J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2002/03/28/2002031242/justel

Titel
28 MAART 2002. - Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 5 maart 1998 houdende de vaststelling van de termijn voor de opening van rust- en verzorgingstehuisbedden aan sommige instellingen toegekend uit de omschakeling van rusthuisbedden.

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 10-07-2002 nummer :   2002031242 bladzijde : 30861       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2002-03-28/40
Inwerkingtreding : 01-01-2002

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1998031155       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 1, lid 2, van het besluit van het Verenigd College van 5 maart 1998 houdende vaststelling van de termijn voor opening van rust- en verzorgingstehuisbedden toegekend aan sommige instellingen uit de omschakeling van rusthuisbedden wordt vervangen als volgt :
  " Voor de jaren 1999 tot 2001, moeten de bedden op 1 januari van elk jaar worden geopend. Voor het jaar 2002, moeten de bedden op 1 juli worden geopend. Er zal geen uitstel worden verleend ".

  Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.

  Art. 3. De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.
  Brussel, 28 maart 2002.
  Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid,
  J. CHABERT.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Verenigd College,
   Gelet op de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wet op de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging, inzonderheid op artikel 5;
   Gelet op het ministerieel besluit van 18 december 2001 tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 december 1982 houdende vaststelling van het programmacijfer voor rust- en verzorgingstehuizen;
   Gelet op het besluit van het Verenigd College van 5 maart 1998 houdende de vaststelling van de termijn voor opening van rust- en verzorgingstehuisbedden toegekend aan sommige instellingen uit de omschakeling van rusthuisbedden;
   Gelet op het protocol van 9 juni 1997 gesloten tussen de federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 123, 130 en 135 van de Grondwet, over het te voeren ouderenbeleid; dat de reconversie voorziet van rusthuisbedden in rust- en verzorgingstehuisbedden gespreid over 5 jaar;
   Gelet op het advies van de Afdeling instellingen en diensten voor Bejaarden gegeven op 27 februari 2002;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, ß 1, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1989;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende de dringende noodzakelijkheid gerechtvaardigd door het feit dat het bovenvermeld ministerieel besluit van 18 december 2001, in werking tredend op 29 december 2001, de verhoging van de programmatie voor rust- en verzorgingstehuisbedden uitstelt tot 1 juli 2002, initieel voorzien op 1 januari 2002, eveneens uitstellend de datum waarop de rust- en verzorgingstehuisbedden, komende van de laatste fase van de reconversie van rusthuisbedden, kunnen erkend worden, en dat, als gevolg, de door dit uitstel getroffen beheerders van rusthuizen op de hoogte moeten gebracht worden van de nieuwe reglementaire bepalingen betreffende de erkenning van bedden, binnen de kortst mogelijke termijn;
   Op voordracht van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie