J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1998/05/19/1998003326/justel

Titel
19 MEI 1998. - Wet houdende dertiende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 1997 - Sectie "Rijksschuld".

Bron :
FINANCIEN
Publicatie : 06-08-1998 nummer :   1998003326 bladzijde : 25223       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1998-05-19/44
Inwerkingtreding : 06-08-1998

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bepaald in artikel 74, 3į van de Grondwet.

  Art. 2. De niet-gesplitste kredieten geopend in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 - onder de sectie "Rijksschuld" en de afdeling "FinanciŽn" - voor het programma 51-45-4 "Diversen" worden verhoogd met 1.900,0 miljoen frank.

  Art. 3. Ter compensatie van de machtigingen verleend bij artikel 2 zullen de kredieten geopend in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 voor het programma 51-45-1, luidend "Lasten van leningen" geblokkeerd worden ten belope van 1.900,0 miljoen frank.

  Art. 4. Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 19 mei 1998.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Vice-Eerste Minister en Minister van FinanciŽn,
  Ph. MAYSTADT
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting,
  H. VAN ROMPUY
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  T. VAN PARYS

  BIJLAGE.

  Art. N. TABELLEN GEVOEGD BIJ DE WET.
  (Tabellen niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 06-08-1998, blz. 25224-25229).

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 1997-1998 : Parlementaire stukken. - Nr. 1349/1 : Wetsvoorstel. - Nr. 1349/2 : Verslag.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie