J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2003/12/18/2004200585/justel

Titel
18 DECEMBER 2003. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 16 januari 1991 houdende oprichting van een sociale dienst van de diensten van de Waalse Regering (VERTALING).

Bron :
WAALSE GEWEST
Publicatie : 03-03-2004 nummer :   2004200585 bladzijde : 11833       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2003-12-18/79
Inwerkingtreding : 01-01-2004

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1991027104       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 4, § 1, van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 16 januari 1991 houdende oprichting van een sociale dienst van de diensten van de Waalse Regering, gewijzigd op 23 december 1992, 18 januari 1996, 1 februari 1996, 18 juli 1996, 27 februari 1997, 12 maart 1998, 16 juli 1998 en 3 juni 1999 wordt aangevuld als volgt :
  "14° het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" (Waals Instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek)".

  Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking de dag van inwerkingtreding van het decreet tot oprichting van het Instituut.

  Art. 3. De minister-president en de Minister van Ambtenarenzaken zijn, elk wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  Namen, 18 december 2003.
  De Minister-President,
  J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
  De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken,
  Ch. MICHEL.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Waalse Regering,
   Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87 gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993;
   Gelet op het decreet van 4 december 2003 tot oprichting van het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" (Waals Instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek);
   Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 16 januari 1991 houdende oprichting van een sociale dienst van de diensten van de Waalse regering, gewijzigd op 23 december 1992, 18 januari 1996, 1 februari 1996, 18 juli 1996, 27 februari 1997, 12 maart 1998, 16 juli 1998 en 3 juni 1999;
   Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 juni 2003;
   Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 12 juni 2003;
   Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 17 juni 2003;
   Gelet op het protocol nr. 394 van Sectorcomité nr. XVI van 15 juli 2003;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid, ingegeven door de noodzaak om dit besluit gelijktijdig in werking te laten treden met het decreet van 4 december 2003 tot oprichting van het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" (Waals Instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek), vastgesteld op 1 januari 2004 zodat de werking van die instelling en de continuïteit van de overheidsdienst gewaarborgd kunnen worden;
   Overwegende dat de noodzaak om het decreet in werking te laten treden op 1 januari 2004 ingegeven is door bestuurlijke en begrotingsproblemen die toe te schrijven zijn aan de inwerkingtreding van teksten op een ander tijdstip dan een eerste januari in het geval van oprichting van een nieuwe instelling vertrekkend van een dienst van een ministerie en in het geval van overdracht van personeelsleden van dat ministerie naar die nieuwe instelling;
   Overwegende dat, indien het decreet tot oprichting van het Instituut en de uitvoeringsbesluiten niet op 1 januari 2004 in werking zouden treden, feitelijk tot gevolg zou hebben dat de installatie van die instelling met één jaar zou worden uitgesteld;
   Overwegende dat het, zelfs zonder dat gewag wordt gemaakt van de Europese richtlijnen die aanbevelen dat de statistiek als instrument toevertrouwd wordt aan een instelling die onafhankelijk van bestuurlijke structuren van het type ministerie optreedt, om de evaluatie van het Waalse Toekomstcontract intern te laten plaatsvinden en om de verdere sturing van dat omvattend plan voor gewestelijke ontwikkeling aan te scherpen onontbeerlijk is dat het Instituut spoedig geïnstalleerd wordt en dat de daarmee gepaard gaande statistieke en evaluatieve werking versterkt wordt;
   Overwegende dat het Instituut één van de voornaamste instrumenten voor de sturing van de Waalse ontwikkeling zal vormen;
   Gelet op het advies(BR) van de Raad van State, gegeven op 10 december 2003, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van de Minister-President en de Minister van Ambtenarenzaken,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie