J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2002/03/22/2002035588/justel

Titel
22 MAART 2002. - Besluit van de Vlaamse regering tot vastlegging van de algemene gelijkwaardigheid van de diploma's uitgereikt door het " European University Institute Firenze " met Vlaamse academische graden.

Bron :
VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 18-05-2002 nummer :   2002035588 bladzijde : 21302       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2002-03-22/43
Inwerkingtreding : 01-01-2002

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-9

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het diploma Master in Comparative, European and International Law uitgereikt door het European University Institute in Firenze (ItaliŽ) is algemeen gelijkwaardig met de Vlaamse voortgezette academische graad van Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies (GGS) in het studiegebied rechten.

  Art. 2. Het diploma Doctor of History and Civilization uitgereikt door het European University Institute in Firenze (ItaliŽ) is algemeen gelijkwaardig met de Vlaamse academische graad van doctor in de geschiedenis.

  Art. 3. Het diploma Doctor of Economics uitgereikt door het European University Institute in Firenze (ItaliŽ) is algemeen gelijkwaardig met de Vlaamse academische graad van doctor in de economische wetenschappen.

  Art. 4. Het diploma Doctor of Laws uitgereikt door het European University Institute in Firenze (ItaliŽ) is algemeen gelijkwaardig met de Vlaamse academische graad van doctor in de rechten.

  Art. 5. Het diploma Doctor of Political and Social Science uitgereikt door het European University Institute in Firenze (ItaliŽ) is algemeen gelijkwaardig met de Vlaamse academische graad van doctor in de politieke en sociale wetenschappen.

  Art. 6. Aan de houders van de doctoraatsdiploma's van het European University Institute in Firenze vermeld in de artikelen 2, 3, 4 en 5 wordt het recht verleend de titel van doctor en de afkorting dr. te dragen.

  Art. 7. Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2002.

  Art. 8. Het European University Institute in Firenze verbindt zich ertoe jaarlijks een onderwijs- en onderzoeksverslag op te sturen naar de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs en de administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek van het departement Onderwijs.

  Art. 9. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Brussel, 22 maart 2002.
  De minister-president van de Vlaamse regering,
  P. DEWAEL
  De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming,
  M. VANDERPOORTEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Vlaamse regering,
   Gelet op het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 60;
   Gelet op de overeenkomst tot herziening van de overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut in Firenze met Slotakte, op 18 juni 1992 en 17 september 1992;
   Gelet op het advies van de Vlaamse Interuniversitaire Raad, gegeven op 3 juli 2001;
   Gelet op het advies van de Inspectie van FinanciŽn, gegeven op 7 maart 2002;
   Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie