J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1998/01/09/1998022023/justel

Titel
9 JANUARI 1998. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 14-02-1998 en tekstbijwerking tot 15-04-2003).

Bron : SOCIALE ZAKEN.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 14-02-1998 nummer :   1998022023 bladzijde : 04264       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1998-01-09/43
Inwerkingtreding :
01-01-1994 (ART. 2)
01-08-1997


Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1992022154       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5
Bijlage.
Art. N1-N2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid worden vastgesteld als volgt :

  Administrateur-generaal                                               16B
  Adjunct-administrateur-generaal                                       16A
  Actuaris                                                              10D
    na 4 jaar graadancienniteit                                         10E
   [na 12 jaar graadancienniteit : bijzondere weddeschaal voorbehouden
     aan de actuaris :
               30 188,87 - 42 897,20
                   3 x 1 x   668,83
                   8 x 2 x 1 337,73]
    <KB 2003-03-13/52, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2003>  Art. 2. § 1. De wedde van bepaalde ambtenaren die ambtshalve in een graad worden benoemd vereenkomstig artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 9 januari 1998 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid wordt vastgesteld in de weddeschaal opgenomen in bijlage I.
  § 2. De wedde van bepaalde ambtenaren die ambtshalve in een graad worden benoemd overeenkomstig artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 9 januari 1998 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid wordt vastgelegd in de weddeschaal opgenomen in bijlage 2.

  Art. 3. Het koninklijk besluit van 13 april 1992 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, gewijzijd bij de koninklijke besluiten van 22 september 1993 en van 9 januari 1998, wordt opgeheven.

  Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 1997, met uitzondering van artikel 2 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 1994.

  Art. 5. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 9 januari 1998.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Sociale Zaken,
  Mevr. M. DE GALAN

  Bijlage.

  Art. N1. Bijlage 1. Omzettingstabel.
  Meesterpersoneel.

      Niveau 4
  Hulparbeider                 40/2   Werkman                           40A
  Geschoold werkman A          41/2   Werkman                           40B
  Geschoold werkman B          42/3   Geschoold werkman                 42C
  Eerste vakman                43/5   Geschoold werkman                 42C
  Eerste vakman A              44/1   Geschoold werkman                 42E
                                of
  Eerste vakman A              44/3


  Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 9 januari 1998.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Sociale Zaken,
  Mevr, M. DE GALAN

  Art. N2. Bijlage 2. Omzettingstabel.
  Administratief personeel.

      Niveau 1
  Actuariaatsinspecteur        10/3   Actuaris                          10D
  Eerstaanwezend               11/6   Actuaris                          10E
   actuariaatsinspecteur


  Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 9 januari 1998.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Sociale Zaken,
  Mevr. M. DE GALAN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, vervangen bij de wet van 22 juli 1993;
   Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
   Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbar nut, inzonderheid op de artikelen 3, § 1, 3° en 4°, en 7, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 mei 1976 en 10 april 1995;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
   Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 14 augustus 1996;
   Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 14 augustus 1996;
   Gelet op het protocol van 14 oktober 1997 van Sectorcomité XII;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat de aanpassing van de administratieve loopbaan van de ambtenaren die titularis zijn van bijzondere graden op dezelfde wijze dient te geschieden als die van de ambtenaren die titularis zijn van gemene graden; dat bijgevolg de weddeschalen van de ambtenaren die titularis zijn van bijzondere graden bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid onverwijld dienen te worden vastgesteld;
   Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KB VAN 13-03-2003 GEPUBL. OP 15-04-2003
  (GEWIJZ. ART: 1)
 • originele versie
 • KB VAN 04-12-2001 GEPUBL. OP 21-12-2001
  (GEWIJZ. ART: 1)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie