J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2002/06/17/2002012846/justel

Titel
17 JUNI 2002. - Wet tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van het Europees Parlement. -
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 28-08-2002 en tekstbijwerking tot 17-04-2003.)

Bron : TEWERKSTELLING EN ARBEID
Publicatie : 28-08-2002 nummer :   2002012846 bladzijde : 37850       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2002-06-17/40
Inwerkingtreding : 07-09-2002

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1989000145       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling.
Art. 1
HOOFDSTUK II. - Wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement.
Art. 2
HOOFDSTUK III. - Overgangsbepaling.
Art. 3
HOOFDSTUK IV. - Slotbepaling.
Art. 4

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling.

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK II. - Wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement.

  Art. 2. Artikel 21bis van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, ingevoegd door de wet van 24 mei 1994 en gewijzigd bij de wet van 26 juni 2000, wordt vervangen als volgt :
  " Art. 21bis. Op elk van de lijsten mag het verschil tussen het aantal kandidaten van elk geslacht niet groter zijn dan één.
  De eerste twee kandidaten van elk van de lijsten moeten van een verschillend geslacht zijn. "

  HOOFDSTUK III. - Overgangsbepaling.

  Art. 3. <W 2003-03-11/41, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 27-04-2003> Bij de eerste verkiezing van het Europees Parlement na de inwerkingtreding van deze wet, mogen noch de eerste drie kandidaat-titularissen, noch de eerste drie kandidaat-opvolgers van hetzelfde geslacht zijn.
  Bovendien mag op elk van de lijsten noch het verschil tussen het aantal kandidaat-titularissen van elk geslacht, noch het verschil tussen het aantal kandidaat-opvolgers van elk geslacht groter zijn dan één.

  HOOFDSTUK IV. - Slotbepaling.

  Art. 4. De Kamer van volksvertegenwoordigers gaat binnen zes maanden na de verkiezing van het Europees Parlement over tot een evaluatie van de invloed van deze wet op het aantal vrouwelijke verkozenen in dat parlement.
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 17 juni 2002.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Vice-Eerste Minister, Minister van Werkgelegenheid en Minister van Gelijke Kansen,
  Mevr. L. ONKELINX
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  A. DUQUESNE
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  M. VERWILGHEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • WET VAN 11-03-2003 GEPUBL. OP 17-04-2003
    (GEWIJZ. ART: 3)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie