J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1997/12/19/1997000882/justel

Titel
19 DECEMBER 1997. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 30-12-1997 nummer :   1997000882 bladzijde : 35057       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1997-12-19/40
Inwerkingtreding : 31-12-1997

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1995000380       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4
BIJLAGEN.
Art. N1-N5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De bijlagen 1 tot 5 van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen worden vervangen door de bijlagen 1 tot 5 van dit besluit.

  Art. 2. Artikel 6 van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, gewijzigd bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 december 1996, wordt opgeheven.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 31 december 1997.

  Art. 4. Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid en de Staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 19 december 1997.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken,
  J. VANDE LANOTTE
  De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,
  Mevr. M. SMET
  De Staatssecretaris voor Veiligheid,
  J. PEETERS

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage 1. Terminologie.
  (NOTA : bijlage 1, punt 2, laatste lid is vernietigd bij het arrest n░ 129.614 van de Raad van State van 23-03-2004, zie B.S. van 27-05-2004, p. 41410)
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 30-12-1997, folio 3-12).

  Art. N2. Bijlage 2. Lage gebouwen.
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 30-12-1997, folio 13-34).

  Art. N3. Bijlage 3. Middelhoge gebouwen.
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 30-12-1997, folio 35-64).

  Art. N4. Bijlage 4. Hoge gebouwen.
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 30-12-1997, folio 65-101).

  Art. N5. Bijlage 5. Reaktie bij brand van de materialen.
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 30-12-1997, folio 103-110).

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij de wet van 22 mei 1990;
   Gelet op het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 december 1996;
   Gelet op het advies d.d. 22 mei en 11 september 1997 van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing;
   Gelet op het advies van de Commissie van de Europese Gemeenschappen gegeven krachtens de richtlijn 83/189/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 maart 1983 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften, gewijzigd door de richtlijnen 88/182/EEG van 22 maart 1988, 94/10/EEG van 23 maart 1994, en door het besluit 96/139/EG van 24 januari 1996;
   Gelet op het advies van de Inspectie van FinanciŰn gegeven op 19 november 1997;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de noodzaak om vˇˇr 31 december 1997 nieuwe technische voorschriften inzake lage gebouwen te bepalen en te publiceren in het Belgisch Staatsblad en zodoende te vermijden dat een verouderde tekst in werking zou treden;
   Gelet op het advies van de Raad van State gegeven op 5 december 1997, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2░, van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973, vervangen door de wet van 4 augustus 1996;
   Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid en de Staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie