J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1998/02/09/1998015109/justel

Titel
9 FEBRUARI 1998. - Wet houdende instemming met de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten optredend in het kader van de Europese Unie, enerzijds, en de Republiek SloveniŽ, anderzijds, bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, IXa, IXb, IXc, X, XI, XII en XIII, protocollen 1, 2, 3, 4, 5 en 6, en Slotakte, gedaan te Luxemburg op 10 juni 1996.

Bron :
BUITENLANDSE ZAKEN.BUITENLANDSE HANDEL.INTERNATIONALE SAMENWERKING
Publicatie : 07-10-1999 nummer :   1998015109 bladzijde : 37641       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1998-02-09/41
Inwerkingtreding : 17-06-1998

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

  Art. 2. De Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten optredend in het kader van de Europese Unie, enerzijds, en de Republiek SloveniŽ, anderzijds, de bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, IXa, IXb, IXc, X, XI, XII en XIII, de protocollen 1, 2, 3, 4, 5 en 6, en Slotakte, ondertekend te Luxemburg op 10 juni 1996, zullen volkomen uitwerking hebben.
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 9 februari 1998.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Buitenlandse Zaken,
  E. DERYCKE
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK

  BIJLAGE.

  Art. N. Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten optredend in het kader van de Europese Unie, enerzijds, en de Republiek SloveniŽ, anderzijds.
  (Voor de overeenkomst, zie %%1996-06-10/75%%).

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
Erratum Tekst Begin

originele versie
1999015250
PUBLICATIE :
2000-02-02
bladzijde : 3287

AddendumParlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Senaat. Zitting 1996-1997 : Ontwerp van wet ingediend op 10 juni 1997, nr. 1-665/1. Zitting 1997-1998 : Verslag, nr. 1-665/2. - Tekst aangenomen in Commissie, nr. 1-665/3. Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergadering van 4 december 1997. - Stemming. Vergadering van 4 december 1997. Kamer van volksvertegenwoordigers. Zitting 1997-1998 : Documenten. - Tekst overgezonden door de Senaat, nr. 1322/1. Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergadering van 18 december 1997. - Stemming. Vergadering van 18 december 1997.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Erratum Franstalige versie