J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2001/07/13/2001003360/justel

Titel
13 JULI 2001. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, wat betreft het Wetboek van vennootschappen.

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 11-08-2001 nummer :   2001003360 bladzijde : 27348       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2001-07-13/46
Inwerkingtreding : 01-01-2002

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2000003478        1999A09646       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

                          ART. 214
                             Zevenhonderdvijftigduizend          18 550 EUR
                          ART. 390
  tweede lid                               750 000               18 550 EUR
                          ART. 409
  tweede lid                 25 miljoen                         620 000 EUR
                             15 miljoen                         370 000 EUR
                          ART. 416
  # 1, tweede lid            vijftig miljoen                  1 250 000 EUR
                          ART. 439
                             twee miljoen vijfhonderdduizend     61 500 EUR
                          ART. 634
                                         2 500 000               61 500 EUR
                          ART. 665
  # 1                                      250 000                6 150 EUR
                                           100 000                2 500 EUR
                          ART. 794
  3░                                       250 000                6 150 EUR  Art. 2. In de tabel van artikel 5 van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 houdende uitvoering inzake justitie van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1░ met betrekking tot artikel 214 van het Wetboek van vennootschappen vervallen de volgende regels :

                          ART. 214
                             Zevenhonderdvijftigduizend          18 600 EUR


  2░ met betrekking tot artikel 390 van hetzelfde Wetboek vervallen de volgende regels :

                          ART. 390
  tweede lid                               750 000               18 600 EUR


  3░ met betrekking tot artikel 439 van hetzelfde Wetboek vervallen de volgende regels :

                          ART. 439
                             Twee miljoen vijfhonderdduizend     62 000 EUR


  4░ met betrekking tot artikel 665 van hetzelfde Wetboek vervallen de volgende regels :

                          ART. 665
  # 1                                      250 000                6 200 EUR
                                           100 000                2 500 EUR


  5░ met betrekking tot artikel 794 van hetzelfde Wetboek vervallen de volgende regels :

                          ART. 794
  3░                                       250 000                6 200 EUR  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

  Art. 4. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 13 juli 2001.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  M. VERWILGHEN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de verordeningen (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro en nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro;
   Gelet op de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet;
   Gelet op het Wetboek van vennootschappen, voor het laatst gewijzigd op 23 januari 2001;
   Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2000 houdende uitvoering inzake justitie van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŰn, gegeven op 27 maart 2001;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 19 juni 2001;
   Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd als volgt :
   Met de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 zijn de meeste bedragen in de Belgische reglementering omgezet van Belgische frank naar euro. De strikte timing die toen is gehanteerd heeft het mogelijk gemaakt dat de overheidsbesturen nu reeds heel wat maatregelen en schikkingen hebben genomen om een vlotte overgang naar het definitieve eurotijdperk per 1 januari 2002 te verzekeren. Vooral op vlak van informatica, waarbij de eerste testen gepland zijn voor juli 2001, maar ook op vlak van formulieren en drukwerken zijn de aanpassingen volop in een uitvoeringsfase.
   Het zeer omvangrijke werk van omzetting naar euro kon in 2000 niet ineens worden uitgevoerd. Zo waren er nog een aantal bepalingen die op dat ogenblik voor inhoudelijke wijzigingen vatbaar waren. Ondertussen zijn een aantal bedragen al aangepast en kunnen ze nu met de nodige zekerheid naar euro worden omgezet. Er is ook vastgesteld dat er een aantal foutjes zijn geslopen in de eerste reeks van eurobesluiten. Ten slotte waren er voor een aantal bedragen ook nog wettelijk vereiste adviezen of akkoordverklaringen noodzakelijk.
   De tweede reeks eurobesluiten die wordt voorgelegd heeft tot doel om de eerste reeks aan te passen en/of te vervolledigen. Ook nu weer worden, voor de bevattelijkheid, de bepalingen op een gegroepeerde wijze uitgevaardigd. Dit gebeurt ter verzekering van een eenvormige behandeling die enerzijds een budgettaire en administratieve controle toelaat en anderzijds het Parlement in staat stelt de uitwerking van de bepalingen in goede voorwaarden op te volgen.
   Het is nodig om de voorgestelde aanpassingen zo snel mogelijk door te voeren. Vooreerst zouden deze aanpassingen nog mee moeten worden opgenomen in de programma's tot aanpassing van de informatica, de drukwerken en formulieren. Daarnaast is het ook wenselijk dat de geadministreerden zo snel mogelijk zekerheid krijgen over de juiste omzetting van bedr(BR)agen en regels waarover er nu nog twijfel bestaat;
   Gelet op het advies van de Raad van State gegeven op 2 juli 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2░, van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State;
   Op voordracht van Onze Minister van Justitie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Verslag aan de Koning Tekst Inhoudstafel Begin
   VERSLAG AAN DE KONING.
   Sire,
   Het koninklijk besluit van 20 juli 2000 houdende uitvoering inzake justitie van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (hierna euroKB) heeft een aantal bepalingen met bedragen in frank omgezet in euro. Zo werd onder meer het maatschappelijk minimumkapitaal van de NV, de BVBA, de CVBA en de LV aangepast. Deze omzetting is volledig gebeurd overeenkomstig de regels van het ComitÚ Admi-Euro en bedraagt thans voor de NV 62 000 EUR, voor de BVBA en de CVBA 18 600 EUR en voor de LV 6 200 EUR. Deze aanpassing bracht evenwel met zich dat het minimumkapitaal voor de NV verhoogd wordt met 1074 frank, voor de BVBA en de CVBA met 322 frank en voor de LV met 107 frank.
   Nu is er de Eurowet van 30 oktober 1998 waarin artikel 47 voorziet in een vereenvoudigde procedure om de statuten te wijzigen naar aanleiding van de omzetting van frank naar euro. Dit artikel laat een kapitaalverhoging toe door incorporatie van reserves, uitgiftepremies, van herwaarderingsmeerwaarden of van overgedragen winst, maar niet door nieuwe inbrengen, omdat dit laatste problemen gaf met de naleving van de Europese tweede vennootschapsrichtlijn.
   Er zijn evenwel een ganse reeks ondernemingen die aldus niet beschikken over reserves, uitgiftepremies, herwaarderingsmeerwaarden of overgedragen winst, doch te kampen hebben met verliezen. Dit betekent aldus dat zij om zich aan te passen aan de verhoging van het minimumkapitaal door voormeld euroKB, de verhoging zullen moeten doorvoeren door inbreng van nieuwe middelen. Bijgevolg kunnen zij niet gebruikmaken van de faciliteiten van voormelde eurowet en moeten zij een klassieke statutenwijziging doorvoeren met alle daaraan verbonden kosten meerkosten (oproeping algemene vergadering, publicatiekosten oproeping algemene vergadering, notariŰle kosten, kosten bekendmaking statutenwijzing BS, registratierechten van minimum 1 000 BEF enz.), welke niet gering zijn.
   Rekening houdend met het basisbeginsel dat de invoering van de euro een neutrale operatie diende te zijn, die ten aanzien van de betrokkenen geen of hoogstens een minimale impact mag hebben wat betreft de eraan verbonden kosten, werd besloten de bedragen in euro vermeld in het euroKB, die betrekking hebben op het minimumkapitaal van de NV, BVBA, CVBA en LV te verlagen. Derhalve wordt de omvorming van frank naar euro van de bedragen houdende het minimumkapitaal van voormelde vennootschappen voor de ondernemingen een kosteloze operatie.
   In zijn advies merkt de Raad van State op dat de omzetting van de bedragen van 25 en 15 miljoen, vermeld in artikel 1 van onderhavig besluit, een afronding naar boven respectievelijk onder inhoudt.
   De bedragen in euro zijn evenwel het resultaat van de toepassing van de omzettingsregels zoals bepaald door het bestuurscomitÚ reglementering van Admi-euro. Gelet op de coherentie zijn zij daarenboven identiek aan de bedragen vermeld in artikel 5 van het Koninklijk Besluit houdende uitvoering inzake justitie van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, waarbij deze bedragen van 25 en 15 miljoen reeds voor artikel 265, 2de lid van het wetboek van vennootschappen werden omgezet.
   Ik heb de eer te zijn,
   Sire,
   van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar,
   De Minister van Justitie,
   M. VERWILGHEN
   ADVIES 31.894/2 VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE.
   De Raad van State, afdeling wetgeving, tweede kamer, op 26 juni 2001 door de Minister van FinanciŰn verzocht hem, binnen een termijn van ten hoogste drie dagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit " houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, wat betreft het Wetboek van Vennootschappen ", heeft op 2 juli 2001 het volgende advies gegeven :
   Volgens artikel 84, eerste lid, 2░, van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1996, moeten in de adviesaanvraag in het bijzonder de redenen worden aangegeven tot staving van het spoedeisende karakter ervan.
   In het onderhavige geval luidt de motivering in de brief als volgt :
   " Met de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 zijn de meeste bedragen in de Belgische reglementering omgezet van Belgische frank naar euro. De strikte timing die toen is gehanteerd heeft het mogelijk gemaakt dat de overheidsbesturen nu reeds heel wat maatregelen en schikkingen hebben genomen om een vlotte overgang naar het definitieve eurotijdperk per 1 januari 2002 te verzekeren. Vooral op het vlak van de informatica, waarbij de eerste testen gepland zijn voor juli 2001, maar ook op het vlak van de formulieren en drukwerken zijn de aanpassingen volop in een uitvoeringsfase.
   Het zeer omvangrijke werk van omzetting naar euro kon in 2000 niet ineens worden uitgevoerd. Zo waren er nog een aantal bepalingen die op dat ogenblik voor inhoudelijke wijzigingen vatbaar waren. Ondertussen zijn een aantal bedragen al aangepast en kunnen ze nu met de nodige zekerheid naar euro worden omgezet. Er is ook vastgesteld dat er een aantal foutjes zijn geslopen in de eerste reeks van eurobesluiten. Ten slotte waren er voor een aantal bedragen ook nog wettelijk vereiste adviezen of akkoordverklaringen noodzakelijk.
   De tweede reeks eurobesluiten die wordt voorgelegd heeft als doel de eerste reeks aan te passen en/of te vervolledigen. Ook nu weer worden, voor de bevattelijkheid, de bepalingen op een gegroepeerde wijze uitgevaardigd. Dit gebeurt ter verzekering van een eenvormige behandeling die enerzijds een budgettaire en administratieve controle toelaat en anderzijds het Parlement in staat stelt de uitwerking van de bepalingen in goede voorwaarden op te volgen.
   Het is nodig om de voorgestelde aanpassingen zo snel mogelijk door te voeren. Vooreerst zouden deze aanpassingen nog mee moeten worden opgenomen in de programma's tot aanpassing van de informatica, de drukwerken en formulieren. Daarnaast is het ook wenselijk dat de geadministreerden zo snel mogelijk zekerheid krijgen over de juiste omzetting van bedragen en regels waarover er nu nog twijfel bestaat. "
   Gelet op het bijzonder grote aantal adviesaanvragen die gelijktijdig zijn ingediend met het oog op een advies binnen drie dagen, beperkt de Raad van State, afdeling wetgeving, zich overeenkomstig artikel 84, tweede lid, van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State, tot het onderzoek van de rechtsgrond, van de bevoegdheid van de steller van de handeling, alsmede van de vraag of aan de vormvereisten is voldaan.
   Zo is inzonderheid niet systematisch nagegaan of de vermelde cijfers rekenkundig juist zijn, en evenmin of de toegepaste methodes relevant zijn.
   Rechtsgrond.
   Artikel 1 van het ontwerp strekt ertoe de bedragen van 25 miljoen en 15 miljoen, vermeld in artikel 409, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen, om te rekenen.
   De Raad van State vraagt zich af waarom het eerste bedrag naar boven wordt afgerond, en het tweede naar beneden : zulks kan het doel beoogd bij artikel 409, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen uithollen.
   De kamer was samengesteld uit :
   De heren :
   Y. Kreins, staatsraad, voorzitter;
   P. Lienardy en P. Quertainmont, staatsraden;
   Mevr. B. Vigneron, griffier.
   Het verslag werd opgesteld door de heer J. Regnier, eerste auditeurafdelingshoofd. De nota van het Co÷rdinatiebureau werd opgesteld en toegelicht door de heer P. Brouwers, referendaris.
   De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van de heer P. Lienardy.
   De griffier,
   B. Vigneron.
   De voorzitter,
   Y. Kreins.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Franstalige versie