J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2003/05/11/2003011312/justel

Titel
11 MEI 2003. - Wet tot oprichting van federale raden van landmeters-experten.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 06-06-2003 en tekstbijwerking tot 15-05-2014)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 06-06-2003 nummer :   2003011312 bladzijde : 31035       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2003-05-11/37
Inwerkingtreding : 01-10-2004 (ART. (1))

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling.
Art. 1
HOOFDSTUK II. - De Federale Raad van landmeters-experten.
Art. 2-4
HOOFDSTUK III. - De Federale Raad van Beroep van landmeters-experten.
Art. 5
HOOFDSTUK IV. - Inwerkingtreding.
Art. 6

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling.

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK II. - De Federale Raad van landmeters-experten.

  Art. 2.Er wordt een Federale Raad van landmeters-experten opgericht, onderverdeeld in een Nederlandstalige en een Franstalige Kamer. Elk van deze zijn samengesteld uit een werkend voorzitter en diens plaatsvervanger, door de Koning benoemd onder de werkende of eremagistraten of onder de advocaten die regelmatig ingeschreven zijn op het tableau van de Orde. Elke Kamer omvat daarenboven een werkend assessor en een plaatsvervanger, benoemd door de minister die bevoegd is voor Middenstand onder zijn ambtenaren, alsook twee werkende assessoren en twee plaatsvervangers, landmeters-experten, die benoemd worden door de minister die bevoegd is voor Middenstand, op voorstel van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote ondernemingen.
  Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.
  [1 Elke Kamer wordt bijgestaan door een werkend griffier en één of meerdere plaatsvervangende griffiers die benoemd worden door de minister bevoegd voor Middenstand.]1
  De Federale Raad van landmeters-experten is samengesteld voor een termijn van zes jaar. De zetel is gevestigd te Brussel.
  De procedure voor de Kamers, de termijnen, het huishoudelijk reglement en het bedrag van het presentiegeld dat wordt toegekend aan de voorzitters en aan de leden die geen ambtenaar zijn, (evenals het bedrag van het forfaitair honorarium dat aan de assessoren wordt toegekend) worden door de Koning vastgesteld. <W 2006-07-20/39, art. 175, 002; Inwerkingtreding : 07-08-2006>
  Tegen iedere beslissing van een Kamer kan een hoger beroep worden ingesteld bij de in artikel 5 vermelde Federale Raad van beroep.
  ----------
  (1)<W 2013-07-18/32, art. 12, 004; Inwerkingtreding : 01-07-2014>

  Art. 3.De Federale Raad van landmeters-experten houdt het tableau bij van de beoefenaars van het beroep die voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 2, 1° [1 en 2/1]1 , van de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert en die [1 ...]1 het beroep van landmeter-expert willen uitoefenen of de beroepstitel willen voeren.
  [1 Het tableau bedoeld in het eerste lid bevat daarenboven een afdeling die de loontrekkenden, bedoeld in artikel 2/1, § 3, van de voornoemde wet, herneemt.]1
  ----------
  (1)<W 2013-07-18/32, art. 13, 004; Inwerkingtreding : 01-07-2014>

  Art. 4.§ 1. De Kamers hebben tot taak :
  - uitspraak te doen over de aanvragen tot inschrijving op het in artikel 3, bedoelde tableau dat zij bijhouden en elk jaar publiceren;
  - ervoor te zorgen dat de bepalingen van deze wet worden nageleefd en elke inbreuk aan te geven bij de gerechtelijke overheid;
  - te waken over de toepassing van de voorschriften van de plichtenleer en uitspraak in tuchtzaken te doen.
  § 2. Hun bevoegdheid is bepaald door de plaats waar de aanvrager [1 natuurlijk persoon]1 zijn beroep voor het eerst zal uitoefenen of later door de plaats waar zijn hoofdvestiging zich bevindt [1 , en voor de rechtspersoon door de plaats van de maatschappelijke zetel]1 .
  Indien deze plaats gelegen is in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, zal deze bevoegdheid afhangen van de taal die werd gebruikt in de aanvraag.
  Indien deze plaats gelegen is in het Duitse taalgebied, heeft de aanvrager de keuze tussen de Nederlandstalige Kamer of de Franstalige Kamer. Hij kan zich tijdens de zitting laten bijstaan door een tolk naar keuze.
  ----------
  (1)<W 2013-07-18/32, art. 14, 004; Inwerkingtreding : 01-07-2014>

  HOOFDSTUK III. - De Federale Raad van Beroep van landmeters-experten.

  Art. 5.Er wordt een Federale Raad van beroep van de landmeters-experten opgericht, die is onderverdeeld in een Nederlandstalige en een Franstalige Kamer. Elke Kamer bestaat uit een werkend voorzitter en diens plaatsvervanger, door de Koning benoemd onder de werkende of eremagistraten of onder de advocaten die sedert ten minste tien jaar regelmatig zijn ingeschreven op het tableau van de Orde. Verder omvat elke Kamer een werkend assessor en een plaatsvervanger, benoemd door de minister die bevoegd is voor Middenstand onder zijn ambtenaren die ten minste tot rang 13 behoren, alsook twee werkende assessoren en twee plaatsvervangers, landmeters-experten, benoemd door de Minister die bevoegd is voor Middenstand op voorstel van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O.
  Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.
  [2 Elke Kamer wordt bijgestaan door een werkend griffier en één of meerdere plaatsvervangende griffiers die benoemd worden door de minister bevoegd voor Middenstand.]2
  Zij doen uitspraak over de beroepen ingesteld tegen de beslissingen van de Kamers van de Federale Raad van hun voertaal, of tegen het uitblijven ervan.
  [1 Tegen hun beslissingen kan cassatieberoep worden ingesteld overeenkomstig de bepalingen van het vierde deel, boek III, titel IVbis, van het Gerechtelijk Wetboek.]1
  [1 ...]1
  De Federale Raad van beroep is samengesteld voor een termijn van zes jaar. De zetel is gevestigd te Brussel.
  De procedure voor de Kamers, de termijnen, het intern reglement en het bedrag van het presentiegeld dat wordt toegekend aan de voorzitter en aan de assessoren die geen ambtenaar zijn, (evenals het bedrag van het forfaitair honorarium dat aan de assessoren wordt toegekend) worden door de Koning vastgesteld. <W 2006-07-20/39, art. 176, 002; Inwerkingtreding : 07-08-2006>
  Om beroep aan te tekenen tegen een inschrijving op het tableau van de titularissen, kunnen de beslissingen die in beroep werden genomen, in hoger beroep bij de Raad van State worden aangevochten.
  ----------
  (1)<W 2014-04-10/57, art. 34, 003; Inwerkingtreding : 25-05-2014>
  (2)<W 2013-07-18/32, art. 15, 004; Inwerkingtreding : 01-07-2014>

  HOOFDSTUK IV. - Inwerkingtreding.

  Art. 6. De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van deze wet.
  (NOTA : Inwerkingtreding vastgesteld op 01-10-2004, door KB 2004-03-22/33, art1).
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 11 mei 2003.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister belast met Middenstand,
R. DAEMS
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 10-04-2014 GEPUBL. OP 15-05-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 5)
 • originele versie
 • WET VAN 18-07-2013 GEPUBL. OP 05-09-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3; 4; 5)
 • originele versie
 • WET VAN 20-07-2006 GEPUBL. OP 28-07-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 5)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Gewone zitting 2002-2003. Parlementaire stukken. - Wetsontwerp, nr. 50-2151/1. - Amendement, nr. 50-2151/2. - Verslag, nr. 50-2151/3. - Tekst aangenomen door de Commissie, nr. 50-2151/4. - Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag, nr. 50-2151/5 en 6. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 50-2151/7. - Erratum, nr. 50-2151/8. Handelingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers : Integraal verslag : 19 en 20 maart 2003. Senaat. Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 2-1553/1. - Verslag, nr. 2-1553/2. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr. 2-1553/3.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie