J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2001/11/26/2001014250/justel

Titel
26 NOVEMBER 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen.

Bron :
VERKEERSWEZEN
Publicatie : 19-01-2002 nummer :   2001014250 bladzijde : 01765       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2001-11-26/41
Inwerkingtreding : 01-01-2002

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In de bijlagen van het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Bijlage 2
                 350         9 EUR
  Bijlage 3
                 350         9 EUR
  Bijlage 4
                 350         9 EUR
  Bijlage 6
                 350         9 EUR
  Bijlage 7
                 650        16 EUR
                 450        11 EUR
  Bijlage 8
                 450        11 EUR
                 300       7,5 EUR
  Bijlage 9
                 650        16 EUR
  Bijlage 11
                 450        11 EUR
  Bijlage 12
                 200         5 EUR  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.
  Brussel, 26 november 2001.
  De Minister van Mobiliteit en Vervoer,
  Mevr. I. DURANT.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Mobiliteit en Vervoer,
   Gelet op de verordeningen (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro en nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro;
   Gelet op de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, laatst gewijzigd bij de wet van 16 maart 1999;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 mei 1999 en 20 juli 2000;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen;
   Gelet op het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 20 augustus 2001;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, van 27 september 2001,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie