J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/1997/07/17/1997031358/justel

Titel
17 JULI 1997. - Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag inzake het Energiehandvest, de Bijlagen EM, NI, TRM, N, VC, ID, IA, P, G, TFU, D, B, PA en T, de Besluiten en het Protocol betreffende energie-efficiŽntie en daarmee samenhangende milieuaspecten, alsmede de Slotakte, opgemaakt te Lissabon op 17 december 1994.

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 20-11-1997 nummer :   1997031358 bladzijde : 30828       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1997-07-17/68
Inwerkingtreding : 30-11-1997

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  Art. 2. Het Verdrag inzake het Energiehandvest, de Bijlagen EM, NI, TRM, N, VC, ID, IA, P, G, TFU, D, B, PA en T, de Besluiten en het Protocol betreffende energie-efficiŽntie en daarmee samenhangende milieu-aspecten, alsmede de Slotakte, opgemaakt te Lissabon op 17 december 1994, zullen, wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, volkomen uitwerking hebben.
  Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 17 juli 1997.
  De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen,
  Ch. PICQUE
  De Minister belast met Economie, FinanciŽn, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen,
  J. CHABERT
  De Minister belast met Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer,
  H. HASQUIN
  De Minister belast met Openbaar Ambt, Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,
  R. GRIJP
  De Minister belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid,
  D. GOSUIN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Raad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Documenten van de Raad : Gewone zitting 1996-1997. A - 158/1. Ontwerp van ordonnantie. A - 158/2. Verslag. Volledig verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 14 juli 1997.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie