J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1997/09/25/1997022721/justel

Titel
25 SEPTEMBER 1997. - Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 18 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 31-10-1997 en tekstbijwerking tot 26-10-1999)

Bron : SOCIALE ZAKEN.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 31-10-1997 nummer :   1997022721 bladzijde : 29030       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1997-09-25/41
Inwerkingtreding : 01-11-1997

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De betrekkingen opgenomen in artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 18 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid worden onderverdeeld als volgt :
  Administratief personeel
  1 van de 4 betrekkingen van adviseur wordt bezoldigd in de weddeschaal 13 B;
  1 van de 2 betrekkingen van vertaler-revisor wordt bezoldigd in de weddeschaal 10 C;
  7 van de 20 betrekkingen van adjunct-adviseur worden bezoldigd in de weddeschaal 10 C;
  de betrekking van programmeringsanalist kan worden bezoldigd in de weddeschaal 28 L;
  1 van de 2 betrekkingen van eerstaanwezend maatschappelijk assistent kan worden bezoldigd in de weddeschaal 28 F;
  de betrekking van eerstaanwezend directiesecretaris kan worden bezoldigd in de weddeschaal 28 B;
  6 van de 23 betrekkingen van bestuurschef worden bezoldigd in de weddeschaal 22 B;
  (6 van de 30 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddeschaal 30 F;
  8 van de 30 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddeschaal 30 H;
  2 van de 30 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddeschaal 30 I;) <MB 1999-10-01/31, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-11-1999>
  (1 van de 4 betrekkingen van beambte wordt bezoldigd in de weddeschaal 42 C;
  1 van de 4 betrekkingen van beambte wordt bezoldigd in de weddeschaal 42 D;
  1 van de 4 betrekkingen van beambte wordt bezoldigd in de weddeschaal 42 E.) <MB 1999-10-01/31, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-11-1999>
  Meesters-, vak- en dienstpersoneel
  1 van de 2 betrekkingen van vakman (wordt bezoldigd) in de weddeschaal 30 J; <MB 1999-10-01/31, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-01-1999>
  1 van de 2 betrekkingen van vakman kan worden bezoldigd in de weddeschaal 30 G.

  Art. 2. In voorkomend geval beletten de ambtenaren die, met toepassing van de verordeningsbepalingen houdende het statuut van het personeel, in overtal zijn opgenomen in de betrekkingen van een weddeschaal, elke bevordering door verhoging in weddeschaal die afhankelijk is van het vacant zijn van een betrekking, zolang de overtallige personeelsbezetting blijft bestaan in vergelijking met het aantal in artikel 1 vastgestelde betrekkingen.

  Art. 3. In een betrekking van bestuurschef bezoldigd volgens de weddeschaal 22 B, opgericht ter vervanging van een arbeidspost van contractuelen en opgenomen in artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid kan slechts worden voorzien bij de afvloeiing van de betrokken contractueel.

  Art. 4. Het ministerieel besluit van 30 juni 1995 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 23 juni 1995 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid wordt opgeheven.

  Art. 5. Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als het koninklijk besluit van 18 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid.
  Brussel, 25 september 1997.
  Mevr. M. DE GALAN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Sociale Zaken,
   Gelet op het koninklijk besluit van 18 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid;
   Gelet op het met redenen omkleed advies van het basisoverlegcomité van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid, gegeven op 28 april 1997;
   Gelet op het advies van het beheerscomité van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid;
   Gelet op het advies van de regeringscommissaris, gegeven op 26 mei 1997;
   Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 25 juli 1997;
   Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 25 juli 1997,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 01-10-1999 GEPUBL. OP 26-10-1999
    (GEWIJZIGD ART. : 1)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie