J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1998/12/15/1998011394/justel

Titel
15 DECEMBER 1998. - Ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 1994 betreffende een maandelijkse enquête naar de industriële productie.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 08-01-1999 en tekstbijwerking tot 12-12-2001).

Bron : ECONOMISCHE ZAKEN
Publicatie : 08-01-1999 nummer :   1998011394 bladzijde : 00525       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1998-12-15/42
Inwerkingtreding : 01-01-1999

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1994011474       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De vragenlijst waarvan het model vastgesteld is in de bijlage van het koninklijk besluit van 28 januari 1994 betreffende een maandelijkse enquête naar de industriële productie, wordt vervangen door de vragenlijst in bijlage bij dit besluit.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1999.
  Brussel, 15 december 1998.
  E. DI RUPO

  BIJLAGE.

  Art. N. PRODCOM. MAANDELIJKSE ENQUETE NAAR DE INDUSTRIELE PRODUKTIE (FORMULIER 1) (Bijlage niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. 08-01-1999, p. 530 - 533).
  Gewijzigd door :
  <MB 2001-11-05/35, art. 1, Inwerkingtreding : 01-01-2002; B.St. 12-12-2001, p. 42788-42791>
  Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 15 december 1998.
  De Minister van Economie,
  E. DI RUPO

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Economie,
   Gelet op de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek, gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985 en de wet van 21 december 1994, inzonderheid op artikel 1;
   Gelet op koninklijk besluit van 28 januari 1994 betreffende een maandelijkse enquête naar de industriële productie, inzonderheid op artikel 14;
   Gelet op de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3 § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de omstandigheid dat de euro wordt ingevoerd op 1 januari 1999; dat het formulier vereist voor de goede toepassing van het voormeld koninklijk besluit van 22 december 1967 moet worden aangepast;
   Gelet op de termijnen vereist voor het drukken en het verspreiden van dit formulier en de noodzaak om de personen die het moeten invullen tijdig te informeren,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 05-11-2001 GEPUBL. OP 12-12-2001
    (GEWIJZ. ART: BIJLAGE)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel
    Franstalige versie