J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 37 uitvoeringbesluiten 28 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1999/03/04/1999031224/justel

Titel
4 MAART 1999. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, [IC, ID,] II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen. <BESL 2014-04-03/17, art. 1, 021; Inwerkingtreding : 15-05-2014>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 07-08-1999 en tekstbijwerking tot 20-02-2019) Zie wijziging(en)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 07-08-1999 nummer :   1999031224 bladzijde : 29713       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1999-03-04/69
Inwerkingtreding : 15-08-1999 (ART. (3))

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3
Bijlage.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.De lijst der inrichtingen van [1 klassen IB, IC, ID, II en III]1 in de zin van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen wordt vastgelegd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.
  ----------
  (1)<BESL 2014-04-03/17, art. 2, 021; Inwerkingtreding : 15-05-2014>

  Art. 2. De milieu-attesten en de milieuvergunningen die toegekend werden vóór de inwerkingtreding van dit besluit blijven voor de gestelde termijn gelden.
  De te volgen procedure om de aanvragen en de afgifte van attesten en vergunningen te onderzoeken gebeurt met toepassing van de lijst der ingedeelde inrichtingen die van kracht is op het ogenblik waarop de aanvraag wordt ingediend.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop de ordonnantie tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IA als bedoeld in artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen in werking treedt. (NOTA : deze inwerkingtredingdatum is 15-08-1999; zie ORD 1999-04-22/48, art. 3.)

  Bijlage.

  Art. N.Bijlage.INRICHTINGSKLASSEN.

  
Rub. NrBenamingenKlSleutelwoorden
1Slachthuizen (openbare of particuliere) voor gevogelte en andere kleine dieren, voor slachtdieren en andere grote dieren1BSlachthuizen
2Werkplaatsen voor het vervaardigen, de assemblage of het herstel van elektrische accumulatoren1BElektrische accumulatoren (productie, herstellingen)
3- Stationaire batterijen waarvan het product van het vermogen, uitgedrukt in Ah, vermenigvuldigd met de spanning uitgedrukt in V, hoger ligt dan 10 0003Elektrische accumulatoren
 - Vaste inrichtingen voor de heroplading van accumulatoren met behulp van toestellen met een vermogen van meer dan 5 kW  
4Inrichtingen voor de winning, de bewerking van asbest, met een capaciteit kleiner dan of gelijk aan 200 t/jaar1BAsbest (bewerking)
5Inrichtingen voor de productie van asbesthoudende producten en voorwerpen, met uitzondering van remvoeringen en producten uit asbestcement, met een productie kleiner dan of gelijk aan 50 t asbest/jaar1BAsbest (voorwerpen)
6Inrichtingen voor de productie of de behandeling van asbesthoudende remvoeringen, met een productie lager dan of gelijk aan 50 t asbest/jaar1BAsbest (remmen)
7Opslagplaatsen voor asbest in de vorm van vrij mineraal1BAsbest (opslagplaatsen)
8Inrichtingen voor de productie van asbestcement of producten die asbestcement bevatten, met een productie lager dan 20 000 t afgewerkte producten per jaar1BAsbestcement
9Inrichtingen voor de verkoop van dieren (met uitzondering van vissen)2Dieren (winkels)
10De kweek, de opvang, het hoeden of het houden (met uitzondering van verkoop in een winkel) van dieren, met uitzondering van de vogels uit rubriek 115, de bijen uit rubriek 133 en vissen : Dieren (kwekerijen)
 a) - van 6 tot 30 kleine dieren of 1 grote3 
 b) - van 31 tot 300 kleine dieren of van 2 tot 30 grote2 
 c) - van meer dan 300 kleine dieren of van meer dan 30 grote dieren, maar van minder dan 3 000 mestvarkens van meer dan 30 kg of dan 900 zeugen1B 
11Dierentuinen, dierenparken die openstaan voor het publiek, met uitzondering van circussen en rondtrekkende tentoonstellingen met tijdelijke exploitatie1BDieren (dierentuinen, dierenparken)
12Inrichtingen voor het wassen van voertuigen of van hun aanhangwagens : Auto's (wassen)
 - manueel wassen (met inbegrip van het manueel wassen met behulp van een hogedrukreiniger) met uitzondering van '' zelfbedieningsinrichtingen ''2 
 - manueel wassen in het kader van '' zelfbediening '', automatisch of mechanisch wassen, het weghalen van de beschermingslaag (ontparaffineren, ontwaxen)1B 
13Werkplaatsen voor het plaatsen van hulpstukken voor voertuigen (open dak, beglazing, schokdempers, alarminstallaties, airconditioning, hifi,...) werkplaatsen voor het onderhoud (olieverversing, afstellen van de motor, afstellen van de stuurgeometrie, vervangen van banden, schokdempers,...), voor het uittesten het demonteren, het herstellen van motorvoertuigen, met een drijfkracht : Auto's (herstellingen)
 a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW2 
 b) groter dan 20 kW1B 
14a) - sauna's, badinrichtingen, met uitzondering van inrichtingen voor uitsluitend privé-gebruik2Zwembaden, sauna's
 - georganiseerde zwemgelegenheden, zwembaden (behalve zwembaden uitsluitend voor privé-gebruik) met een kuipoppervlakte van minder dan of gelijk aan 200 m2  
 b) - zwembaden met een kuipoppervlakte van meer dan 200 m21B 
15Beton-, mortel-, of pleistercentrales1BBeton (centrales)
16Fabrieken van blokken, tegels, platen, buizen, bakstenen, enz., uit beton of cement, (met uitzondering van producten uit asbestcement of producten die asbest bevatten), behalve de werkplaatsen opgenomen in rubriek 43 met een drijfkracht : Beton (fabrieken van betonblokken)
 a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW2 
 b) groter dan 20 kW1B 
17Opslagplaatsen voor bitumen, pek, teer, asfalt : Bitumen (opslagplaatsen)
 a) van 5 tot en met 50 ton2 
 b) van meer dan 50 ton1B 
18Werkplaatsen voor houtbewerking en voor de fabricage van artikelen uit hout of gerestaureerd hout, met een drijfkracht : Hout (bewerking)
 a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW2 
 b) groter dan 20 kW1B 
19Opslagplaatsen voor artikelen in hout, gezaagd hout of stukken hout (behalve de meubelzaken) met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte : Hout (opslagplaatsen)
 a) van meer dan 100 m2 tot en met 2 000 m22 
 b) van meer dan 2 000 m21B 
20a) - Kuipen voor het afbijten van meubelen of voorwerpen uit hout met een totale inhoud van minder dan 200 liter2Hout (drenking, afbijten)
 b) - Kuipen voor het afbijten van meubelen of voorwerpen uit hout met een totale inhoud groter dan of gelijk aan 200 liter1B 
 - Houtdrenking  
21Werkplaatsen voor de bereiding, de conditionering van dranken, behalve de inrichtingen opgenomen in rubriek 24, met een drijfkracht : Dranken
 a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW2 
 b) groter dan 20 kW1B 
[2 22.1Opslagplaatsen voor slib met een voor opslag bestemde totale oppervlakte tot en met 100 m1CSlib, uitgegraven grond (opslag)
22.2Opslagplaatsen voor slib en/of uitgegraven grond met een voor opslag bestemde totale oppervlakte van meer dan 100 m1B 
22.3Verwerkingsinrichting, met inbegrip van de inzameling, van slib en/of uitgegraven grond Slib, uitgegraven grond (verwerking)
 A tot en met 1000 t/jaar2 
 B van meer dan 1000 t/jaar1B]2 
23Werkplaatsen voor brood-, banket- en koekjesbakkerijen, met een drijfkracht : Broodbakkerijen (werkplaatsen)
 a) tussen 2 tot en met 20 kW2 
 b) groter dan 20 kW1B 
24Bierbrouwerijen, mouterijen en distilleerderijen en werkplaatsen waar bijbehorende activiteiten plaatsvinden1BBierbrouwerijen
25Wasserijen : Wasserijen
 a) met een drijfkracht van 2 tot en met 20 kW met toestellen die uitsluitend door de klanten worden gebruikt2 
 b) met een drijfkracht groter dan 2 kW maar die niet uitsluitend door de klanten worden gebruikt, of met een drijfkracht van meer dan 20 kW1B 
26Groeven (voor zand, klei, turf) en dagbouwmijnen met een terreinoppervlakte kleiner dan of gelijk aan 25 ha1BGroeven
[Nr. rubriekBenaming Klasse
-- -
27 1°AWerven voor het saneren van asbesthoudende gebouwen of kunstwerken met inbegrip van de aanhorige inrichtingen (uitgezonderd inrichtingen die asbestafval thermisch of chemisch behandelen) : I.C
 - werven voor de inkapseling van 20 tot 120 m2 materiaal in broos asbest in goede staat (met uitzondering van spuitasbest);  
 - werven voor de zuivere demontage van 120 m2 of meer materiaal in niet-broos asbest in goede staat (met uitzondering van materiaal van het ''Pical''-type);  
 - werven voor de verwijdering van 120 m2 of meer asbesthoudende vinyltegels;  
 - werven voor de verwijdering van 5 tot 20 m warmte-isolerend asbesthoudend materiaal in goede staat rond buizen, met de couveusezakmethode;  
 - werven voor de verwijdering van 5 tot 20 m asbesthoudend touw in goede staat, met de couveusezakmethode of elke andere techniek die het mogelijk maakt het risico dat asbestvezels vrijkomen zoveel mogelijk te beperken (impregnatie, afzuiging, enz.);  
 - werven voor de verwijdering van 20 m2 of meer van elke toepassing in goede staat, van het ''Pical''-type (of in broos asbest), waarbij het broos materiaal wordt ingekapseld of waarvan de asbesthoudende oppervlakten in goede staat zijn en voorafgaand aan de demontage volledig kunnen worden bedekt met een hermetische verpakking, zonder dat hierbij asbestvezels vrijkomen;  
1°B- werven voor de inkapseling van meer dan 120 M2 materiaal in 1.13 broos asbest in goede staat; I.B
 - werven voor de inkapseling van materiaal in niet-broos asbest in slechte staat;  
 - werven voor de verwijdering van materiaal in niet-broos asbest in slechte staat of dat niet kan onderworpen worden aan zuivere demontage;  
 - werven voor de verwijdering van toepassingen van het ''Pical''-type die niet beantwoorden aan de onder 27 1 °A opgenomen kenmerken;  
 - werven voor de verwijdering van asbesthoudende lijm, met uitzondering van de manuele verwijdering van minder dan 20 m2 asbesthoudende lijm;  
 - andere werven voor de verwijdering of de inkapseling van asbest met uitzondering van :  
 - de inkapseling van materialen in niet-broos asbest in goede staat;  
 - de verwijdering van asbesthoudende afdichtingen, brandwerende panelen, mastiek en remelementen;  
 - de inkapseling van minder dan 20 m2 materiaal in broos asbest in goede staat (met uitzondering van spuitasbest);  
 - de zuivere demontage van minder dan 120m2 materialen in niet-broos asbest in goede staat (met uitzondering van materialen van het ''Pical''-type);  
 - de verwijdering met de couveusezakmethode van minder dan 5 m asbesthoudend warmte-isolerend materiaal in goede staat rond buizen;  
 - de verwijdering met de couveusezakmethode of elke andere techniek waardoor het risico dat asbestvezels vrijkomen zoveel mogelijk kan worden beperkt (impregnatie, afzuiging enz.), van minder dan 5 m asbesthoudend touw;  
 - de verwijdering van minder dan 20 m2 van elke toepassing in goede staat van het ''Pical''-type (of in broos asbest) waarbij het asbesthoudend materiaal wordt ingekapseld en waarbij de asbesthoudende oppervlakten in goede staat zijn en volledig kunnen worden bedekt met een hermetische verpakking voor de demontage ervan, zonder dat hierbij asbestvezels vrijkomen;  
 - de inkapseling van asbesthoudende lijm en/of asbesthoudende vinyltegels;  
 - de verwijdering van minder dan 120 m2 asbest houdende vinyltegels  
2°AWerven voor het saneren van een plaats waar afbraakmateriaal dat asbest bevat, aanwezig is : I.C
 - werven die bestaan uit het manueel scheiden van asbestcement van het besmette puin;  
2°B- werven die bestaan uit het verzamelen zonder sorteren van het besmette puin. I.B
Werven voor het ontstoffen van een oppervlakte van meer dan 20 m2, die zicht bevindt in een overdekte plaats en die gecontamineerd is met stof dat asbestvezels bevat. I.B]
<BESL 2008-04-10/40, art. 41, 012; Inwerkingtreding : 01-07-2008>
[2 28.1Werf voor: - de bouw, de verbouwing of de afbraak van gebouwen buiten het openbare wegennet of kunstwerken waarbij installaties worden gebruikt met een totale drijfkracht van meer dan 50 kW; - de verbouwing of afbraak met een bruto oppervlakte van meer dan 500 m van een gebouw, een kunstwerk of een leiding waarvan de bouwvergunning is afgeleverd voor 1 oktober 1998; met inbegrip van de inrichtingen begrepen in andere rubrieken met uitzondering van : - de in-situ afvalverwijderingsinrichting, - de opslagplaats voor springstoffen, - saneringswerven [3 , - boringen en grondwaterwinningen]33Werven
28.2Rioolrenovatiewerven met kousmethode waarbij gebruik gemaakt wordt van polymeer (met uitzondering van herstellen van aftakleidingen)3]2 
29Bodemsaneringswerven of werven voor het nemen van vrijwaringsmaatregelen met inbegrip van de ingedeelde inrichtingen die voor het saneren nodig zijn (maar met uitzondering van fysico-chemische behandeling van afvalstoffen)1BWerven (Bodemsanering)
[30Werkplaatsen voor de fabricage, de herstelling en het onderhoud van schoeisel en pantoffels of delen daarvan, met een drijfkracht : Schoenen
 a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW2 
 b) groter dan 20 kW1B] 
 <BESL 2001-11-08/44, art. 12, 006; Inwerkingtreding : 04-12-2001>  
31Kalkovens, cementfabrieken1BKalk, cement (ovens)
32Overdekte omlopen, overdekte race- of trainingsbanen voor voertuigen met ontploffingsmotoren met inbegrip van kartings, met uitsluiting van omlopen die in hun geheel op verkeerswegen liggen1BOmlopen, kartings, race-circuits
[2 33Inrichtingen voor het schoonmaken en herconditioneren van vaten, containers en tanken die gevaarlijke stoffen hebben bevat (stoffen gekarakteriseerd door een gevaarseigenschap '' H'')1BTanken (schoonmaak)]2
34Cokesfabrieken, industriele inrichtingen voor het chemisch omzetten van vaste, niet in rubriek 39 bedoelde brandstoffen, tot en met 500 ton/dag1BCokesfabrieken
35Werkplaatsen voor het bereiden van lijm op basis van stoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong, met een drijfkracht : Lijm (bereiding)
 a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW2 
 b) groter dan 20 kW1B 
36Lijmopslagplaatsen met een totale capaciteit : Lijm (opslagplaatsen)
 a) tussen 5 tot en met 50 ton2 
 b) groter dan 50 ton1B 
[1 37Inrichtingen voor de verwerking en mechanische omzetting van vaste brandstoffen, met een drijfkracht : Vaste brandstoffen (verwerking)
 a) tussen 2 tot en met 20 kW en die minder dan 7 mensen tewerkstellen2 
 b) groter dan 20 kW of die 7 of meer mensen tewerkstellen1B 
 - Industrieel briketteren van steenkool en bruinkool1B]1 
(1)<BESL 2010-06-17/03, art. 6, 014; Inwerkingtreding : 09-07-2010>
(2)<BESL 2016-12-01/33, art. 5.1, 025; Inwerkingtreding : 23-01-2017>
(3)<BESL 2018-11-08/22, art. 19, 029; Inwerkingtreding : 01-04-2019>  
Rub. NrBenamingenKlSleutelwoorden
38Opslagplaatsen voor vaste brandstoffen met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte : Vaste brandstoffen (opslagplaatsen)
 a) tussen 100 tot en met 2 000 m22 
 b) groter dan 2 000 m21B 
39Industriele inrichtingen voor het vergassen en vloeibaar maken van alle koolstofhoudende producten tot 500 t/dag1BVaste brandstoffen (omzetting)
[3 40 A( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 27-02-2018, p. 17563 )  
40 B   
40 C   
40 D  ]3
[2 41.1Composteercentra met een capaciteit: Composteren/ Biomethaniseren
 A van 10 tot en met 1000 t/jaar2 
 B van meer dan 1000 t/jaar1B 
41.2Biomethaniseercentra1B]2 
42Crematoria, inrichtingen waar lijken worden verbrand1BCrematoria
43Werkplaatsen voor het bakken van voorwerpen in klei, pleister of gelijkaardig materiaal met een drijfkracht : Klei-, pleisterbakken
 a) tussen 2 en 20 kW2 
 b) groter dan 20 kW1B 
[2 44Inrichtingen voor het sorteren en/of voor het voorbereiden met het oog op hergebruik van afvalstoffen met een capaciteit: Afvalstoffen (Sorteercentrum/ Hergebruik)
 A tot en met 10 t/jaar3 
 B van meer dan 10 tot en met 1000 t/jaar2 
 C van meer dan 1000 tot en met 100.000 t/jaar C1B]2 
[2 45.1Opslagplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen, met uitzondering van opslagplaatsen die onder andere rubrieken vallen, met een voor opslag bestemde totale oppervlakte: Gevaarlijke afvalstoffen (opslag)
 A van 1 tot en met 5 m2 
 B van meer dan 5 m1B 
45.2Opslagplaatsen voor vloeibare gevaarlijke afvalstoffen met een vlampunt lager dan of gelijk aan 21° C met een capaciteit : Ontvlambare vloeibare gevaarlijke afvalstoffen (opslag)
 A van 50 tot en met 500 l2 
 B van meer dan 500 l1B 
45.3Opslagplaatsen voor vloeibare gevaarlijke afvalstoffen niet opgenomen in rubriek 45.2 met een capaciteit : Vloeibare gevaarlijke afvalstoffen (opslag)
 A van 100 tot en met 5.000 l2 
 B van meer dan 5.000 l1B 
45.4Opslagplaatsen voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur met een voor opslag bestemde totale oppervlakte AEEA (opslag)
 A - van 5 tot en met 25 m3 
 B van meer dan 25 m1B]2 
[2 46Inrichtingen of uitrusting voor de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen, met uitzondering van inrichtingen die onder andere rubrieken vallen1BGevaarlijke afvalstoffen (verwerking)]2
  1B 
[2 47Opslagplaatsen voor niet gevaarlijke afvalstoffen, met uitzondering van opslagplaatsen die onder andere rubrieken vallen, met een voor opslag bestemde totale oppervlakte: Niet gevaarlijke afvalstoffen (opslagplaats)
 A van 100 tot en met 2000 m2 
 B van meer dan 2000 m1B]2 
[2 48Inrichtingen of uitrustingen voor de mechanische verwerking van niet gevaarlijke afvalstoffen, met uitzondering van inrichtingen die onder rubriek 44 vallen, met een totale drijfkracht: Niet gevaarlijke afvalstoffen (mechanische verwerking)
 A van 2 tot en met 20 kW2 
 B van meer dan 20 kW1B]2 
[2 49Inrichtingen of uitrustingen voor de verwerking van niet gevaarlijke afvalstoffen, met uitzondering van inrichtingen die onder andere rubrieken vallen, met een capaciteit van : Niet gevaarlijke afvalstoffen (verwerking)
 A. 0 tot 100 t/jaar2 
 B. van meer dan 100 t/jaar1B]2 
[2 50Verbrandingsinrichtingen van niet gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit kleiner dan of gelijk aan 12 t/dag1BNiet gevaarlijke afvalstoffen (verbranding)]2
[2 51Inzamelinrichting van afvalstoffen, met inbegrip van de opslag van deze afvalstoffen en met uitzondering van de inrichtingen die onder rubrieken 44 en 220 vallen, met een capaciteit: Afvalstoffen (inzameling)
 A tot en met 1000 t/jaar2 
 B van meer dan 1000 tot en met 100.000 t/jaar1B]2 
52Vaste inrichtingen voor het verwijderen van parasieten en het ontsmetten met behulp van cyanide, cyaanzuur of andere producten met een gelijkwaardige giftigheid1BParasieten (verwijdering)
53Opslagplaatsen voor stoffen, producten, materiaal dat niet in andere rubrieken is opgenomen, met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte : Opslagplaatsen (algemeen)
 a) van 500 tot en met 5 000 m22 
 b) groter dan 5 000 m21B 
54Werkplaatsen voor de aanmaak van stijfsel en stijfselderivaten, zetmeelfabrieken, fabrieken van gist en gistderivaten, en werkplaatsen voor de bereiding van andere voedingsstoffen van plantaardige oorsprong, met een drijfkracht : Voedingsderivaten (aanmaak)
 a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW2 
 b) groter dan 20 kW1B 
[3 55-1A( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 27-02-2018, p. 17563 )  
55-1B   
55-1C  ]3
 55-2 Inrichtingen en windturbineparken voor de winning van windenergie voor de energieproductie :  
 a) van 1 tot en met 250 kW1C 
 b) groter dan 250 kW tot en met 1 MW1B 
 55-3 Inrichtingen voor de productie van hydro-elektrische energie1B]1 
56- Septische putten, individuele zuiveringsinstallaties (of autonome zuivering) van meer dan 20 inwonersequivalenten en afvalwaterzuiveringsstations met een capaciteit lager dan 2 000 inwonersequivalenten2Zuivering (stations)
 - Afvalwaterzuiveringsstations met een capaciteit tussen 2 000 tot en met 30 000 inwonersequivalenten1B 
57Werkplaatsen voor het conditioneren van kruiden, voor het bereiden van voedingsextracten, met een drijfkracht : Kruiden
 a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW2 
 b) groter dan 20 kW1B 
58Ondergrondse uitgravingen waarbij door menselijke activiteit stoffen uit de grond worden verwijderd, behalve uitgravingen die voor verbindingswegen bestemd zijn1BUitgravingen
59a) - Opslagplaatsen voor feest- en seinvuurwerk met 0,5 tot en met 25 kg pyrotechnische sas2Springstoffen
 - Opslagplaatsen voor springstoffen met een opgeslagen hoeveelheid :  
 - tussen 2 tot en met 50 kg salpeterkruit en rookvrij kruit  
 - tussen 10 tot en met 500 kg veiligheidslonten voor mijnwerkers  
 - tussen 10 tot en met 500 kg kruit in veiligheidspatronen voor draagbare wapens  
 - tussen vijfduizend tot en met tweehonderdduizend Flobertpatronen zonder kruit en slaghoedjes voor veiligheidspatronen voor draagbare wapens  
 b) - Explosievenfabrieken (inrichtingen voor de productie, de behandeling of de bewerking van alle soorten springstoffen behalve de werkplaatsen bedoeld in rubriek 60)1B 
 - Opslagplaatsen voor springstoffen met een opgeslagen hoeveelheid hoger dan die welke sub a) staat vermeld  
60Werkplaatsen voor het laden van jachtpatronen bij wapenhandelaars en andere kleinhandelaars2Springstoffen (Patronen)
61Werkplaatsen voor het spinnen en weven van katoen, vlas, hennep, wol, jute, met een drijfkracht : Spinnerijen
 a) groter dan 2 kW maar kleiner dan of gelijk aan 20 kW2 
 b) groter dan 20 kW1B 
62[4 rubriek 62 wordt vervangen overeenkomstig de tabel in bijlage van het besluit. van 08 november 2018 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake grondwaterwinningen en open geothermische systemen]4  
63Industriele smederijen, draadtrekkerijen, walserijen1BSmederijen
64Elektrische ovens met een nominaal vermogen :  
 a) tussen 20 tot en met 200 kW2Ovens
 b) groter dan 200 kW1B 
65Werkplaatsen voor de bereiding of het inleggen van fruit, gekonfijt fruit, stropen, confituren, geleien,..., met een drijfkracht : Fruit (geconserveerd)
 a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW en die minder dan 7 mensen tewerkstellen2 
 b) groter dan 20 kW of die 7 of meer mensen tewerkstellen1B 
66Opslagplaatsen voor mest, gier, meststoffen, met inbegrip van uitsluitend chemische meststoffen : Mest (opslagplaatsen voor)
 a) van 300 kg tot en met 50 ton2 
 b) van meer dan 50 ton1B 
67Funeraria, rouwkamers waar gebalsemd wordt2Funeraria
68Garages, overdekte parkeerplaatsen waar motorvoertuigen worden geparkeerd voor : Garages (overdekte)
 a) 10 tot en met 24 wagens of aanhangwagens2 
 b) 25 tot en met 200 wagens of aanhangwagens1B 
69Opslagplaatsen met vaste recipienten van handelsbutaan en -propaan en hun mengsels : Gas (butaan-propaan)
 a) met een totale waterinhoud van 300 tot en met 3 000 l2 
 b) met een totale waterinhoud van meer dan 3 000 l1B 
70Inrichtingen voor het vullen van verplaatsbare recipienten, van welke aard ook, met samengeperst, vloeibaar gemaakt of onder een druk hoger dan 1 kg/cm2 opgelost gehouden gas1BGas (vullen)
71a) Luchtcompressoren met een hoger vermogen dan 2 kW2Gas (fysische verwerking)
 b) - Industriele inrichtingen voor gasscheiding, fysische gasverwerking1B 
 - Gassamenpersingsstations (met uitzondering van luchtcompressoren), gasuitzettingsstations (met uitzondering van uitzettingsposten waarvoor het gas niet verwarmd hoeft te worden)  
(1)<BESL 2010-06-17/03, art. 6, 014; Inwerkingtreding : 09-07-2010>
(2)<BESL 2016-12-01/33, art. 5.1, 025; Inwerkingtreding : 23-01-2017>
(3)<BESL 2018-01-18/28, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 27-02-2018>
(4)<BESL 2018-11-08/22, art. 19, 029; Inwerkingtreding : 01-04-2019>  
Rub. NrBenamingenKlSleutelwoorden
72Gashouders, opslagplaatsen voor vaste recipiënten van samengeperst, vloeibaar gemaakt of in oplossing gehouden gassen, (met uitzondering van opslagplaatsen voor handelsbutaan en -propaan en hun mengsels) met een totale inhoud in liters : Gas (vaste recipienten)
 a) van 300 tot en met 1 000 liter2 
 b) van 1 000 tot en met 1 000 000 liter1B 
73Vaste inrichtingen voor gasproductie (met uitzondering van cokesfabrieken) met een capaciteit tussen 1 Nm3/u en 1 000 Nm3/u1BGas (productie)
74Opslagplaatsen voor verplaatsbare recipienten van samengeperst, vloeibaar gemaakt of in oplossing gehouden gas met een totale capaciteit in liter water : Gas (verplaatsbare recipienten)
 a) van 300 tot en met 1 000 liter2 
 b) groter dan 1 000 liter1B 
75Gelatine-opslagplaatsen, met een capaciteit : Gelatine (opslagplaatsen)
 a) tussen 5 tot en met 50 ton2 
 b) groter dan 50 ton1B 
76Werkplaatsen voor de bereiding van gelatine en osseïne1BGelatine (bereiding)
77Opslagplaatsen voor vetten, was, olien of andere gelijkaardige dierlijke stoffen : Vetten, was (opslagplaatsen)
 a) van 5 tot en met 50 ton2 
 b) van meer dan 50 ton1B 
78De productie, de smelting of de winning van vetten, was en andere vetstoffen, zeepziederijen1BVetten, was (productie)
79Ziekenhuizen, klinieken en andere inrichtingen waar zieken ondergebracht en verzorgd worden1BZiekenhuizen
[2...  ...]2
[2 ...  ...]2
82Drukkerijen en alle soorten drukwerk op papier, stof, metaal, synthetisch materiaal, met een drijfkracht : Drukkerijen
 a) - tussen 2 tot en met 20 kW, en die minder dan 7 mensen tewerkstellen2 
 - fotokopiewerkplaatsen met meer dan 5 toestellen  
 b) groter dan 20 kW of die 7 of meer mensen tewerkstellen1B 
83Werkplaatsen waar de voorbereidings- en afwerkingswerkzaamheden voor de grafische industrie plaatsvinden (lakken, op film zetten, plooien, inbinden, innaaien...), met uitzondering van laboratoria, met een totale drijfkracht : Drukkerijen (voorbereiding en afwerking)
 a) tussen 2 tot en met 20 kW2 
 b) groter dan 20 kW1B 
84Inrichtingen waar de activiteit het gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen of genetisch gemodificeerde organismen (GGM's of GGO's) vereist, of waar GGM's of GGO's worden gekweekt, geteeld, opgeslagen, gebruikt, vernietigd of verwijderd en waarvoor fysieke of een combinatie van fysieke en chemische en/of biologische barrieres worden gebruikt om het contact van deze GGM's of GGO's met de bevolking in haar geheel en met het leefmilieu te beperken1BOnderzoekslaboraria onderwijsinstellingen (waar met genetisch gemodificeerde micro-organismen of met micro-organismen wordt gewerkt)
85Inrichtingen (laboraria of productie-eenheden) die biologisch of scheikundig werk van welke aard ook uitvoeren, in het bijzonder onderzoeken, experimenten, analyses, toepassingen of ontwikkeling van producten, kwaliteitscontrole van producten voor didactische of diagnostische doeleinden : Laboratoria
 a) die minder dan 7 mensen tewerkstellen, die niet meer dan 1 kg gevaarlijke stoffen per maand afvoeren per stof die voorkomt in lijst I van de bijlage bij richtlijn 76/464 van 4 mei 1976 van de Raad van de Europese Gemeenschappen, en die geen micro-organismen of organismen kunnen afvoeren die de in littera b) hieronder bedoelde risico's voor de gezondheid en het leefmilieu inhouden2 
 b) die meer dan 7 mensen tewerkstellen of die hetzij meer dan 1 kg gevaarlijke stoffen afvoeren per maand en per stof die voorkomt in lijst I van de bijlage bij richtlijn 76/464 van 4 mei 1976 van de Raad van de Europese Gemeenschappen, hetzij, zelfs per ongeluk, micro-organismen of organismen kunnen afvoeren die risico's voor de gezondheid en het leefmilieu inhouden, zoals die door de Regering zijn aangegeven1B 
86Melkerijen, kaasmakerijen en werkplaatsen voor het verwerken en bereiden van melkproducten of derivaten, met een drijfkracht : Melkerijen
 a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW en die minder dan 7 mensen tewerkstellen2 
 b) groter dan 20 kW of die 7 of meer mensen tewerkstellen1B 
[1 87Werkplaatsen voor het bereiden, het inleggen, het bewerken van groenten en andere plantaardige producten niet gedekt door rubriek 65 met een drijfkracht : Groenten (geconserveerd)
 a) tussen 2 tot en met 20 kW en die minder dan 7 mensen tewerk stellen2 
 b) groter dan 20 kW of die 7 of meer mensen tewerk stellen1B]1 
881° Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen met een vlampunt lager dan of gelijk aan 21 °C : Ontvlambare vloeistoffen (opslagplaatsen)
 a) - opslagplaatsen tot en met 500 liter bij ingegraven tank2 
 - opslagplaatsen van 50 tot en met 500 l in de andere gevallen  
 b) opslagplaatsen voor meer dan 500 l1B 
 2° Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 21 °C maar niet hoger dan 55 °C :  
 a) - opslagplaatsen tot en met 500 liter bij ingegraven tank3 
 - opslagplaatsen van 100 tot en met 500 l in de andere gevallen  
 b) opslagplaatsen voor meer dan 500 l tot en met 10 000 l2 
 c) opslagplaatsen voor meer dan 10 000 l1B 
 3° Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 55 °C maar niet hoger dan 100 °C :  
 a) - opslagplaatsen tot en met 10 000 liter bij ingegraven tank3 
 - opslagplaatsen van 3 000 tot en met 10 000 l in de andere gevallen  
 b) opslagplaatsen voor meer dan 10 000 l tot en met 50 000 l2 
 c) opslagplaatsen voor meer dan 50 000 l1B 
 4° Opslagplaatsen voor zware stookolie, minerale of synthetische olie en voor gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt in een volgens de norm NBN 52017 gesloten recipiënt van meer dan 100 °C :  
 a) - opslagplaatsen tot en met 10 000 liter bij ingegraven tank3 
 - opslagplaatsen van 3 000 tot en met 10 000 l in de andere gevallen  
 b) opslagplaatsen van meer dan 10 000 tot en met 100 000 liter2 
 c) opslagplaatsen van meer dan 100 000 liter1B 
89Lunaparken met meer dan 10 speelautomaten of waar meer dan 20 mensen gelijktijdig kunnen spelen, met uitzondering van inrichtingen die tijdelijk op kermissen worden geinstalleerd2Lunaparken
[3 90Winkels voor de kleinhandel waarvan de verkoopruimtes en de hieraan aangrenzende ruimtes en die dienen voor goederenopslag een totale oppervlakte hebben gelijk of hoger dan 1.000 m2, met inbegrip van de oppervlakte die door de toonbanken en andere meubelen ingenomen wordt1DWinkels]3
91Werkplaatsen voor het bewerken van marmer, natuur- of kunststeen, met een drijfkracht : Marmer (bewerking)
 a) tussen 2 tot en met 20 kW2 
 b) groter dan 20 kW1B 
92Werkplaatsen voor leerbewerking, werkplaatsen voor de vervaardiging van artikelen uit leer of huiden, met een drijfkracht : Leerbewerking (werkplaatsen)
 a) tussen 2 tot en met 20 kW2 
 b) groter dan 20 kW1B 
[1 93- Werkplaatsen voor de bewerking van rubber, kunststoffen, met een totale drijfkracht : Kunststof (verwerking)
 a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW2 
 b) groter dan 20 kW1B 
 - Installaties voor oppervlakte-behandeling van plastic materiaal door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé in kuipen met een totale inhoud:  
 a) van 10 tot en met 100 liter2 
 b) van meer dan 100 liter1B]1 
94Opslagplaatsen voor kunststoffen en voorwerpen uit kunststof met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte : Kunststof (opslagplaatsen)
 a) van 100 tot en met 2 000 m22 
 b) groter dan 2 000 m21B 
95Werkplaatsen voor de synthese van kunststoffen, de vulcanisering van rubber, de productie van kunstvezels, met een totale drijfkracht : Kunststof (productie)
 a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW2 
 b) groter dan 20 kW1B 
96Werkplaatsen voor de omzetting, de productie van voorwerpen op basis van plantaardige stoffen (mandenwerk, productie van borstels, vezelbewerking,...) of van dierlijke stoffen (pees, been, hoorn, darmen,...), met een drijfkracht : Plantaardige of dierlijke stoffen
 a) tussen 2 tot en met 20 kW2 
 b) groter dan 20 kW1B 
97Werkplaatsen voor de chemische of elektro-chemische bewerking van metalen of metalen voorwerpen in kuipen met een totale inhoud : Metalen (chemische bewerking)
 a) van 10 tot en met 100 liter2 
 b) van meer dan 100 liter1B 
98Werkplaatsen voor de thermische bewerking van metalen of metalen voorwerpen (met uitzondering van smeltovens), las- en snijbrandwerkplaatsen met meer dan 5 las- of snijbrandersposten1BMetalen (thermische bewerking)
99Het ontvetten van metalen of metalen voorwerpen in apparaten of kuipen met een totale inhoud : Metalen (ontvetten van)
 a) van 10 tot en met 100 liter2 
 b) van meer dan 100 liter1B 
100Opslagplaatsen voor metalen stoffen met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte : Metalen (opslagplaatsen voor)
 a) van 100 tot en met 2 000 m22 
 b) groter dan 2 000 m21B 
101Werkplaatsen voor metaalbewerking waarbij de aard van de metalen niet wordt gewijzigd en zonder warmtebehandeling (slotenmakers, polijsten, vervaardiging van metalen voorwerpen, zandstralen of ontzanden,...), met een drijfkracht : Metalen (bewerking)
 a) tussen 2 tot en met 20 kW2 
 b) groter dan 20 kW1B 
[1 102- Smelterijen van ferrometalen met uitzondering van werkplaatsen met minder dan 3 mensen en horend bij juwelenzaken1BMetalen (gieterijen)
 - Installaties voor het smelten, met inbegrip van het legeren, van non-ferrometalen, met uitzondering van edele metalen, inclusief terugwinningsproducten (affineren, vormgieten, enz.) met uitzondering van werkplaatsen met minder dan 3 mensen en horend bij juwelenzaken]1  
(1)<BESL 2010-06-17/03, art. 6, 014; Inwerkingtreding : 09-07-2010>
(2)<BESL 2016-12-01/33, art. 5.1, 025; Inwerkingtreding : 23-01-2017>
(3)<BESL 2016-12-08/12, art. 19, 026; Inwerkingtreding : 01-01-2018>  
Rub. NrBenamingenKlSleutelwoorden
[3 103- Inrichtingen voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts of ertsconcentraat of een ander materiaal (met uitzondering van afvalstoffen) met metallurgische of elektrolytische processen met een capaciteit van minder dan of gelijk aan 100.000 t/jaar ruwe non-ferrometalen; - Inrichtingen voor het roosten en sinteren van ertsen1BErts (bewerking)]3
  1B]1 
[4 104 A( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 27-02-2018, p. 17563 )  
104 B  ]4
105Werkplaatsen voor textielontvetting (chemisch reinigen) met behulp van organische solventen1BChemische reiniging
[1 106Opslagplaatsen voor beenderen, afvalstoffen van dierlijke oorsprong, dierlijke bijproducten of bijproducten van het slachten: Beenderen, afvalstoffen van dierlijke oorsprong
 a) van 25 tot 500 kg afvalstoffen van dierlijke oorsprong of dierlijke bijproducten van categorie 32 
 b) tot 500 kg afvalstoffen van dierlijke oorsprong of dierlijke bijproducten van categorie 1 en 2, met uitzondering van dierenkadavers2 
 c) van meer dan 500 kg afvalstoffen van dierlijke oorsprong of dierlijke bijproducten van categorie 1, 2, 3, met uitzondering van dierenkadavers1B 
 d) van 250 tot 1 000 kg dierenkada-vers2 
 e) van meer dan 1 000 kg dierenkada-vers1B 
 De categorieën worden verstaan in de zin van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten.]1  
107Werkplaatsen voor de productie van houtvezelplaten en andere platen uit hout, karton, plantaardige of dierlijke vezels1BVezelplaten (productie)
108Opslagplaatsen voor papier of karton met een totale capaciteit van meer dan 500 ton2Papier (opslagplaatsen)
109Werkplaatsen voor de productie van papier of karton, of voor de productie van voorwerpen uit papier of karton of voor papier- of kartonbewerking met een drijfkracht : Papier
 a) tussen 2 tot en met 20 kW2 
 b) hoger dan 20 kW maar met een productiecapaciteit lager dan 200 ton per dag voor de inrichtingen bestemd voor de productie van papier of karton1B 
110a) Werkplaatsen voor de vervaardiging van voorwerpen op basis van manen, haren, veren, enz., met een drijfkracht lager dan 20 kW2Huiden (bewerking)
 b) - Witlooierijen, looierijen en inrichtingen voor de bewerking van huiden1B 
 - werkplaatsen voor de productie van voorwerpen op basis van paardenhaar, haren, veren, enz., met een drijfkracht hoger dan 20 kW  
111Opslagplaatsen voor leder, huiden, haren, veren en dons, enz., met een voor opslag bestemde oppervlakte : Huiden (opslagplaatsen)
 a) tussen 100 tot en met 2 000 m22 
 b) groter dan 2 000 m21B 
[2 112AOpslagplaatsen van gewasbeschermingsmiddelen (in de zin van artikel 3, 4°, a, van de ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) met een totale capaciteit :2Gewasbeschermingsmiddelen (opslag)
 - kleiner dan of gelijk aan 100 kg voor gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik;  
 - tussen 100 en 1.000 kg voor gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik.  
112BOpslagplaatsen van gewasbeschermingsmiddelen (in de zin van artikel 3, 4°, a, van de ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) met een totale capaciteit :1BGewasbeschermingsmiddelen (opslag)
 - groter dan 100 kg voor gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik;  
 - groter dan 1.000 kg voor gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik. ]2
[2 113Fabrieken, werkplaatsen voor de productie, het formuleren, het conditioneren van gewasbeschermingsmiddelen (in de zin van artikel 3, 4°, a, van de ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)1BGewasbeschermingsmiddelen (productie)]2
114Werkplaatsen voor het ontwikkelen of bewerken van lichtgevoelige emulsies2Foto (ontwikkeling)
115Duiventillen, vogelwinkels en inrichtingen voor het vetmesten of kweken van gevogelte : Duiven, gevogelte
 a) van 30 tot en met 300 dieren2 
 b) meer dan 300 dieren, maar minder dan 85 000 kuikens, 60 000 kippen1B 
116Pleisterproductie1BPleister (productie)
[1 117a) - Viswinkels (kleinhandel)2Vis
 - Opslagplaatsen voor zee- of zoetwaterproducten  
 - Werkplaatsen voor de bereiding, de bewaring van vis of visproducten of andere producten uit de zee of zoetwater met een drijfkracht kleiner dan of gelijk aan 20 kW en die minder dan 7 mensen tewerkstellen  
 b) Werkplaatsen voor de bereiding, de bewaring van vis of visproducten of andere zee- of zoetwaterproducten, met een drijfkracht groter dan 20 kW en die 7 of meer mensen tewerkstellen1B 
 c) Vismeel- en visoliefabrieken1B]1 
118Materiaal, apparaten die meer dan 1 dm3 PCB, PCT bevatten of minerale olien met meer dan 50 ppm PCB en die niet in een andere rubriek zijn vermeld3Polychloorbifenylen
119Werkplaatsen voor de bereiding, de bewerking, de conditionering, de bewaring van voedingsproducten van dierlijke oorsprong (met uitzondering van restaurant-keukens en inrichtingen ingedeeld in rubriek 127), met een drijfkracht : Voedingsproducten van dierlijke oorsprong
 a) tussen 2 tot en met 20 kW en die minder dan 7 mensen tewerkstellen2 
 b) groter dan 20 kW of die 7 of meer mensen tewerkstellen1B 
120Het breken, vergruizen, zeven van niet-metaalachtige minerale producten (met uitzondering van asbest), ertsen, met een drijfkracht : Minerale producten
 a) tussen 10 tot en met 100 kW2 
 b) groter dan 100 kW1B 
121Opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen of bereidingen (in de zin van artikel 723bis van het ARAB), die niet in een andere rubriek zijn opgenomen, met een capaciteit : Gevaarlijke producten (opslagplaatsen)
 a) - tussen 300 en 1 000 kg voor als ontvlambaar, schadelijk of irriterend beschouwde materialen of bereidingen met uitzondering van die welke sub d) staan vermeld3 
 - tussen 100 en 300 kg voor andere materialen of bereidingen met uitzondering van die welke sub d) staan vermeld  
 b) - tussen 1 000 en 5 000 kg voor als ontvlambaar, schadelijk of irriterend beschouwde materialen of bereidingen met uitzondering van die welke sub d) staan vermeld2 
 - tussen 300 kg en 1 000 kg voor andere materialen of bereidingen met uitzondering van die welke sub d) staan vermeld  
 c) - groter dan 5 000 kg voor als ontvlambaar, schadelijk of irriterend beschouwde materialen of bereidingen met uitzondering van die welke sub d) staan vermeld1B 
 - groter dan 1 000 kg voor andere materialen of bereidingen met uitzondering van die welke sub d) staan vermeld  
 d) groter dan :  
 - 100 kg arseentrioxide, arseen (III) zuur of de zouten daarvan  
 - 10 kg poedervormige 4,4-methyleen-bis (2-chlooraniline) en/of de zouten daarvan  
 - 150 kg methylisocyanaat  
 - 300 kg kooloxychloride (fosgeen)  
 - 200 kg arseentrihydride (arsine)  
 - 200 kg fosfortrihydride (fosfine)1B 
 - 1 kg polychloordiben-zofuranen en polychloordiben-zodioxinen (met inbegrip van TCDD, uitgedrukt in TCDD-equivalent)  
 - 1 kg van de volgende carcinogenen : 4-aminobifenyl en/of de zouten daarvan, benzidine en/of de zouten daarvan, di(chloormethyl)-ether, chloormethyleter en methyleter, dimethylcarbamoylchloride, dimethylnitrosamine, hexamethylfosforzuurtriamide 2-naftylamine en/of de zouten daarvan en 1,3-propaansultan 4-nitrodi-fenyl  
122Opslagplaatsen voor producten van plantaardige oorsprong (met uitzondering van afvalstoffen), met een capaciteit : Producten van plantaardige oorsprong (opslagplaatsen)
 a) tussen 5 tot en met 50 ton2 
 b) groter dan 50 ton1B 
123Openluchtopslagplaatsen voor minerale producten (met uitzondering van asbest), niet-energetische mineralen, met een capaciteit : Minerale producten (openlucht opslagplaatsen)
 a) tussen 100 tot en met 1 000 ton2 
 b) groter dan 1 000 tonnes1B 
124Overdekte opslagplaatsen voor minerale producten (met uitzondering van asbest), niet-energetische mineralen met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte : Minerale producten (overdekte opslagplaatsen)
 a) tussen 100 tot en met 1 000 m22 
 b) groter dan 1 000 m21B 
125Opslagplaatsen voor cosmetica met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte : Cosmetica (opslagplaatsen)
 a) tussen 100 tot en met 2 000 m22 
 b) groter dan 2 000 m21B 
126Werkplaatsen voor de productie of het conditioneren van cosmetica, met een drijfkracht : Cosmetica (productie)
 a) tussen 2 tot en met 20 kW en die minder dan 7 personen tewerkstellen2 
 b) groter dan 20 kW of die 7 personen of meer tewerkstellen1B 
127a) Slagerijen, slagerswinkels voor orgaanvlees, werkplaatsen voor het versnijden van vlees met een drijfkracht kleiner dan of gelijk aan 20 kW en die minder dan 7 personen tewerkstellen2Producten van dierlijke oorsprong (werkplaatsen)
 b) Werkplaatsen voor het versnijden van vlees met een drijkracht van meer dan 20 kW of die 7 personen of meer tewerkstellen1B 
128Werkplaatsen voor de industriële productie, het formuleren, het verpakken van farmaceutische producten, met een drijfkracht : Farmaceutische producten (aanmaak)
 a) tussen 2 tot en met 20 kW en die minder dan 7 personen tewerkstellen2 
 b) groter dan 20 kW of die 7 personen of meer tewerkstellen1B 
129Opslagplaatsen voor farmaceutische producten (met uitzondering van apothekersopslagplaatsen) met een voor opslag bestemde oppervlakte : Farmaceutische producten (opslagplaatsen)
 a) tussen 50 tot en met 100 m23 
 b) groter dan 100 tot en met 2 000 m22 
 c) groter dan 2 000 m21B 
[1 130Niet in een andere rubriek vermelde industriële inrichtingen voor de productie, omzetting of verwerking van organische of anorganische chemische producten en tussenproducten waarbij met name gebruik wordt gemaakt van :1BScheikundige producten (productie)
 - alkylering  
 - aminering met ammoniak  
 - condensatie  
 - dehydrogenering  
 - verestering  
 - halogenering en fabricage van halogenen  
 - hydrogenering  
 - hydrolyse  
 - oxidatie  
 - polymerisatie  
 - ontzwaveling, synthese en omzetting van zwavelhoudende verbindingen  
 - nitratie en synthese van stikstofhoudende verbindingen  
 - synthese van fosforhoudende verbindingen  
 - distillatie  
 - extractie  
 - solvatatie  
 - menging]1  
(1)<BESL 2010-06-17/03, art. 6, 014; Inwerkingtreding : 09-07-2010>
(2)<BESL 2015-07-16/18, art. 18, 022; Inwerkingtreding : 20-08-2015>
(3)<BESL 2016-12-01/33, art. 5.1, 025; Inwerkingtreding : 23-01-2017>
(4)<BESL 2018-01-18/28, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 27-02-2018>  
Rub. NrBenamingenKlSleutelwoorden
131Zink- of sterfputten, systemen voor het verspreiden van effluenten voor het opslorpen van residuaire vloeistoffen in de grond2Zinkputten
[132 AVerkoelings-, koelinrichtingen (het geheel van de onderdelen en apparaten die nodig zijn voor de werking van een koelsysteem; het gaat hier ook om luchtconditioneringsinstallaties en warmtepompen met een ingebouwd koelsysteem) :3Koeling (inrichtingen)
 a.1) die 2 kg of meer ozonafbrekende stoffen bevatten (als opgenomen in bijlage I van de EG-Verordening nr. 2037/2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen) of gefluoreerde broeikasgassen (fluorkoolwaterstoffen, perfluorkoolstoffen, zwavelhexafluoride) afzonderlijk of in eenafzonderlijk of in een mengsel;  
 of  
 a.2) met een nominaal elektrisch vermogen groter dan 10 kW maar kleiner dan 100 kW.  
Bb) met een nominaal elektrisch vermogen groter dan of gelijk aan 100 kW.2] 
<BESL 2007-03-22/40, art. 23, 011; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
NOTA:Rubriek 132 vervangen door het <BESL 2012-03-22/15, art. 8, 019; Inwerkingtreding : 29-06-2012> ...te uitgeven  
133Bijenkorven voor meer dan 3 bijenkolonies2Bijenkorven
[3... ...]3
[3 135a) Evenementenzalen, bioscoopcomplexen, theaters, opera's, muziekhallen, feestzalen, discotheken, concertzalen met een totale oppervlakte van meer dan 200 m2 en die een totale capaciteit hebben van 3000 personen of minder.2 
 b) Evenementenzalen, bioscoopcomplexen, theaters, opera's, muziekhallen, feestzalen, discotheken, concertzalen met een totale capaciteit van meer dan 3000 personen.1B 
 c) Andere inrichting toegankelijk voor publiek, ongeacht de toegangsvoorwaarden, die zijn ingericht of uitgerust met een permanente of tijdelijke installatie voor het verspreiden van versterkt geluid, waarvan de uren waarop het geluid wordt verspreid volledig of gedeeltelijk liggen tussen 00.00 uur en 07.00 uur.3]3
136Productie en raffinage van suiker en bietenrasperijen1BSuiker (productie en raffinage)
137Werkplaatsen voor de bereiding van producten op basis van suiker, suikerstroop of cacao, werkplaatsen voor ijsbereiding, met een drijfkracht : Suiker (producten op basis van)
 a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW en die minder dan 7 personen tewerkstellen2 
 b) groter dan 20 kW of die 7 personen of meer tewerkstellen1B 
138- Werkplaatsen voor mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen1BOppervlakte (aanbrenging)
 - Niet in een andere rubriek vermelde inrichtingen voor het bewerken van materiaal-oppervlakken, voorwerpen of producten met behulp van organische solventen, met name voor de aanmaak, het bedrukken, het bekleden, het ontvetten, het waterdichtmaken, het lijmen, het verven, het reinigen of impregneren, met een solventenverbruik van meer dan 150 kg per uur of meer dan 200 ton per jaar  
139Werkplaatsen voor het thermisch bewerken van oppervlakken (met uitzondering van metalen) en werkplaatsen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen door onderdompeling op houders van welke aard dan ook1BOppervlakken (thermische bewerking)
140Fabrieken voor tabaksbewerking of voor de productie van artikelen die tabak bevatten, met een drijfkracht : Tabak (productie)
 a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW2 
 b) groter dan 20 kW1B 
141Opslagplaatsen voor tabak of producten die tabak bevatten, met een capaciteit : Tabak (opslagplaatsen)
 a) van 10 tot en met 50 ton2 
 b) van meer dan 50 ton1B 
142Opslagplaatsen voor textiel en textielartikelen, met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte : Textiel (opslagplaatsen)
 a) tussen 100 tot en met 2 000 m22 
 b) groter dan 2 000 m21B 
143Fabricage, confectie van textielartikelen, producten uit vilt, touw, draad, tapijten, enz., met een drijfkracht : Textiel (fabricage)
 a) tussen 2 tot en met 20 kW2 
 b) groter dan 20 kW1B 
144Werkplaatsen voor het mechanisch bewerken van textiel, met uitzondering van spinnerijen en weverijen, met een drijfkracht : Textiel (mechanische bewerking)
 a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW2 
 b) groter dan 20 kW1B 
145Werkplaatsen voor het voorbehandelen afwerken of chemisch bewerken van textiel (bleken, merceriseren, verven, bedrukken, impregneren...)1BTextiel (chemische bewerking)
146Schietstanden- en terreinen Schietstanden
 a) voor wapens met veren, met perslucht (met uitzondering van kermiskramen)2 
 b) voor jacht-, sport-, oorlogswapens, wapens voor het kleiduifschieten, enz.1B 
147Branderijwerkplaatsen met een totale inhoud van de trommel of de trommels : Branderij
 a) kleiner dan of gelijk aan 25 kg2 
 b) groter dan 25 kg1B 
148Statische transformatoren met een nominaal vermogen : Statische transformatoren
 a) van 250 kVA tot en met 1 000 kVA3 
 b) van meer dan 1 000 kVA tot en met 5 000 kVA2 
 c) van meer dan 5 000 kVA1B 
149Stoomtoestellen (in de zin van het KB van 18.10.91)3Stoom (stoomtoestellen)
150Al dan niet overdekte opslagplaatsen voor nieuwe voertuigen, tentoonstellingsruimten voor nieuwe voertuigen (met uitzondering van al dan niet overdekte parkeerterreinen), met plaats voor : Nieuwe voertuigen (opslagplaatsen)
 a) 3 tot en met 10 parkeerplaatsen3 
 b) 11 tot en met 50 parkeerplatsen2 
 c) meer dan 50 parkeerplaatsen1B 
[151Opslagplaatsen voor geebruikte voertuigen en afgedankte voertuigen, tentoonstellingsruimte voor gebruikte voertuigen (met uitzondering van al dan niet overdekte parkeerterreinen), met plaats voor :  
 - 3 tot en met 50 voertuigen2 
 - meer dan 50 voertuigen1B] 
<BESL 2004-04-15/33, art. 48, 007; Inwerkingtreding : 04-06-200 4>
152Openluchtparkeerterreinen voor motorvoertuigen buiten de openbare weg met plaats voor : Voertuigen (parkeren)
 a) 10 tot en met 50 auto's of aanhangwagens2 
 b) 51 tot en met 200 auto's of aanhangwagens1B 
153Ventilatoren (door extractie en pulsie), met een nominaal debiet : Ventilatie
 a) tussen 20 000 tot en met 100 000 m3/u2 
 b) groter dan 100 000 m3/u1B 
154Opslagplaatsen voor vernis of celluloseverven en andere soorten ontvlambare vernis of verven : Vernis (opslagplaatsen)
 a) voor 500 tot en met 5 000 l2 
 b) voor meer dan 5 000 l1B 
155Werkplaatsen voor de productie van vernis, lak, verf, drukinkt en/of pigmenten, met een drijfkracht : Vernis, lak, verf, pigment en email (productie)
 a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW2 
 b) groter dan 20 kW1B 
156Werkplaatsen voor de industriele mechanische bewerking van glas of glazen voorwerpen (polijsten, schuinslijpen, graveren, ontglazen, matslijpen, zandstralen) en alle bewerkingen waarbij het onder druk zandstralen of fluorzuur worden gebruikt1BGlas (mechanische bewerking)
[2 157Glasblazerijen en kristalfabrieken, fabricage en smelting van spiegelglas, glasvezels, glaswol, kunstmatige minerale vezels, en andere.1BGlasfabricage]2
158Werkplaatsen voor de bereiding van azijn en azijnderivaten (ongeacht de oorsprong of het proces)1BAzijn
159[1 Opslagplaats en afvalvoorzieningen van winningsindustrieën in de zin van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009 betreffende het beheer van winningsafval1BWinningsindustrieën]1
[160Luchtvaartterrein : een plaats (desgevallend met inbegrip van gebouwen, inrichtingen en uitrusting) die bestemd is om, geheel of gedeeltelijk, te worden gebruikt voor de aankomst en het vertrek van luchtvaartuigen Luchtvaartterrein
 a) luchtvaartterrein waarop het aantal wekelijkse bewegingen steeds lager ligt dan of gelijk is aan 203 
 b) luchtvaartterrein waarop het aantal wekelijkse bewegingen hoger ligt dan 201B] 
<BESL 2001-06-28/52, art. 1 , 004; Inwerkingtreding : 19-08-2001>
[161Depollutiecentrum voor afgedankte voertuigen1B]
<BESL 2004-04-15/33, art. 49, 007; Inwerkingtreding : 04-06-200 4>
(1)<BESL 2009-05-28/02, art. 21, 013; Inwerkingtreding : 12-06-2009>
(2)<BESL 2010-06-17/03, art. 6, 014; Inwerkingtreding : 09-07-2010>
(3)<BESL 2017-01-26/32, art. 10, 027; Inwerkingtreding : 21-02-2018>  
[1 Nr. RubRubriekKl
162AIndoorantennes die gedurende meer dan 10 dagen stralen uitzenden bedoeld door de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen (met inbegrip van de technische installaties die noodzakelijk zijn voor de uitbating van de antennes), met uitzondering van:
  - antennes met effectief EIRP-vermogen van minder dan 2W
  - lineaire stralingssystemen zoals straalkabels en uitstralende golfgeleiders;
  - WIFI-antennes, op voorwaarde dat ze toegelaten zijn krachtens het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen of elke andere bepaling die het besluit zou vervangen.
IC
162BAntennes die gedurende meer dan 10 dagen stralen uitzenden bedoeld door de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen (met inbegrip van de technische installaties die noodzakelijk zijn voor de uitbating van de antennes), met uitzondering van:
  - antennes met effectief EIRP-vermogen van minder dan 2W
  - lineaire stralingssystemen zoals straalkabels en uitstralende golfgeleiders;
  - WIFI-antennes, op voorwaarde dat ze toegelaten zijn krachtens het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen of elke andere bepaling die het besluit zou vervangen.
  - straalverbindingen.
  - verplaatste antennes
ID]1
(1)<BESL 2016-12-15/13, art. 6, 024; Inwerkingtreding : 22-01-2017>  
[1 163Intensieve aquacultuur van vis1BAquacultuur van vis
  
164Winning van mineralen door uitbaggering van de zee- of rivierbodem1BMineralen
  
165Automobielfabrieken en -assemblagebedrijven en fabrieken van automobielmotoren
   Scheepswerven
  Inrichtingen voor de bouw en reparatie van luchtvaartuigen
  Spoorwegmaterieelfabrieken
1BMetaalverwerkende nijverheid
  
166Uitstampen door middel van springstoffen1BSpringstoffen
  
167Installaties voor de terugwinning of vernietiging van explosieve stoffen1BSpringstoffen
  
168Installaties voor het produceren en bewerken van celstof1BCelstof
  
169Projecten voor de overbrenging van water1BWater
  
170Testbanken voor motoren, turbines of reactoren1BMotoren
  
171Vilderijen1BAfvalstoffen
  
172Themaparken1BRecreatie]1
[2 173Vervaardiging, gebruik of opslag van chemische stoffen, als zodanig of ingehouden in een mengsel, vermeld in bijlage XIV bij de Verordening nr. 1907/2006, van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)1BChemische stoffen en hun mengsels (REACH-verordening): vervaardiging, gebruik, opslag]2
[3 174Installaties voor het afvangen met ht oog op de geologische opslag van de CO2-stroom afkomstig van een ingedeelde inrichting1BCO2-afvang]3
[3 175- Pijpleidingen bestemd voor het transport van de CO2-stroom met het oog op de geologische opslag
  - Gebruik van bestaande oliepijpleidingen, gaspijpleidingen en pijpleidingen voor het transport van de CO2-stroom met het oog op de geologische opslag
1BCO2-pijpleidingen]3
[4 177Gebruik van uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur, zoals bedoeld in verordening (EG) nr. 708/2007 van 11 juni 2007.1BAquacultuur]4
[5 178Gebruik van valoriseerbare materialen1Dvaloriseerbare materialen]5
(1)<BESL 2010-06-17/03, art. 7, 014; Inwerkingtreding : 09-07-2010>
(2)<BESL 2010-09-02/04, art. 1, 015; Inwerkingtreding : 04-10-2010>
(3)<BESL 2012-02-02/07, art. 11, 018; Inwerkingtreding : 10-03-2012>
(4)<BESL 2016-03-24/12, art. 6, 023; Inwerkingtreding : 07-04-2016>
(5)<BESL 2016-12-01/33, art. 5.1, 025; Inwerkingtreding : 23-01-2017>


Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 4 maart 1999.
Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-Voorzitter,
Ch. PICQUE
De Minister van Leefmilieu,
D. GOSUIN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op richtlijn 97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1987 tot wijziging van richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-effectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten;
   Gelet op richtlijn 96/61/EEG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging;
   Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, inzonderheid op artikel 4;
   Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu, gegeven op 14 december 1998;
   Gelet op het akkoord van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 december 1998;
   Gelet op het akkoord van de Minister van Financiën, gegeven op 5 maart 1999;
   Gelet op het advies van de Raad van State gegeven op 19 januari 1999, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°;
   Gelet op de dringende noodzaak gemotiveerd door het feit dat na breedvoerige onderhandelingen met de gemeenten en de verschillende sectoren die betrokken zijn met de naamlijst van de ingedeelde inrichtingen, de nieuwe lijst der ingedeelde inrichtingen onverwijld dient te worden aangenomen, met name om de inrichtingen van klasse III zoals bepaald in de nieuwe ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen te kunnen invoegen;
   Op voorstel van de Minister van Leefmilieu,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 23-05-2019 GEPUBL. OP 18-06-2019
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 21-02-2019 GEPUBL. OP 16-04-2019
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 08-11-2018 GEPUBL. OP 20-02-2019
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 18-01-2018 GEPUBL. OP 27-02-2018
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 26-01-2017 GEPUBL. OP 21-02-2017
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 01-12-2016 GEPUBL. OP 13-01-2017
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 15-12-2016 GEPUBL. OP 12-01-2017
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 08-12-2016 GEPUBL. OP 27-12-2016
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 24-03-2016 GEPUBL. OP 07-04-2016
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 16-07-2015 GEPUBL. OP 10-08-2015
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 03-04-2014 GEPUBL. OP 30-04-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1; N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 19-07-2012 GEPUBL. OP 28-08-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : N; OPSCHRIFT)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 22-03-2012 GEPUBL. OP 19-06-2012
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 02-02-2012 GEPUBL. OP 29-02-2012
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 12-01-2012 GEPUBL. OP 06-02-2012
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 02-09-2010 GEPUBL. OP 24-09-2010
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 17-06-2010 GEPUBL. OP 29-06-2010
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 30-10-2009 GEPUBL. OP 18-11-2009
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 28-05-2009 GEPUBL. OP 02-06-2009
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 10-04-2008 GEPUBL. OP 18-06-2008
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 22-03-2007 GEPUBL. OP 24-04-2007
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 24-11-2005 GEPUBL. OP 20-12-2005
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 03-06-2004 GEPUBL. OP 03-06-2005
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 03-06-2004 GEPUBL. OP 23-06-2004
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 15-04-2004 GEPUBL. OP 25-05-2004
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 08-11-2001 GEPUBL. OP 04-12-2001
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 06-09-2001 GEPUBL. OP 26-09-2001
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 28-06-2001 GEPUBL. OP 09-08-2001
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 23-05-2001 GEPUBL. OP 12-07-2001
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 26-10-2000 GEPUBL. OP 28-11-2000
  (GEWIJZIGD ART. : N)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 37 uitvoeringbesluiten 28 gearchiveerde versies
  Franstalige versie