J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2003/04/02/2003002080/justel

Titel
2 APRIL 2003. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg van en naar het werk en van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.

Bron :
PERSONEEL EN ORGANISATIE
Publicatie : 11-04-2003 nummer :   2003002080 bladzijde : 18463       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2003-04-02/32
Inwerkingtreding : 17-09-2001

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 11 van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 augustus 1971 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 september 1998, wordt vervangen door de volgende bepaling :
  " Artikel 11. Bij toepassing van artikel 16 van de wet van 3 juli 1967 mogen de instellingen van openbaar nut waarvan het personeel het voordeel van de bepalingen van dit besluit geniet, ten einde de door hen te dragen lasten geheel of gedeeltelijk te dekken, verzekeringsovereenkomsten sluiten met een verzekeringsonderneming die toegelaten is tot de ongevallenverzekering of de ongevallenverzekering mag beoefenen in BelgiŰ door middel van een bijkantoor of in vrije dienstverrichting overeenkomstig de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen, op voorwaarde dat die onderneming niet met het geneeskundig onderzoek belast is, overeenkomstig artikel 4, 2░ van dit besluit. "

  Art. 2. In artikel 27 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten, van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 augustus 1971, worden de woorden " hetzij met een erkende verzekeringsmaatschappij tegen vaste premie, hetzij met een erkende gemeenschappelijke verzekeringskas, overeenkomstig de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 " vervangen door de woorden " met een verzekeringsonderneming die toegelaten is tot de ongevallenverzekering of de ongevallenverzekering mag beoefenen in BelgiŰ door middel van een bijkantoor of in vrije dienstverrichting overeenkomstig de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen ".

  Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 17 september 2001.

  Art. 4. Onze Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 2 april 2003.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen,
  L. VAN DEN BOSSCHE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, inzonderheid op artikel 16, tweede lid, vervangen bij de wet van 20 december 1995;
   Gelet op het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg van en naar het werk, inzonderheid op artikel 11, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 augustus 1971 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 september 1998;
   Gelet op het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, inzonderheid op artikel 27, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 augustus 1971;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŰn, gegeven op 9 september 2002;
   Gelet op het protocol nr. 134/10 van 13 december 2002 van het Gemeenschappelijk ComitÚ voor alle overheidsdiensten;
   Gelet op het besluit van de Ministerraad over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van een maand;
   Gelet op advies 34.794/1 van de Raad van State, gegeven op 13 maart 2003, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1░, van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Verslag aan de Koning Tekst Inhoudstafel Begin
   VERSLAG AAN DE KONING.
   Sire,
   Het bijgevoegd ontwerp van besluit dat ik de eer heb voor te leggen aan Uwe Majesteit heeft tot doel het koninklijk besluit van 12 juni 1970 en het koninklijk besluit van 13 juli 1970 aan te passen om rekening te houden met de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen.
   In uitvoering van artikel 16 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor de beroepsziekten in de overheidssector kan de Koning, indien nodig, aan de rechtspersonen vermeld in artikel. 1, 2░, 8░ en 9░, de verplichting opleggen een verzekering aan te gaan tot dekking van de last van de renten en vergoedingen, toegekend aan hun personeelsleden met toepassing van deze wet.
   Van deze mogelijkheid werd gebruik gemaakt in :
   Artikel 11 van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk;
   Artikel 27 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.
   Deze artikelen bepalen dat de bedoelde besturen en instellingen, teneinde de door hen te dragen lasten geheel of gedeeltelijk te dekken, verzekeringsovereenkomsten kunnen sluiten met een overeenkomstig de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 erkende verzekeringsmaatschappij tegen vaste premie of met een erkende gemeenschappelijke verzekeringskas.
   Door de wet van 10 augustus 2001, houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering (Belgisch Staatsblad 7 september 2001) is, voor wat de toelating tot de uitoefening van het verzekeringsbedrijf met betrekking tot de arbeidsongevallen betreft, niet langer de wet van 10 april 1971 van toepassing, maar wel de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.
   In het licht van de thans van kracht zijnde wetgeving is het dan ook wenselijk dat de hiervoor vermelde koninklijke besluiten zouden aangepast worden.
   Met het voorgesteld koninklijk besluit wordt hieraan gevolg gegeven.
   Er werd rekening gehouden met de opmerkingen in het advies van de Raad van State.
   Ik heb de eer te zijn,
   Sire,
   Van Uwe Majesteit
   De zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar,
   De Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen,
   L. VAN DEN BOSSCHE
   ADVIES 34.794/1. VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE.
   De Raad van State, afdeling wetgeving, eerste kamer, op 30 januari 2003 door de Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen verzocht hem van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit " houdende wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg van en naar het werk en van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk ", heeft op 13 maart 2003 het volgende advies gegeven :
   STREKKING EN RECHTSGROND VAN HET ONTWERP.
   Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe de koninklijke besluiten van 12 juni 1970 (Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.) en 13 juli 1970 (Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.) te wijzigen om rekening te houden met de aanpassing van de wetgeving inzake de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen terzake.
   Rechtsgrond voor die wijzigingen kan worden gevonden in artikel 16, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.
   ONDERZOEK VAN DE TEKST.
   Aanhef.
   1. In de Nederlandse tekst van het eerste lid van de aanhef wordt het opschrift van de wet van 3 juli 1967 niet correct vermeld.
   Aangezien specifiek wordt gerefereerd aan artikel 16, tweede lid, van die wet, dient alleen melding te worden gemaakt van de bepalingen die dat onderdeel hebben gewijzigd.
   Het eerste lid stelle men daarom als volgt :
   " Gelet op de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, inzonderheid op artikel 16, tweede lid, vervangen bij de wet van 20 december 1995; ".
   2. Het tweede en het derde lid kunnen worden weggelaten : de artikelen van de wet van 10 augustus 2001 en van het koninklijk besluit van 10 november 2001 waarnaar verwezen wordt, bieden geen rechtsgrond en zijn niet noodzakelijk voor een goed begrip van de ontworpen regeling. Evenmin worden ze door de ontworpen regeling gewijzigd.
   3. In de vierde aanhefverwijzing (die de tweede wordt) vervange men de afsluitende zinsnede " laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 april 2001 " door de zinsnede " inzonderheid op artikel 11, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 augustus 1971 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 september 1998 ".
   4. Bij de verwijzing in het vijfde lid (dat het derde wordt), naar het koninklijk besluit van 13 juli 1970, wordt de afsluitende zinsnede " laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 juli 1997 " beter vervangen door de zinsnede " inzonderheid op artikel 27, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 augustus 1971 ".
   Artikel 1.
   In de inleidende zin van artikel 1 van het ontwerp dienen de woorden " gewijzigd door het koninklijk besluit van 20 september 1998 " te worden vervangen door de woorden " vervangen bij het koninklijk besluit van 25 augustus 1971 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 september 1998 ".
   Artikel 2.
   In artikel 2 van het ontwerp dienen de woorden ", vervangen bij het koninklijk besluit van 25 augustus 1971, " te worden ingevoegd na de woorden " voor ongevallen op de weg naar en van het werk ".
   De kamer was samengesteld uit :
   de heren :
   M. Van Damme, kamervoorzitter;
   J. Baert, J. Smets, staatsraden;
   G. Schrans, A. Spruyt, assessoren van de afdeling wetgeving;
   Mevr. A. Beckers, griffier.
   De overeenstemming tussen de Nederlandse en de Franse tekst werd nagezien onder toezicht van de heer J. Baert.
   Het verslag werd uitgebracht door de heer B. Weekers, auditeur. De nota van het Co÷rdinatiebureau werd opgesteld en toegelicht door de heer G. De Bleeckere, referendaris.
   De griffier,
   A. Beckers.
   De voorzitter,
   M. Van Damme.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Franstalige versie