J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1998/03/27/1998014096/justel

Titel
27 MAART 1998. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 1997 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Regie der Luchtwegen.

Bron :
VERKEERSWEZEN
Publicatie : 13-05-1998 nummer :   1998014096 bladzijde : 15008       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1998-03-27/47
Inwerkingtreding : 01-01-1997

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1997014163       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 17 juni 1997 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Regie der Luchtwegen worden volgende wijzigingen aangebracht onder de rubriek "A. Administratief personeel" :
  - de vermelding "Expert A.T.S. 23" wordt vervangen door de vermelding "Expert A.T.S. 39";
  - na de vermelding "Eerstaanwezend informateur-bureauchef 4" wordt de vermelding "Chef verkeersleider 68" ingevoegd;
  - De vermelding :
  "Chef verkeersleider
  Eerstaanwezend verkeersleider
  Verkeersleider 1e klasse
  Aspirant verkeersleider of verkeersleider 3e klasse/eerste verkeersleider 3e klasse 388" wordt vervangen door de vermelding "Eerstaanwezend verkeersleider-aspirant verkeersleider 254";
  - na de vermelding "Meteoroloog/eerste meteoroloog 35" wordt de vermelding "Verkeersleider 1e klasse/eerste verkeersleider 1e klasse 40" ingevoegd;
  - na de vermelding "Lekenraadgever 1" wordt de vermelding "Verkeersleider 3e klasse/eerste verkeersleider 3e klasse 10" ingevoegd.

  Art. 2. In de Nederlandse tekst van de artikelen 1, onder de rubriek "B. Meesters-, vak- en dienstpersoneel", en 8 van hetzelfde besluit wordt het woord "brandweertuigen" telkens vervangen door het woord "brandweervoertuigen".

  Art. 3. Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

  Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1997.

  Art. 5. Onze Minister van Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 27 maart 1998.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Vervoer,
  M. DAERDEN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, vervangen door de wet van 22 juli 1993;
   Gelet op het statuut van de Regie der Luchtwegen, gevoegd bij het koninklijk besluit van 5 oktober 1970 houdende omwerking van het statuut van de Regie der Luchtwegen en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 maart 1981, het koninklijk besluit nr. 240 van 31 december 1983 en het koninklijk besluit nr. 425 van 1 augustus 1986;
   Gelet op het koninklijk besluit van 29 november 1991 tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de Regie der Luchtwegen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 juli 1994, 9 maart 1995 en 5 mei 1997;
   Gelet op het koninklijk besluit van 17 juni 1997 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Regie der Luchtwegen;
   Gelet op het met redenen omkleed advies van het Tussenoverlegcomité van de Regie der Luchtwegen;
   Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 2 februari 1998;
   Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 11 februari 1998;
   Op de voordracht van Onze Minister van Vervoer,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie