J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 6 uitvoeringbesluiten 9 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1999/05/20/1999031285/justel

Titel
20 MEI 1999. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor bepaalde ingedeelde inrichtingen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 18-08-1999 en tekstbijwerking tot 21-02-2017)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 18-08-1999 nummer :   1999031285 bladzijde : 30751   BEELD
Dossiernummer : 1999-05-20/51
Inwerkingtreding : 28-08-1999

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4
BIJLAGEN.
Art. N1-N2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp is vereist tijdens het onderzoek van de aanvragen om een milieu-attest en een milieuvergunning evenals vóór het verzenden van de voorafgaande aangiften betreffende :
  1. de inrichtingen opgenomen in bijlage I bij dit besluit;
  2. de inrichtingen van klasse 1A.

  Art. 2. Het advies heeft betrekking op alle veiligheidsmaatregelen die iedere uitbater dient te nemen om :
  1° mensen en goederen tegen brandgevaar te beschermen;
  2° het ontstaan van brand te vermijden, elke beginnende brand op te sporen en de uitbreiding ervan te verhinderen;
  3° de hulpdiensten te verwittigen en zowel de redding van personen als de bescherming van goederen in geval van brand te vergemakkelijken.
  In het advies wordt rekening gehouden met de omgeving waarin de inrichting zich bevindt.

  Art. 3. Het advies wordt opgenomen in een type-verslag waarvan het model in bijlage II bij dit besluit is vastgelegd.
  De informatie in dit verslag moet aangepast zijn aan de gebruiker, samenhangend en objectief zijn.

  Art. 4. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1993 dat sommige inrichtingen verplicht het advies in te winnen van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp wordt opgeheven.

  BIJLAGEN.

  Art. N1.Bijlage 1. INRICHTINGSKLASSEN. - Onderworpen aan het advies van de dienst Brandweer.

  
Rub. NrBenamingenKlSleutelwoorden
3- Stationaire batterijen waarvan het3Elektrische
 product van het vermogen, uitgedrukt accumulatoren
 in Ah, vermenigvuldigd met de spanning  
 uitgedrukt in V, hoger ligt dan 10 000  
 - Vaste inrichtingen voor de heroplading  
 van accumulatoren met behulp van  
 toestellen met een vermogen van meer  
 dan 5 kW  
13Werkplaatsen voor het installeren van1BAuto's
 hulpstukken voor voertuigen (open dak, (herstellingen)
 beglazing, schokbrekers,  
 alarminstallaties, air-conditioning,  
 hi-fi,...) werkplaatsen voor het  
 onderhoud (olieverversing, afstellen  
 van de motor, afstellen van de  
 stuurgeometrie, vervangen van wielen,  
 van schokbrekers,...), voor het  
 uittesten, het demonteren, het  
 repareren van motorvoertuigen, met een  
 motorisch vermogen :  
 groter dan 20 kW  
14a) - sauna's, badinrichtingen, met2Zwembaden, sauna's
 uitzondering van inrichtingen  
 uitsluitend voor prive-gebruik  
 - georganiseerde zwemgelegenheden,  
 zwembaden (behalve zwembaden  
 uitsluitend voor prive-gebruik)  
 met een kuipoppervlakte van minder  
 dan of gelijk aan 200 m2  
 b) - zwembaden met een kuipoppervlakte1B 
 van meer dan 200 m2  
17Opslagplaatsen voor bitumen, pek, teer, Bitumen
 asfalt : (opslagplaatsen)
 a) van 5 tot en met 50 ton2 
 b) van meer dan 50 ton1B 
18Werkplaatsen voor houtbewerking en voor1BHout (bewerking)
 de fabricage van artikelen uit hout of  
 gerestaureerd hout, met een  
 drijfkracht :  
 groter dan 20 kW  
19Opslagplaatsen voor artikelen in hout, Hout
 gezaagd hout of stukken hout (behalve (opslagplaatsen)
 de meubelzaken) met een voor opslag  
 bestemde totaaloppervlakte :  
 a) van meer dan 100 m2 tot en met2 
 2 000 m2  
 b) van meer dan 2 000 m21B 
23Werkplaatsen voor het bakken van brood,1BBroodbakkerijen
 banket, koekjes, met een drijfkracht : (werkplaatsen)
 groter dan 20 kW  
24Bierbrouwerijen, mouterijen en1BBierbrouwerijen
 distilleerderijen en werkplaatsen waar  
 gelijkaardige activiteiten plaatsvinden  
25Wasserijen :1BWasserijen
 met een drijfkracht groter dan 2 kW  
 maar die niet uitsluitend door de  
 klanten worden gebruikt, of met een  
 drijfkracht van meer dan 20 kW  
32Overdekte omlopen, overdekte race- of1BOmlopen, kartings,
 trainingsbanen voor voertuigen met race-circuits
 ontploffingsmotoren met inbegrip  
 van kartings, met uitsluiting van  
 omlopen die in hun geheel op  
 verkeerswegen liggen  
34Cokesfabrieken, industriele inrichtingen1BCokesfabrieken
 voor het chemisch omzetten van vaste,  
 niet in rubriek 39 bedoelde  
 brandstoffen, tot en met 500 ton/dag  
35Werkplaatsen voor het bereiden van lijm1BLijm (bereiding)
 op basis van stoffen van dierlijke of  
 plantaardige oorsprong, met een  
 drijfkracht :  
 groter dan 20 kW  
[2 37- Inrichtingen voor de verwerking en mechanische omzetting van vaste brandstoffen, met een drijfkracht : Vaste brandstoffen (verwerking)
 a) tussen 2 tot en met 20 kW en die minder dan 7 mensen tewerkstellen2 
 b) groter dan 20 kW of die 7 of meer mensen tewerkstellen1B 
 - Industrieel briketteren van steenkool en bruinkool1B]2 
38Opslagplaatsen voor vaste brandstoffen Vaste brandstoffen
 met een totale voor opslag bestemde (opslagplaatsen)
 oppervlakte :  
 a) tussen 100 tot en met 2 000 m22 
 b) groter dan 2 000 m21B 
39Industriele inrichtingen voor het1BVaste brandstoffen
 vergassen en vloeibaar maken van alle (omzetting)
 koolstofhoudende producten tot 500 t/dag  
40Verbrandingsinrichtingen (met Verbranding
 uitzondering van inrichtingen vermeld (inrichtingen)
 in de rubrieken 31, 42, 43, 50, 216 en  
 219 met een nominaal warmtevermogen :  
 b) - van 300 kW tot en met 30 MW2 
 wanneer ze niet voor het  
 verwarmen van lokalen zijn  
 bestemd  
 - van meer dan 1 MW tot en met  
 30 MW wanneer ze voor het  
 verwarmen van lokalen zijn  
 bestemd  
 c) van meer dan 30 MW tot en met1B 
 300 MW  
[3 41.1Composteercentra met een capaciteit: Composteren/ Biomethaniseren
 B van meer dan 1000 t/jaar1B 
41.2Biomethaniseercentra1B]3 
42Crematoria, inrichtingen waar lijken1BCrematoria
 worden verbrand  
[3 44Inrichtingen voor het sorteren en/of voor het voorbereiden met het oog op hergebruik van afvalstoffen met een capaciteit: Afvalstoffen (Sorteercentrum/ Hergebruik)
 C van meer dan 1000 tot en met 100.000 t/jaar1B]3 
    
[3 45.1Opslagplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen, met uitzondering van de opslagplaats die onder andere rubrieken valt, met een voor opslag bestemde totale oppervlakte: Gevaarlijke afvalstoffen (opslag)
 B van meer dan 5 m1B 
45.2Opslagplaatsen voor vloeibare gevaarlijke afvalstoffen met een vlampunt lager dan of gelijk aan 21° C met een capaciteit : Ontvlambare vloeibare gevaarlijke afvalstoffen (opslag)
 A van 50 tot en met 500 l2 
 B van meer dan 500 l1B 
45.3Opslagplaatsen voor vloeibare gevaarlijke afvalstoffen niet opgenomen in rubriek 45.2 met een capaciteit: Vloeibare gevaarlijke afvalstoffen (opslag)
 A van 100 tot en met 5.000 l2 
 B van meer dan 5.000 l1B]3 
    
    
    
    
    
[3 46Inrichtingen of uitrustingen voor de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen, met uitzondering van de inrichtingen die onder andere rubrieken vallen1BGevaarlijke afvalstoffen (verwerking)]3
    
[3 47Opslagplaatsen voor niet gevaarlijke afvalstoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen die onder andere rubrieken vallen, met een voor opslag bestemde totale oppervlakte: Niet gevaarlijke afvalstoffen (opslagplaats)
 A van 100 tot en met 2000 m2 
 B van meer dan 2000 m1B]3 
    
[1 48Inrichtingen of uitrustingen voor de mechanische verwerking van niet gevaarlijke afvalstoffen, met uitzondering van inrichtingen die onder rubriek 44 vallen, met een totale drijfkracht: Niet gevaarlijke afvalstoffen (mechanische verwerking)
 B van meer dan 20 kW1B]3 
    
[3 49Inrichtingen of uitrustingen voor de verwerking van niet gevaarlijke afvalstoffen, met uitzondering van inrichtingen die onder andere rubrieken vallen Niet gevaarlijke afvalstoffen (verwerking)
 B. van meer dan 100 t/jaar1B]3 
    
[3 50Verbrandingsinrichtingen van niet gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit kleiner dan of gelijk aan 12 t/dag1BNiet gevaarlijke afvalstoffen (verbranding)]3
    
[3 51Inzamelinrichting van afvalstoffen, met inbegrip van de opslag van deze afvalstoffen en met uitzondering van de inrichting die onder rubrieken 44 en 220 vallen, met een capaciteit: Afvalstoffen (inzameling)
 B van meer dan 1000 tot en met 100.000 t/jaar1B]3 
    
[2 5555-1 Generatoren (met uitzondering van zonnecelpanelen), ontvangers met een nominaal vermogen : Electriciteit
 a) groter dan 250 tot en met 1000 kVA2 
 b) groter dan 1000 kVA1B 
 55-2 Inrichtingen en windturbineparken voor de winning van windenergie voor de energieproductie :  
 a) groter dan 250 kW tot en met 1 MW1B 
 b) groter dan 1 MW1A 
 55-3 Inrichtingen voor de productie van hydro-elektrische energie1B]2 
59a) - Opslagplaatsen voor feest- en2Springstoffen
 seinvuurwerk met 0,5 tot en met  
 25 kg pyrotechnische sas  
 - Springstofopslag met een opgeslagen  
 hoeveelheid :  
 - tussen 2 tot en met 50 kg  
 zwart kruit zonder kruitdamp  
 - tussen 10 tot en met 500 kg  
 veiligheidslonten voor  
 mijnwerkers  
 - tussen 10 tot en met 500 kg  
 kruit in veiligheidspatronen  
 voor draagbare wapens  
 - tussen vijfduizend tot en met  
 tweehonderdduizend  
 Flobert-patronen zonder kruit  
 en slaghoedjes voor  
 veiligheidspatronen voor  
 draagbare wapens  
 b) - Springstoffabrieken (inrichtingen1B 
 voor de productie, de behandeling  
 of de bewerking van alle soorten  
 springstoffen behalve de  
 werkplaatsen bedoeld in rubriek 60)  
 - Springstofopslag met een opgeslagen  
 hoeveelheid hoger dan wat sub a)  
 wordt vermeld  
60Werkplaatsen voor het laden van2Springstoffen
 jachtpatronen bij wapenhandelaars en (Patronen)
 andere kleinhandelaars  
61Werkplaatsen voor het spinnen en weven1BSpinnerijen
 van katoen, vlas, hennep, wol, jute,  
 met een drijfkracht :  
 groter dan 20 kW  
63Smederijen, draadtrekkerijen, walserijen1BSmederijen
68Garages, overdekte parkeerplaatsen voor Garages (overdekte)
 motorvoertuigen :  
 a) van 10 tot en met 24 auto's of2 
 aanhangwagens  
 b) van 25 tot en met 200 auto's of1B 
 aanhangwagens  
69Opslagplaatsen in de vorm van vaste Gas (butaan-propaan)
 recipienten van handelsbutaan en  
 -propaan en hun mengsels :  
 a) met een totale waterinhoud van2 
 300 tot en met 3 000 l  
 b) met een totale waterinhoud van1B 
 meer dan 3 000 l  
70Inrichtingen voor het vullen van1BGas (vullen)
 verplaatsbare recipienten, van welke  
 aard ook, met samengeperst, vloeibaar  
 gemaakt of onder een druk hoger dan  
 1 kg/cm2 opgelost gehouden gas  
71b) - Industriele inrichtingen voor1BGas (fysische
 gasscheiding, fysische verwerking)
 gasverwerking  
 - gascompressiestations (met  
 uitzondering van  
 luchtcompressoren),  
 gasuitzettingsstations (met  
 uitzondering van uitzettingsposten  
 waarvoor het gas niet verwarmd  
 hoeft te worden)  
72Gashouders, opslagplaatsen in de vorm van Gas (vaste
 vaste recipienten van samengeperst, recipienten)
 vloeibaar gemaakt of in oplossing  
 gehouden gas, (met uitzondering van  
 opslagplaatsen voor handelsbutaan en  
 -propaan en hun mengsels) met een totale  
 waterinhoud :  
 a) van 300 tot en met 1 000 liter2 
 b) van 1 000 tot en met1B 
 1 000 000 liter  
73Vaste inrichtingen voor gasproductie1BGas (productie)
 (met uitzondering van cokesfabrieken)  
 met een capaciteit tussen  
 1 Nm3/u en 1 000 Nm3/u  
74Opslagplaatsen voor verplaatsbare Gas (verplaatsbare
 recipienten van samengeperst, vloeibaar recipienten)
 gemaakt of in oplossing gehouden gas  
 met een totale capaciteit in liter  
 water :  
 a) van 300 tot en met 1 000 liter2 
 b) groter dan 1 000 liter1B 
75Gelatine-opslagplaatsen, met een Gelatine
 capaciteit : (opslagplaatsen)
 a) tussen 5 tot en met 50 ton2 
 b) groter dan 50 ton1B 
76Werkplaatsen voor de productie van1BGelatine
 gelatine en osseine (bereiding)
77Opslagplaatsen voor vetten, was, olie Vetten, was
 of andere gelijkaardige dierlijke (opslagplaatsen)
 stoffen :  
 a) van 5 tot en met 50 ton2 
 b) van meer dan 50 ton1B 
78De productie, de smelting of de winning1BVetten, was
 van vetten, was en andere vetstoffen, (productie)
 zeepziederijen  
79Ziekenhuizen en andere inrichtingen1BZiekenhuizen
 waar zieken ondergebracht  
 en verzorgd worden  
[3 ... 2Afvalolien
[3...  ...]3
82Drukkerijen en alle drukwerkzaamheden op1BDrukkerijen
 papier, stof, metaal, synthetisch  
 materiaal, met een drijfkracht :  
 groter dan 20 kW of die 7 of meer  
 mensen tewerkstellen  
85Inrichtingen (laboratoria of Laboratoria
 productie-eenheden) die biologisch of  
 scheikundig werk van welke aard ook  
 uitvoeren, in het bijzonder onderzoeken,  
 experimenten, analyses, toepassingen of  
 ontwikkeling van producten,  
 kwaliteitscontrole van producten voor  
 didactische of diagnostische  
 doeleinden :  
 b) die meer dan 7 mensen1B 
 tewerkstellen of die hetzij meer  
 dan 1 kg gevaarlijke stoffen  
 afvoeren per maand en per stof  
 die voorkomt in lijst I van de  
 bijlage bij richtlijn 76/464 van  
 4 mei 1976 van de Raad van de  
 Europese Gemeenschappen, hetzij,  
 zelfs per ongeluk,  
 micro-organismen of organismen  
 kunnen afvoeren die risico's voor  
 de gezondheid en het leefmilieu  
 inhouden, zoals die door de  
 Regering zijn aangegeven  
881° Opslagplaatsen voor ontvlambare Ontvlambare
 vloeistoffen met een vlampunt lager vloeistoffen
 dan of gelijk aan 21 °C : (opslagplaatsen)
 a) - opslagplaatsen tot en met2 
 500 liter bij ingegraven tank  
 - opslagplaatsen van 50 tot en  
 met 500 l in de andere  
 gevallen  
 b) opslagplaatsen voor meer dan1B 
 500 l  
 2° Opslagplaatsen voor ontvlambare  
 vloeistoffen met een vlampunt hoger  
 dan 21 °C maar niet hoger dan 55 °C :  
 b) opslagplaatsen voor meer dan2 
 500 l tot en met 10 000 l  
 c) opslagplaatsen voor meer dan1B 
 10 000 l  
 3° Opslagplaatsen voor ontvlambare  
 vloeistoffen met een vlampunt hoger  
 dan 55 °C maar niet hoger dan  
 100 °C :  
 b) opslagplaatsen voor meer dan2 
 10 000 l tot en met 50 000 l  
 c) opslagplaatsen voor meer dan1B 
 50 000 l  
 4° Opslagplaatsen voor zware stookolie,  
 minerale of synthetische olie en voor  
 gelijkaardige vloeistoffen met een  
 vlampunt in een volgens de norm  
 NBN 52017 gesloten recipient van  
 meer dan 100 °C :  
 c) opslagplaatsen van meer dan1B 
 100 000 liter  
90Kleinhandelszaken waarvan de2Kleinhandelszaken
 verkoopslokalen en de lokalen die aan  
 de verkoopslokalen grenzen en als  
 warenopslagplaats dienen een totale  
 oppervlakte hebben die gelijk is aan  
 of groter is dan 1 000 m2, met inbegrip  
 van de oppervlakte die door de  
 toonbanken en andere meubelen wordt  
 ingenomen  
[2 93- Werkplaatsen voor de bewerking van rubber, kunststoffen, met een totale drijfkracht : Kunststof (verwerking)
 a) groter dan 20 kW1B 
 - Installaties voor oppervlaktebehandeling van plastic materiaal door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé1B]2 
94Opslagplaatsen voor kunststoffen en Kunststof
 voorwerpen uit kunststof met een totale (opslagplaatsen)
 voor opslag bestemde oppervlakte :  
 a) van 100 tot en met 2 000 m22 
 b) groter dan 2 000 m21B 
95Werkplaatsen voor de synthese van1BKunststof
 kunststoffen, de vulcanisering van (productie)
 rubber, de productie van kunstvezels,  
 met een totale drijfkracht :  
 groter dan 20 kW  
97Werkplaatsen voor de chemische of1BMetalen (chemische
 elektro-chemische bewerking van metalen bewerking)
 of metalen voorwerpen met bassins met  
 een totale inhoud :  
 van meer dan 100 liter  
99Het ontvetten van metalen of metalen1BMetalen (ontvetten
 voorwerpen in apparaten of kuipen met van)
 een totale inhoud :  
 van meer dan 100 liter  
[2 102- Smelterijen van ferrometalen met uitzondering van werkplaatsen met minder dan 3 mensen en horend bij juwelenzaken
  - Installaties voor het smelten, met inbegrip van het legeren, van non-ferrometalen, met uitzondering van edele metalen, inclusief terugwinningsproducten (affineren, vormgieten, enz.) met uitzondering van werkplaatsen met minder dan 3 mensen en horend bij juwelenzaken
1BMetalen (gieterijen)]2
[3 103- Inrichtingen voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts of ertsconcentraat of een ander materiaal (met uitzondering van afvalstoffen) met metallurgische of elektrolytische processen met een capaciteit van minder dan of gelijk aan 100.000 t/jaar ruwe non-ferrometalen; - Inrichtingen voor het roosten en sinteren van ertsen1BErts (bewerking)]3
104Motoren met inwendige verbranding, met2Motoren
 inbegrip van de turboreactoren en de  
 gasturbines met een nominale  
 capaciteit :  
 groter dan 250 kW  
107Werkplaatsen voor de productie van1BVezelplaten
 houtvezelplaten en andere platen uit (productie)
 hout, karton, plantaardige of dierlijke  
 vezels  
108Opslagplaatsen voor papier of karton2Papier
 met een totale capaciteit van meer dan (opslagplaatsen)
 500 ton  
109Werkplaatsen voor de productie van Papier
 voorwerpen uit papier of karton of voor  
 papier- of kartonverwerking met een  
 drijfkracht :  
 b) hoger dan 20 kW maar met een1B 
 productiecapaciteit lager dan  
 200 ton per dag voor  
 inrichtingen die papier en  
 karton produceren  
112Opslagplaatsen voor bestrijdingsmiddelen Bestrijdingsmiddelen
 (in de zin van het KB van (opslagplaatsen)
 28 februari 1994) met een totale  
 capaciteit :  
 b) - groter dan 100 kg voor1B 
 bestrijdingsmiddelen van  
 klasse A  
 - groter dan 1 000 kg voor  
 bestrijdingsmiddelen van  
 klasse B of voor  
 niet-geklasseerde  
 bestrijdingsmiddelen  
113Fabrieken, werkplaatsen voor de1BBestrijdingsmiddelen
 productie, het formuleren, het (productie)
 conditioneren van bestrijdingsmiddelen  
 krachtens het KB van 28 februari 1994  
121Opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen Gevaarlijke
 of bereidingen (in de zin van artikel producten
 723bis van het ARAB), die niet in een (opslagplaatsen)
 andere rubriek zijn opgenomen, met een  
 capaciteit :  
 b) - tussen 1 000 en 5 000 kg voor2 
 als ontvlambaar, schadelijk of  
 irriterend beschouwde materialen  
 of bereidingen met uitzondering  
 van die welke sub d) vermeld  
 staan  
 - tussen 300 kg en 1 000 kg voor  
 andere materialen of bereidingen  
 met uitzondering van die welke  
 sub d) vermeld staan  
 c) - groter dan 5 000 kg voor als1B 
 ontvlambaar, schadelijk of  
 irriterend beschouwde materialen  
 of bereidingen met uitzondering  
 van die welke sub d) vermeld  
 staan  
 - groter dan 1 000 kg voor andere  
 materialen of bereidingen met  
 uitzondering van die welke  
 sub d) vermeld staan  
 d) groter dan :1B 
 - 100 kg arseentrioxide,  
 arseen (III) zuur of de zouten  
 daarvan  
 - 10 kg poedervormige  
 4,4-methyleen-bis  
 (2-chlooraniline) en/of de  
 zouten daarvan  
 - 150 kg methylisocyanaat  
 - 300 kg kooloxychloride (fosgeen)  
 - 200 kg arseentrihydride (arsine)  
 - 200 kg fosfortrihydride (fosfine)  
 - 1 kg polychloordibenzofuranen  
 en polychloordibenzodioxinen  
 (met inbegrip van TCDD,  
 uitgedrukt in TCDD-equivalent)  
 - 1 kg van de volgende  
 carcinogenen : 4-aminobifenyl  
 en/of de zouten daarvan,  
 benzidine en/of de zouten  
 daarvan, di(chloormethyl)-ether,  
 chloormethyleter en methyleter,  
 dimethylcarbamoylchloride,  
 dimethylnitrosamine,  
 hexamethylfosforzuurtriamide  
 2-naftylamine en/of de zouten  
 daarvan en 1,3-propaansultan  
 4-nitrodifenyl  
122Opslagplaatsen voor producten van Producten van
 plantaardige oorsprong (met uitzondering plantaardige
 van afvalstoffen), met een capaciteit : oorsprong
   (opslagplaatsen)
 a) tussen 5 tot en met 50 ton2 
 b) groter dan 50 ton1B 
125Opslagplaatsen voor cosmetica met een Cosmetica
 totale voor opslag bestemde (opslagplaatsen)
 oppervlakte :  
 a) tussen 100 tot en met 2 000 m22 
 b) groter dan 2 000 m21B 
126Werkplaatsen voor de productie of het Cosmetica
 conditioneren van cosmetica, met een (productie)
 drijfkracht :  
 b) groter dan 20 kW of die 7 personen1B 
 of meer tewerkstellen  
128Werkplaatsen voor de industriele Farmaceutische
 productie, het formuleren, het verpakken producten (aanmaak)
 van farmaceutische producten, met een  
 drijfkracht :  
 b) groter dan 20 kW of die 7 personen1B 
 of meer tewerkstellen  
129Opslagplaatsen voor farmaceutische1BFarmaceutische
 producten (met uitzondering van producten
 apothekersopslagplaatsen) met een voor (opslagplaatsen)
 opslag bestemde oppervlakte :  
 groter dan 2 000 m2  
[2 130Niet in een andere rubriek vermelde industriële inrichtingen voor de productie, omzetting of verwerking van organische of anorganische chemische producten en tussenproducten waarbij met name gebruik wordt gemaakt van :1BScheikundige producten (productie)
 alkylering
  aminering met ammoniak
  condensatie
  dehydrogenering
  verestering
  halogenering en fabricage van halogenen
  hydrogenering
  hydrolyse
  oxidatie
  polymerisatie
  ontzwaveling, synthese en omzetting van zwavelhoudende verbindingen
  nitratie en synthese van stikstofhoudende verbindingen
  synthese van fosforhoudende verbindingen
  distillatie
  extractie
  solvatatie
  menging]2
  
[4... ...]4
[4 135a) Evenementenzalen, bioscoopcomplexen, theaters, opera's, muziekhallen, feestzalen, discotheken, concertzalen met een totale oppervlakte van meer dan 200 m2 en die een totale capaciteit hebben van 3000 personen of minder.2Zaal voor vertoningen
 b) Evenementenzalen, bioscoopcomplexen, theaters, opera's, muziekhallen, feestzalen, discotheken, concertzalen met een totale capaciteit van meer dan 3000 personen.1BZaal voor vertoningen]4
139Werkplaatsen voor het thermisch bewerken1BOppervlakken
 van oppervlakken (met uitzondering van (thermische
 metalen) en werkplaatsen voor het bewerking)
 aanbrengen van bekleding door  
 onderdompeling op houders van welke  
 aard dan ook  
140Fabrieken voor tabaksverwerking of voor1BTabak (productie)
 de productie van artikelen die tabak  
 bevatten, met een drijfkracht :  
 groter dan 20 kW  
141Opslagplaatsen voor tabak of producten Tabak
 die tabak bevatten, met een capaciteit : (opslagplaatsen)
 a) van 10 tot en met 50 ton2 
 b) van meer dan 50 ton1B 
142Opslagplaatsen voor textiel en Textiel
 textielartikelen, met een totale voor (opslagplaatsen)
 opslag bestemde oppervlakte :  
 a) tussen 100 tot en met 2 000 m22 
 b) groter dan 2 000 m21B 
143Fabricage, confectie van1BTextiel (fabricage)
 textielartikelen, producten uit vilt,  
 touw, draad, tapijten, enz., met een  
 drijfkracht :  
 groter dan 20 kW  
146Schietstanden- en terreinen1BSchietstanden
 voor jacht-, sport-, oorlogswapens,  
 wapens voor het kleiduifschieten,  
 enz.  
147Branderijwerkplaatsen met een totale1BBranderij
 inhoud van de trommel of de trommels :  
 groter dan 25 kg  
148Statische transformatoren met een1BStatische
 nominale capaciteit : transformatoren
 van meer dan 5 000 kVA  
150Al dan niet overdekte opslagplaatsen voor1BNieuwe voertuigen
 nieuwe voertuigen, (opslagplaatsen)
 tentoonstellingsruimten voor nieuwe  
 voertuigen (met uitzondering van al dan  
 niet overdekte parkeerterreinen), met  
 plaats voor :  
 meer dan 50 parkeerplaatsen  
[151Opslagplaatsen voor gebruikte voertuigenen afgedankte voetuigen,
 tentoonstellingsruimten voor gebruikte voertuigen (met
 uitzondering van al dan niet overdekte parkeerterreinen), met
 plaats voor :  
 - 3 tot en met 50 voertuigen, klasse 2  
 - meer dan 50 voertuigen, klasse 1B ]  
<BESL 20 04-04-15/33, art. 48, 004; Inwerkingtreding : 04-06-2004 >
154Opslagplaatsen voor vernis of Vernis
 celluloseverf en andere soorten (opslagplaatsen)
 ontvlambare vernis of verf :  
 a) voor 500 tot en met 5 000 l2 
 b) voor meer dan 5 000 l1B 
155Werkplaatsen voor de productie van1BVernis, lak, verf,
 vernis, lak, verf, drukinkt (en/of pigment en email
 pigmenten, met een drijfkracht : (productie)
 groter dan 20 kW  
[2 157Glasblazerijen en kristalfabrieken, fabricage en smelting van spiegelglas, van glasvezels, glaswol, kunstmatige minerale vezels, en andere.1BGlasfabricage]2
[1 159Opslagplaats en afvalvoorzieningen van winningsindustrieën in de zin van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009 betreffende het beheer van winningsafval1BWinningsindustrieën]1
160Luchtvaartterrein : een plaats Luchtvaartterrein
 (desgevallend met inbegrip van  
 gebouwen, inrichtingen en  
 uitrusting) die bestemd is om,  
 geheel of gedeeltelijk, te  
 worden gebruikt voor de aankomst  
 en het vertrek van  
 luchtvaartuigen  
 a) luchtvaartterrein waarop het3 
 aantal wekelijkse bewegingen  
 steeds lager ligt dan of  
 gelijk is aan 20  
 b) luchtvaartterrein waarop het1B 
 aantal wekelijkse bewegingen  
 hoger ligt dan 20  
[161Depollutiecentrum voor afgedankte voertuigen1B]
<BESL 20 04-04-15/33, art. 49, 004; Inwerkingtreding : 04-06-2004 >
(1)<BESL 2009-05-28/02, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 12-06-2009>
(2)<BESL 2010-06-17/03, art. 10, 007; Inwerkingtreding : 09-07-2010>
(3)<BESL 2016-12-01/33, art. 5.2, 009; Inwerkingtreding : 23-01-2017>
(4)<BESL 2017-01-26/32, art. 11, 010; Inwerkingtreding : 21-02-2018>  
[1 164Winning van mineralen door uitbaggering van de zee- of rivierbodem1BMineralen
  
165Automobielfabrieken en -assemblagebedrijven en fabrieken van automobielmotoren Scheepswerven
  Inrichtingen voor de bouw en reparatie van luchtvaartuigen
  Spoorwegmaterieelfabrieken
1BMetaalverwerkende nijverheid
  
166Uitstampen door middel van springstoffen1BSpringstoffen
  
167Installaties voor de terugwinning of vernietiging van explosieve stoffen1BSpringstoffen
  
168Installaties voor het produceren en bewerken van celstof1BCelstof
  
169Projecten voor de overbrenging van water1BWater
  
170Testbanken voor motoren, turbines of reactoren1BMotoren
  
171Vilderijen1BAfvalstoffen
  
172Themaparken1BRecreatie]1
[2 173Vervaardiging, gebruik of opslag van chemische stoffen, als zodanig of ingehouden in een mengsel, vermeld in bijlage XIV bij de Verordening nr. 1907/2006, van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)1BChemische stoffen en hun mengsels (REACH-verordening) : vervaardiging, gebruik, opslag]2
(1)<BESL 2010-06-17/03, art. 11, 007; Inwerkingtreding : 09-07-2010>
(2)<BESL 2010-09-02/04, art. 6, 008; Inwerkingtreding : 04-10-2010>  Art. N2. Bijlage 2. Vorm en inhoud van het advies.
  1° Kenmerk van het aanvraagdossier.
  2° Volledig adres van de exploitatiezetel.
  3° Rubrieknummers, benaming en klasse van de inrichtingen waarvoor een advies wordt gevraagd.
  4° Met redenen omkleed advies :
  Dit advies mag voorschriften bevatten in verband met :
  - maatregelen betreffende gebouwen (Brandweerstand,....);
  - maatregelen om het optreden van de hulpdiensten in geval van brand te vergemakkelijken.
  Het advies kan eveneens verwijzen naar :
  - de normen en verordeningen waarvan de toepassing verplicht is;
  - de vaststellingen bij een bezoek (bestaande inrichtingen);
  - de adviezen die de Dienst voordien heeft uitgebracht.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 20 mei 1999.
Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
De Minister-Voorzitter,
Ch. PICQUE
De Minister van Leefmilieu,
D. GOSUIN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp;
   Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen;
   Gelet op de ordonnantie van 22 april 1999 tot vaststelling van de lijst der ingedeelde inrichtingen van klasse IA bedoeld in artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de lijst der ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III ten uitvoer van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen;
   Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 29 april 1999;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat de nieuwe lijst der ingedeelde inrichtingen in werking is getreden en dat de vorige lijst is opgeheven; dat de momenteel geldende lijst der inrichtingen die aan het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp worden onderworpen, op de benaming en de nummering van de opgeheven lijst steunt;
   Overwegende dat de aanneming van een nieuwe lijst der inrichtingen onderworpen aan het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp, lijst die met de nieuwe lijst der ingedeelde inrichtingen moet overeenstemmen, niet langer uitgesteld kan worden op straffe van verschaffing van rechtsonzekerheid;
   Op voorstel van de Minister van Leefmilieu,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
BEELD
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 26-01-2017 GEPUBL. OP 21-02-2017
  (GEWIJZIGD ART. : N1)
 • BEELD
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 01-12-2016 GEPUBL. OP 13-01-2017
  (GEWIJZIGD ART. : N1)
 • BEELD
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 02-09-2010 GEPUBL. OP 24-09-2010
  (GEWIJZIGD ART. : N1)
 • BEELD
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 17-06-2010 GEPUBL. OP 29-06-2010
  (GEWIJZIGD ART. : N1)
 • BEELD
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 28-05-2009 GEPUBL. OP 02-06-2009
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • BEELD
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 03-06-2004 GEPUBL. OP 03-06-2005
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • BEELD
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 15-04-2004 GEPUBL. OP 25-05-2004
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • BEELD
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 06-09-2001 GEPUBL. OP 26-09-2001
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • BEELD
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 28-06-2001 GEPUBL. OP 09-08-2001
  (GEWIJZIGD ART. : N)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 6 uitvoeringbesluiten 9 gearchiveerde versies
  Franstalige versie