J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2000/01/12/2000014030/justel

Titel
12 JANUARI 2000. - Koninklijk besluit betreffende de legitimatiekaart van de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie aan wie de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie is toegekend
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 09-02-2000 en tekstbijwerking tot 06-04-2018)

Bron : VERKEERSWEZEN
Publicatie : 09-02-2000 nummer :   2000014030 bladzijde : 3932       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2000-01-12/32
Inwerkingtreding : 19-02-2000

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3, 3bis, 4-5
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De (Raad) van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie geeft aan de personeelsleden van dit Instituut, (bedoeld in artikel 24 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector), een legitimatiekaart af waaruit hun hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie blijkt. <KB 2006-01-20/39, art. 1, 002 ; Inwerkingtreding : 11-03-2006>

  Art. 2.De legitimatiekaart is conform de modellen als bijlage.
  Zij heeft de vorm van een rechthoek, met afgeronde hoeken, [1 en volgt het standaardformaat (85,60 mm x 53,98 mm) van de internationale standaard voor identificatiebadges ISO 7810]1.
  (Lid 3 opgeheven) <KB 2006-01-20/39, art. 2, 002 ; Inwerkingtreding : 11-03-2006>
  ----------
  (1)<KB 2017-12-03/16, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 16-04-2018>

  Art. 3.[1 De voorzijde van de kaart is bedekt met een plastieken laagje met het logo van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie.]1
  ----------
  (1)<KB 2017-12-03/16, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 16-04-2018>

  Art. 3bis.
  <Opgeheven bij KB 2017-12-03/16, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 16-04-2018>

  Art. 4. § 1. De legitimatiekaart wordt teruggegeven aan de (Raad) vermeld in artikel 1, of aan de door hem aangewezen ambtenaar, indien : <KB 2006-01-20/39, art. 4, 1°, 002 ; Inwerkingtreding : 11-03-2006>
  1° de kaart beschadigd is;
  2° één of meer gegevens die op de kaart voorkomen gewijzigd zijn of wanneer de foto niet meer gelijkend is;
  3° wanneer de houder zijn ambt niet meer kan of mag uitoefenen.
  § 2. De (Raad) vermeld in artikel 1, of de door hem aangewezen ambtenaar, trekt de legitimatiekaart van de geschorste of van zijn ambt ontheven houder tijdelijk in, hoelang de maatregel ook moge duren, alsook de legitimatiekaart van de houder wiens ambtsuitoefening om enige andere statutaire reden gedurende langer dan vijfenveertig dagen onderbroken wordt. <KB 2006-01-20/39, art. 4, 2°, 002 ; Inwerkingtreding : 11-03-2006>
  De kaart wordt aan de houder teruggegeven zodra hij zijn ambt weer uitoefent.
  § 3. Het verlies of de vernietiging van de legitimatiekaart wordt onmiddellijk gemeld aan de (Raad) vermeld in artikel 1. <KB 2006-01-20/39, art. 4, 3°, 002 ; Inwerkingtreding : 11-03-2006>
  Indien deze kaart wordt teruggevonden na hernieuwing wordt ze onmiddellijk aan de (Raad) vermeld in artikel 1 bezorgd, om ze te laten vernietigen. ". <KB 2006-01-20/39, art. 4, 4°, 002 ; Inwerkingtreding : 11-03-2006>

  Art. 5. Onze Minister van Telecommunicatie is belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGE.

  Art. N.[1 Bijlage bij het koninklijk besluit van 12 januari 2000 betreffende de legitimatiekaart van de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie aan wie de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie is toegekend
  
   ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 06-04-2018, p. 32340 )]1
  ----------
  (1)<KB 2017-12-03/16, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 16-04-2018>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 12 januari 2000.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Telecommunicatie,
R. DAEMS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 26 december 1956 op de postdienst, inzonderheid op artikel 32, vervangen bij de wet van 19 december 1997;
   Gelet op de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving, inzonderheid op artikel 14 vervangen bij de wet van 8 mei 1998;
   Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op de artikelen 110, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 19 december 1997, en 136, vervangen bij de wet van 19 december 1997;
   Gelet op het advies van 10 december 1998 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht;
   Gelet op het advies van de Raad van State,
   Op de voordracht van Onze Minister van Telecommunicatie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 03-12-2017 GEPUBL. OP 06-04-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3; 3bis; N)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-01-2006 GEPUBL. OP 01-03-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 3; 3BIS; 4; N)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie