J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2002/12/20/2002003558/justel

Titel
20 DECEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning.

Bron :
FINANCIEN
Publicatie : 28-12-2002 nummer :   2002003558 bladzijde : 58467   BEELD
Dossiernummer : 2002-12-20/36
Inwerkingtreding : 01-01-2004

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1, 63.11, 2-3
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In hoofdstuk I van het KB/WIB 92 wordt een afdeling XXVsepties ingevoegd die luidt als volgt :
  " Afdeling XXVsepties - Vermindering voor energiebesparende uitgaven (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 145.24)

  Art. 63.11. § 1. De in artikel 145.24 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 opgesomde uitgaven, worden slechts in aanmerking genomen voor de in dat artikel vermelde belastingvermindering indien de daarmee verband houdende werken voldoen aan de volgende voorwaarden :
  1° de werken die aan de basis liggen van de uitgaven bedoeld in artikel 145.24, eerste lid, 1° tot 6°, van hetzelfde Wetboek, moeten worden uitgevoerd door een persoon die op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst voor de uit te voeren werken als aannemer geregistreerd is overeenkomstig artikel 401 van het genoemde Wetboek.
  Wat de vervanging van oude stookketels betreft, komen enkel de volgende types van installatie in aanmerking :
  - condenserende ketel;
  - stookketel op hout;
  - installatie met warmtepomp;
  - installatie met een systeem van microwarmtekrachtkoppeling.
  De hiervoren bedoelde aannemer waarborgt bovendien de gelijkvormigheid van de werken op de grondslag van de elementen die in bijlage IIbis zijn opgenomen.
  Te dien einde moet de door de geregistreerde aannemer uitgereikte factuur of de bijlage ervan :
  a) de woning aangeven waar de werken worden uitgevoerd;
  b) desnoods, de verdeling van de kosten van de werken volgens hun aard opgeven tussen :
  - de werken die zijn vermeld in artikel 145.24, eerste lid, 1° tot 3°, van het genoemde Wetboek;
  - de werken die zijn vermeld in artikel 145.24, eerste lid, 4° tot 6°, van hetzelfde Wetboek en
  - de andere werken;
  c) de volgende formule bevatten :
  " Verklaring met toepassing van artikel 63.11 van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel 145.24 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
  Ik, ondergetekende..., bevestig dat :
  -... (per maatregel de vermeldingen overnemen die worden opgelegd door bijlage IIbis van het KB/WIB 92)
  -....
  .... (datum)
  .... (naam)
  .... (handtekening). ";
  2° de werkzaamheden die aan de basis liggen van de uitgaven voor een energie-audit van de woning bedoeld in artikel 145.24, eerste lid, 7°, van hetzelfde Wetboek, moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke gewestelijke wetgeving.
  § 2. De belastingplichtige die het voordeel vermeld in artikel 145.24 van het genoemde Wetboek aanvraagt, moet bij zijn aangifte in de inkomstenbelastingen van het betrokken belastbare tijdperk het origineel of een door hem eensluidend verklaarde fotokopie toevoegen van :
  - de facturen betreffende de werken die aan de basis liggen van de uitgaven die zijn vermeld in artikel 145.24, eerste lid, van hetzelfde Wetboek;
  - het betalingsbewijs van de bedragen die voorkomen op die facturen.

  Art. 2. Artikel 1 treedt in werking vanaf aanslagjaar 2004.
  Voor de aanslagjaren 2004 tot 2007 komen de lage temperatuurketels eveneens in aanmerking voor de vervanging van oude stookketels die is bedoeld in artikel 63.11, § 1, 1°, tweede lid, van het KB/WIB 92, voor zover aan de andere voorwaarden van dat artikel is voldaan.

  Art. 3. Onze Minister van Financiėn is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 20 december 2002.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Financiėn,
  D. REYNDERS

  BIJLAGE.

  Art. N. Bijlage IIbis. - Verplichte vermeldingen die moeten voorkomen op de factuur betreffende de uitgaven die in artikel 14524 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 opgesomd zijn met het oog op een rationeler energiegebruik in een woning (KB/WIB 92, artikel 63.11).
  Maatregel 1 : Vervanging van oude stookketels
  A. Met betrekking tot de oude stookketels : de geregistreerde aannemer bevestigt dat hij de oude stookketel vervangt en vermeldt de beschikbare kenmerken van de oude stookketel (merk, type en serienummer van het toestel);
  B. Met betrekking tot de nieuwe verwarmingsinstallaties : de geregistreerde aannemer bevestigt dat op de nieuwe installaties bedoeld in artikel 63.11, § 1, 1°, tweede lid, KB/WIB 92 het EG-kenmerk is aangebracht en dat zij in overeenstemming zijn met het koninklijk besluit van 18 maart 1997 betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels.
  Bovendien bevestigt hij dat de schoorsteen in overeenstemming is met het nieuwe systeem van de verwarming.
  Voor de stookketels op hout bevestigt de geregistreerde aannemer dat :
  - deze stookketels beantwoorden aan de Europese norm EN 12809;
  - zij automatisch worden geladen en uitsluitend hout, niet behandeld samengedrukt hout of turf als brandstof gebruiken;
  - het rendement van de ketel bij nominaal nuttig vermogen ten minste 60 % bedraagt in overeenstemming met de rendementseisen die zijn opgenomen in de norm EN 303-5.
  Voor de warmtepompen bevestigt de geregistreerde aannemer dat de globale prestatiecoėfficiėnt hoger is dan of gelijk is aan 3.
  Maatregel 2 : Installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie
  De geregistreerde aannemer bevestigt dat :
  - de oriėntatie van de panelen tussen het oosten en het westen ligt via het zuiden;
  - de hellingshoek van de vaste panelen tussen 0 en 60° ten opzichte van de horizon ligt;
  - de aangewende techniek toelaat om een eventueel probleem van legionellose te vermijden.
  Maatregel 3 : Plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie
  De geregistreerde aannemer bevestigt dat :
  a) de kenmerken van de modules beantwoorden aan de volgende vereisten :
  - voor " kristallijne modellen ", wordt de norm IEC 61215 vereist, alsook een minimum rendement van 12 %;
  voor de " dunne-filmmodules " wordt de norm IEC 61646 vereist, alsook een minimum rendement van 7 %;
  b) het minimum rendement voor de omvormers hoger ligt dan 88 % voor de autonome systemen en 91 % voor de netgekoppelde systemen;
  c) de oriėntatie van de panelen tussen het oosten en het westen ligt via het zuiden en dat de hellingshoek van de vaste panelen tussen 0 en 60° ten opzichte van de horizon ligt.
  Maatregel 4 : Plaatsing van dubbele beglazing
  De geregistreerde aannemer bevestigt dat de globale geleidingscoėfficiėnt K van het venster (raamwerk + beglazing), berekend volgens de vereenvoudigde formules van de geldende norm (NBN B 62), lager ligt dan of gelijk is aan 2,0 watt per vierkante meter Kelvin.
  Maatregel 5 : Isolatie van daken
  De geregistreerde aannemer bevestigt dat het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft die gelijk is aan of groter dan 2,5 vierkante meter Kelvin per watt.
  Maatregel 6 : Plaatsing van een warmteregeling van een installatie van centrale verwarming door middel van thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
  De geregistreerde aannemer bevestigt dat hij thermostatische kranen of een klokthermostaat, eventueel met inbegrip van een externe sonde, heeft geplaatst met het oog op de warmteregeling van een installatie van centrale verwarming.
  Wanneer in de woning noch thermostatische kranen noch een warmteregeling aanwezig zijn, bevestigt de geregistreerde aannemer, bij de plaatsing ervan, dat de twee soorten werken zijn uitgevoerd.
  Gezien om te worden bijgevoegd bij ons besluit van 20 december 2002.
  ALBERT
  Van Koningswege :De Minister van Financiėn,
  D. REYNDERS.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op artikel 145.24, ingevoegd door de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting;
   Gelet op het KB/WIB 92;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiėn, gegeven op 23 september 2002;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 15 oktober 2002;
   Gelet op het besluit van de Ministerraad over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van een maand;
   Gelet op de voorafgaande kennisgeving aan de Europese Commissie van 22 november 2002;
   Gelet op het advies 34.274/2 van de Raad van State, gegeven op 4 december 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Financiėn,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie