J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel 10 uitvoeringbesluiten
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2002/09/12/2002031492/justel

Titel
12 SEPTEMBER 2002. - Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het Gewestelijk Ontwikkelingsplan.

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 15-10-2002 nummer :   2002031492 bladzijde : 46233       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2002-09-12/30
Inwerkingtreding : onbepaald

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2
BIJLAGEN.
Art. N1-N5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het gewestelijk ontwikkelingsplan is goedgekeurd. Het plan bestaat uit volgende hierbij gevoegde elementen :
  1° het document met de titel " Inleidende vaststelling bij het Gewestelijk ontwikkelingsplan ";
  2° het document met de titel " Gewestelijk Ontwikkelingsplan " dat bestaat uit volgende onderdelen :
  De conclusies van de inleidende vaststelling;
  Het stadsproject;
  De twaalf prioriteiten
  De transversale voorwaarden voor de uitvoering van het stadsproject;
  3° zes kaarten op schaal 1/25.000 ter illustratie van de bepalingen die opgesomd worden in punt 2°, b.

  Art. 2. De Minister-Voorzitter is belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage 1. - VOORGESTELDE RVOHS IN HET ONTWERP VAN GEWOP.
  (Kaarten niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 15-10-2002, p. 46799-46812).

  Art. N2. Bijlage 2. - INLEIDENDE VASTSTELLING BIJ HET GEWESTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN.
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 15-10-2002, p. 46813-46871).

  Art. N3. Bijlage 3. - ONTWERP VAN GEWESTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN.
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 15-10-2002, p. 46872-46986).

  Art. N4. Bijlage 4. GLOSSARIUM.
  (Glossarium niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 15-10-2002, p. 46987-46993).

  Art. N5. Bijlage 5. - Bijgevoegde documenten bij het Belgisch Staatsblad van 15.10.2002 :
  1. Gewestelijk ontwikkelingsplan. Vaststelling.
  2. Gewestelijk ontwikkelingsplan.
  3. De kaarten bij dit gewestelijk ontwikkelingsplan zijn te raadplegen :
  Kaart 1. Stadsproject
  Kaart 2. Situering van de hefboomgebieden
  Kaart 3. Ruimten voor versterkte ontwikkeling van de huisvesting en de stadsvernieuwing
  Kaart 4. Verbetering van het levenskader
  Kaart 5. Wegen
  Kaart 6. Openbaar vervoer.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 12 september 2002.
De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek,
F.-X. de DONNEA
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,
J. CHABERT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Economie, Energie en Huisvesting,
E. TOMAS
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel,
D. GOSUIN
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiėn, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen,
G. VANHENGEL

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
   (Preambule niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 15-10-2002, p. 46627-46798).
   Op voorstel van de Minister-Voorzitter, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek,
   Besluit :

Verslag aan de Koning Tekst Inhoudstafel Begin
   ADVIES VAN DE GEWESTELIJKE ONTWIKKELINGSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VAN 14 JUNI 2002 MET BETREKKING TOT HET ONTWERP VAN GEWESTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN
   (Advies niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 15-10-2002, p. 46233-46626).

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel 10 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie