J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2000/05/14/2000000339/justel

Titel
14 MEI 2000. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal provincieraadsleden te verkiezen per provincie in functie van de bevolkingscijfers vastgesteld op datum van 1 januari 1999.

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 31-05-2000 nummer :   2000000339 bladzijde : 18738   BEELD
Dossiernummer : 2000-05-14/37
Inwerkingtreding : 01-01-2001

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het aantal provincieraadsleden dat per provincie verkozen wordt, wordt bepaald overeenkomstig de tabel die bij dit besluit gevoegd is.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking bij de eerstkomende volledige vernieuwing van de provincieraden.

  Art. 3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 14 mei 2000.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  A. DUQUESNE

  BIJLAGE.

  Art. N. Aantal provincieraadsleden dat per provincie verkozen wordt.

         Provincies             Bevolkingscijfers           Aantal
                                van de provincie      provincieraadsleden
                                op 1 januari 1999      te verkiezen per
                                                          provincie
       
  Provincie Antwerpen               1 640 966                 84
  Provincie Vlaams-Brabant          1 011 588                 84
  Provincie Waals-Brabant             347 423                 56
  Provincie Henegouwen              1 280 427                 84
  Provincie Luik                    1 018 259                 84
  Provincie Limburg                   787 491                 75
  Provincie Luxemburg                 245 140                 47
  Provincie Namen                     441 205                 56
  Provincie Oost-Vlaanderen         1 359 702                 84
  Provincie West-Vlaanderen         1 127 091                 84


  Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 14 mei 2000.
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  A. DUQUESNE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de provinciewet, inzonderheid op artikel 1bis, ingevoegd bij de wet van 19 oktober 1921 en gewijzigd bij de wetten van 11 april 1936, de gewone wet van 16 juli 1993 en de wet van 14 mei 2000;
   Gelet op de bevolkingscijfers die vastgesteld zijn door het ministerieel besluit van 14 mei 2000 tot vaststelling per provincie en per gemeente van de bevolkingscijfers op 1 januari 1999;
   Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Verslag aan de Koning Tekst Inhoudstafel Begin
   VERSLAG AAN DE KONING.
   Sire,
   Overeenkomstig artikel 1bis van de provinciewet, zoals het gewijzigd is bij de wet van 14 mei 2000, bepaalt dit besluit het aantal provincieraadsleden per provincie op basis van het bevolkingscijfer dat blijkt uit het Rijksregister van de natuurlijke personen op 1 januari 1999.
   Dat is de wettelijke grondslag en het onderwerp van het ontwerp van koninklijk besluit dat ik voorleg aan de handtekening van Uwe Majesteit.
   Het verband dat moet bestaan tussen het bevolkingscijfer van elke provincie en het aantal te verkiezen raadsleden, wordt bepaald door artikel 1bis van de provinciewet.
   De wijziging van de provinciewet die uitgevoerd is door de voormelde wet van 14 mei 2000, strekt ertoe het aantal te verkiezen provincieraadsleden te bepalen niet in functie van de tienjaarlijkse volkstelling maar uit het aantal inwoners per provincie die ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen op 1 januari van het jaar vˇˇr dat van de gewone vernieuwing van de provincieraden.
   De bepaling van het aantal zetels voor raadsleden per provincie moet derhalve om de zes jaar herzien worden.
   Wat de volgende provincieraadsverkiezingen betreft, die zullen plaatsvinden op 8 oktober 2000, wordt het aantal zetels voor provincieraadsleden vastgesteld rekening houdend met de bevolkingscijfers die blijken uit het Rijksregister van de natuurlijke personen op 1 januari 1999.
   De provincies Luik en Vlaams-Brabant zullen elk, volgens de bevolkingscijfers die blijken uit het Rijksregister op 1 januari 1999, 84 zetels krijgen terwijl die provincies bij de laatste provincieraadsverkiezingen van 1994 respectievelijk 80 en 75 zetels van raadslid hadden.
   Het ontwerp van besluit heeft geen reglementaire draagwijdte; het gaat immers om een administratieve akte van verklarende aard, waarbij ten opzichte van de wettelijke bepalingen die ze ten uitvoer brengt een bevoegdheid wordt aangewend die een volstrekt gebonden bevoegdheid is.
   Luidens artikel 3, ž 1, eerste lid, van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State, is de raadpleging van zijn afdeling wetgeving voor ontwerpen van besluiten slechts vereist als die van reglementaire aard zijn; het ontwerp van besluit hoeft dan ook niet aan de Raad van State voorgelegd te worden voor een met redenen omkleed advies.
   De tabel die bij dit ontwerp van besluit gevoegd is, bepaalt het aantal provincieraadsleden te verkiezen per provincie.
   Ik heb de eer te zijn,
   Sire,
   van Uwe Majesteit,
   de zeer eerbiedige en
   zeer getrouwe dienaar,
   De Minister van Binnenlandse Zaken,
   A. DUQUESNE

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Franstalige versie