J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1999/03/25/1999012378/justel

Titel
25 MAART 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 1979 tot vaststelling van het statuut van de voorzitter van de Nationale Arbeidsraad.

Bron :
TEWERKSTELLING EN ARBEID
Publicatie : 13-10-1999 nummer :   1999012378 bladzijde : 38762       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1999-03-25/66
Inwerkingtreding : 15-01-1998

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1979121707       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 17 december 1979 tot vaststelling van het statuut van de voorzitter van de Nationale Arbeidsraad, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 februari 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1°) de inleidende zin wordt vervangen door de volgende zin :
  " Op de voorzitter van de Nationale Arbeidsraad en op zijn vervanger zijn van toepassing : ".
  2°) het 1°, laatste streepje, wordt aangevuld als volgt :
  " In afwijking van de bepalingen van het statuut van het Rijkspersoneel betreffende de opdrachten, kan de Minister van Tewerkstelling en Arbeid beslissen dat de betrekking van voorzitter van de Nationale Arbeidsraad als vacant wordt beschouwd vanaf de aanvang van de opdracht. ".

  Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 januari 1998.

  Art. 3. Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 25 maart 1999.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,
  Mevr. M. SMET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 29 mei 1952 tot inrichting van de Nationale Arbeidsraad, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij de wetten van 27 juli 1979 en 21 december 1994;
   Gelet op het koninklijk besluit van 17 december 1979 tot vaststelling van het statuut van de voorzitter van de Nationale Arbeidsraad, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 februari 1998;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat de heer Windey werd benoemd als voorzitter van de Nationale Arbeidsraad ter vervanging van mevrouw Walgrave, bij koninklijk besluit dat uitwerking heeft op 15 januari 1998, en dat er reden is om onverwijld de administratieve situatie van de vervanger van de Voorzitter van de Nationale Arbeidsraad te verduidelijken;
   Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie