J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 19 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2001/11/20/2001002131/justel

Titel
20 NOVEMBER 2001. - Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 24-11-2001 en tekstbijwerking tot 07-03-2016)

Bron : VERKEERSWEZEN
Publicatie : 24-11-2001 nummer :   2001002131 bladzijde : 40357   BEELD
Dossiernummer : 2001-11-20/31
Inwerkingtreding : 24-11-2001

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3, 3bis, 4-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer wordt opgericht onder het gezag van de minister tot wiens bevoegdheid de mobiliteit en het vervoer behoren.

  Art. 2. ž 1. De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft tot opdracht :
  1░ het vervoer te land,ter zee, en in de lucht :
  - beleidsvoorbereiding en -evaluatie,
  - wetgeving en reglementering,
  - co÷rdinatie,
  - controle;
  2░ de mobiliteit :
  - beleidsvoorbereiding en -evaluatie,
  - wetgeving en reglementering,
  - co÷rdinatie en bevordering,
  - verkeersinfrastructuur met federale financiering;
  3░ het verkeer en de verkeersveiligheid :
  - beleidsvoorbereiding en -evaluatie,
  - wetgeving en reglementering,
  - c÷ordinatie,
  - controle.
  ž 2. De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer neemt, op de datum vastgesteld door de minister tot wiens bevoegdheid de mobiliteit en het vervoer behoren, de diensten van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur over met uitzondering van de diensten belast met :
  - de kwaliteit van de bouw die overgenomen wordt door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;
  - (de dossiers inzake rampen, oorlogsschade en schade geleden in Kongo die overgenomen worden) door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken; <KB 2002-08-28/35, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 05-09-2002>
  - (...) <KB 2002-08-28/35, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 05-09-2002>
  - (...) <KB 2002-08-28/35, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 05-09-2002>
  - de Automobielendienst dat overgenomen wordt door de Federale Overheidsdienst FinanciŰn.

  Art. 3.[1 Het organogram van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, met uitzondering van het Directoraat-generaal Scheepvaart, bevat :
   1░ de voorzitter van het DirectiecomitÚ
   2░ 3 managementfuncties -1
   3░ 1 managementfunctie -2.]1
  ----------
  (1)<KB 2016-02-19/11, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 11-04-2014>

  Art. 3bis.[1 Het organogram van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, bevat :
   1░ 1 managementfunctie -1.]1
  ----------
  (1)<KB 2016-02-19/11, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 11-04-2014>

  Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 5. Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 20 november 2001.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Mobiliteit en Vervoer,
Mevr. I. DURANT
De Minister van Begroting,
J. VANDE LANOTTE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op het artikel 37 van de Grondwet;
   Gelet op het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten, inzonderheid op artikel 2, ž 2;
   Gelet op het met redenen omkleed advies van 25 oktober 2001 van het Hoog OverlegcomitÚ van Sector VI;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŰn, gegeven op 19 oktober 2001;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 26 oktober 2001;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 10 oktober 2001;
   Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
BEELD
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-02-2016 GEPUBL. OP 07-03-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 3bis)
 • BEELD
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-08-2002 GEPUBL. OP 05-09-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3; 3BIS)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 19 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie