J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2003/06/23/2003014180/justel

Titel
23 JUNI 2003. - Koninklijk besluit betreffende de slotco÷rdinatie op de luchthaven Brussel-Nationaal.

Bron :
MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 08-08-2003 nummer :   2003014180 bladzijde : 40523       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2003-06-23/42
Inwerkingtreding : 08-08-2003

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-14

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor de tenuitvoerlegging van verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van " slots " op communautaire luchthavens en voor de toepassing van dit besluit, wordt de luchthaven Brussel-Nationaal bestempeld als een volledig geco÷rdineerde luchthaven.

  Art. 2. Na raadpleging van de luchtvaartmaatschappijen die elk jaar meer dan honderd vluchten naar en van de luchthaven Brussel-Nationaal uitvoeren, hun representatieve organisaties, de luchthavenexploitant en de luchtverkeersleidingautoriteit, wijst de Minister belast met het Directoraat-generaal Luchtvaart, bij besluit, de co÷rdinator van de luchthaven Brussel-Nationaal aan.

  Art. 3. De co÷rdinator vervult de taken waarin dit besluit en de verordening (EEG) nr. 95/93 voorzien.

  Art. 4. De luchthavenexploitant stort zonder verwijl, integraal en zonder kosten de opbrengst van de slotco÷rdinatievergoeding door aan de co÷rdinator ter financiering van zijn werking.

  Art. 5. ž 1. Wanneer niet alle slotaanvragen ingediend door de betrokken luchtvervoerders kunnen worden ingewilligd, wordt tussen vliegtuigen, die krachtens geldende communautaire of internationale regels dezelfde prioriteit genieten, de slot toegewezen aan het akoestisch meest doeltreffende vliegtuig overeenkomstig de bepalingen van ž 3.
  ž 2. Het vliegtuig met de laagste prioriteit volgens ž 1 krijgt een andere slot zoveel mogelijk tegen het midden van de dag toegewezen.
  ž 3 De akoestische doeltreffendheid van elk type toestel wordt bepaald volgens de volgende formule :
  Akoestische doeltreffendheid =
  (10(B-85)/10)/N
  waarin :
  1░ de variabele B vertegenwoordigt :
  a) voor elke landing : het gemiddelde, per vliegtuigtype, van de gecertificeerde geluidsniveaus in EPNdB gemeten op het naderingsreferentiepunt, bij de maximale landingsmassa, overeenkomstig de voorschriften van bijlage 16 van ICAO, min 9 EPNdB;
  b) voor elke opstijging : de helft van de som van de gemiddelden, per vliegtuigtype, van de gecertificeerde geluidsniveaus, in EPNdB, gemeten op het laterale meetpunt en op het meetpunt overgevlogen bij het opstijgen, bij de maximale opstijgmassa, overeenkomstig de voorschriften van bijlage 16 van ICAO;
  2░ de variabele N het gemiddelde aantal zetels per vliegtuigtype vertegenwoordigt.
  Het gemiddelde aantal zetels en het gemiddelde van de geluidsniveaus per vliegtuigtype worden bepaald door de co÷rdinator van de luchthaven Brussel-Nationaal en samen met het advies van het co÷rdinatiecomitÚ, ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister belast met het Directoraat-generaal Luchtvaart of aan zijn gemachtigde.

  Art. 6. In geval van volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering van zijn taken, licht de Minister belast met het Directoraat-generaal Luchtvaart de co÷rdinator per aangetekend schijven in over de tekortkomingen die hij hem verwijt opdat de co÷rdinator onverwijld de maatregelen neemt om deze toestand te verhelpen.
  In geval van aanhoudende niet-uitvoering of ernstige tekortkomingen, kan de Minister bij besluit, en na de co÷rdinator gehoord te hebben, een einde maken aan de aanwijzing.
  De beslissing van de Minister wordt per aangetekend schrijven ter kennis gebracht van de co÷rdinator. Zij treedt in werking op het ogenblik van de aanwijzing van de nieuwe co÷rdinator en ten vroegste een maand na de kennisgeving. De Minister wijst binnen een termijn van vier maanden, die ingaat vanaf deze kennisgeving, een nieuwe co÷rdinator aan.

  Art. 7. De co÷rdinator die zelf zijn functie wenst te beŰindigen, brengt de Minister belast met het Directoraat-generaal Luchtvaart hiervan op de hoogte per aangetekend schrijven. De co÷rdinator mag zijn functie pas beŰindigen na verloop van een termijn van vier maanden die ingaat op de dag van het versturen van zijn aangetekend schrijven.

  Art. 8. Op verzoek van de Minister belast met het Directoraat-generaal Luchtvaart verschaft de co÷rdinator hem alle nodige inlichtingen betreffende de toewijzing van slots op de luchthaven Brussel-Nationaal.

  Art. 9. De co÷rdinator deelt aan de Minister belast met het Directoraat-generaal Luchtvaart onmiddellijk de volgende feiten mee :
  1░ een mogelijke verstoring van de mededinging die onder artikel 11 van verordening (EEG) nr. 95/93 valt;
  2░ het herhaaldelijk uitvoeren van vluchten op andere tijdstippen dan de slots die met toepassing van verordening (EEG) nr. 95/93 en met dit besluit werden toegewezen.

  Art. 10. Indien de co÷rdinator een rechtspersoon is, licht hij de Minister belast met het Directoraat-generaal Luchtvaart onverwijld in over elke wijziging van de statuten of van de samenstelling van zijn beheersorganen.
  Bovendien bezorgt hij hem onverwijld alle verslagen van de vergaderingen van zijn beheersorganen.

  Art. 11. Aan het einde van elke dienstregelingsperiode bezorgt de co÷rdinator de Minister belast met het Directoraat-generaal Luchtvaart een activiteitenverslag, waarin inzonderheid de volgende gegevens worden verwerkt :
  1░ het aantal slots dat werd toegewezen aan elke luchtvaartmaatschappij;
  2░ de slotsaanvragen, in chronologische volgorde uitgesplitst voor elke luchtvaartmaatschappij, die uiteindelijk niet konden worden ingewilligd;
  3░ het bedrag van de gestorte slotco÷rdinatievergoedingen en het gebruik ervan;
  4░ de verdelingswijze van de slots over een periode van een week;
  5░ een lijst van de vastgestelde overtredingen en van de aangebrachte oplossingen;
  6░ om de twee jaar, een evaluatie van het gebruik van de capaciteit " landzijde " en " luchtzijde " van de luchthaven.

  Art. 12. ž 1. Er wordt een co÷rdinatiecomitÚ ingesteld dat de co÷rdinator van advies moet dienen.
  ž 2. Zijn lid van het co÷rdinatiecomitÚ :
  1░ de luchthavenexploitant;
  2░ de luchtverkeersleidingautoriteit;
  3░ een vertegenwoordiger van de algemene luchtvaart;
  4░ IATA (International Air Transport Association);
  5░ IACA (International Air Carrier Association).
  De luchtvaartmaatschappijen die belang tonen voor het verkrijgen van slots en die luchtvervoeroperaties verrichten op de luchthaven Brussel-Nationaal, kunnen eveneens lid worden van het co÷rdinatiecomitÚ.
  Een vertegenwoordiger van het Directoraat-generaal Luchtvaart evenals de co÷rdinator worden in de hoedanigheid van waarnemer uitgenodigd op alle vergaderingen van het co÷rdinatiecomitÚ en van zijn organen.
  Het secretariaat wordt waargenomen door een werknemer van de luchthavenexploitant, die een andere persoon is dan de vertegenwoordiger ervan binnen dit comitÚ en aangesteld wordt door de algemene vergadering van het co÷rdinatiecomitÚ.
  ž 3. Het co÷rdinatiecomitÚ heeft onder andere als taak het verstrekken van advies over :
  1░ de mogelijkheden om de capaciteit van de luchthaven Brussel-Nationaal te optimaliseren of te vergroten;
  2░ de manieren om de luchtverkeersvoorwaarden op de luchthaven Brussel-Nationaal te verbeteren;
  3░ het onderzoek van klachten over de toewijzing van slots;
  4░ de methoden om het gebruik van de toegewezen slots te controleren;
  5░ het formuleren van richtsnoeren voor de toewijzing van slots met inachtneming van de lokale omstandigheden;
  6░ het onderzoek van ernstige problemen waarmee nieuwe gegadigden te kampen hebben.

  Art. 13. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 14. Onze Minister belast met Mobiliteit en Vervoer en Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 23 juni 2003.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister belast met Mobiliteit en Vervoer,
  Mevr. L. ONKELINX
  De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties,
  R. DAEMS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart, inzonderheid op artikel 5, ž 1, gewijzigd door de wet van 2 januari 2001;
   Gelet op het besluit van de Ministerraad van 24 januari 2003 over het verzoek om advies door de Raad van State binnen een termijn van een maand;
   Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 10 maart 2003, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1░, van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State;
   Overwegende dat de prioriteiten tussen luchtvaartmaatschappijen voor de toewijzing van slots onder meer geregeld worden door :
   - de Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van " slots " op communautaire luchthavens;
   - de richtlijnen van IATA;
   - andere toepasselijke internationale regels;
   Overwegende dat artikel 18, ž 1, laatste lid, van het beheerscontract afgesloten op 14 augustus 1998 tussen de Staat en de naamloze vennootschap Brussels Airport Terminal Company, ingevoerd door de derde wijziging van 15 juli 2002 goedgekeurd bij koninklijk besluit van 18 juli 2002, de naamloze vennootschap Brussels International Airport Company machtigt voor elke landing en elke opstijging een slotco÷rdinatievergoeding te heffen;
   Op de voordracht van Onze Minister belast met Mobiliteit en Vervoer en van Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Verslag aan de Koning Tekst Inhoudstafel Begin
   VERSLAG AAN DE KONING.
   Sire,
   Het ontwerp van koninklijk besluit dat ter ondertekening aan Uwe Majesteit wordt voorgelegd werd genomen ter uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van " slots " op communautaire luchthavens. Op grond van de bepalingen van deze tekst kan een Lid-Staat een luchthaven op zijn grondgebied, op grond van een capaciteitsanalyse verricht volgens algemeen erkende methodes, bestempelen als volledig geco÷rdineerd om zo een optimaal gebruik van beschikbare capaciteit mogelijk te maken.
   Toen luchtvaartmaatschappijen zich beklaagden over capaciteitsproblemen op de luchthaven Brussel-Nationaal heeft in 1999 het toenmalige Bestuur van de Luchtvaart, nu Directoraat-generaal Luchtvaart geheten, Eurocontrol verzocht een analyse van de capaciteit aan de luchtzijde van de luchthaven Brussel-Nationaal te verrichten. Conform de bepalingen van de bovenvermelde verordening werden de resultaten van deze analyse besproken met alle betrokkenen, met name de luchthavenexploitant BIAC, de luchtverkeersleiding BELGOCONTROL, het Bestuur van de Luchtvaart en in het al opgerichte co÷rdinatiecomitÚ waarin naast vertegenwoordigers van de luchthavenexploitant en de luchtverkeersleiding ook vertegenwoordigers van de luchtvaartmaatschappijen en hun representatieve organisaties en van de algemene luchtvaart zitting hebben. Al de betrokkenen waren het er toen over eens dat de bestempeling van de luchthaven als volledig geco÷rdineerd noodzakelijk was.
   De resultaten van de analyse en de conclusie van alle betrokkenen werden meegedeeld aan de Europese Commissie die echter aandrong op de uitvoering van een capaciteitsanalyse aan de landzijde van de luchthaven. Deze analyse werd zonder verwijl uitgevoerd.
   Ondertussen zorgden de dramatische gebeurtenissen van 11 september 2001 wereldwijd voor een drastische daling van het luchtverkeer. Wat Brussel-Nationaal betreft, werd deze daling nog verergerd door de faling van City Bird en van de grootste Belgische luchtvaartmaatschappij, SABENA, die tot dan toe volledig instond voor de slotco÷rdinatie van de luchthaven volgens de IATA-regels. Dat daardoor de nationale luchtvaartmaatschappij instond voor de slotco÷rdinatie was een verspreide praktijk in de Lid-Staten van de Europese Unie. In het licht van de aan gang zijnde herziening van de verordening, wordt voorzien dat de Europese regelgeving echter de de facto onafhankelijkheid van de co÷rdinator zal eisen. Het koninklijk besluit dat U nu wordt voorgelegd, komt tegemoet aan deze eis.
   Door deze achteruitgang van het luchtverkeer was het evenwel aangewezen de oorspronkelijke capaciteitsanalyses aan de lucht- en landzijde van Brussel-Nationaal te toetsen aan de gewijzigde verkeersintensiteit. Daarom heeft het Directoraat-generaal Luchtvaart (voorheen Bestuur van de Luchtvaart) EUROCONTROL verzocht om de vorige capaciteitsanalyse aan de luchtzijde te updaten, terwijl de luchthavenexploitant hetzelfde deed wat betreft de capaciteit aan de landzijde. Deze bijgewerkte analyses werden zopas beŰindigd en net als de oorspronkelijke analyses besproken met de betrokkenen tijdens een vergadering bij het Directoraat-generaal Luchtvaart op 13 januari 2003. Door de vaststelbare heropleving van de vraag voor het komende zomerseizoen op de luchthaven Brussel-Nationaal en de verwachte heropleving van het luchtverkeer wereldwijd, blijkt dat het capaciteitsaanbod op de luchthaven Brussel-Nationaal, althans tijdens de piekperiodes, onvoldoende is om hieraan te voldoen. De conclusie van de betrokken partijen is dan ook dat de bestempeling van de luchthaven Brussel-Nationaal als volledig geco÷rdineerd nodig blijft.
   Het voorliggende koninklijk besluit komt tegemoet aan de eisen van de Europese regelgeving qua de facto onafhankelijkheid van de co÷rdinator. Door de oprichting van een vzw die zal worden aangesteld als co÷rdinator staat deze los van elke be´nvloeding. Bovendien werd geopteerd voor een financieringssysteem dat onheuse be´nvloeding door enige betrokken partij voorkomt. Immers, alle luchtvaartmaatschappijen, zowel Belgische als buitenlandse, worden op voet van gelijkheid behandeld en storten per toegewezen slot een co÷rdinatievergoeding aan de luchthavenexploitant. Deze laatste stort deze vergoeding integraal, zonder verwijl en kosteloos door aan de co÷rdinator ter financiering van diens werking. De financiering van de slotco÷rdinatie op Brussel-Nationaal heeft op die manier geen enkele budgettaire weerslag, noch voor mijn departement, noch voor het Rijk.
   Commentaar bij de artikelen :
   Artikel 1.
   Dit artikel voorziet in de bestempeling van de luchthaven Brussel-Nationaal als volledig geco÷rdineerde luchthaven overeenkomstig de bepalingen van de Verordening 95/93.
   Artikel 2.
   Artikel 2 machtigt de Minister belast met het Directoraat-generaal Luchtvaart om de co÷rdinator aan te stellen.
   Artikel 3.
   Dit artikel belast de co÷rdinator met het uitvoeren van de taken waarin de verordening en dit besluit voorzien.
   Artikel 4.
   Dit artikel regelt de financiering van de slotco÷rdinatie op een billijke en transparante manier zonder discriminatie ten aanzien van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen aangezien per slot een co÷rdinatievergoeding wordt geheven die integraal ten goede komt aan de werking van de co÷rdinator. Doordat de co÷rdinator bovendien de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk aanneemt, staat dit garant voor een minimale co÷rdinatievergoeding.
   Artikel 5.
   Om rekening te houden met milieuaspecten bepaalt dit artikel dat ingeval niet alle slotaanvragen ingewilligd kunnen worden, bij gelijke prioriteit, een vlucht uitgevoerd met het akoestisch meest doeltreffende vliegtuig de voorrang krijgt, hetgeen ten goede moet komen aan de beperking van de lawaaihinder.
   Artikel 6.
   Dit artikel bevat de nadere regelen die worden gehanteerd in geval van tekortkomingen van de co÷rdinator bij het verrichten van zijn taken.
   Artikel 7.
   Om te voorkomen dat een vacuŘm zou ontstaan in de slotco÷rdinatie bepaalt dit artikel de nadere regels ingeval de co÷rdinator zelf zijn functie wenst te beŰindigen.
   Artikel 8.
   Artikel 8 bepaalt dat de co÷rdinator op verzoek van de Minister hem alle nodige inlichtingen dient te verstrekken.
   Artikel 9.
   Dit artikel bevat een opsomming van feiten die door de co÷rdinator onverwijld aan de Minister meegedeeld dienen te worden.
   Artikel 10.
   Dit artikel voorziet in de mededeling aan de Minister van iedere wijziging van de statuten of de samenstelling van de beheersorganen wanneer de co÷rdinator een rechtspersoon is. Tevens dienen alle verslagen van de vergaderingen van zijn beheersorganen onverwijld aan de Minister bezorgd te worden.
   Artikel 11.
   Verplichting voor de co÷rdinator om aan het einde van elke dienstregelingsperiode een omstandig activiteitenverslag aan de Minister te bezorgen.
   Artikel 12.
   Artikel 12 betreft de instelling en de taken van het co÷rdinatiecomitÚ conform de bepalingen van de verordening. Het lidmaatschap van dit comitÚ staat open voor alle betrokken partijen met dien verstande dat de co÷rdinator en een vertegenwoordiger van het Directoraat-generaal Luchtvaart op alle vergaderingen worden uitgenodigd als waarnemer.
   Bovendien is de tekst aan de Raad van State voorgelegd om binnen een maand advies te verstrekken en werden de opmerkingen van de Afdeling Wetgeving gevolgd.
   Wij hebben de eer te zijn,
   Sire,
   van Uwe Majesteit,
   de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars.
   De Minister belast met Mobiliteit en Vervoer,
   Mevr. L. ONKELINX
   De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties,
   R. DAEMS

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Franstalige versie