J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2003/12/05/2003000864/justel

Titel
5 DECEMBER 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten.

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN.JUSTITIE
Publicatie : 30-12-2003 nummer :   2003000864 bladzijde : 62006       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2003-12-05/34
Inwerkingtreding : 01-07-2002

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2001A00327        2001000327       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel XI.III.12, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 2001, tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten wordt een punt 4°bis ingevoegd, luidende :
  " 4°bis de personeelsleden die deel uitmaken van de scheepvaartpolitie; ".

  Art. 2. Artikel XI.III.44, § 1, van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt :
  " Voornoemde artikelen zijn evenwel slechts toepasselijk op de personeelsleden die vóór 5 december 2002 zijn aangewezen voor de scheepvaartpolitie en die vóór 31 januari 2003 voor de toepassing ervan opteren. In dat geval, en voor zolang zij deze optie niet herroepen, genieten zij de functietoelage bedoeld in artikel XI.III.12, eerst lid 4°bis, niet. Deze herroeping geschiedt, in voorkomend geval, ten definitieven titel. "

  Art. 3. Hoofdstuk VIII van titel IV van deel XI, bestaande uit artikel XI.IV.120, wordt opgeheven.

  Art. 4. Bijlage 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijlage aan dit besluit.

  Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2002.

  Art. 6. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 5 december 2003.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  P. DEWAEL
  De Minister van Justitie,
  Mevr. L. ONKELINX

  BIJLAGE.

  Art. N. Bijlage bij het koninklijk besluit van 5 december 2003.
  Bijlage 6 bij het koninklijk besluit van 30 maart 2001.
  Jaarlijkse bedragen van de functietoelage. (Erratum, zie B.St. 15-01-2004, p. 2185).

  Eenheden - Begunstigde ambten      Basiskader  Middenkader  Officierskader
  1. Detachement luchtsteun
     a. Varend personeel met hoger    12 766,52   12 766,52    12 766,52
         brevet
     b. Gebrevetteerd varend           7 473,99    7 473,99     7 473,99
         personeel
     c. Leerling-varend personeel      4 462,09    4 462,09     4 462,09
     d. Tijdelijk varend personeel     4 462,09    4 462,09     4 462,09
  2. Rijdend personeel (met inbegrip   1 938,21    2 290,44     2 642,97
      van de stagiairs) van de
      politie van de autosnelwegen
      en van de door de Koning
      bepaalde autowegen
     Personeel dat zijn dienst op
      moto uitoefent
  3. Detachement belast met de         2 920,24    3 107,00     3 339,73
      onmiddellijke beveiliging van
      de koninklijke familie
  4. Detachementen belast met de       4 055,91    4 315,31     4 638,54
      politie der militairen
  4bis. Scheepvaartpolitie               818,05      818,05       818,05
  5. Eenheden belast met de
      bewaking, de bescherming of
      gespecialiseerde interventie
     Lid belast met de interventie
     Te Brussel                        6 391,39    6 402,38     6 863,11
     Buiten Brussel                    3 913,50    3 924,41     4 171,46
     Ander lid
     Te Brussel                        5 947,96    5 959,07     6 331,26
     Buiten Brussel                    3 471,01    3 482,41     3 715,93
  6. Nabijheidspolitie                   495,79           -            -
  7. Misdrijf-, strategische analist   1 755,39    1 765,65     1 938,78


  Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 5 december 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  P. DEWAEL
  De Minister van Justitie,
  Mevr. L. ONKELINX

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op artikel 121 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, zoals vervangen door de wet van 26 april 2002;
   Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid op de artikelen XI.III.12, eerste lid, XI.III.44, § 1, XI.IV.120 en bijlage 6;
   Gelet op het protocol nr. 91 van 4 december 2002 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 en 13 februari 2003;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 15 mei 2003;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken van 11 april 2003;
   Gelet op het advies 35.946/2 van de Raad van State, gegeven op 20 oktober 2003;
   Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Justitie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Erratum Tekst Begin

originele versie
2004000001
PUBLICATIE :
2004-01-15
bladzijde : 02185

ErratumBegin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Erratum Franstalige versie