een boete van ten hoogste vijfhonderd euro of met één van deze straffen alleen.
  § 3. [1 De bepalingen van het Boek I van het Strafwetboek, zijn van toepassing op de inbreuken bedoeld in § § 1 en 2.]1
  § 4. [1 Elke inbreuk op de regels van vertrouwelijkheid die door deze ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten worden afgekondigd, wordt met de straffen voorzien in artikel 458 van het Strafwetboek bestraft. De bepalingen van Boek I van het Strafwetboek zijn van toepassing, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85.]1
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 42, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (3)<ORD 2018-05-03/03, art. 3, 009; Inwerkingtreding : 24-05-2018>

  Art. 24.§ 1. Onverminderd de andere maatregelen bepaald in deze Titel of de uitvoeringsbesluiten ervan, kan de Dienst elke natuurlijke of rechtspersoon gelasten zich te houden aan de bepalingen van deze Titel of de uitvoeringsbesluiten ervan [3 of technische reglementen]3, binnen de termijn die de Dienst bepaalt. Als deze persoon in gebreke blijft na het verstrijken van deze termijn, kan de Dienst hem een administratieve boete opleggen. Deze boete mag, per kalenderdag, niet lager zijn dan duizend tweehonderd vijftig euro en niet hoger dan honderdduizend euro. De totale boete mag niet meer bedragen dan [1 tien]1 percent van de omzet die de betreffende persoon gerealiseerd heeft op de gewestelijke gasmarkt in de loop van het laatste afgesloten boekjaar, indien dit laatste bedrag hoger is.
  Er mag geen administratieve boete worden opgelegd aan een persoon die reeds voor identieke feiten strafrechtelijk vervolgd is op grond van artikel 23, zelfs in geval van buitenvervolgingstelling of vrijspraak.
  § 2. Vooraleer het bedrag van de boete te bepalen, informeert de Dienst de betrokken persoon per aangetekend schrijven en nodigt hem uit de Dienst een nota te bezorgen smet betrekking tot zijn verdedigingsgronden.
  Het aangetekend schrijven bevat de vermelding van de in aanmerking genomen grieven, de overwogen sanctie en de melding dat het dossier kan worden ingekeken, de plaats en de uren waarop dit kan, en dit gedurende de hele termijn bepaald in het derde lid van deze paragraaf. Het aangetekend schrijven herneemt de volledige tekst van dit artikel.
  De nota [1 wordt Brugel per aangetekend schrijven]1 bezorgd, binnen dertig dagen na ontvangst van het schrijven vermeld in het eerste lid.
  [2 Brugel]2 informeert de betrokken persoon over de datum van het voorafgaand verhoor, alsook de plaats en de uren waarop het dossier kan worden ingekeken.
  Dit laatste kan gebeuren tijdens de tien dagen die het verhoor voorafgaan. Deze kennisgeving wordt per aangetekend schrijven verzonden.
  Het voorafgaand verhoor vindt plaats ten vroegste op de twintigste dag na de verzending van het aangetekend schrijven bepaald in het vorige lid. De betrokken persoon mag zich laten bijstaan door een advocaat of door deskundigen naar keuze. [2 Brugel]2 stelt een proces-verbaal op van het verhoor en verzoekt de betrokken persoon het te tekenen, desgevallend, nadat deze er zijn opmerkingen aan heeft toegevoegd.
  [2 Brugel]2 neemt de zaak in beraad na het laatste verhoor. Hij bepaalt de administratieve boete middels een met redenen omklede beslissing en informeert de betrokken persoon binnen dertig dagen na het laatste verhoor, per aangetekend schrijven. Na deze termijn, wordt de Dienst geacht definitief af te zien van elke sanctie gegrond op de aan de betrokken persoon ten laste gelegde feiten, behalve in geval van nieuwe elementen.
  De kennisgeving van de beslissing vermeldt de mogelijkheden tot beroep bepaald door de wet en door deze ordonnantie en de termijn waarbinnen het kan worden ingesteld.
  § 3. [1 ...]1
  [1 § 3.]1 (oude § 4) De administratieve boete [1 wordt]1 betaald binnen dertig dagen na de mededeling van de beslissing [1 ...]1.
  [2 Brugel]2 kan, op verzoek van de betrokken persoon, uitstel van betaling verlenen voor een door haar te bepalen termijn.
   Indien de betrokken persoon in gebreke blijft de administratieve boete te betalen, zal deze worden geind door middel van een dwangbevel. De Regering stelt de ambtenaren aan die worden belast met de aanmaningen en bevelen tot tenuitvoerlegging. De tenuitvoerlegging wordt betekend bij deurwaardersexploot met opdracht tot betaling.
  § 5. [1 ...]1
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 43, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (3)<ORD 2018-07-23/07, art. 79, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>

  HOOFDSTUK VIIbis. [1 - Schadevergoedingsregeling.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij ORD 2011-07-20/29, art. 44, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>

  Afdeling 1. - [1 Verschuldigde schadevergoeding ten gevolge van een administratieve fout of van een laattijdige aansluiting.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij ORD 2011-07-20/29, art. 44, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>

  Art. 24bis.[1 § 1. Iedere afwezigheid van gaslevering die zich voordoet bij schending van de voorschriften van deze ordonnantie of van haar uitvoeringsbesluiten ten gevolge van een administratieve fout die werd begaan door de netbeheerder verplicht deze netbeheerder om aan de eindafnemer een dagelijkse forfaitaire schadevergoeding van 125 euro te betalen tot aan het herstel van de levering, met een maximum van 1.875 euro. De kosten voor de afsluiting en het herstel worden eveneens gedragen door de netbeheerder, zonder dat deze kunnen worden verhaald op de eindafnemer.
  § 2. De eindafnemer richt zijn aanvraag tot schadevergoeding aan de beheerder van het net waarop hij is aangesloten, per aangetekende brief, fax of e-mail, binnen de [2 zestig]2 dagen na het opduiken van de afwezigheid van levering. De eindafnemer vermeldt hierbij de gegevens die essentieel zijn voor de behandeling van de aanvraag.
  De netbeheerder vergoedt de afnemer binnen de dertig kalenderdagen na de ontvangst van de aanvraag tot schadevergoeding.
  Indien de netbeheerder van oordeel is dat de afwezigheid van levering voortkomt uit een fout van de leverancier, brengt hij de afnemer hiervan op de hoogte binnen de dertig dagen na de ontvangst van de aanvraag tot schadevergoeding en verstuurt, binnen dezelfde termijn, de aanvraag aan de leverancier.
  De leverancier is gehouden om de aanvraag tot schadevergoeding te behandelen en om desgevallend deze te storten binnen dezelfde termijnen als deze die van toepassing zijn op de netbeheerder.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij ORD 2011-07-20/29, art. 44, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2018-07-23/07, art. 80, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>

  Art. 24ter.[1 § 1. Zonder afbreuk te doen aan het laatste lid, heeft elke eindafnemer recht op een forfaitaire dagvergoeding ten laste van de netbeheerder als deze de effectieve aansluiting niet heeft gerealiseerd binnen de volgende termijnen :
  1° voor de standaard aansluitingen binnen een termijn van twintig werkdagen die tenzij anders overeengekomen begint te lopen vanaf de betaling door de afnemer van de offerte van de netbeheerder betreffende de aansluiting, kan de netbeheerder daarbij niet optreden voordat de verschillende vereiste vergunningen en toelatingen werden verkregen en voor zover de netgebruiker de werken op zijn kosten heeft uitgevoerd;
  2° voor de niet standaard aansluitingen binnen de termijn vermeld in het ontwerp van aansluiting; tenzij anders overeengekomen begint begint de termijn te lopen vanaf de betaling van alle kosten door de aanvrager en, als de ondertekening van een aansluitingscontract is voorzien, vanaf het terugsturen van dit door de aanvrager ondertekende contract;
  De verschuldigde dagvergoeding bedraagt 50 euro voor afnemers met een contractuele capaciteit van minder dan 250 m; en 100 euro voor de andere aansluitingen.
  De schadevergoeding is niet verschuldigd indien de overschrijding van de hierboven bedoelde termijnen te wijten is aan een eventuele vertraging van de bevoegde instanties of een weigering om de gevraagde toelatingen of vergunningen af te leveren of aan een niet-uitvoering door de netgebruiker van de werken op zijn kosten.
  § 2. De eindafnemer zendt de aanvraag tot schadevergoeding aan de netbeheerder per aangetekende brief, fax of e-mail, binnen de [2 zestig]2 kalenderdagen na het verstrijken van de termijnen bedoeld in § 1. De eindafnemer vermeldt hierbij de gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling van zijn aanvraag.
  De netbeheerder vergoedt de afnemer binnen de dertig kalenderdagen vanaf de ontvangst van de aanvraag tot schadevergoeding.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij ORD 2011-07-20/29, art. 44, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2018-07-23/07, art. 81, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>

  Afdeling 2. - [1 Vergoeding van de schade veroorzaakt door de netbeheerder in het kader van het beheer van zijn net.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij ORD 2011-07-20/29, art. 44, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>

  Art. 24quater. [1 De schade geleden door een eindafnemer die aangesloten is op het distributienet ingevolge de onderbreking of de niet-conformiteit van de gasvoorziening, maakt het voorwerp uit van een schadevergoeding door de verantwoordelijke netbeheerder, volgens de modaliteiten bepaald in deze afdeling :
  1° de schadevergoeding is niet verschuldigd wanneer de onderbreking of de niet-conformiteit van de levering haar oorsprong vindt in een geval van overmacht, de daad van een derde of een incident op een stroomafwaarts of stroomopwaarts geïnterconnecteerd net. Ze is ook niet van toepassing als de onderbreking aan de oorsprong van de schade gepland was of het gevolg is van een onderbreking of een opschorting van de toegang, toegelaten uit hoofde van deze ordonnantie of het ter uitvoering daarvan genomen technisch reglement;
  2° indirecte en immateriële schade wordt niet vergoed, onder voorbehoud van toepassing van andere geldende wettelijke bepalingen;
  3° de rechtstreekse lichamelijke schade wordt integraal vergoed;
  4° voor de rechtstreekse materiële schade geldt een individuele franchise van 30 euro per schadegeval en is geplafonneerd, per schadeverwekkende gebeurtenis, op 2.000.000 euro voor het geheel van de schadegevallen. Indien het totale bedrag van de schadevergoedingen dit plafond overschrijdt, is de schadevergoeding die verschuldigd is aan de eindafnemer beperkt tot dat bedrag;
  5° de toepassing van het plafond van de schadevergoeding en van de individuele franchise is uitgesloten in geval van bedrog of een zware fout van de netbeheerder.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij ORD 2011-07-20/29, art. 44, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>

  Art. 24quinquies. [1 § 1. De eindafnemer die het slachtoffer is van het schadegeval zoals gedefinieerd in voorgaand artikel meldt het schadegeval per aangetekende brief, fax of e-mail aan de netbeheerder uiterlijk negentig kalenderdagen vanaf het voorvallen van het schadegeval of ten minste vanaf de datum waarop hij kennis heeft gekregen van het schadegeval indien de kennis die de eindafnemer heeft gekregen voor hem later is, zonder dat de aangifte van het schadegeval meer dan zes maanden na het voorvallen van het schadegeval mag worden gedaan.
  Indien de eindafnemer binnen de termijn bedoeld in voorgaand lid per vergissing de aangifte van het schadegeval heeft gericht aan zijn leverancier, wordt deze geacht te zijn toegestuurd binnen de vereiste termijn. De leverancier verstuurt onverwijld de aangifte van het schadegeval aan de netbeheerder.
  § 2. De eindafnemer die schade heeft geleden verzendt als bijlage bij zijn aangifte van het schadegeval ieder stuk en ieder document dat toelaat om de werkelijkheid van het schadegeval en de omvang van de geleden schade vast te stellen.
  § 3. De netbeheerder bevestigt de ontvangst van de aangifte van het schadegeval binnen de vijftien kalenderdagen vanaf de ontvangst van de aangetekende brief, de fax of de e-mail bedoeld in § 1.
  Binnen de zestig kalenderdagen na de verzending van de ontvangstbevestiging brengt hij de eindafnemer op de hoogte van het gevolg dat hij voornemens is te geven aan de aangifte van schadegeval.
  Indien blijkt dat het schadegeval zijn oorsprong niet vindt op zijn net, brengt de netbeheerder de eindafnemer binnen dezelfde termijn op de hoogte en maakt de aangifte over aan de derde die aan de oorsprong ligt van, desgevallend, de onderbreking of de niet-conformiteit van de gaslevering. Deze laatste volgt de procedure die in deze paragraaf beschreven wordt.
  Desgevallend, vergoedt de netbeheerder de eindafnemer binnen zes maanden na de kennisgeving van een aangifte van schadegeval.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij ORD 2011-07-20/29, art. 44, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>

  Afdeling 3. - [1 Verschuldigde schadevergoeding door de leveranciers en tussenpersonen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij ORD 2011-07-20/29, art. 44, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>

  Art. 24sexies.[1 § 1. Elke onderbreking van de gaslevering die op verzoek van de leverancier in strijd met de bepalingen van onderhavige ordonnantie of van de uitvoeringsbesluiten ervan wordt uitgevoerd, of ten gevolge van een beheer- of facturatiefout uit hoofde van de leverancier met de procedure voor niet-betaling tot gevolg, verplicht deze om de eindafnemer een forfaitaire schadevergoeding van 125 euro per dag te betalen tot de datum van de aanvraag tot herstel van de levering, wat op onbetwistbare wijze door de leverancier aan de netbeheerder wordt betekend.
  De netbeheerder herstelt de levering binnen de termijn voorzien door het technisch reglement. Bij ontstentenis kan de afnemer beroep doen op de toepassing van artikel 24bis.
  De vergoeding is geplafonneerd op 1.875 euro. De leverancier betaalt ook de kosten voor de sluiting en de herstelling van de stroomverbinding, zonder dat hij deze op de eindafnemer kan verhalen.
  § 2. Behoudens het geval bedoeld in § 1, heeft elke eindafnemer ook recht op een forfaitaire vergoeding van 100 euro per maand ten laste van de leverancier wanneer de overeenkomst niet van kracht kan worden op de datum die de partijen waren overeengekomen omdat de leverancier geen correct gevolg heeft gegeven aan de overeenkomst met de eindafnemer.
  § 3. De eindafnemer stuurt het verzoek tot schadevergoeding per aangetekende brief, fax of e-mail naar de leverancier, binnen de [2 zestig]2 dagen na, afhankelijk van het geval :
  1° het ontstaan van de onderbreking bedoeld in § 1;
  2° de kennisneming door de eindafnemer van de fout in de procedure van leverancierswissel, in toepassing van § 2.
  De eindafnemer vermeldt alle vereiste gegevens voor de verwerking van zijn vraag in zijn aanvraag.
  De leverancier vergoedt de afnemer binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag tot schadevergoeding.
  § 4. Indien de leverancier oordeelt dat de onderbreking of de fout in de procedure van leverancierswissel uit een fout van de netbeheerder voortvloeit, licht hij de afnemer binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag tot schadevergoeding in en stuurt de aanvraag binnen dezelfde termijn rechtstreeks naar de netbeheerder.
  De netbeheerder moet de aanvraag tot vergoeding behandelen en de schadevergoeding desgevallend storten binnen dezelfde termijnen als deze die voor de leverancier gelden.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij ORD 2011-07-20/29, art. 44, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2018-07-23/07, art. 82, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>

  Art. 24septies.[1 § 1. Elke facturatiefout ten koste van de eindafnemer verplicht de leverancier om deze eindafnemer een schadevergoeding te betalen waarvan het bedrag gelijk is aan dat van de tussentijdse factuur van de afnemer, teruggebracht tot één maand verbruik en voor het lopende jaar en dit, in volgende gevallen :
  1° ofwel wanneer de leverancier de klacht die een eindafnemer per aangetekende brief, fax of e-mail heeft gestuurd om het bedrag te betwisten van de factuur die hij heeft betaald, niet behandeld heeft binnen de termijnen die in artikel 20undecies, § 4, van deze ordonnantie worden voorzien;
  2° ofwel wanneer de leverancier, naar aanleiding van een klacht per aangetekende brief, fax of e-mail van een eindafnemer die de factuur heeft betaald, bevestigt aan de afnemer dat er een facturatiefout werd begaan die verband houdt met een fout in de meteropname, ongeacht de oorsprong, maar zich onthoudt van de verzending van een factuur tot rechtzetting naar de eindafnemer en desgevallend van de verschuldigde terugbetaling binnen de dertig kalenderdagen na de erkenning van de fout, onder voorbehoud van het geval bedoeld in paragraaf 3.
  § 2. De eindafnemer stuurt een aanvraag tot schadevergoeding naar de leverancier per aangetekende brief, fax of e-mail, binnen de [2 zestig ]2 kalenderdagen na de overschrijding van de termijnen voorzien in § 1.
  De eindafnemer vermeldt alle vereiste gegevens voor de verwerking van zijn aanvraag.
  De leverancier vergoedt de afnemer binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag tot schadevergoeding.
  § 3. Indien de leverancier oordeelt dat de overschrijding van de termijnen bedoeld in § 1 aan de netbeheerder te wijten is, licht hij de eindafnemer binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag tot schadevergoeding in en stuurt de aanvraag binnen dezelfde termijn rechtstreeks naar de netbeheerder.
  De netbeheerder moet de aanvraag tot schadevergoeding behandelen en de vergoeding desgevallend storten binnen dezelfde termijnen als deze die voor de leverancier gelden.
  De vergoeding is niet verschuldigd bij de verkeerde mededeling door de eindafnemer van de gegevens voor het opstellen van de factuur.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij ORD 2011-07-20/29, art. 44, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2018-07-23/07, art. 83, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>

  Afdeling 4. - [1 Gemeenschappelijke bepalingen]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij ORD 2011-07-20/29, art. 44, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>

  Art. 24octies. [1 § 1. De bepalingen van de afdelingen 1 tot 3 verhinderen niet de toepassing van andere wettelijke bepalingen. In ieder geval, kan de gecombineerde toepassing van verschillende aansprakelijkheidsregimes niet leiden tot een schadevergoeding van de eindafnemer die het volledige herstel van de geleden schade overtreft.
  § 2. Teneinde de demarche van de eindafnemer en de behandeling van de aanvragen tot schadevergoeding te vergemakkelijken, stellen de netbeheerder en de leveranciers, elk voor wat hem betreft, op hun websites aanvraagformulieren tot schadevergoeding ter beschikking van eindafnemers. Deze formulieren worden voorafgaandelijk goedgekeurd door Brugel, die deze eveneens publiceert op haar website. Iedere aanvraag tot schadevergoeding wordt tot stand gebracht door middel van deze formulieren.
  § 3. De netbeheerder stelt iedere vorm van financiële waarborg die hem toelaat om de schadevergoedingen bedoeld in de artikelen 24bis tot 24quinquies te dekken. De last die verbonden is met de gestelde waarborg om de schadevergoedingen in geval van zware fout te dekken zal duidelijk onderscheiden zijn in de rekeningen van de netbeheerder.
  Vóór 31 maart van elk jaar bezorgt de netbeheerder het bewijs van het bestaan van zulke financiële waarborg aan Brugel.
  De artikelen 24bis tot 24quinquies worden integraal hernomen in de aansluitingsreglementen en -contracten die van toepassing zijn op de afnemers die aangesloten zijn op het net.
  Vóór 31 maart van ieder jaar maakt de netbeheerder een verslag over aan Brugel dat de staat opmaakt van het aantal aanvragen tot schadevergoeding die gestoeld zijn op de artikelen 24bis tot 24quater in de loop van het afgelopen jaar, alsook van het vervolg dat aan hen werd gegeven, dat ze bij het in artikel 10, § 4, van deze ordonnantie bedoelde verslag voegen. Brugel stelt te dien einde een model van verslag op.
  Minstens één keer per jaar schrijft de raad van bestuur van de netbeheerder de bespreking van een geactualiseerd verslag in op de agenda met betrekking tot het aantal aanvragen tot schadevergoeding die gestoeld zijn op de artikelen 24bis tot 24quater, alsook het gevolg dat eraan werd gegeven.
  § 4. De bedragen van de schadevergoedingen die in de voorafgaande afdelingen bepaald worden, worden ieder jaar overeenkomstig het indexcijfer van de consumptieprijzen geïndexeerd door ze te vermenigvuldigen met het indexcijfer van de consumptieprijzen voor juni van het jaar en door ze te verdelen door het indexcijfer van de consumptieprijzen van juni van het jaar dat aan de inwerkingtreding van deze beschikking voorafgaat. Brugel publiceert op haar site de geïndexeerde bedragen, afgerond op een hele euro naar boven of naar beneden.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij ORD 2011-07-20/29, art. 44, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>

  HOOFDSTUK VIII. - Diverse maatregelen.

  Art. 25.De administratieve boetes die geïnd worden krachtens artikel 24 worden toegewezen aan [1 het fonds bedoeld in artikel 2, 16°, van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen]1.
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 45, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>

  Art. 26.§ 1. [3 Brugel]3 kan de netbeheerders, de leveranciers en de gebruikers van het net verzoeken hem alle gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitoefening van zijn functie, binnen een door hem vastgestelde termijn te verschaffen.
  § 2. De ambtenaren van [1 [4 Leefmilieu Brussel]4]1 , [1 de bestuurders van Brugel]1 en [1 het personeel van Brugel]1 mogen de vertrouwelijke en commercieel gevoelige gegevens waarvan ze kennis krijgen in het kader van hun functie niet vrijgeven, behalve in de gevallen waar ze opgeroepen worden om in rechte te getuigen, onverminderd § 3, en de uitwisseling van informatie met Belgische of Europese autoriteiten, waarin uitdrukkelijk voorzien wordt door wettelijke of verordenende bepalingen.
  Elke inbreuk op het eerste lid wordt bestraft met de straffen waarin voorzien in het artikel 458 van het Strafwetboek.
  § 3. Voor zover ze tot dezelfde vertrouwelijkheid gehouden zijn en dat daarop dezelfde sancties rusten, kan [3 Brugel]3 aan de andere Belgische reguleringsinstanties [2 of aan [4 Leefmilieu Brussel]4]2 de vertrouwelijk en commercieel gevoelige gegevens meedelen die hun noodzakelijk zijn teneinde hun bevoegdheid uit te oefenen.
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 2,2°, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2011-07-20/29, art. 46, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (3)<ORD 2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (4)<ORD 2018-05-03/03, art. 3, 009; Inwerkingtreding : 24-05-2018>

  Art. 27.Eenieder die een bij deze ordonnantie bepaalde functie dan wel een functie krachtens deze ordonnantie uitoefent, is, overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek, verplicht tot [1 professionele]1 geheimhouding met betrekking tot de naamgegevens of de persoonsgebonden gegevens van de eindafnemers.
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/29, art. 47, 003; Inwerkingtreding : 20-08-2011>

  Art. 27bis. [1 Hoofdstuk IIIbis treedt in werking op de dag van de inwerkingtreding van de wet houdende overdracht van de bevoegdheden inzake distributietarieven door de federale wet, behoudens afwijking door de Regering.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij ORD 2014-05-08/36, art. 31, 005; Inwerkingtreding : 21-06-2014>

  Art. 27ter. [1 De distributienetbeheerder ziet erop toe dat de slimme meters die voor de inwerkingtreding van artikel 18ter geplaatst werden conform dit artikel zijn bij het verstrijken van de termijn bepaald door de Regering.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij ORD 2018-07-23/07, art. 84, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>
  

  Art. 27quater. [1 Onverminderd de bepalingen van het technisch reglement voor het beheer van het distributienet betreffende de informatie-uitwisseling en behalve in gevallen waarin de verplichting van aangetekende zending geldt, mogen alle betalingsherinneringen, ontvangstbewijzen, communicaties, mededelingen of andere informatie-uitwisselingen voorzien in deze ordonnantie per e-mail worden verstuurd, tenzij uitdrukkelijk verzet van de bestemmelingen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij ORD 2018-07-23/07, art. 85, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>
  

  Art. 27quinquies. [1 Alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die plaatsvinden ter uitvoering van deze ordonnantie moeten in overeenstemming zijn met de toepasselijke reglementering met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij ORD 2018-07-23/07, art. 86, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>
  

  TITEL III. - Wegenisretributies inzake gas en elektriciteit.

  Art. 28.§ 1. De gemeenten kunnen een jaarlijkse retributie bepalen als vergoeding voor het wegenisrecht van de beheerders van de vervoernetten, van het gewestelijk vervoernet en van de distributienetten van gas en elektriciteit en van de eigenaars van rechtstreekse lijnen of leidingen.
  Deze retributie is ten laste van de hierboven vermelde netbeheerders.
  § 2. Het recht bedoeld in § 1, omvat het recht de installaties die nodig zijn voor de ontvangst en distributie van elektrische energie en gas op het grondgebied van de gemeente, te hebben, te plaatsen of te laten plaatsen, te onderhouden of te laten onderhouden, te wijzigen of te laten wijzigen, te verwijderen of te laten verwijderen, op, boven of onder straten, wegen, openbare plaatsen en gebouwen van de gemeente.
  Dit recht houdt eveneens afstand in van het natrekkingrecht in hoofde van de gemeenten op de installaties die zich bevinden op, boven of onder openbare domeinen en privéterreinen van de gemeente die bestemd zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de netbeheerders bedoeld in § 1.
  § 3. De retributie wordt vastgelegd op een maximaal bedrag van :
  1° 0,25 centiemen per vervoerde of verdeelde kWu die aan een in aanmerking komende hoogspanningsafnemer, gevestigd op het grondgebied van de gemeente die de vergoeding int, wordt geleverd;
  2° 0,50 centiemen per vervoerde of verdeelde kWu die aan een in aanmerking komende laagspanningsafnemer, gevestigd op het grondgebied van de gemeente die de vergoeding int, wordt geleverd;
  3° 0,09 centiemen per vervoerde of verdeelde kWu gas die aan een in aanmerking komende eindafnemer, gevestigd op het grondgebied van de gemeente die de vergoeding int, wordt geleverd.
  Men verstaat onder " hoogspanning- en laagspanningsafnemers " de categorieën bedoeld in artikel 2, 19° en 20°, van de ordonnantie van 19 juli 2001 houdende organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  [1 Bovenstaande bedragen worden jaarlijks aangepast aan de consumptieprijsindex. De herziening gebeurt een keer per jaar, op 1 januari van het jaar in de loop waarvan het recht verschuldigd is, volgens de volgende formule :
   het basisbedrag van het recht wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt verkregen door de consumptieprijsindex van de maand juli van het jaar voorafgaand aan 1 januari van het jaar in de loop waarvan het recht verschuldigd werd te delen door het gemiddelde van de consumptieprijsindexen van het jaar 2001.]1
  ----------
  (1)<ORD 2018-07-23/07, art. 87, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2018>

  TITEL IV. - Wijzigingen in de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Art. 29. In artikel 1 van de ordonnantie van 19 juli 2001 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° na de woorden " interne markt voor elektriciteit " worden de volgende woorden bijgevoegd " alsook richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 houdende gemeenschappelijke regels voor de interne elektriciteitsmarkt en houdende intrekking van richtlijn 96/92 ";
  2° er wordt een derde lid bijgevoegd dat luidt als volgt : " Zij organiseert eveneens de omzetting van richtlijn 2001/77/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking door hernieuwbare energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt. "

  Art. 30. In artikel 2 van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het 6°, wordt het woord " kwaliteitswarmtekrachtkoppeling " vervangen door " warmtekrachtkoppeling "; de woorden " door middel van een installatie waarbij energie wordt bespaard, vergeleken bij de productie van dezelfde hoeveelheden warmte en elektriciteit in gescheiden installaties " worden vervangen door de woorden " in het kader van eenzelfde proces ";
  2° na het 6°, wordt een 6°bis ingevoegd, luidend : " 6bis. kwalitatieve warmtekrachtkoppeling : warmtekrachtkoppeling die beantwoordt aan de kwaliteitscriteria bepaald overeenkomstig artikel 16 ";
  3° in het 7°, worden de woorden ", organisch afval en organische producten van de landbouw en van de boomkwekerijen " vervangen door de woorden " en biomassa ";
  4° het 8°, wordt vervangen door hetgeen volgt : " 8° groenestroomcertificaat : overdraagbare en verhandelbare titel toegekend voor opgewekte groene elektriciteit of elektriciteit geproduceerd op basis van warmtekrachtkoppeling volgens de voorwaarden bepaald krachtens artikel 28 ";
  5° een 28° wordt toegevoegd, luidend :
  " 28° professionele afnemer : eindafnemer die het bewijs aanvoert dat hij de op zijn verbruikslocatie geleverde elektriciteit uitsluitend gebruikt voor beroepsdoeleinden ";
  6° een 29° wordt toegevoegd, luidend :
  " 29° huishoudelijke afnemer : eindafnemer die geen professionele afnemer is ".

  Art. 31. Artikel 9, tweede lid, van dezelfde ordonnantie wordt vervangen door hetgeen volgt :
  " De bedragen verschuldigd aan de netbeheerder worden gestort op zijn bankrekeningen ".

  Art. 32. Artikel 11, § 1, tweede lid, van dezelfde ordonnantie wordt vervangen door hetgeen volgt : " Het netreglement bepaalt onder andere de aansluitingsvoorwaarden, de voorwaarden van toegang tot het net, de procedures voor samenwerking tussen de netbeheerder en de beheerders van andere netten waarmee zijn net verbonden is, alsook de inlichtingen die door de verschillende partijen die toegang hebben tot het net moeten worden verschaft ".

  Art. 33. Artikel 13 van dezelfde ordonnantie wordt vervangen door hetgeen volgt :
  " Art. 13. Iedere eindgebruiker die meer dan 10 GWu per jaar en per verbruikslocatie verbruikt, komt in aanmerking vanaf 1 januari 2003.
  Iedere professionele afnemer komt in aanmerking vanaf 1 juli 2004.
  De Regering bepaalt de datum waarop de huishoudelijke afnemers in aanmerking komen. Deze datum mag niet eerder zijn dan 1 januari 2007 en niet later dan 1 juli 2007.
  Een verbruikslocatie kan bevoorraad worden via meerdere leveringspunten. Een locatie die door een openbare wee doorkruist wordt, kan niet beschouwd worden als één verbruikslocatie. De spoorwegnetten van de NMBS en van de MIVB worden elk beschouwd als één verbruikslocatie. "

  Art. 34. Artikel 14 van dezelfde ordonnantie wordt opgeheven.

  Art. 35. In artikel 16 van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid, worden de woorden " een installatie voor " opgeheven;
  2° in het tweede lid, worden de woorden " installatie voor " en " erkend te worden als installatie voor " opgeheven en worden achter het woord " kwaliteitswarmtekrachtkoppeling " de woorden " te zijn " ingevoegd;
  3° in het derde lid, worden de woorden " voor kwaliteitswarmtekrachtkoppeling " opgeheven en worden de woorden " overeenkomstig de procedure waarin voorzien door artikel 28 " gevoegd voor de woorden " voor wat betreft het bepaalde in het eerste lid ";
  4° de tweede zin van het derde lid wordt opgeheven.

  Art. 36. Artikel 19 van dezelfde ordonnantie wordt vervangen door hetgeen volgt :
  " Art. 19. De netbeheerder publiceert jaarlijks op zijn internetsite en volgens de andere regels die de Regering kan bepalen, de tarieven die van kracht zijn voor het net waarvan hij het beheer verzekert, met inbegrip van de tarieven die betrekking hebben op de ondersteunende diensten. "

  Art. 37. Artikel 23 van dezelfde ordonnantie wordt vervangen door de volgende bepaling :
  " Art. 23. § 1. Er wordt in een bemiddelingsprocedure voorzien voor de geschillen in verband met de toegang tot het distributienet, alsook voor de geschillen in verband met de toepassing van het netreglement.
  Deze procedure wordt ingeleid op verzoek van één of meerdere belanghebbende partijen.
  De Regering bepaalt de organisatieregels van de bemiddelingsprocedure en stelt een lijst op van deskundigen die kunnen optreden als bemiddelaars. De leden van de Geschillenkamer bedoeld in § 2, en de ambtenaren van de Dienst mogen niet als bemiddelaar aangesteld worden.
  § 2. Een autonoom orgaan wordt opgericht onder de naam " Geschillenkamer " die uitspraak doet over de geschillen zoals bedoeld in § 1, met uitzondering van deze betreffende burgerlijke rechten en verplichtingen.
  Deze Kamer is samengesteld uit zes leden, drie effectieve leden en drie vervangende leden, benoemd door de Regering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De effectieve en de vervangende voorzitter, aangewezen door de Regering, worden gekozen tussen de magistraten van de rechterlijke orde en moeten hun kennis bewijzen van de Franse of de Nederlandse taal.
  Iedere belanghebbende kan zijn zaak aanhangig maken bij de Geschillenkamer, bij verzoekschrift verzonden per aangetekend schrijven.
  Alvorens een beslissing te nemen, roept de Geschillenkamer de te verschijnen partijen op. Zij kan elke voorlopige of onderzoeksmaatregel bevelen die zij nodig acht.
  De Geschillenkamer neemt een beslissing binnen twee maanden volgend op de neerlegging van het verzoekschrift, behoudens verantwoord uitstel.
  De beslissingen van de Geschillenkamer zijn met redenen omkleed.
  Bij hoogdringendheid kan de Geschillenkamer eveneens om voorlopige maatregelen worden verzocht. De verzoeker toont, ter staving van zijn verzoek, het dringend en moeilijk te herstellen nadeel aan dat hij dreigt te lijden bij gebreke aan dergelijke maatregelen.
  De Geschillenkamer kan elke maatregel bevelen die zij nuttig acht in afwachting van de beslissing die zij zal nemen.
  De Regering bepaalt, voor het overige, de regels inzake de samenstelling, de onverenigbaarheden en de werking van de Geschillenkamer, alsook de procedure voor deze Kamer.
  Zij bepaalt tevens de wijze waarop de personen die optreden als bemiddelaar en de leden van de zetel van de Geschillenkamer, vergoed worden.
  § 3. Het secretariaat van de bemiddelingsprocedure en van de Geschillenkamer wordt georganiseerd door de Dienst. "

  Art. 38. Artikel 24 van dezelfde ordonnantie wordt als volgt gewijzigd :
  1° het 4°, wordt vervangen door hetgeen volgt :
  " 4° Desgevallend, de overname van de door warmtekrachtkoppeling geproduceerde elektriciteit die noch zelfverbruikt noch aan derden geleverd wordt, binnen de grenzen van zijn behoeften. ";
  2° een 6°, wordt toegevoegd, luidend :
  " 6° Een ombudsdienst organiseren en inlichtingen geven aan huishoudelijke afnemers inzake prijzen en voorwaarden van de levering van elektriciteit. "

  Art. 39. Artikel 26 van dezelfde ordonnantie wordt als volgt gewijzigd :
  1° in § 1, wordt het woord " jaarlijkse " vervangen door het woord " maandelijkse ";
  2° § 2, wordt opgeheven;
  3° in § 3, worden de woorden " 1 januari van het boekjaar " vervangen door de woorden " de 1ste dag van elke maand " en de woorden " 31 maart van dat jaar " door de woorden " de vijftiende van de volgende maand ";
  § 3, wordt § 2;
  4° in § 4, eerste lid, worden de woorden " door de schuldenaar " en " tijdens het referentiejaar " geschrapt;
  § 4, tweede lid, wordt vervangen door hetgeen volgt :
  " Voor de hoogspanningsafnemers is het ter beschikking gestelde vermogen het aansluitingsvermogen. Dit is gelijk aan het maximale vermogen, in kVA uitgedrukt, dat ter beschikking wordt gesteld volgens het aansluitingscontract. Bij gebrek aan aansluitingscontract of wanneer het afgenomen vermogen overschreden wordt in verhouding tot het maximale vermogen dat volgens het aansluitingscontract ter beschikking wordt gesteld, dan is het aansluitingsvermogen gelijk aan het maximale vermogen, in kVA uitgedrukt, dat wordt afgenomen tijdens de zesendertig voorafgaande maanden, vermenigvuldigd met een factor 1,2. ";
  § 4, wordt § 3;
  5° in § 5, wordt het eerste lid vervangen door het volgende lid :
  " Het maandelijks te innen recht wordt vastgelegd op 0,67 euro per kVa voor de hoogspanning.
  Voor de laagspanning wordt het vastgelegd volgens het volgende barema :
  1° ter beschikking gesteld vermogen kleiner dan of gelijk aan 1,44 kVa : 0,00 euro;
  2° ter beschikking gesteld vermogen tussen :
  1,44 en 6,00 kVa : 0,60 euro
  6,01 en 9,60 kVa : 0,96 euro
  9,61 en 12,00 kVa : 1,20 euro
  12,01 en 36,00 kVa : 2,40 euro
  36,01 en 56,00 kVa : 4,80 euro
  56,01 en 100,00 kVa : 7,80 euro ";
  in § 5, tweede lid, wordt de laatste zin geschrapt;
  § 5, wordt § 4;
  6° § 6, wordt § 5;
  7° § 7, wordt § 6;
  8° § 8, wordt § 7;
  9° in § 9, worden de woorden " het boekjaar 2004 " vervangen door " de maand januari 2004 ";
  § 9, wordt § 8;
  10° Er wordt een § 9, ingevoegd, luidend als volgt :
  § 9. De kosten verbonden aan de openbaredienstverplichtingen bedoeld in artikel 24 en die het bedrag van de krachtens dit artikel geïnde bijdrage overschrijden, worden gedragen door de netbeheerder, ten titel van exploitatiekosten. De doorrekening van deze kosten in de tarieven wordt geregeld door de federale wetgeving.
  In § 4, derde lid, worden de woorden " gedeeld door elf " geschrapt.
  Voor de openbaredienstverplichtingen bepaald in artikel 24, 1° tot 4° en 6°, mogen de overschrijdende kosten bedoeld in eerste lid het bedrag van de begroting voorzien in artikel 25, § 1, niet overschrijden ".

  Art. 40. Artikel 27 van dezelfde ordonnantie wordt opgeheven.

  Art. 41. § 1. In artikel 28, § 1, van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid, worden tussen de woorden " groene energie " en " op het grondgebied " de woorden " alsook kwalitatieve warmtekrachtkoppeling " ingevoegd;
  2° het tweede lid wordt vervangen door hetgeen volgt :
  Na advies van de Dienst, bepaalt de Regering de criteria, de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van groenestroomcertificaten alsook de procedure voor de certificering van de installaties van groene elektriciteit en warmtekrachtkoppeling ";
  3° in het derde lid, worden de woorden ", volgens de voorwaarden en procedures die door de Regering werden vastgelegd " weggelaten.
  § 2. Artikel 28, § 2, van dezelfde ordonnantie wordt vervangen door hetgeen volgt :
  " § 2. Iedere leverancier, met uitzondering van de distributienetbeheerder, levert aan de Dienst een aantal groenestroomcertificaten af dat overeenstemt met de in deze paragraaf opgelegde jaarlijkse quota, vermenigvuldigd met het geheel van leveringen, uitgedrukt in MWu, in de loop van het jaar aan in aanmerking komende afnemers gevestigd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en gedeeld door 1 MWu.
  De quota zijn :
  1° 2 % voor het jaar 2004;
  2° 2,25 % voor het jaar 2005;
  3° 2,5 % voor het jaar 2006.
  De Regering bepaalt, na advies van de Dienst, de quota voor de volgende jaren op basis van de evolutie van de groene-elektriciteitsmarkt en van de werking van de vrijgemaakte markt,
  Na advies van de Dienst, bepaalt de Regering de voorwaarden waaronder de leveranciers door andere overheden uitgegeven groenestroomcertificaten aan de Dienst kunnen afleveren, alsook de praktische uitvoeringsregels van deze paragraaf. ".
  § 3. Artikel 28, § 3, van dezelfde ordonnantie wordt vervangen door hetgeen volgt :
  " § 3. In geval van, gehele of gedeeltelijke,niet-uitvoering van de verplichting bepaald in § 2, legt de Dienst een boete op aan de betrokken leverancier overeenkomstig artikel 32, § 2bis ".

  Art. 42. Artikel 32 van dezelfde ordonnantie wordt als volgt gewijzigd :
  1° het tweede lid van § 1, wordt geschrapt;
  2° tussen § 2 en § 3, wordt een § 2bis, ingevoegd, luidend :
  " § 2bis. Wat betreft de administratieve boete bedoeld in artikel 28, § 3, wordt het bedrag per ontbrekend certificaat vastgesteld op 75 euro voor de jaren 2004, 2005, 2006, en op 100 euro voor de daaropvolgende jaren.
  Elk jaar deelt de Dienst, bij aangetekend schrijven, op basis van de inlichtingen die hem werden verstrekt, aan de betrokken leverancier het totaal bedrag van de administratieve boete mee die verschuldigd is voor de niet-naleving van de verplichting bepaald in artikel 28, § 2.
  Deze leverancier kan, binnen vijftien dagen na deze mededeling, zijn opmerkingen aan de Dienst bezorgen.
  Na onderzoek van de eventuele opmerkingen van de betrokken leverancier, deelt de Dienst hem zijn met redenen omklede beslissing inzake het opleggen van een boete mee ".
  3° in § 3, eerste lid, worden na de woorden " door de Dienst genomen beslissing ", de woorden " krachtens de voorgaande paragrafen " ingevoegd.
  4° § 5, wordt vervangen door de volgende bepaling :
  " § 5. Het beroep tegen de beslissing van de Regering voorzien in § 3, werkt opschortend. "

  Art. 43. Artikel 35 wordt vervangen door hetgeen volgt :
  " Art. 35. § 1. De Dienst kan de netbeheerders, de leveranciers en de gebruikers van de netten verzoeken, hem alle gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitoefening van zijn functie, te verschaffen, binnen een door hem vastgestelde termijn.
  § 2. De ambtenaren van de Dienst mogen de vertrouwelijke en commercieel gevoelige gegevens waarvan ze kennis hebben in het kader van hun functie niet vrijgeven, behalve in de gevallen waar ze opgeroepen worden om in rechte te getuigen, onverminderd § 3, en de uitwisseling van informatie met de Belgische en Europese autoriteiten waarin uitdrukkelijk voorzien wordt in wettelijke of verordenende bepalingen.
  Elke inbreuk op het eerste lid wordt bestraft met de straffen waarin voorzien in het artikel 458 van het Strafwetboek.
  § 3. Voor zover ze tot dezelfde vertrouwelijkheid gehouden zijn en daarop dezelfde sancties rusten, kan de dienst aan de andere Belgische reguleringsinstanties de vertrouwelijke en commercieel gevoelige gegevens meedelen die hun noodzakelijk zijn teneinde hun bevoegdheid uit te oefenen. ".

  Art. 44. Een nieuw artikel 35bis toevoegen, luidend :
  " Art. 35bis. Eenieder die een bij deze ordonnantie bepaalde functie dan wel een functie krachtens deze ordonnantie uitoefent, is, overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek, verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de naamgegevens of de persoonsgebonden gegevens van de eindafnemers. "

  Art. 45. De Minister bevoegd voor Energie wordt belast met de uitvoering van deze ordonnantie.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 1 april 2004.
De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek,
J. SIMONET
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken, Vervoer,
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,
J. CHABERT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting,
E. TOMAS
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting,
Ambtenarenzaken en Externe Betrekkingen,
G. VANHENGEL
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud,
Openbare Netheid en Buitenlandse Handel,
D. GOSUIN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Raad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 19-03-2020 GEPUBL. OP 26-03-2020
  (GEWIJZIGD ART. : 15)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 06-03-2019 GEPUBL. OP 19-03-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 20septiesdecies) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 06-03-2019 GEPUBL. OP 19-03-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 20septiedecies)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 23-07-2018 GEPUBL. OP 20-09-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 5; 7; 9; 9bis; 10; 10bis; 10ter; 10quinquies; 17; 18; 18bis; 18ter; 19bis; 20bis; 20quater; 20quinquies; 20sexies; 20octies; 20novies; 20undecies; 20tredecies; 20septiesdecies; 20octiesdecies; 24; 24bis; 24ter; 24sexies; 24septies; 27ter; 27quater; 27quinquies; 28)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 03-05-2018 GEPUBL. OP 14-05-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 18bis; 19bis; 23; 26)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 18-12-2015 GEPUBL. OP 30-12-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 20septiesdecies)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 08-05-2014 GEPUBL. OP 11-06-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3; 4; 10; 10bis-10quater; 19; 20quinquies; 20undecies; 20octiesdecies; 27bis)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 21-12-2012 GEPUBL. OP 08-02-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 20septiesdecies)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 20-07-2011 GEPUBL. OP 10-08-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 4; 5; 7; 8; 9; 9bis; 10; 16; 17; 18bis; 19; 19bis; 20quinquies; 20sexies; 20spties; 20undecies; 23; 24; 26; 2; 3; 5; 7; 8; 9; 9bis; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 18bis; 19; 19bis; 20; 20bis-20tundecies; 20quattuordecies; 20sexiesdecies; 20septiesdecies; 22; 22bis; 22ter; 23; 24; 24bis-24octies; 25; 26; 27)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 14-12-2006 GEPUBL. OP 09-01-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 2-5; 7-9; 9BIS; 10-12; 14-18; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 18BIS; 19; 19BIS; 20; 20BIS; 23; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 20BIS-20QUINDECIES; 24; 26; 28)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Gewone zitting 2003-2004. Documenten van de Raad. - Ontwerp van ordonnantie, A-506/1. - Verslag, A-506/2. Volledig verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van vrijdag 26 maart 2004.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 33 uitvoeringbesluiten 8 gearchiveerde versies
  Franstalige versie