J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 11 uitvoeringbesluiten 13 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1998/06/16/1998036174/justel

Titel
16 JUNI 1998. - Besluit van de Vlaamse Regering tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 23-10-1998 en tekstbijwerking tot 14-09-2018)

Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 23-10-1998 nummer :   1998036174 bladzijde : 35062       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1998-06-16/48
Inwerkingtreding : 15-06-1998

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I.
Art. 1-2
HOOFDSTUK II.
Afdeling 1.
Art. 3
Afdeling 2.
Art. 4-5
Afdeling 3.
Art. 6-8
Afdeling 4.
Art. 9-13
Afdeling 5.
Art. 14-15
Afdeling 6.
Art. 16-17
HOOFDSTUK III.
Art. 18-19
HOOFDSTUK IV.
Art. 20-22
HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen.
Art. 23-26

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 1, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  Artikel 1.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 1, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  Art. 2.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 1, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  HOOFDSTUK II.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  Afdeling 1.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  Art. 3.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  Afdeling 2.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  Art. 4.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  Art. 5.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  Afdeling 3.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  Art. 6.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  Art. 7.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  Art. 8.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  Afdeling 4.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  Art. 9.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  Art. 10.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  Art. 11.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  Art. 12.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  Art. 13.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  Afdeling 5.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  Art. 14.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  Art. 15.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  Afdeling 6.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  Art. 16.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  Art. 17.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  HOOFDSTUK III.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 3, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  Art. 18.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 3, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  Art. 19.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 3, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  HOOFDSTUK IV.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 4, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  Art. 20.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 4, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  Art. 21.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 4, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  Art. 22.
  <Opgeheven bij BVR 2018-07-20/20, art. 4, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen.

  Art. 23.[2 ...]2.
  De sociale huisvestingsmaatschappij die de voorwaarden van dit besluit niet naleeft, is verplicht de toegekende subsidie terug te betalen aan het Vlaamse Gewest. Als het naleven van de gestelde voorwaarden betrekking heeft op één of op slechts enkele ADL-woningen, kan de minister de terugbetaling beperken tot het aandeel van die woning(en) in het totale bedrag van de toegekende subsidie.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<BVR 2009-10-30/08, art. 22, 008; Inwerkingtreding : 31-12-2009, vernietigd bij RVST en vervangen bij BVR 2015-07-17/23, art. 5, 012; Inwerkingtreding : 31-12-2009>
  (2)<BVR 2018-07-20/20, art. 5, 014; Inwerkingtreding : 24-09-2018>

  Art. 24. Het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 1993 tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van gehandicapte personen in sociale woonwijken wordt opgeheven behalve voor de ADL-clusters die in het kader van dit besluit al goedgekeurd en in uitvoering zijn.

  Art. 25. Artikelen 72 en 73 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en dit besluit treden in werking op 15 juni 1998.

  Art. 26. De Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, is belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 16 juni 1998.
De minister-president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE
De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting,
L. PEETERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Vlaamse regering,
   Gelet op het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen, alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, inzonderheid op artikel 26, gewijzigd bij de decreten van 25 juni 1992, 22 december 1995 en 15 juli 1997;
   Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op artikel 72 en 73;
   Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 april 1998;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, §1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en van 4 augustus 1996;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat er onverwijld maatregelen moeten worden genomen om te vermijden dat de extra kosten die voortvloeien uit de realisatie van een ADL-cluster tengevolge van de behoefte aan een grotere oppervlakte, technische aanpassingen en uitrusting ten laste zouden vallen van de sociale huisvestingsmaatschappij of op de huurder verhaald zouden worden is de vervanging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 1993 tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van gehandicapte personen in sociale woonwijken van 19 mei 1993 noodzakelijk;
   Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 20-07-2018 GEPUBL. OP 14-09-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 3-17; 18-19; 20-22; 23)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 24-02-2017 GEPUBL. OP 28-03-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 17-07-2015 GEPUBL. OP 14-08-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 18; 19; 20; 21; 23)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 25-10-2013 GEPUBL. OP 14-01-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 20)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 04-10-2013 GEPUBL. OP 13-12-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 18; 19)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 21-12-2012 GEPUBL. OP 15-01-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 20)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 30-10-2009 GEPUBL. OP 21-12-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 18 ; 19 ; 20 ; 23)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 14-03-2008 GEPUBL. OP 21-03-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 8)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 12-10-2007 GEPUBL. OP 07-12-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 19)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 30-06-2006 GEPUBL. OP 22-08-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 1-4; 18; 20-23)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 04-06-2004 GEPUBL. OP 17-08-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 4; 18; 20; 21; 23) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 23-04-2004 GEPUBL. OP 05-08-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 21)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 20-10-2000 GEPUBL. OP 13-12-2000
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 18)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 25-07-2000 GEPUBL. OP 30-09-2000
  (GEWIJZIGD ART. : 23)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 11 uitvoeringbesluiten 13 gearchiveerde versies
  Franstalige versie