J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2001/07/12/2001027440/justel

Titel
12 JULI 2001. - Decreet houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en RoemeniŽ, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en de Bijlagen I en II, opgemaakt te Brussel op 28 juni 1999 (VERTALING).

Bron :
WAALSE GEWEST
Publicatie : 01-08-2001 nummer :   2001027440 bladzijde : 26335       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2001-07-12/49
Inwerkingtreding : 11-08-2001

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Enig artikel. Het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en RoemeniŽ, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en de Bijlagen I en II, opgemaakt te Brussel op 28 juni 1999, zullen, wat het Waalse Gewest betreft, volkomen gevolg hebben.
  Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Namen, 12 juli 2001.
  De Minister-President,
  J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
  De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe TechnologieŽn,
  S. KUBLA
  De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie,
  J. DARAS
  De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken,
  M. DAERDEN
  De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu,
  M. FORET
  De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden,
  J. HAPPART
  De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken,
  Ch. MICHEL
  De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid,
  Th. DETIENNE
  De Minister van Tewerkstelling en Vorming,
  Mevr. M. ARENA.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 2000-2001. Stukken van de Raad 212 (2000-2001), Nrs. 1 en 2. Volledig verslag. - Openbare vergadering van 3 juli 2001. Bespreking. - Stemming.TA:

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie