J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/1997/12/17/1998035283/justel

Titel
17 DECEMBER 1997. - Decreet houdende bekrachtiging van de bindende bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Bron :
VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 21-03-1998 nummer :   1998035283 bladzijde : 8306       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1997-12-17/61
Inwerkingtreding : 31-03-1998

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

  Art. 2. Het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt, wat de bindende bepalingen betreft, bekrachtigd mits :
  1į aan de bijlage van dit besluit, deel 3 - Bindende bepalingen, Bindende bepalingen in verband met de gebieden voor economische activiteiten, 1. Selectie van economische knooppunten, 1.3. Economische knooppunten buiten de stedelijke gebieden en buiten het economisch netwerk van het Albertkanaal, de volgende zin wordt toegevoegd :
  "Indien blijkt na onderzoek dat de taakstelling met betrekking tot de invulling van de bedrijventerreinen in een specifiek economisch knooppunt niet afdoende kan gerealiseerd worden, dan kan deze taakstelling verder ingevuld worden op nabijgelegen zones in een aangrenzende gemeente.";
  2į aan de bijlage van dit besluit, deel 3 - Bindende bepalingen, Bindende bepalingen in verband met de lijninfrastructuren, 1. Wegeninfrastructuur, 1.1. Categorisering van de wegen naar functie, de volgende zin wordt toegevoegd :
  "De algemene principes inzake de vormgeving en de uitrusting van de verschillende categorieŽn van wegen (zoals uiteengezet in het indicatief gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) kunnen voor wat betreft bestaande wegen niet opgevat worden als bindende norm en moeten steeds geŽvalueerd worden vanuit de bestaande historisch gegroeide structuur van de omgeving waarin deze weg gelegen is."
  Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Brussel, 17 december 1997.
  De minister-president van de Vlaamse regering,
  L. VAN DEN BRANDE
  De Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening,
  E. BALDEWIJNS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Vlaamse Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 1997-1998 : Stukken. - Voorstel van decreet : 792, nr. 1. - Amendementen : 792, nr. 2. - Verslag : 792, nr. 3. - Amendementen : 792, nrs. 4 tot 6. Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 19 november 1997

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Franstalige versie