J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1999/02/15/1999022172/justel

Titel
15 FEBRUARI 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17ter van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Bron :
SOCIALE ZAKEN.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 16-03-1999 nummer :   1999022172 bladzijde : 8448       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1999-02-15/37
Inwerkingtreding : 01-04-1999

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1969112813       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 17ter, § 1, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, vervangen bij het koninklijk besluit van 11 april 1994, wordt vervangen door de volgende bepaling :
  "§ 1. Aan de toepassing van de wet worden onttrokken de werknemers die tewerkgesteld zijn bij :
  1° het aanleggen van hopplanten en het plukken van hop,
  2° het plukken van tabak,
  3° het kuisen en sorteren van teenwilgen,
  en die manuele en occasionele arbeid verrichten voor zover deze tewerkstelling in de loop van een kalenderjaar vijfentwintig arbeidsdagen niet overschrijdt en deze werknemers niet aan de wet onderworpen zijn of geweest zijn om reden van een activiteit in dezelfde sectoren in de loop van datzelfde kalenderjaar, evenals de werkgevers uit hoofde van de tewerkstelling van die werknemers.
  De periodes waarin de tewerkstelling zonder onderwerping aan de wet zoals bedoeld in vorig lid kan gebeuren, worden voor ieder van de betrokken sectoren als volgt vastgesteld :
  - aanleggen en plukken van hop : respectievelijk vanaf 1 april tot 1 juni en vanaf 25 augustus tot 10 oktober, voor zover deze tewerkstelling in de loop van de eerstgenoemde periode acht arbeidsdagen niet overschrijdt;
  - plukken van tabak : vanaf 10 juli tot 10 september;
  - kuisen en sorteren van teenwilgen : vanaf 1 januari tot 28 februari en vanaf 5 november tot 31 december.".

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 april 1999.

  Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 15 februari 1999.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Sociale Zaken,
  Mevr. M. DE GALAN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 2, § 1, 4°;
   Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 17ter, § 1, vervangen bij het koninklijk besluit van 11 april 1994;
   Gelet op het advies van de Inspectie van Financiėn, gegeven op 16 januari 1998;
   Gelet op het advies van de Nationale Arbeidsraad nr. 1.223 van 10 maart 1998;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie