J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2001/09/28/2001036220/justel

Titel
28 SEPTEMBER 2001. - Besluit van de Vlaamse regering tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen.

Bron :
VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 27-10-2001 nummer :   2001036220 bladzijde : 37368       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2001-09-28/31
Inwerkingtreding : 06-11-2001 A2

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1994120755       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit besluit regelt een materie bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  Art. 2. De wijziging van de statuten van de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, zoals toegevoegd aan dit besluit, zijn goedgekeurd.

  Art. 3. De Vlaamse minister bevoegd voor Mobiliteit, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
  Brussel, 28 september 2001.
  De minister-president van de Vlaamse Regering,
  P. DEWAEL
  De minister vice-president van de Vlaamse regering,
  Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie,
  S. STEVAERT

  BIJLAGE.

  Art. N. Wijziging van de statuten van de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen.
  Enig artikel. Aan artikel 5, 1e lid, wordt toegevoegd :
  " Met ingang van 1 januari 2002 wordt het maatschappelijk kapitaal verhoogd met een bedrag van 6.098,25 euro, om het te brengen van 28 950 000 BEF, zijnde 717.651,75 euro, op 723.750 euro, door incorporatie van overgedragen winst.
  De nominale waarde van de 579 kapitaalsaandelen wordt gebracht op 1.250 euro per aandeel. ".

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Vlaamse regering,
   Gelet op het decreet van 4 mei 1994 betreffende de naamloze vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, inzonderheid artikel 8;
   Gelet op de Verordening 1103/97 d.d. 17 juni 1996 van de Raad van Europese Ministers, inzonderheid op artikel 10;
   Gelet op de wetten van de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, ž 1, gewijzigd door de wetten van 9 augustus 1980, van 16 juni 1989, van 4 juli 1989 en van 4 augustus 1996;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat de procedure tot wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen met betrekking tot de invoering van de euro vˇˇr 1 januari 2002 dient te zijn afgerond. Dat deze timing geen verder uitstel duldt. Immers, voor de wijziging van haar maatschappelijk doel, ingevolge het decreet van 8 december 2000 houdende diverse bepalingen, dient de vennootschap een Bijzondere Algemene Vergadering te organiseren. Daar op dat ogenblik een balans dient te worden voorgelegd die niet ouder is dan drie maanden en aangezien de vennootschap om technische redenen slechts op het jaareinde en op de helft van het jaar een balans kan opmaken, dient deze Bijzondere Algemene Vergadering georganiseerd, uiterlijk einde september 2001. Op het ogenblik van de Bijzondere Algemene Vergadering, dient onderhavig besluit te zijn goedgekeurd.
   Op voordracht van de minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare werken en Energie,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie