J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2000/06/08/2000012529/justel

Titel
8 JUNI 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 tot bepaling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdragevermindering in de non-profit sector.

Bron :
TEWERKSTELLING EN ARBEID
Publicatie : 30-06-2000 nummer :   2000012529 bladzijde : 23015       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2000-06-08/41
Inwerkingtreding : 01-07-2000

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 tot bepaling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdragevermindering in de non-profit sector wordt aangevuld met het volgende lid :
  " Vanaf 1 juli 2000, wordt het voormelde bedrag vastgesteld op 11.625 frank per kwartaal. ".

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2000.

  Art. 3. Onze Minister van Werkgelegenheid, Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 8 juni 2000.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Werkgelegenheid,
  Mevr. L. ONKELINX
  De Minister van Volksgezondheid,
  Mevr. M. AELVOET
  De Minister van Sociale Zaken,
  F. VANDENBROUCKE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers inzonderheid artikel 35, ß 5, tweede en derde lid, gewijzigd bij de wetten van 26 juli 1996, 6 december 1996, 13 februari 1998, 15 januari 1999, 26 maart 1999 en 24 december 1999;
   Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 mei 1997, 6 juli 1997, 16 april 1998, 10 augustus 1998, 1 maart 1999 en 3 mei 1999;
   Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 1997 tot bepaling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdragevermindering in de non-profit sector, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 april 1998, 10 augustus 1998 en 1 maart 1999;
   Gelet op het advies van de Inspectie van FinanciŽn, gegeven op 20 april 2000;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 3 mei 2000;
   Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, ß 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat de subsectoren uit de non-profit-sector onverwijld het bedrag van de vermindering van de Sociale Maribel dienen te kennen zodat kan gestart worden met de betoelaging van bijkomende jobs;
   Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, van Onze Minister van Volksgezondheid en van Onze Minister van Sociale Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie