J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2002/07/24/2002014219/justel

Titel
24 JULI 2002. - Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 20 november 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, en tot bepaling, voor wat betreft deze Overheidsdienst, van de inwerkingtreding van hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.

Bron :
MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 29-08-2002 nummer :   2002014219 bladzijde : 38457   BEELD
Dossiernummer : 2002-07-24/32
Inwerkingtreding : 01-09-2002

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. § 1. De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer neemt de diensten over van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, bedoeld in artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 20 november 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.
  § 2. Deze Federale Overheidsdienst neemt de personeelsleden over van :
  - de in § 1 bedoelde diensten;
  - de voormalige Regie voor Maritiem Transport die een betrekking bekleden in de personeelsformatie vastgesteld bij het koninklijk besluit van 12 februari 1999 tot vaststelling van een afzonderlijke personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur.

  Art. 2. Hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, treedt in werking op 1 september 2002, voor wat betreft de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2002.
  Brussel, 24 juli 2002.
  Mevr. I. DURANT.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Mobiliteit en Vervoer,
   Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, inzonderheid op artikel 2, § 2;
   Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, inzonderheid op artikel 19, eerste lid,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie