J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1998/04/27/1998007095/justel

Titel
27 APRIL 1998. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 november 1997 tot vaststelling van het reglement voor het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging.

Bron :
LANDSVERDEDIGING
Publicatie : 08-05-1998 nummer :   1998007095 bladzijde : 14627       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1998-04-27/33
Inwerkingtreding : 01-01-1998

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 7 van het ministerieel besluit van 12 november 1997 tot vaststelling van het reglement voor het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging wordt vervangen door de volgende bepaling :
  " Art. 7. De Minister bepaalt het aantal betrekkingen dat per familie van betrekkingen en per taalrol kan worden toegewezen voor de bevordering door overgang naar het hoger niveau of door verhoging in graad voor het meesters-, vak- en dienstpersoneel. ".

  Art. 2. In de bijlage I tot hetzelfde besluit wordt de tekst in de kolom 7 tegenover de graad van Programmeur (rang 26) aangevuld met volgende de tekst :
  " In afwijking van artikel 10, § 4, mogen aan het vergelijkend examen voor overgang naar het hogere niveau dat toegang verleent tot de graad van programmeur ook deelnemen, de rijksambtenaren die op datum van 22 december 1991 titularis zijn van de graad van operateur-mechanograaf tweede klasse, de graad van operateur-mechanograaf eerste klasse, de graad van hoofdoperateur-mechanograaf tweede klasse of de graad van hoofdoperateur-mechanograaf eerste klasse.
  (Artikel 32 van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling en de loopbaan van sommige personeelsleden van de rijksbesturen). ".

  Art. 3. In bijlage I tot hetzelfde besluit wordt de tekst in kolom 7 tegenover de graad van Adjunct-adviseur (rang 10) aangevuld met volgende tekst :
  " De betrekkingen van adjunct-adviseur (kwalificatie psycholoog) worden uitsluitend bij wege van werving toegewezen aan gegadigden die houder zijn van een diploma van licentiaat in de psychologie. De betrekkingen van adjunct-adviseur (kwalificatie handelsingenieur) worden uitsluitend bij wege van werving toegewezen aan gegadigden die houder zijn van een diploma handelsingenieur. ".

  Art. 4. Dit besluit treedt in werking op dezelfde datum als het koninklijk besluit van 26 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging.
  Brussel, 27 april 1998.
  J.-P. PONCELET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Landsverdediging,
   Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 februari 1997;
   Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 februari 1997;
   Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling en de loopbaan van sommige personeelsleden van de rijksbesturen, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 oktober 1997;
   Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 1969 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van het rijkspersoneel, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 1995;
   Gelet op het ministerieel besluit van 12 november 1997 tot vaststelling van het reglement voor het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging;
   Gelet op het protocol van 31 maart 1998 waarin de conclusies van de onderhandeling gevoerd in het sectorcomité XIV, zijn vermeld;
   Gelet op het advies van de Directieraad;
   Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 26 maart 1998;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat het personeelsreglement onverwijld dient te worden gewijzigd teneinde de procedures tot benoeming, bevordering en verandering van graad toe te laten;
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie