J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2000/06/19/2000031204/justel

Titel
19 JUNI 2000. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de aanvaarde werken en maximumprijzen bij toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 mei 2000 betreffende de toekenning van premies voor de verfraaiing van gevels.

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 27-06-2000 nummer :   2000031204 bladzijde : 22217       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2000-06-19/31
Inwerkingtreding : 27-06-2000

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - De werken.
Art. 1-3
HOOFDSTUK II. - De maximumprijzen.
Art. 4-6

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - De werken.

  Artikel 1. Voor elke gevel waarvoor een premieaanvraag voor gevelverfraaiing is ingediend, moet door de afgevaardigde van de Minister een verklaring worden afgegeven waaruit blijkt dat een gevelreiniging noodzakelijk is.
  Gedeeltelijke ingrepen kunnen worden gesubsidieerd voor zover de gevel, na die werken, in zijn geheel een voldoende staat van netheid vertoont.

  Art. 2. Definities.
  Houten elementen : de houten delen van de deuren en vensterramen, van de luifels, de loggia's, de buitenluiken en zonneblinden, de borstweringen, de omheiningen van de achteruitbouwstroken, de afdekkingen van steigergaten van de kroonlijsten, de dakvensters en ronde dakvensters en ieder ander oorspronkelijk element van de gevel. Zijn uitgesloten de garagepoorten.
  Metalen elementen : de metalen delen van deuren en vensterramen, van afdaken en luifels, keldergaten en dolfijnen (onderste deel van een afloopbuis van regenwater), loggia's, beschermroosters van openingen in de ondermuur, van voetenkrabbers en schrapers, borstweringen, leuningen, omheiningen van de achteruitbouwstroken, van de consoles en balken, de afdekkingen van steigergaten, de dakvensters en ronde dakvensters, van de topsieraden, de ankers en ieder ander oorspronkelijk element van de gevel. Zijn uitgesloten, de elementen in aluminium of inox, evenals de garagepoorten.
  Sierelementen : de sgraffiti, de sierelementen in faience of keramiek, de bas-reliëfs, de beeldhouwwerken, de sierlijsten in de gevelbepleistering, de glas-in-lood-ramen of speciale glasramen, en ieder ander oorspronkelijk sierelement van de gevel. Zijn uitgesloten, de elementen in synthetisch materiaal, in inox en in aluminium.
  Balkons, loggia's : afzonderlijke structuren die buiten het gevelvlak uitsteken met een grondvlak in steen, beton, een metalen structuur of kleine gewelven.
  Herstellingen : herstelling van een gevelelement in zijn oorspronkelijke staat. Mocht het noodzakelijk blijken, wordt de vervanging van sommige stukken aanvaard voor zover die vervanging ondergeschikt blijft aan het geheel van het element.
  Gevelverlichting : onder voorbehoud van de inachtneming van de verplichtingen inzake stedenbouwkundige vergunning, iedere verlichtingsmethode om de gevel beter tot zijn recht te laten komen, met uitsluiting van reclameborden of van ieder element met het doel handelsactiviteiten of activiteiten die niet in het gebouw gevestigd zijn, te promoten.

  Art. 3. Lijst van de gesubsidieerde werken :
  1° het plaatsen van steigerconstructies, met inbegrip van de dekzeilen of van ieder ander beschermingselement die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gesubsidieerde werken vermeld in de volgende punten;
  2° de reinigingswerken aan niet geverfde gevels, door het gebruik van de reinigings- en onderhoudstechnieken die door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf worden aangeraden. De gebruikte technieken zullen moeten rekening houden met de aard en de graad van vervuiling van de bekledingsmaterialen, zodat de gevel wordt gereinigd zonder dat de materialen en hun patina aanzienlijk worden veranderd.
  Het afsproeien met water, het afschuren of afslijpen, de bespuiting met kooldioxidesneeuw, de waterzandstraling en droge zandstraling worden niet gesubsidieerd;
  3° het aanbrengen, op een gevel die werd gereinigd zoals bepaald in artikel 3, 2° van dit besluit,
  - van een vochtwerende laag;
  - van een anti-graffitilaag tot op een hoogte van 3 meter.
  De aangebrachte producten moeten niet-duurzaam en stoomdoorlatend zijn;
  4° het herschilderen van bepleistering, beton, steen of baksteen, met inbegrip van de voorbewerking van de onderlaag, zoals reinigen, afkrabben, herstellen van scheuren, ...;
  5° op advies van de Dienst Monumenten en Landschappen en onder voorbehoud van de inachtneming van de verplichtingen inzake stedenbouwkundige vergunning, de werken die het aanzicht van de gevel wijzigen :
  a) door verandering van kleur, textuur en/of door het schilderen van de bepleistering, het beton, de stenen of bakstenen;
  b) door het blootleggen van beschilderde oppervlakken door middel van reinigingstechnieken zoals bepaald in artikel 3, 2° van dit besluit;
  6° de schilder- en verniswerken, met inbegrip van de voorbewerking van de onderlaag, zoals afbijten, vlakschuren, het opnieuw mastieken, ... :
  a) van vensterramen;
  b) van andere houten en metalen elementen waaruit de gevel bestaat.
  Het aanbrengen van beitsen wordt niet gesubsidieerd;
  7° de werken voor het onderhoud en de bewaring/restauratie van sgraffiti, voor zover die werken het voorwerp zijn van een interventieprotocol dat is goedgekeurd door de Dienst Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  8° de herstellingswerken aan het lijstwerk van de bepleistering;
  9° de herstellingswerken aan balkons :
  - grondvlak en consoles : steen, beton, metalen structuur of kleine gewelven;
  - borstweringen : houten elementen, metalen elementen, stenen elementen;
  10° de herstellingswerken aan loggia's :
  - grondvlak en consoles : steen, beton, metalen structuur of kleine gewelven;
  - wanden : houten elementen, metalen elementen, niet in verband geplaatste stenen elementen;
  11° andere, hierna vermelde werken :
  - de herstelling van pleisterwerk dat niet is opgenomen in artikel 3, 8°;
  - de herstelling van houten elementen die niet zijn opgenomen in de artikelen 3, 9° en 3, 10° van dit besluit;
  - de herstelling van metalen elementen die niet zijn opgenomen in de artikelen 3, 9° en 3, 10° van dit besluit;
  - de installatie van een gevelverlichting;
  - de herstelling van sierelementen die niet zijn opgenomen in de artikelen 3, 7° tot 10°;
  - de definitieve verwijdering van reclameborden.

  HOOFDSTUK II. - De maximumprijzen.

  Art. 4. Berekeningswijze.
  Het geveloppervlak waarvan hieronder sprake is, wordt berekend met de volgende formule : de breedte in strekkende meter, vermenigvuldigd met het aantal verdiepingen aan de voorgevel waarvan de hoogte forfaitair is vastgesteld op 3 meter.
  Er wordt geen rekening gehouden met de dakverdiepingen. De half ondergrondse verdieping wordt meegerekend voor een hoogte van 1,5 meter.
  Voor de in artikel 3, 2° tot 6°, a) vermelde werken zullen de gevelvlakken en de gevelopeningen worden berekend in verhouding tot de hierboven bepaalde theoretische oppervlakte.
  Voor de in artikel 3, 6°, b) tot 11° vermelde werken zal voor de berekening met de werkelijke afmetingen worden rekening gehouden.

  Art. 5. De maximumprijzen zijn inclusief BTW en worden op de volgende wijze vastgesteld :
  1° voor de werken vermeld in hoofdstuk I - artikel 3, 1° :
  450 frank/m2 voor de eerste 40 m2 van de geveloppervlakte waartegen de steiger staat;
  200 frank/m2 voor de overige m2;
  2° voor de werken vermeld in hoofdstuk I - artikel 3, 2° :
  750 frank/m2 gereinigde oppervlakte van de gevelbekleding voor de volgende methodes :
  - verstuiving van verzadigde stoom;
  - andere methodes die hieronder niet vermeld zijn, met uitsluiting van de in artikel 3, 2° genoemde niet-gesubsidieerde technieken;
  - herhaalde verstuivingen van water onder lage druk;
  - verstuiving van (warm of koud) water onder hoge druk;
  - chemische en oppervlakte-actieve producten;
  1.000 frank/m2 gereinigde oppervlakte van de gevelbekleding voor de volgende methodes :
  - waterstralen van granulaten;
  2.000 frank/m2 gereinigde oppervlakte van de gevelbekleding indien één van de volgende methodes door de afgevaardigde van de Minister noodzakelijk wordt geacht :
  - droogstralen van microgranulaten (met gebruik van afzuigcellen;
  - aanbrenging van afschuurpasta's of van reinigingspasta's (Latex);
  - laser-reiniging;
  3° voor de werken vermeld in hoofdstuk I - artikel 3, 3° :
  - waterdichting : 300 frank/m2 behandelde oppervlakte van de gevelbekleding;
  - anti-graffiti : 600 frank/m2 behandelde oppervlakte van de gevelbekleding;
  4° voor de werken vermeld in hoofdstuk I - artikel 3, 4° :
  2.100 frank/m2 geverfde oppervlakte van de gevelbekleding;
  5° voor de werken vermeld in hoofdstuk I - artikel 3, 5°, a) :
  de maximumprijzen die worden in aanmerking genomen zijn gebaseerd op die van hoofdstuk II, artikel 5, 4°;
  voor de werken vermeld in hoofdstuk I - artikel 3, 5°, b) :
  de maximumprijzen die worden in aanmerking genomen zijn gebaseerd op die van hoofdstuk II, artikel 5, 2°;
  6° voor de werken vermeld in hoofdstuk I - artikel 3, 6° :
  a) vensterramen en deuren : 1.500 frank/m2 voor de eerste 20 m2 van de oppervlakte van de openingen, 1.100 frank/m2 voor de overige m2;
  b) andere houten en metalen elementen : 1.500 frank/m2 geverfde oppervlakte;
  7° voor de werken vermeld in hoofdstuk I - artikel 3, 7° :
  35.000 frank/m2 sgraffiti-oppervlakte met een maximum van 150.000 frank per gebouw;
  8° voor de werken vermeld in hoofdstuk I - artikel 3, 8° :
  1.000 frank per strekkende meter hersteld lijstwerk met een maximum van 50.000 frank per gebouw;
  9° voor de werken vermeld in hoofdstuk I - artikel 3, 9° :
  a) grondvlak :
  - 2.500 frank per herstelde hoek;
  - 2.500 frank per hersteld grondvlak voor iedere andere ingreep, met een maximum van 10.000 frank per gebouw;
  b) borstweringen :
  - metalen elementen : 10.000 frank/m2 hersteld oppervlak van borstweringen;
  - elementen in hout, steen of beton : 2.500 frank per hersteld element.
  Bovendien is de totale tegemoetkoming voor de borstweringen beperkt tot 100.000 frank per gebouw;
  10° voor de werken vermeld in hoofdstuk I - artikel 3, 10° :
  a) grondvlak :
  - 2.500 frank per herstelde hoek;
  - 2.500 frank per hersteld grondvlak voor iedere andere ingreep, met een maximum van 10.000 frank per gebouw;
  b) wanden : 20.000 frank/verdieping van herstelde loggia;
  11° voor de werken vermeld in hoofdstuk I - artikel 3, 11° :
  maximum 40.000 F per gebouw.

  Art. 6. Dit besluit treedt in werking de dag dat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
  Brussel, 19 juni 2000.
  De Minister-Voorzitter, belast met Openbare Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek,
  J. SIMONET
  De Staatssecretaris belast met Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing, Monumenten en Landschappen en Bezoldigd Vervoer van Personen,
  E. ANDRE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister belast met de Stadsvernieuwing,
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 mei 2000 betreffende de toekenning van premies voor de verfraaiing van gevels, inzonderheid op de artikelen 2 en 5,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie