J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1999/10/14/1999031454/justel

Titel
14 OKTOBER 1999. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juli 1998 betreffende de strijd tegen het buurtlawaai.

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 26-10-1999 nummer :   1999031454 bladzijde : 40375       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1999-10-14/30
Inwerkingtreding : 26-10-1999

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 2, § 1, 7°, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juli 1998 betreffende de strijd tegen het buurtlawaai wordt vervangen door de volgende tekst :
  " 7° gebied : de gebieden bepaald door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 1999 tot goedkeuring van een nieuw ontwerp van gewestelijk bestemmingsplan; ".

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 3. De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Brussel, 14 oktober 1999.
  Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
  De Minister-Voorzitter,
  J. SIMONET
  De Minister van Leefmilieu,
  D. GOSUIN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving, inzonderheid op de artikelen 9, 13 en 14;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juli 1998 betreffende de strijd tegen het buurtlawaai, inzonderheid op artikel 2, § 1, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 oktober 1998;
   Overwegende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 1999 tot goedkeuring van een nieuw ontwerp van gewestelijk bestemmingsplan;
   Gelet op het advies van de Raad voor het leefmilieu van 24 september 1999;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende de noodzaak om de verwijzingen naar het op 16 juli 1998 goedgekeurde ontwerp van gewestelijk bestemmingsplan te vervangen door verwijzingen naar het op 30 augustus 1999 goedgekeurde ontwerp van gewestelijk bestemmingsplan teneinde onverwijld een einde te maken aan de rechtsonzekerheid die voortvloeit uit de toepassing van geluidsnormen in gebieden die vastgesteld zijn in een ontwerp-plan dat niet meer bestaat;
   Op voorstel van de Minister belast met Leefmilieu;
   Na erover te hebben beraadslaagd,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie