J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2001/08/30/2001029466/justel

Titel
30 AUGUSTUS 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 14 september 1989 houdende vaststelling van de wijze waarop de examens worden afgenomen, van de organisatie en de werking van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs (derde afdeling : hoger secundair technisch, kunst- en beroepsonderwijs) (VERTALING).

Bron :
FRANSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 13-02-2002 nummer :   2001029466 bladzijde : 05009       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2001-08-30/42
Inwerkingtreding : 13-02-2002

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1989928146       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 8 van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 14 september 1989 houdende vaststelling van de wijze waarop de examens worden afgenomen, van de organisatie en de werking van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs (derde afdeling : hoger secundair technisch, kunst- en beroepsonderwijs), vervangen door het besluit van 31 mei 1999, wordt vervangen door de volgende bepaling :
  " Artikel 8. Er worden twee zittijden per jaar ingericht.
  De eerste zittijd begint op 25 augustus en eindigt uiterlijk 15 januari.
  De tweede zittijd begint op 16 januari en eindigt uiterlijk 30 juni.
  De inschrijvingen zijn voorzien :
  1° voor reeks A van de eerste zittijd, van 25 augustus tot en met 8 september;
  2° voor reeks B van de eerste zittijd :
  a) van 25 augustus tot en met 8 september, voor de kandidaten bedoeld bij artikel 10, 2°, a, b en c;
  b) van 20 tot en met 28 oktober, voor de kandidaten bedoeld bij artikel 10, 2°, c, die, binnen de termijnen bedoeld bij het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften, een aanvraag tot gelijkwaardigheid hebben ingediend met toevoeging van alle stukken die toelaten die aanvraag te onderzoeken en die hun brief van gelijkwaardigheid of het advies van de Commissie voor Homologatie voor 25 augustus niet hebben ontvangen en die zich niet konden inschrijven tijdens de in bovenvermeld punt bedoeld periode;
  3° voor de tweede zittijd, van 16 tot en met 25 juni. ".

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 3. De Minister tot wiens bevoegdheid het Secundair Onderwijs behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Brussel, 30 augustus 2001.
  Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :
  De Minister van Secundair Onderwijs,
  P. HAZETTE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Regering van de Franse Gemeenschap,
   Gelet op de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd op 31 december 1949, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij de decreten van 5 september 1994 en 17 juli 1998, en artikel 6bis, ingevoegd bij de wet van 31 juli 1975 en gewijzigd bij het decreet van 31 mei 1989;
   Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 14 september 1989 houdende vaststelling van de wijze waarop de examens worden afgenomen, van de organisatie en de werking van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs (derde afdeling : hoger secundair technisch, kunst- en beroepsonderwijs), gewijzigd bij de besluiten van de Executieve van 23 november 1990 en 20 december 1991 en bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 februari 1995, 13 februari 1996 en 31 mei 1999;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 december 2000;
   Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 15 maart 2001;
   Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 mei 2001 over de aanvraag om advies dat door de Raad van State binnen één maand uit te brengen is;
   Gelet op het advies nr. 31.796/2/V van de Raad van State, gegeven op 19 juli 2001 bij toepassing van artikel 84, lid 1, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van de Minister van Secundair Onderwijs;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie