J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1997/02/28/1997009114/justel

Titel
28 FEBRUARI 1997. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1975 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Justitie.

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 26-03-1997 nummer :   1997009114 bladzijde : 7133
Dossiernummer : 1997-02-28/40
Inwerkingtreding :
01-01-1976 (ART. 1,A,1$)
01-07-1987

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-11

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 augustus 1975 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Justitie, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 november 1978, 19 december 1986 en 14 december 1988, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  A. Onder rubriek "I. Administratief personeel onderworpen aan het statuut van het Rijkspersoneel of aan het statuut van het tijdelijk personeel", opschrift "A. Hoofdbestuur", worden de volgende vermeldingen ingevoegd :
  1° Onder littera "b) Algemene Diensten" :
  - Na de vermelding "hulpverificateur 21/1" :
  "De wedde van de hulpverificateur (R 21), die vier jaar graadanciėnniteit telt, wordt echter vastgesteld in de hiernavermelde schaal :

       
  a) met ingang van 1 januari 1976:
       
                               180.192 - 301.032
                                  1
                                 3  x  3.816
                                  2
                                 1  x  3.816
                                  2
                                 1  x  5.088
                                  2
                                 2  x 10.176
                                  2
                                 9  x  8.904
                              Cl. 20 a. - N 2 - G A
                              KL. 20 j. - N 2 - G A
       
  b) met ingang van 1 juli 1988:
       
                               185.111 - 305.951
                                  1
                                 3  x  3.816
                                  2
                                 1  x  3.816
                                  2
                                 1  x  5.088
                                  2
                                 2  x 10.176
                                  2
                                 9  x  8.904
                              Cl. 20 a. - N 2 - G A
                              KL. 20 j. - N 2 - G A
       
  c) met ingang van 1 januari 1990:
       
                               518.927 - 831.562
                                  1
                                 3  x  9.874
                                  2
                                 1  x  9.874
                                  2
                                 1  x 13.163
                                  2
                                 2  x 26.326
                                  2
                                 9  x 23.036
                              Cl. 20 a. - N 2 - G A
                              KL. 20 j. - N 2 - G A


  - Na de vermelding "operateur-fotograaf 30/3" :
  "De wedde van de operatuur-fotograaf (R 30), die vier jaar graadanciėnniteit telt, wordt echter vanaf 1 januari 1976 vastgesteld in de weddeschaal 32/4";
  2° Onder littera "e) Bestuur van de Openbare Veiligheid" :
  - Na de vermelding "operateur-fotograaf 30/3 (vanaf 1.1.1975)" :
  "De wedde van de operateur-fotograaf (R 30), die vier jaar graadanciėnniteit telt, wordt echter vanaf 1 januari 1976 vastgesteld in de weddeschaal 32/4";
  B. Onder rubriek "II. Meesters-, vak- en dienstpersoneel onderworpen aan het statuut van het Rijkspersoneel of aan het statuut van het tijdelijk werkliedenpersoneel", opschrift "A. Hoofdbestuur", worden, met ingang van 1 januari 1976, de littera "a) Algemene Diensten" en "b) Bestuur van de Openbare Veiligheid" respectievelijk vervangen door de littera "b) Algemene Diensten" en "c) Bestuur van de Openbare Veiligheid";
  C. Onder rubriek "II. Meesters-, vak- en dienstpersoneel onderworpen aan het statuut van het Rijkspersoneel of aan het statuut van het tijdelijk werkliedenpersoneel", opschrift "A. Hoofdbestuur", worden, met ingang van 1 januari 1976, de volgende vermeldingen ingevoegd :

  1° Voor de littera "b) Algemene Diensten":
       
  "a) Algemeen Secretariaat:
       
  Eerste vakman ...................................................  43/5
       
  Geschoold werkman B .............................................  42/3
       
  Geschoold werkman A .............................................  41/2
       
  Hulparbeider B .................................................. 40/2";
       
  2° Onder littera "b) Algemene Diensten", worden voor de vermelding
  "Afgeschafde graden" volgende vermeldingen ingevoegd:
       
  "Eerste vakman ..................................................  43/5
       
  Geschoold werkman B .............................................  42/3
       
  Geschoold werkman A .............................................  41/2
       
  Eerstaanwezend hulparbeider .....................................  41/1
       
  Hulparbeider B ..................................................  40/2
       
  Hulparbeider .................................................... 40/1";
       
  3° Onder littera "c) Bestuur van de Openbare Veiligheid", voor de ver-
  melding "Afgeschafde graden":
       
  "Eerste vakman ..................................................  43/5
       
  Geschoold werkman B .............................................  42/3
       
  Geschoold werkman A .............................................  41/2
       
  Eerstaanwezend hulparbeider .....................................  41/1
       
  Hulparbeider B ..................................................  40/2
       
  Hulparbeider .................................................... 40/1";


  D. Onder rubriek "II. Meesters-, vak- en dienstpersoneel onderworpen aan het statuut van het Rijkspersoneel of aan het statuut van het tijdelijk werkliedenpersoneel", opschrift "A. Hoofdbestuur", wordt, met ingang van 1 augustus 1987, een littera d) ingevoegd, luidend als volgt :
  "d) Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen :

  Eerste vakman ...................................................  43/5
       
  Geschoold werkman B ............................................. 42/3";


  E. Onder rubriek "II. Meesters-, vak- en dienstpersoneel onderworpen aan het statuut van het Rijkspersoneel of aan het statuut van het tijdelijke werkliedenpersoneel", opschrift "B. Buitendiensten", littera "b) Dienst voor Jeugdbescherming", wordt, na de vermelding "eerste vakman - ploegbaas (afgeschafte graad) 44/1", de volgende bepaling ingevoegd, met ingang van 1 januari 1976 :
  "De wedde van de eerste vakman-ploegbaas wordt echter vastgesteld in de schaal 44/3, wanneer hij ten minste 3 jaar anciėnniteit in de rang of 15 jaar anciėnniteit in het niveau telt, en voor zover hij geen enkel andere loopbaanmogelijkheid heeft binnen niveau 4."

  Art. 2. In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de weddeschalen verbonden aan de hiernavolgende bijzondere graden vervangen door de volgende weddeschalen :
  "I. Administratief personeel onderworpen aan het statuut van het Rijkspersoneel of aan het statuut van het tijdelijk personeel.
  B. Buitendiensten :
  a) Bestuur der Strafinrichtingen :
  - Beheerder van de autodienst (R.25) met ingang van 1 juli 1988 :

                               289.847 - 407.040
                                  1
                                 3  x  3.816
                                  2
                                 1  x  3.816
                                  2
                                 2  x  8.904
                                  2
                                 1  x  3.985
                                  2
                                 9  x  8.904
                              Cl. 20 a. - N 2 - G A
                              Kl. 20 j. - N 2 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                               789.895 - 1.105.823
                                  1
                                 3  x  9.874
                                  2
                                 1  x  9.874
                                  2
                                12  x 23.036
                              Cl. 20 a. - N 2 - G A
                              Kl. 20 j. - N 2 - G A
       
  - Onderwijzer
       
  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               189.995 - 332.628
                                  1
                                 4  x  6.360
                                  2
                                10  x 10.176
                                  2
                                 1  x  5.257
                                  2
                                 1  x 10.176
                              Cl. 21 a. - N 2 - G A
                              Kl. 21 j. - N 2 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                               531.562 - 913.290
                                  1
                                 4  x 16.454
                                  1
                                12  x 26.326
                              Cl. 21 a. - N 2 - G A
                              Kl. 21 j. - N 2 - G A
       
  - Technicus 1e klasse (R.32)
       
  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               182.763 - 249.779
                                  1
                                 3  x  2.000
                                  2
                                 5  x  4.080
                                  2
                                 8  x  5.077
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                               512.852 - 686.232
                                  1
                                 3  x  5.175
                                  2
                                 5  x 10.555
                                  2
                                 8  x 13.135
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A
       
  - Kwartierchef (R. 32)
       
  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               182.763 - 249.779
                                  1
                                 3  x  2.000
                                  2
                                 5  x  4.080
                                  2
                                 8  x  5.077
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                               512.852 - 686.232
                                  1
                                 3  x  5.175
                                  2
                                 5  x 10.555
                                  2
                                 8  x 13.135
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A
       
  - Eerstaanwezend bewaarder (R.44)
       
  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               175.697 - 229.427
                                  1
                                 3  x  2.000
                                  2
                                 9  x  3.611
                                  2
                                 3  x  5.077
                              Cl. 18 a. - N 4 - G A
                              Kl. 18 j. - N 4 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                               494.571 - 633.579
                                  1
                                 3  x  5.175
                                  2
                                 9  x  9.342
                                  2
                                 3  x 13.135
                              Cl. 18 a. - N 4 - G A
                              Kl. 18 j. - N 4 - G A


  b) Dienst voor Jeugdbescherming :
  - De leraar (R 10), de psycholoog (R 10), de pedagogisch adviseur (R 10), de administratief onderdirecteur (R 10) en de pedagogisch onderdirecteur (R 10), die vier jaar graadanciėnniteit tellen" :

  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               289.199 - 447.732
                                  1
                                 3  x  8.904
                                  2
                                 1  x  8.755
                                  2
                                 9  x 13.674
                              Cl. 24 a. - N 1 - G B
                              Kl. 24 j. - N 1 - G B
       
  - Aspirant-adjunct-sectiechef (R 20);
       
  Aspirant-leraar (R 20);
       
  Aspirant-vakmeester (R 20)
       
  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               181.999 - 228.791
                                  1
                                 3  x  3.816
                                  2
                                 1  x  3.816
                                  2
                                 7  x  4.504
                              Cl. 20 a. - N 2 - G A
                              Kl. 20 j. - N 2 - G A
       
  - Technicus 1ste klasse (R 32)
       
  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               182.763 - 249.779
                                  1
                                 3  x  2.000
                                  2
                                 5  x  4.080
                                  2
                                 8  x  5.077
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A
       
  Afgeschafte graden:
       
  - Onderwijzer
       
  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               189.995 - 332.628
                                  1
                                 4  x  6.360
                                  2
                                10  x 10.176
                                  2
                                 1  x  5.257
                                  2
                                 1  x 10.176
                              Cl. 21 a. - N 2 - G A
                              Kl. 21 j. - N 2 - G A


  II. Meesters-, vak- en dienstpersoneel onderworpen aan het statuut van het Rijkspersoneelof aan het statuut van hettijdelijk werkliedenpersoneel.
  A. Hoofdbestuur
  b) Algemene Diensten
  Afgeschafte graden :
  - Eerste vakman - schrijnwerker - meubelmaker - ploegbaas (R 44)

       
  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               163.283 - 233.879
                                  1
                                 3  x  3.180
                                  2
                                 4  x  3.816
                                  2
                                 9  x  5.088
                              Cl. 18 a. - N 4 - G A
                              Kl. 18 j. - N 4 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                               462.454 - 645.098
                                  1
                                 3  x  8.227
                                  2
                                 4  x  9.874
                                  2
                                 9  x 13.163
                              Cl. 18 a. - N 4 - G A
                              Kl. 18 j. - N 4 - G A


  B. Buitendiensten
  a) Werkplaatsen van het Belgisch Staatsblad
  - Opperwerkmeester B.S. (R 35)

  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               278.399 - 354.252
                                  1
                                 3  x  3.180
                                  2
                                 7  x  5.088
                                  2
                                 1  x    169
                                  2
                                 6  x  5.088
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                               760.284 - 969.247
                                  1
                                 3  x  8.227
                                  2
                                14  x 13.163
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A
       
  - Hoofdcorrector BS (R 35)
       
  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               242.177 - 322.919
                                  1
                                 3  x  3.180
                                  2
                                14  x  5.088
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                               666.495 - 875.458
                                  1
                                 3  x  8.227
                                  2
                                14  x 13.163
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A


  - Werkmeester BS (R 35);
  Chef van het materieel BS (R 35);
  Hoofd van de dienst abonnementen BS (R 35);
  Magazijnmeester BS (R 35).

  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               222.007 - 302.779
                                  1
                                 3  x  3.180
                                  2
                                14  x  5.088
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                               614.389 - 823.352
                                  1
                                 3  x  8.227
                                  2
                                14  x 13.163
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A
       
  - Corrector BS (R 34)
       
  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               218.827 - 299.599
                                  1
                                 3  x  3.180
                                  2
                                14  x  5.088
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                               606.162 - 815.125
                                  1
                                 3  x  8.227
                                  2
                                14  x 13.163
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A


  - Onderwerkmeester BS (R 34);
  Onderchef van de dienst abonnementen BS (R 34)
  Ondermagazijnchef BS(R 34)

  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               218.297 - 288.893
                                  1
                                 3  x  3.180
                                  2
                                 4  x  3.816
                                  2
                                 9  x  5.088
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                               604.784 - 787.428
                                  1
                                 3  x  8.227
                                  2
                                 4  x  9.874
                                  2
                                 9  x 13.163
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A


  - Eerste linotypist 1ste klasse BS (R 34)
  Eerste operator TTS 1ste klasse BS (R 34)
  Vormopmaker 1ste klasse BS (R 34)

  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               205.895 - 276.491
                                  1
                                 3  x  3.180
                                  2
                                 4  x  3.816
                                  2
                                 9  x  5.088
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                               572.698 - 755.342
                                  1
                                 3  x  8.227
                                  2
                                 4  x  9.874
                                  2
                                 9  x 13.163
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A


  - De eerste linotypist 1ste klasse BS (R 34), de eerste operator TTS 1ste klasse BS (R 34) en de vormopmaker 1ste klasse BS (R 34), die geslaagd zijn voor een bevorderingsexamen tot de graad van corrector (R 34), wanneer zij twee jaar graadanciėnniteit tellen vanaf de datum van het proces-verbaal van het examen waarvoor zij geslaagd zijn :

  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               210.347 - 280.943
                                  1
                                 3  x  3.180
                                  2
                                 4  x  3.816
                                  2
                                 9  x  5.088
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                               584.216 - 766.860
                                  1
                                 3  x  8.227
                                  2
                                 4  x  9.874
                                  2
                                 9  x 13.163
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A


  - Clicheerder 1ste klasse BS (R 34)
  Eerste typograaf 1ste klasse BS (R 34)
  Eerste proeflezer 1ste klasse BS (R 34)
  Persleider 1ste klasse BS (R 34)
  Eerste brocheerder 21ste klasse BS (R 34)
  Eerste verzender 1ste klasse BS (R 34)
  Eerste rotatiepersbediener 1ste klasse BS (R 34)

  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               195.719 - 266.315
                                  1
                                 3  x  3.180
                                  2
                                 4  x  3.816
                                  2
                                 9  x  5.088
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                               546.371 - 729.015
                                  1
                                 3  x  8.227
                                  2
                                 4  x  9.874
                                  2
                                 9  x 13.163
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A
       
  - eerste linotypist BS (R 32)
       
  Eerste operator TTS BS (R 32)
       
  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               201.019 - 261.439
                                  1
                                 3  x  3.180
                                  2
                                 4  x  3.816
                                  2
                                 7  x  5.088
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                               560.083 - 716.401
                                  1
                                 3  x  8.227
                                  2
                                 4  x  9.874
                                  2
                                 7  x 13.163
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A


  - De eerste linotypiste BS (R 32) en de eerste operator TTS BS (R 32) die geslaagd zijn voor een bevorderingsexamen tot de graad van corrector BS (R 34), wanneer zij 2 jaar graadanciėnniteit tellen vanaf de datum van het proces-verbaal van het examen waarvoor zij geslaagd zijn :

  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               205.471 - 265.891
                                  1
                                 3  x  3.180
                                  2
                                 4  x  3.816
                                  2
                                 7  x  5.088
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                               571.601 - 727.919
                                  1
                                 3  x  8.227
                                  2
                                 4  x  9.874
                                  2
                                 7  x 13.163
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A


  - Clicheerder BS (R 32)
  Eerste proeflezer BS (R 32)
  Persleider BS (R 32)
  Eerste Brocheerder BS (R 32)
  Eerste verzender BS (R 32)
  Eerste rotatiepersbediener BS (R 32)
  Eerste typograaf BS (R 32)

  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               190.419 - 250.839
                                  1
                                 3  x  3.180
                                  2
                                 4  x  3.816
                                  2
                                 7  x  5.088
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                               532.659 - 688.977
                                  1
                                 3  x  8.227
                                  2
                                 4  x  9.874
                                  2
                                 7  x 13.163
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A


  - De eerste typograaf BS (R 32) die geslaagd is voor een bevorderingsexamen tot de graad van corrector BS (R 34) wanneer hij 2 jaar graadanciėnniteit telt vanaf de datum van het proces-verbaal van het examen waarvoor hij geslaagd is :

  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               194.871 - 255.291
                                  1
                                 3  x  3.180
                                  2
                                 4  x  3.816
                                  2
                                 7  x  5.088
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                               544.177 - 700.495
                                  1
                                 3  x  8.227
                                  2
                                 4  x  9.874
                                  2
                                 7  x 13.163
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A


  - Linotypist BS (R 30)
  Operator TTS BS (R 30)

  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               185.084 - 247.023
                                  1
                                 3  x  2.000
                                  2
                                 5  x  4.080
                                  2
                                 7  x  5.077
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                               518.858 - 679.103
                                  1
                                 3  x  5.175
                                  2
                                 5  x 10.555
                                  2
                                 7  x 13.135
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A


  - Typograaf BS (R 30)
  Brocheerder BS (R 30)
  Verzender BS (R 30)

  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               175.183 - 238.119
                                  1
                                 3  x  2.000
                                  2
                                 4  x  4.080
                                  2
                                 8  x  5.077
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                               493.242 - 656.067
                                  1
                                 3  x  5.175
                                  2
                                 4  x 10.555
                                  2
                                 8  x 13.135
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A


  - Hulpclicheerder BS (R 30)
  Rotatiepersbediener BS (R 30)
  Inlegger BS (R 30)

  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               167.499 - 234.515
                                  1
                                 3  x  2.000
                                  2
                                 5  x  4.080
                                  2
                                 8  x  5.077
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                               473.362 - 646.742
                                  1
                                 3  x  5.175
                                  2
                                 5  x 10.555
                                  2
                                 8  x 13.135
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A


  - Hoofdvouwer-verzender BS (R 44)

  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               199.017 - 231.759
                                  1
                                 3  x  1.614
                                  2
                                 7  x  2.200
                                  2
                                 5  x  2.500
                              Cl. 18 a. - N 4 - G A
                              Kl. 18 j. - N 4 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                               554.904 - 639.613
                                  1
                                 3  x  4.175
                                  2
                                 7  x  5.692
                                  2
                                 5  x  6.468
                              Cl. 18 a. - N 4 - G A
                              Kl. 18 j. - N 4 - G A


  - Eerste helper bij het machinaal zetten BS (R 44)
  Eerste vouwer-verzender BS (R 44)

  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               177.817 - 210.559
                                  1
                                 3  x  1.614
                                  2
                                 7  x  2.200
                                  2
                                 5  x  2.500
                              Cl. 18 a. - N 4 - G A
                              Kl. 18 j. - N 4 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                               500.056 - 584.765
                                  1
                                 3  x  4.175
                                  2
                                 7  x  5.692
                                  2
                                 5  x  6.468
                              Cl. 18 a. - N 4 - G A
                              Kl. 18 j. - N 4 - G A
       
  - Vouwer verzender BS (R 43)
       
  met ingang van 1 juli 1987:
       
                               166.962 - 201.804
                                  1
                                 3  x  2.314
                                  2
                                 7  x  2.200
                                  2
                                 5  x  2.500
                              Cl. 18 a. - N 4 - G A
                              Kl. 18 j. - N 4 - G A
       
  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               171.881 - 206.723
                                  1
                                 3  x  2.314
                                  2
                                 7  x  2.200
                                  2
                                 5  x  2.500
                              Cl. 18 a. - N 4 - G A
                              Kl. 18 j. - N 4 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                               484.699 - 574.841
                                  1
                                 3  x  5.986
                                  2
                                 7  x  5.692
                                  2
                                 5  x  6.468
                              Cl. 18 a. - N 4 - G A
                              Kl. 18 j. - N 4 - G A


  - Helper bij het machinaal zetten BS (R 43)

  met ingang van 1 juli 1987:
       
                               161.238 - 196.080
                                  1
                                 3  x  2.314
                                  2
                                 7  x  2.200
                                  2
                                 5  x  2.500
                              Cl. 18 a. - N 4 - G A
                              Kl. 18 j. - N 4 - G A
       
  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               166.157 - 200.999
                                  1
                                 3  x  2.314
                                  2
                                 7  x  2.200
                                  2
                                 5  x  2.500
                              Cl. 18 a. - N 4 - G A
                              Kl. 18 j. - N 4 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                               469.890 - 560.032
                                  1
                                 3  x  5.986
                                  2
                                 7  x  5.692
                                  2
                                 5  x  6.468
                              Cl. 18 a. - N 4 - G A
                              Kl. 18 j. - N 4 - G A


  - Hulpvouwer-verzender BS (R 42)
  Helper BS (R 42)

  met ingang van 1 juli 1987:
       
                               155.602 - 187.812
                                  1
                                 3  x  2.314
                                  2
                                 2  x  1.634
                                  2
                                10  x  2.200
                              Cl. 18 a. - N 4 - G A
                              Kl. 18 j. - N 4 - G A
       
  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               160.521 - 192.731
                                  1
                                 3  x  2.314
                                  2
                                 2  x  1.634
                                  2
                                10  x  2.200
                              Cl. 18 a. - N 4 - G A
                              Kl. 18 j. - N 4 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                               455.308 - 538.642
                                  1
                                 3  x  5.986
                                  2
                                 2  x  4.228
                                  2
                                10  x  5.692
                              Cl. 18 a. - N 4 - G A
                              Kl. 18 j. - N 4 - G A


  III. Personeel onderworpen aan andere dan onder I en II vermelde statuten.
  A. Bestuur Strafinrichtingen - Buitendiensten.
  1) met ingang van 1 juli 1988 :
  - Leraar lichamelijke opvoeding (deeltijds)
  Vaste wedde : 50 pct. van 278.399
  - Hoofaalmoezenier
  Vaste wedde : 303.839
  - Aalmoezenier
  Vaste wedde : 222.219
  en na acht jaar anciėnniteit in de graad : 278.399
  - Aalmoezenier (deeltijds)
  Vaste wedde : 78.377
  2) vanaf 1 januari 1990 :
  - Geneesheer-anthropoloog hoofd van dienst (part-time)
  Vaste wedde : 50 pct. van 1.279.960
  - Geneesheer-directeur van het genees- en heelkundig centrum (part-time)
  Vaste wedde : 50 pct. van 1.279.960
  - Geneesheer-chirurg (part-time)
  Vaste wedde : 50 pct. van 1.189.735
  - Geneesheer-antropoloog (part-time)
  Vaste wedde : 50 pct. van 1.100.059
  - Geneesheer bij de antropologische dienst der strafinrichtingen (part-time)
  Vaste wedde : 50 pct. van 1.100.059
  - Geneesheer bij een gevangenis 1e klasse (part-time)
  Vaste wedde : 50 pct. van 1.100.059
  - Geneesheer bij een gesticht 1e klasse (part-time)
  Vaste wedde : 50 pct. van 1.100.059
  - Geneesheer bij een gevangenis 2e klasse (part-time)
  Vaste wedde : 50 pct. van 1.100.059
  - Geneesheer bij een gesticht 2e klasse (part-time)
  Vaste wedde : 50 pct. van 1.100.059
  - Geneesheer bij een gevangenis 3e klasse (part-time)
  Vaste wedde : 40 pct. van 1.100.059
  - Adjunct-geneesheer (part-time)
  Vaste wedde : 40 pct. van 1.100.059
  - Adjunct-gevangenisgeneesheer (part-time)
  Vaste wedde : 40 pct. van 1.100.059
  - Leraar lichamelijke opvoeding (deeltijds)
  Vaste wedde : 50 pct. van 760.277
  - Hoofdaalmoezenier
  Vaste wedde : 826.095
  - Aalmoezenier
  Vaste wedde : 614.931
  en na acht jaar anciėnniteit in de graad : 760.277
  - Aalmoezenier (deeltijds)
  Vaste wedde : (229.228) (ERR. BSt 10-06-1997, p. 15508)
  B. Bestuur van de Openbare Veiligheid. - Buitendiensten.
  - Hoofdcommissaris :

  met ingang van 1 januari 1990:
       
                           1.105.818 - 1.796.900
                                  2
                                14  x  49.363
                                 N 1 - G B
                                 N 1 - G B
       
  - Eerstaanwezend commissaris 1e klasse:
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                           1.072.918 - 1.525.403
                                  2
                                11  x  41.135
                                 N 1 - G B
                                 N 1 - G B
       
  - Eerstaanwezend commissaris:
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                             957.729 - 1.415.984
                                  1
                                 3  x  23.036
                                  2
                                11  x  35.377
                                 N 1 - G B
                                 N 1 - G B
       
  - Commissaris:
       
  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               322.919 - 469.686
                                  1
                                 1  x   4.621
                                  1
                                 2  x   9.540
                                  2
                                 9  x  13.674
                                 N 1 - G B
                                 N 1 - G B
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                             875.457 - 1.267.893
                                  1
                                 3  x  24.681
                                  2
                                 9  x  35.377
                                 N 1 - G B
                                 N 1 - G B
       
  - Eerstaanwezend inspecteur 1e klasse:
       
  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               272.675 - 434.600
                                  1
                                 3  x   3.816
                                  2
                                 1  x   3.816
                                  2
                                 1  x   5.088
                                  2
                                 2  x  10.176
                                  2
                                 1  x  12.614
                                  2
                                 1  x   7.695
                                  2
                                 8  x  12.614
                                 N 2 - G A
                                 N 2 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                             745.469 - 1.177.120
                                  1
                                 3  x   9.874
                                  2
                                 1  x   9.874
                                  2
                                 1  x  13.163
                                  2
                                 2  x  26.326
                                  2
                                10  x  32.634
                                 N 2 - G A
                                 N 2 - G A
       
  - Eerstaanwezend inspecteur:
       
  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               240.875 - 408.630
                                  1
                                 3  x   3.816
                                  2
                                 1  x   3.816
                                  2
                                 1  x   5.088
                                  2
                                 2  x  10.176
                                  2
                                 3  x  13.197
                                  2
                                 1  x   8.278
                                  2
                                 6  x  13.197
                                 N 2 - G A
                                 N 2 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                             663.200 - 1.109.931
                                  1
                                 3  x   9.874
                                  2
                                 1  x   9.874
                                  2
                                 1  x  13.163
                                  2
                                 2  x  26.326
                                  2
                                10  x  34.142
                                 N 2 - G A
                                 N 2 - G A
       
  - Inspecteur:
       
  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               221.159 - 333.900
                                  1
                                 1  x  10.176
                                  1
                                 2  x   3.816
                                  2
                                 1  x   3.816
                                  2
                                 1  x   5.088
                                  2
                                 2  x  10.176
                                  2
                                 6  x   8.904
                                  2
                                 1  x   3.985
                                  2
                                 1  x   8.268
                                 N 2 - G A
                                 N 2 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                               612.188 - 916.594
                                  1
                                 1  x  26.326
                                  1
                                 2  x   9.874
                                  2
                                 1  x   9.874
                                  2
                                 1  x  13.163
                                  2
                                 2  x  26.326
                                  2
                                 7  x  23.036
                                  2
                                 1  x  21.391
                                 N 2 - G A
                                 N 2 - G A
       
  - Agent:
       
  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               221.159 - 333.900
                                  1
                                 1  x  10.176
                                  1
                                 2  x   3.816
                                  2
                                 1  x   3.816
                                  2
                                 1  x   5.088
                                  2
                                 2  x  10.176
                                  2
                                 6  x   8.904
                                  2
                                 1  x   3.985
                                  2
                                 1  x   8.268
                                 N 2 - G A
                                 N 2 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                               612.188 - 916.594
                                  1
                                 1  x  26.326
                                  1
                                 2  x   9.874
                                  2
                                 1  x   9.874
                                  2
                                 1  x  13.163
                                  2
                                 2  x  26.326
                                  2
                                 7  x  23.036
                                  2
                                 1  x  21.391
                                 N 2 - G A
                                 N 2 - G A


  C. Dienst voor Jeugdbescherming - Buitendiensten.
  met ingang van 1 juli 1988 :
  - Aalmoezenier
  Vaste wedde: 222.219
  en, na 8 jaar anciėnniteit in de graad : 278.399
  D. School voor criminologie en criminalistiek :
  - Laboratoriumchef : 10/3
  - Eerstaanwezend operateur :

  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               240.875 - 402.800
                                  1
                                 3  x   3.816
                                  2
                                 1  x   3.816
                                  2
                                 1  x   5.088
                                  2
                                 2  x  10.176
                                  2
                                 3  x  12.614
                                  2
                                 1  x   7.695
                                  2
                                 6  x  12.614
                             Cl. 20 a. - N 2 - G A
                             Kl. 20 j. - N 2 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                             663.197 - 1.094.848
                                  1
                                 3  x   9.874
                                  2
                                 1  x   9.874
                                  2
                                 1  x  13.163
                                  2
                                 2  x  26.326
                                  2
                                10  x  32.634
                             Cl. 20 a. - N 2 - G A
                             Kl. 20 j. - N 2 - G A
       
       
  - Operateur:
       
  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               221.159 - 333.900
                                  1
                                 1  x  10.176
                                  1
                                 2  x   3.816
                                  2
                                 1  x   3.816
                                  2
                                 1  x   5.088
                                  2
                                 2  x  10.176
                                  2
                                 6  x   8.904
                                  2
                                 1  x   3.985
                                  2
                                 1  x   8.268
                             Cl. 20 a. - N 2 - G A
                             Kl. 20 j. - N 2 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                               612.188 - 916.594
                                  1
                                 1  x  26.326
                                  1
                                 2  x   9.874
                                  2
                                 1  x   9.874
                                  2
                                 1  x  13.163
                                  2
                                 2  x  26.326
                                  2
                                 7  x  23.036
                                  2
                                 1  x  21.391
                             Cl. 20 a. - N 2 - G A
                             Kl. 20 j. - N 2 - G A


  E. Bestuur van de Criminele Informatie. - Buitendiensten.

  - Hoofdcommissaris:
       
  vanaf 1 januari 1990:
       
                           1.105.818 - 1.796.900
                                  2
                                14  x  49.363
                                 N 1 - G B
                                 N 1 - G B
       
  - Eerstaanwezend commissaris 1e klasse:
       
  vanaf 1 januari 1990:
       
                           1.072.918 - 1.525.403
                                  2
                                11  x  41.135
                                 N 1 - G B
       
  - Eerstaanwezend commissaris:
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                              957.729 - 1.415.984
                                  1
                                 3  x  23.036
                                  2
                                11  x  35.377
                                 N 1 - G B
                                 N 1 - G B
       
  - Commissaris:
       
  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               322.919 - 469.686
                                  1
                                 1  x   4.621
                                  1
                                 2  x   9.540
                                  2
                                 9  x  13.674
                                 N 1 - G B
                                 N 1 - G B
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                             875.457 - 1.267.893
                                  1
                                 3  x  24.681
                                  2
                                 9  x  35.377
                                 N 1 - G B
                                 N 1 - G B
       
  - Eerstaanwezend inspecteur 1e klasse:
       
  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               272.675 - 434.600
                                  1
                                 3  x   3.816
                                  2
                                 1  x   3.816
                                  2
                                 1  x   5.088
                                  2
                                 2  x  10.176
                                  2
                                 1  x  12.614
                                  2
                                 1  x   7.695
                                  2
                                 8  x  12.614
                                 N 2 - G A
                                 N 2 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                             745.469 - 1.177.120
                                  1
                                 3  x   9.874
                                  2
                                 1  x   9.874
                                  2
                                 1  x  13.163
                                  2
                                 2  x  26.326
                                  2
                                10  x  32.634
                                 N 2 - G A
                                 N 2 - G A
       
  - Eerstaanwezend inspecteur:
       
  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               240.875 - 408.630
                                  1
                                 3  x   3.816
                                  2
                                 1  x   3.816
                                  2
                                 1  x   5.088
                                  2
                                 2  x  10.176
                                  2
                                 3  x  13.197
                                  2
                                 1  x   8.278
                                  2
                                 6  x  13.197
                                 N 2 - G A
                                 N 2 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                             663.200 - 1.109.931
                                  1
                                 3  x   9.874
                                  2
                                 1  x   9.874
                                  2
                                 1  x  13.163
                                  2
                                 2  x  26.326
                                  2
                                10  x  34.142
                                 N 2 - G A
                                 N 2 - G A
       
  - Inspecteur:
       
  met ingang van 1 juli 1988:
       
                               221.159 - 333.900
                                  1
                                 1  x  10.176
                                  1
                                 2  x   3.816
                                  2
                                 1  x   3.816
                                  2
                                 1  x   5.088
                                  2
                                 2  x  10.176
                                  2
                                 6  x   8.904
                                  2
                                 1  x   3.985
                                  2
                                 1  x   8.268
                                 N 2 - G A
                                 N 2 - G A
       
  met ingang van 1 januari 1990:
       
                               612.188 - 916.594
                                  1
                                 1  x  26.326
                                  1
                                 2  x   9.874
                                  2
                                 1  x   9.874
                                  2
                                 1  x  13.163
                                  2
                                 2  x  26.326
                                  2
                                 7  x  23.036
                                  2
                                 1  x  21.391
                                 N 2 - G A
                                 N 2 - G A"  Art. 3. Artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 december 1988 wordt, met ingang van 1 januari 1990, vervangen door de volgende bepaling :
  "Art. 3. § 1. Een bijzondere jaarlijkse toelage van 36.825 F wordt toegekend aan het administratief personeel van niveau 3 en 2, aan het bewakingspersoneel, aan het technisch personeel van niveau 4 en 3 en aan het onderwijzend personeel van de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen voor zover dit personeel, voor de uitoefening van zijn functies, regelmatig in contact komt met de gevangenen.
  § 2. De mobiliteitsregeling die geldt voor de wedde van het personeel der ministeries geldt ook voor deze jaarlijkse toelage.
  Zij wordt gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01".

  Art. 4. Artikel 3bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 december 1986 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 december 1988, wordt opgeheven op 1 januari 1990.

  Art. 5. Artikel 3ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 december 1988, wordt, met ingang van 1 januari 1990, vervangen door de volgende bepalingen :
  "Art. 3ter. § 1. Een jaarlijkse toelage van 9.405 F wordt toegekend aan het directie- en wetenschappelijk personeel, aan de beheerder van de autodienst, de ingenieurs, het verplegend personeel en het sociaal en probatiepersoneel van de buitendiensten van het Bestuur der Strafinrichtingen onder dezelfde voorwaarden als art. 3, § 1.
  § 2. De mobiliteitsregeling die geldt voor de wedde van het personeel der ministeries geldt ook voor deze jaarlijkse toelage.
  Zij wordt gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01".

  Art. 6. De artikelen 7, 8, 9 en 10 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

  Art. 7. In artikel 11, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 november 1978 en 19 december 1986, wordt de weddeschaal vervangen door de volgende weddeschaal :

  "vanaf 1 juli 1988:
       
                               182.763 - 249.779
                                  1
                                 3  x  2.000
                                  2
                                 5  x  4.080
                                  2
                                 8  x  5.077
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A
       
  vanaf 1 januari 1990:
       
                               512.853 - 686.233
                                  1
                                 3  x  5.175
                                  2
                                 5  x 10.555
                                  2
                                 8  x 13.135
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A"  Art. 8. In artikel 12bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 december 1986, wordt de weddeschaal vermeld in § 1 vervangen door de volgende weddeschaal :

  "vanaf 1 juli 1988:
                               289.199 - 447.732
                                  1
                                 3  x  8.904
                                  2
                                 1  x  8.755
                                  2
                                 9  x 13.674
       
  vanaf 1 januari 1990:
       
                               788.219 - 1.211.097
                                  1
                                 3  x 23.036
                                  2
                                10  x 35.377."  Art. 9. De weddeschaal vermeld in artikel 16 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende weddeschaal :

  "vanaf 1 juli 1988:
       
                               187.215 - 254.231
                                  1
                                 3  x  2.000
                                  2
                                 5  x  4.080
                                  2
                                 8  x  5.077
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A
       
  vanaf 1 januari 1990:
       
                               524.371 - 697.751
                                  1
                                 3  x  5.175
                                  2
                                 5  x 10.555
                                  2
                                 8  x 13.135
                              Cl. 18 a. - N 3 - G A
                              Kl. 18 j. - N 3 - G A"  Art. 10. Dit besluit heeft uitwerking op 1 juli 1987, met uitzondering van artikel 1, A, 1°, a), dat uitwerking heeft op 1 januari 1976.

  Art. 11. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 28 februari 1997.
  ALBERT
  Van Koningswege:
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning de Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op artikel 107, tweede lid van de Grondwet;
   Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel der ministeries, inzonderheid op artikel 4, 2°;
   Gelet op het koninklijk besluit van 4 augustus 1975 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Justitie, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 november 1978, 19 december 1986 en 14 december 1988;
   Gelet op het koninklijk besluit van 11 februari 1977 houdende bijzondere administratieve en geldelijke bepalingen betreffende sommige personeelsleden in de rijksbesturen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 december 1978, 27 juli 1981, 10 september 1981, 4 november 1987, 16 augustus 1988, 13 december 1989, 21 maart 1990, 7 augustus 1991, 5 oktober 1992 en 9 juli 1993;
   Gelet op de protocollen van 1 juli 1987, 4 november 1987 en 6 februari 1989, waarin de conclusies van de onderhandelingen gevoerd binnen het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten, worden vermeld;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiėn, gegeven op 6 juli 1994;
   Gelet op het gemeenschappelijk akkoord van Onze Ministers van Ambtenarenzaken en van Begroting, gegeven op 1 juni 1995;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat de intersectorale overeenkomsten van sociale programmatie van 1 juli 1987, 4 november 1987 en 6 februari 1989 voor de jaren 1987, 1988 en 1989 weddeverhogingen voorzien en dat zodoende onverwijld de nodige maatregelen dienen te worden genomen ten einde de vereffening van de wedden van het personeel van het Ministerie van Justitie te kunnen uitvoeren;
   Op de voordracht van Onze Minister van Justitie,
   Hebben wij besloten en besluiten Wij :
Erratum Tekst Begin

originele versie
1997009478
PUBLICATIE :
1997-06-10
bladzijde : 15508

ErratumBegin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Erratum Franstalige versie