J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2002/11/13/2002028165/justel

Titel
13 NOVEMBER 2002. - Decreet houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, gedaan te Straatsburg op 9 november 1995 (VERTALING).

Bron :
WAALSE GEWEST
Publicatie : 04-12-2002 nummer :   2002028165 bladzijde : 54717       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2002-11-13/52
Inwerkingtreding : 14-12-2002

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Enig artikel. Het Aanvullend Protocol bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, gedaan te Straatsburg op 9 november 1995, zal volkomen gevolg hebben.
  Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Namen, 13 november 2002.
  De Minister-President,
  J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
  De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe TechnologieŽn,
  S. KUBLA
  De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie,
  J. DARAS
  De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken,
  M. DAERDEN
  De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu,
  M. FORET
  De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden,
  J. HAPPART
  De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken,
  Ch. MICHEL
  De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid,
  Th. DETIENNE
  De Minister van Tewerkstelling en Vorming,
  Mevr. M. ARENA.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 2002-2003. Stukken van de Raad, 396 (2001 - 2002) nrs. 1 en 2. Volledig verslag, openbare vergadering van 6 november 2002. Bespreking-Stemming.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie