J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2003/09/07/2003021194/justel

Titel
7 SEPTEMBER 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2003 tot vaststelling van bepaalde ministeriŽle bevoegdheden.

Bron :
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Publicatie : 19-09-2003 nummer :   2003021194 bladzijde : 46476       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2003-09-07/33

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2003021171       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 1, 14į, van het koninklijk besluit van 21 juli 2003 tot vaststelling van bepaalde ministeriŽle bevoegdheden, worden de woorden " en de Regie der Gebouwen " ingevoegd tussen de woorden " Federale Staat " en de woorden " : de Minister ".

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 3. Onze Eerste Minister en Onze Ministers en Staatssecretarissen worden, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 7 september 2003.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Eerste Minister,
  G. VERHOFSTADT.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de artikelen 37 en 96 van de Grondwet;
   Gelet op het koninklijk besluit van 21 juli 2003 tot vaststelling van bepaalde ministeriŽle bevoegdheden;
   Op de voordracht van Onze Eerste Minister,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie