J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1999/05/05/1999029465/justel

Titel
5 MEI 1999. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 1967 ter bevordering van de Franstalige filmcultuur (VERTALING).

Bron :
FRANSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 11-11-1999 nummer :   1999029465 bladzijde : 42296       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1999-05-05/64
Inwerkingtreding : 05-05-1999

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1967062201       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 13 van het koninklijk besluit van 22 juni 1967 ter bevordering van de Franstalige filmcultuur, gewijzigd bij het besluit van 25 maart 1996, wordt vervangen door de volgende bepaling :
  " Art. 13. De Selectiecommissie bestaat uit ten minste vijf leden en ten hoogste zestien werkende leden, alsook uit plaatsvervangende leden.
  De leden worden door de Minister voor een termijn van drie jaar benoemd.
  Voor de leden die aangesteld werden voor het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap in toepassing van artikel 14, is de termijn op vijf jaar vastgesteld.
  Hun mandaat is niet hernieuwbaar behoudens na een onderbreking van drie jaar. De hernieuwing van de leden gebeurt helft na helft vanaf december 1996.
  De Directeur-generaal tot wiens bevoegdheid de Film behoort of zijn afgevaardigde is van rechtswege lid van de Commissie. ".

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het werd ondertekend.

  Art. 3. De Minister tot wiens bevoegdheid de Audiovisuele Sector behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Brussel, 5 mei 1999.
  Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :
  De Minister-Voorzitster, belast met de Audiovisuele Sector,
  Mevr. L. ONKELINX

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Regering van de Franse Gemeenschap,
   Gelet op het decreet van 22 december 1994 houdende verschillende maatregelen in verband met het onderwijs en de audiovisuele sector;
   Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 1967 ter bevordering van de Franstalige filmcultuur, gewijzigd bij de besluiten van 17 februari 1976, 24 maart 1978, 4 april 1995, 25 maart 1996 en 21 december 1998;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 en inzonderheid op artikel 3, ž 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 augustus 1996;
   Overwegende dat het dringend is de continu´teit te verzekeren van de werkzaamheden van de Selectiecommissie voor films, hoofdraadgevend orgaan voor de steun aan de film- en audiovisuele productie in de Franse Gemeenschap;
   Gelet op de beraadslaging van 5 mei 1999 van de Regering;
   Op de voordracht van de Minister-Voorzitster, belast met de Audiovisuele Sector,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie