J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
22 NOVEMBER 1999. - Wijziging van het huishoudelijk reglement van de Directieraad voor de carrière Hoofdbestuur

Bron :
BUITENLANDSE ZAKEN.BUITENLANDSE HANDEL.INTERNATIONALE SAMENWERKING
Publicatie : 15-01-2000 nummer :   1999015282 bladzijde : 01705       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1999-11-22/45
Inwerkingtreding : 15-01-2000

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1996030652       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 8, § 2, 2), van het huishoudelijk reglement van de Directieraad voor de carrière Hoofdbestuur, zoals goedgekeurd door de Raad in de zitting van 6 maart 1996 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 juni 1996, wordt vervangen als volgt :
  "2) Voor elke betrekking wordt afzonderlijk gestemd volgens de volgende procedure :
  - de Raad gaat eerst over tot de stemming om de kandidaat aan te duiden die als eerste zal voorgesteld worden. Indien geen van de kandidaten een volstrekte meerderheid heeft, wordt herstemd tussen de kandidaten die in deze stembeurt de eerste en de tweede plaats innemen. Bij deze herstemming wordt de gewone meerderheidsregel gevolgd; indien kandidaten een gelijk aantal stemmen behalen worden ze ex aequo op de eerste plaats gerangschikt en voorgesteld.
  - vervolgens gaat de Raad over tot de stemming voor de tweede plaats. Bij deze stemming wordt de gewone meerderheidsregel gevolgd; indien kandidaten een gelijk aantal stemmen behalen worden zij ex aequo op de tweede plaats gerangschikt.
  - de stemuitslag voor de tweede plaats bepaalt tevens de verdere rangschikking. Kandidaten die geen stemmen behalen worden ex aequo op de laatste plaats gerangschikt.".

  Art. 2. Deze wijziging van het artikel 8, § 2, 2), van het huishoudelijk reglement van de Directieraad voor de carrière Hoofdbestuur treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
  Goedgekeurd door de Raad, in de zitting van 22 november 1999

Begin Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel
Franstalige versie